Spôsob konzervovania zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci zrná konzervované týmto spôsobom a jeho použitie

Číslo patentu: U 6738

Dátum: 02.04.2014

Autor: Ivanič Vojtech

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka nového postupu varenia a konzervovania zŕn obílnín, olejnín alebo strukovín, predovšetkým zŕn pšenice, ľanu, slnečnice, amarantu a podobne. Nový je aj výsledný produkt konzervovania s vysokou dobou trvanlivosti bez chemických konzervantov. Konzervované zrná sú vhodné ako polotovar v potravinárskom, pekárenskom priemysle, mäsopriemysle alebo pri výrobe cukrárskych výrobkov, alebo sú určené na priamu spotrebu.Pri výrobe potravinárskych výrobkov sa čoraz častejšie používajú nemleté zrná obílnín, olejnín alebo strukovín. Obsahujú vhodné, nutrične dôležité látky, vlákninu, minerálne látky a zákazníci si ich žiadajú na povrchu alebo vo výrobku vo viditeľnej, teda nemletej podobe. Pekáme pri mieseni alebo pred pečením pridávajú do cesta zrná obílnín, pričom je výhodné, ked sú zmäkčené, aby pri požívaní nespösobovali svojou pôvodnou tvrdosťou problémy.Niektoré pekárne si pripravujú zrná vo vlastnej réžii, čo im však prináša logistické a technické problémy. Je výhodné, aby sa vynašiel spôsob, ktorým je možné pripravovať a konzervovať zmá s vhodnou dobou trvanlivosti, bez straty nutričných hodnôt a bez chemickej konzervácie, keďže zrná sú často súčasťou výrobkov zdravej výživy. Vo všeobecnosti sa v potravinárstve používajú obilninové múky mleté z nečistenej, nepratej obilniny. Zamýšľaná príprava polotovaru mimo pekární by mala tiež hygienickú výhodu v tom, že zrná by sa mohli prať, čistiť, zbavovať nečistôt.Z existujúcich potravinárskych technológií z oblastí obilnín je naporúdzi spôsob varenia zŕn v rozomletom stave v podobe rôznych kaši, čo však nie je použiteľné, pretože sú žiadané celé nemleté zrná. Zo všeobecnej oblasti konzervovania potravin, predovšetkým konzervovania zeleniny, sú známe spôsoby sterilizácie v slanom a/alebo kyslom náleve, čo opäť neprináša požadovanú konzistenciu polotovaru a prijateľné chuťové vlastnosti.Riešenie podľa zverejneného spisu DE 10 2006 037 608 A 1 opisuje prípravu pasty pre chlieb, ktorá obsahuje olejniny, najmä zrnáslnečnice, ktoré sú však rozdrvené a sterilizované s vodou v pastovitej forme. Použitie slnečnicových zŕn zlepšuje nutričné hodnoty produktu, avšak výsledný produkt nemá žiadanú konzistenciu ani chuťove vlastnosti.Niektoré pokusy s prípravou obilnín spočívali vo varení zŕn na požadovanú konzistenciu a naplnení doobalov. Takýto postup si však vyžadoval uchovávanie výrobku v chlade, dodržanie úplného chladiarenského reťazca, čo komplikuje logistiku a použite výrobku. Napriek uchovaniu v chlade a napriek prípadnému plneniu V ochrannej atmosfére takýto potravinársky výrobok nemal dobu trvanlivosti väčšiu ako tri mesiace. Je žiadané také riešenie, ktoré umožní pripravovať zrná obílnín, olejnín alebo strukovín v nemletej podobe so zníženou tvrdosťou zŕn. Produkt by pritom mal mať požadované senzorické a chuťové vlastnosti a dostatočnú dobu trvanlivosti, aby sa mohol bez chladenia prepravovať, dlhodobo skladovať a používať mimo miesta prípravy ako polotovar alebo ako produkt na priamu konzumáciu.Nedostatky doterajšieho stavu techniky podstatnou mierou odstraňuje spôsob konzervovania zŕn, predovšetkým zŕn obílnín, olejnín alebo strukovín, zahŕňajúci čistenie a balenie zŕn podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že očistené zmá sú aspoň polhodinu, výhodne 2 až 18 hodín nabobtnavané v pitnej vode, po nabobtnani sa nevsiaknutá pitná voda odlúči a zrná sú bez nálevu naplnené do obalu v podobe vriec. Potom sa obal uzatvorí, vákuuje a následne sa zmá v obale tepelne sterilizujú bez nálevu. Takýto postup predstavuje nový spôsob spracovania zŕn. Doteraz boli zrná predovšetkým mleté a spracovávané do cesta alebo kaše. Tepelná sterilizácia je vo všeobecnosti známa úprava potravín prevarenim, kedy sa dosiahne teplota, pri ktorej sa ničia choroboplodné, bakteriálne, plesňové zárodky, či organizmy. Pri takejto sterilizácii sa používa vodné prostredie, najmä v podobe nálevu, ktorý zlepšuje prestup tepla. V našom technickom riešení sa však sterilizácia uskutočňuje bez vodného prostredia v okolí sterilizovanej potraviny. Zrná sú preto pri sterilizácii už naplnené v konečných obaloch, čím sa Sterilizovaná zrná rozdelia do relatívne malých balíkov, čo zlepšuje podmienky na prestup tepla aj do stredu sterilizovanej hmoty. Ak by sme chceli sterilizovať celú výrobnú dávku mi bez nálevu, nastali by technologické problémy s nerovnomemým rozdelením teploty V sterilizovanej mase. Aj z uvedeného dôvodu bude výhodné, ak jeden obal bude obsahovať 0,1 kg až 10 kg výsledného produktu, obzvlášť výhodná bude hmotnosť 0,2 až 5,5 kg.Spodná hranica hmotnosti môže byť určená pre malospotrebiteľské balenia na priamu konzumáciu, väčšie balenia budú určené pre polotovary v potravinárskom priemysle. Uvedené hmotnostné hranice nie sú len predmetom obchodného dimenzovania, ale vyplývajú z podstaty sterilizácie bez vodného prostredia.Pojem obilniny v tomto opise je potrebné chápať široko, pôjde predovšetkým o zmá rodov a druhov rastlín čeľade lipnicovité, a to napríldad pšenica, raž, jačmeň, proso, pohánka, kukurica, láskavec (amarant) a podobne. Môže pritom ísť aj o iné, charakterom podobné vyneté zrná rastlín vhodné na ľudskú spotrebu. Olejniny v tomto opise predstavujú plodiny obsahujúce väčšie množstvo oleja vo funkcii zásobnej látky, ako sú repka olejná,Slnečnica ročná, mak, sezam a podobne. Pojem strukoviny v tomto opise zahŕňa najmä, nie však výlučne rastliny z čeľade bôbovitých, ktorých plodomje struk, ako je hrach, fazuľa záhradná, šošovica, sója a iné.Pod nabobtnávaním si je potrebné predstaviť akýkoľvek spôsob pôsobenia pitnej vody na zmá, pri ktorom dochádza k požadovanému zmäkčovaniu zŕn a nasávaniu pitnej vody do zma. Nabobtnávanie bude väčšinou predstavovať samostatný krok v postupe, môže byť však súčasťou aj prania, najmä záverečnej etapy viacstupňového prania, alebo môže byť súčasťou varenia. Dôležité je, že nabobtnávanie bude prebiehať aspoň po určitý čas pred samotnou sterilizáciou.Odstránenie nevsiaknutej vody zo spracovávanej masy zŕn po nabobtnanl je dôležité preto, aby samotná sterilizácia prebiehala v podstate bez nálevu, keďže požadovaný výsledný produkt nemá mať nálev. V konečnom produkte nie je vylúčený malý, V podstate zanedbateľný podiel tekutej zložky, nikdy však nepôjde o klasicky chápaný nálev, ktorý obteká väčšinu konzervovanej potraviny a tiež zlepšuje prenos tepla pri sterilizácii. Odlúčenie nevsiaknutej pitnej vody sa môže jednoducho vykonať umiestnením zŕn do nádoby so sitkom a odtokom.Zmá sú bez nálevu sterilizované tak, že sú pritom naplnené v konečnom obale, konečná sterilizácia neprebieha teda pred naplnením do obalov. Vo výhodnom usporiadaní sa ako obaly použijú vrecia z viacvrstvovej flexibilnej fólie, obzvlášť výhodne z transparentnej fólie. Hmota zŕn vo vreci, ktoré položíme na sterilizačný vozík, tvorí ploché teleso. Preto sú vrecia v tomto riešení vhodné obaly aj z dôvodu lepšieho prestupu tepla do stredu sterilizovanej hmoty. K lepšiemu prestupu tepla prispieva aj vákuovanie naplneného obalu pred uzatvorenírn a sterilizáciou, kedy fólia vreca priľne k zmám, čo zlepšuje prestup tepla.Postup prináša vysokú dobu trvanlivosti výrobku bez pridania chemických konzervantov a so zachovaním nutričnej hodnoty zŕn. Tento základný postup môže byť doplnený krokmi, ktoré zabezpečia ešte výhodnejšie úžitkové a senzorické vlastnosti. Postupom získame potravinársky polotovar alebo výrobok s cennou vlákninou, bielkovinami, minerálnymi látkami a dôležitými vitamínmi, ktoré spoločne majú priaznivý vplyv a preventívne účinky na ľudský organizmus. Je tiež výhodné, že zmá sú pri uvedenom postupe čistené od nečistôt. V Európe sú poľnohospodárske plochy vždy v blízkosti zdrojov priemyselného a dopravného znečistenia,takže pranie zŕn zaradené v postupe podľa tohto technického riešenia vhodne znižuje obsah nežiaducich látok, povrchových usadením s ťažkými kovmi a prachu v konečnom produkte. Keďže potravinársky výrobok podľa tohto technického riešenia môže tvoriť zložku cesta bežne až do hmotnostného podielu 40 , výhodne 20 až 30 hmotn. a táto zložka bude obsahovať len očistené zrná, zvýši sa celková anorganická čistota konečného produktu.Bude výhodné, ak sa zrná po nabobtnaní a pred sterilizáciou Varia vo vode, napríklad v duplíkátorových kotloch s miešadlami. Varenie môže trvať rôznu dobu podľa konkrétneho druhu zma. Po varení sa voda odlúči od zŕn, môže sa tak vykonať premiestnením zŕn s vodou do nádoby s vypúšťacím otvorom so sitkom. Potom nasleduje plnenie a sterilizácia. Varenie môže byť aj súčasťou sterilizácie vjednom spoločnom kroku.Súčasťou postupu vo výhodnom riešení môže byť aj ochucovanie zŕn pomocou tekutej dochucovacej zložky, ktorá sa pridá pred plnením alebo po vložení zŕn do obalu. Tekutá dochucovacia zložka svojím objemom (relatívne k príslušnému objemu zŕn) nemá povahu nálevu, v podstate celý objem tekutej dochucovacej zložky sa nasaje do zŕn. Vo výslednom produkte netvorí tekutá dochucovacia zložka oddeliteľnú časť výrobku. V princípe sa môže použiť aj iná obvyklá povaha dochucovania, napríklad v podobe pevného, sypkého dochucovadla (soľ, korenie, cukor atdi). V prípade tekutej dochucovacej zložky sa použije koncentrácia a množstvo podľa cielenej chuti a tiež tak, aby sa zachoval beználevový charakter výsledného produktu. Konkrétne množstvo tekutiny, ktoré sú zrná ešte schopné nasať, bude závislé od druhu a kvality polotovaru, ako aj od rozsahu predchádzajúceho namáčania a pripadnej technologickej prestávky v konkrétnej výrobnej prevádzke.Tekutá dochucovacia zložka bude najmä slano-kyslá alebo slaná alebo sladká. Pri slano-kyslej chuti sa môže pripraviť rozpustením jedlej soli a octu alebo kyseliny mliečnej v horúcej pitnej vode. Slaná chuť dochucovacej zložky sa dosiahne rozpustením jednej soli v horúcej pitnej vode. Sladká chuť dochucovacej zložky sa dosiahne rozpustením sladidla alebo cukru v pitnej vode, prípadne aj primiešaním príchute ako je vanilka, med,škorica, čili, karamel, bazalka, káva, skaramelizovaný cukor, jablkový práškový extrakt, pomarančový práškový extrakt, kokosová múčka, rumový cukor alebo ovocná príchuť. Do tekutej dochucovacej zložkyje možné pridať aj iné ďalšie zložky upravujúce chuť, napríklad výťažky korenín, díabetické sladidla a podobne.S cieľom zvýšenia účinkov bude sterilizácia prebiehať za zvýšeného tlaku a pomocou pary. Bude tiež výhodné, aj ked nie nevyhnutné, aby sa priebeh sterilizácie kontroloval meraním maximálnej vnútomej teplotyV strede obalu so zrnami. V prípade kyslých potravín bude postačujúce dosiahnuť teplotu vyššiu ako 80 °C, v prípade nekyslých výrobkov teplotu vyššiu ako 121 °C. Ak sa takéto teploty dosiahnu v strede obalu, budú spoľahlivo prehriate aj ostatné časti zabalených zŕn, keďže pri prestupe tepla zvonka do vnútra sa ako posledné dostatočne zohrejú zrná v geometrickom strede obalu, Meranie môže byť zabezpečené umiestnením teplotnej sondy, ktorá priebežne bezdrôtovo zasiela údaje do vyhodnocovacej jednotky alebo vložením pamäťového teplomera do kontrolného obalu, ktorý sa následne po sterilizácii otvorí a najvyššia nameraná teplota sa odčíta.Sterilizačný režim bude mať naprogramované zvyčajne nasledovné etapy - odvzdušnenie, ohrev na 125 °C,sterilizácia pri 125 °C, chladenie. Tepelná sterilizácia je kritickým kontrolným bodom procesu v zmysle potravinárskych predpisov. Účinnosť tepelného zákroku kontrolujeme práve meraním maximálnej vnútomej teploty v geometrickom strede obalu.Nový je aj potravinársky výrobok obsahujúci konzervované zrná, predovšetkým zrná obilnín, olejnín alebo strukovín podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje nemleté, tepelne Sterilizovaná zrná bez oddeliteľnej tekutej zložky nálevu, pričom zrná sú aspoň čiastočne nabobtnané a vzájomne spojené škrobom vyluhovaným počas sterilizácie a prípadne aj aspoň čiastočne stuhnutým po sterilizácii.Potravinársky výrobok podľa uvedenej špecifikácie je novým produktom, ktorý nájde uplatnenie ako polotovar najmä na použitie v pekárňach alebo ako produkt na priamu konzumáciu. Má mäkkú, uvarenú konzistenciu a prirodzenú chuť a vôňu, bez cudzích zápachov a príchutí. Farba je prirodzená, teda najma hnedá a svetlošedá podľa použitých surovín.Vo výhodnom usporíadaní bude výrobok obsahovať zrná pšenice, ľanu, lúpané jadrá slnečnice, špaldovejpšenice, amarantu, a to samostatne, prípadne v kombinácii. Potravinársky výrobok je zabalený vo vákuovanom, prevažne plochom obale, výhodne v podobe vreca z viacvrstvovej, flexibilnej fólie, výhodne z transparentnej fólie. Fólia má dostatočné bariérové vlastnosti a je odolná proti sterilízačným teplotám. Ak je transparentná, spotrebiteľ priamo vidí typ a zloženie výrobku. Z dôvodov uvedených pri opíse postupu budú vrecia mať obsah 0,1 kg až 10 kg výsledného produktu, výhodná bude hmotnosť 0,2 až 5,5 kg.S cieľom zvýšiť dostupné chuťové spektrum môže byť potravinársky výrobok dochutený tekutou dochucovacou zložkou, ktorá je nasatá do zŕn. Vodný roztok tekutej dochucovacej zložky môže obsahovať jedlú soľ, ocot, kyselinu mlíečnu, výťažky korenín, diabetické sladidlá, sladidlo, cukor, príchute, ako je vanilka,med, škorica, čili, karamel, bazalka, káva, skaramelizovaný cukor, jablkový práškový extrakt, pomarančový práškový extrakt, kokosová múčka, rumový cukor alebo ovocná príchuť. Do tekutej dochucovacej zložky je možné pridať aj iné ďalšie zložky upravujúce chuť.Potravinársky výrobok podľa tohto technického riešenia a prípadne aj v kombinácií s príchuťami poskytujú úplne nový pôžitok pre spotrebiteľa. Pritom dochádza k symbióze príchutí s prirodzenou chuťou v základných surovínách.Dôležitou výhodou je trvanlivosť zŕn sterilizovaných a zabalených podľa tohto technického riešenia. Konzumáciou potravinárskeho výrobku, a to priamo alebo jeho zahrnutím do iných výrobkov ajedál, sa dodá konzumentovi cenná vláknina, bielkoviny, minerálne látky a dôležité vitamíny, ktoré spoločne majú priaznivý vplyv a preventívne účinky na ľudský organizmus. V prípade zŕn amarantu je dôležitou výhodou skutočnosť, že amarant neobsahuje lepok, naopak je plný kvalitných bielkovín, minerálnych látok stopových prvkov a vlákniny, v čom niekoľkonásobne prevyšuje ostatné obilniny. Tuk, ktorý je prítomný v amarantových zmách, obsahuje nenasýtené mastné kyseliny. Amarant neobsahuje jednoduché cukry a vďaka nízkemu glykemickému indexuje vhodný i pre ľudí s cukrovkou alebo trpiacich nadváhou.Novým je aj použitie nemletých zŕn spracovaných podľa uvedeného postupu ako polotovaru pri výrobe pekárenských výrobkov, pri výrobe cukrárenských výrobkov, pri výrobe mäsových výrobkov alebo ako potravinárskeho výrobku na priamu konzumáciu. V prípade, že výrobok bude pozostávať zo zŕn amarantu, bude výhodné použiť ho ako dietetickú potravu pre celiatikov.Pri použití potravinárskeho výrobku ako polotovaru v pekárenskej a cukrárenskej výrobe môže výrobok tvoriť zložku cesta s podielom do 40 hmotn., výhodne 20 až 30 hmotn. Opísaný potravinársky výrobok môže byť tiež použitý ako hlavná surovina na výrobu cereálnych tyčiniek.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na príkladoch podľa obrázkov l až 3.Na obrázku l je schematicky znázomený postup, pri ktorom varenie predstavuje samostatnú etapu.Na obrázku 2 je vyobrazený postup, pri ktorom prebieha varenie a sterilizácia v jednom spoločnom kroku. Obrázok 3 vyobrazuje postup s posunom etapy nabobtnávania do času po naplnení zŕn do obalu.Obrázok 4 znázorňuje príklad výrobku zabaleného vo vreci s meraním teploty počas sterilizácie.V tomto príklade podľa obrázka l a 3 sú Konzervované zmá pšenice, ľanu a slnečnice V spoločnej zmesi. Zmá sú najskôr prané s prebytkom vody, pričom sa odstránia nečistoty, povrchové usadeniny, prach. Po umytí sa zrná vložia do nádoby, do ktorej sa pridá približne dvojnásobne hmotnostné množstvo pitnej vody a zrná sa nechajú nabobtnávať približne 12 hodín. Stupeň nabobtnania sa môže kontrolovať priebežne, pričom sa meria tvrdosť viacerých zŕn.Po nabobtnaní sa zrná prenesú do duplikátorového kotla s miešadlom, pridá sa potrebné množstvo vody a po zovretí sa zmá Varia pri neustálom miešaní. Uvarené zrná prenesieme do plniacej nádoby s vypúšťacím otvorom so sítkom. V tejto nádobe sa odlúči z masy zŕn prebytočná voda, vytečie cez vypúšťací otvor.Zmá naplníme cez automatické kontrolné váhy do Viacvrstvových, flexibilných, transparentných sterilizačných vriec. Rozmery vriec sa menia v závislosti od hmotnosti výrobkov, ktoré sa môžu pohybovať od 200 g po 5500 g. Prijednej výrobnej dávke čistenia, varenia a sterilizácie sa môžu kombinovať aj rôzne veľké obaly. Špeciálne materiálové zloženie fólie s príslušnými bariérovými vlastnosťami, z ktorej sú Vyrobené vrecia, vyhovuje podmienkam tennosterilizácíe pri vysokých teplotách a tlakoch.Pri procese balenia je k zrnám pridaná slano-kyslá tekutá ochucovacia zložka, ktorá v tomto príklade obsahuje jedlú jodidovanú soľ a 20 ocot alebo 80 kyselinu mliečnu v horúcej pitnej vode. V tomto príklade je tekutá ochucovacia zložka doplnená k zrnám až pred zatváraním vriec, jej množstvo sa pritom meria tak, že sa sleduje celková požadovaná hmotnosť výrobku, pričom zrná boli predtým do vreca navážené automatickou váhou. Samostatné prikladanie tekutej dochucovacej zložky umožňuje V jednej výrobnej dávke vyrábať rôzne ochutené výrobky. Tekutá ochucovacia zložka nasiakne počas sterilizácie do zŕn.Naplnené a odvážené vrecia sa v tomto príklade uzatvárajú vo vákuovej baličke typu Proñvac DC 55. Vrecia sa umiestnia do vákuovej komory, kde po uzavretí poklopu prebehne najprv vákuovanie a následne dvojité zvareníe vreca podľa nastaveného programu. Prvé nastavenie doby vákuovania sa vykoná s horúcou náplňou tak, aby obsah nevytiekol. Doba zvárania sa nastaví podľa použitého materiálu. Po ukončení uzatvárania sa prekontroluje nepriepustnosť dvojitého zvaru.Naplnené a uzavreté vrecia sa ukladajú na sterilizačné vozíky, ktorými sa dopravia do automatického tlakového pamého sterilizátora, V tomto príkladeje to mriadenie Panini Universal-O 1200 x 5000. Potravinársky výrobok so zmami sa sterilizuje v naprogramovanom režime - odvzdušnenie, ohrev na 125 °C, sterilizácia pri 125 °C, chladenie. Účinnosť tepelnej sterilizácie kontrolujeme meraním maximálnej vnútornej teploty V geometrickom strede vreca.Po Vychladnutí vznikne kompaktná hmota, kde uvarené zrná sú spojené počas sterilizácie vylúhovaným stuhnutým škrobom. Výrobok má Vzhľad zmesi nabobtnaných zŕn spojených škrobom. Má mäldcú, uvarenú konzistenciu, s prirodzenou chuťou a vôňou po použitých zložkách, bez cudzích pachov a príchutí. Farba výrobku je hnedá a svetlošedá, prirodzená podľa použitých surovín. Má kyslosť 0,6 ž 0,3 a obsah soli NaCl 0,6 t 0,3 . Neobsahuje geneticky modifikované organizmy. Potravinársky Výrobok sa používa V pekárenskom priemysle na ďalšie spracovanie do cesta V pomere približne 20 - 30 , alebo v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu, mäsospracujúceho priemyslu, prípadne ako hotový pokrm. Má 12 mesačnú dobu trvanlivosti a vyhovuje mikrobiologickým požiadavkám podľa potravinového kódexu. Skladuje sa v suchu.V tomto príklade podľa obrázka l a 3 sú konzervované má pšenice, ľanu a slnečnice V spoločnej zmesi. Zmes zínje spracovaná podobne ako v príklade l, postupne prebieha pranie, nabobtnávanie za studena, varenie v novej vode bez tlaku, následne plnenie do obalov, vákuovanie, zavarenie obalu a autoklávová tlaková sterilizácia. Pred zatvorením obalu je k zrnám pridaná tekutá ochucovacia zložka, ktorá V tomto príklade obsahuje len jodidovanú soľ rozpustenú v teplej pitnej vode. Výsledný výrobok má obsah soli NaCl 0,6 k 0,3 . Výrobok má vzhľad zmesi nabobtnaných zŕn spojených počas sterilizácie vylúhovaným a stuhnutým škrobom. Má mäkkú, uvarenú konzistenciu, s prirodzenou chuťou a vôňou po použitých zložkách, bez cudzích pachov a príchutí. Farba výrobku je hnedá a svetlošedá, prirodzená podľa použitých surovín.V tomto príklade podľa obrázka 2 a 3 sú konzervované zrná špaldovej pšenice. Zmá sú najskôr spracovane podobne ako v predchádzajúcich dvoch príkladoch, ale po nabobtnaní sa nevaria V samostatnom kroku,ale sa Varia a tepelne sterilizujú vjednom technologickom kroku.Potravinársky výrobok v tomto príklade obsahuje zrná sterilizovaného amarantu (kultúmy druh láskavca). Amarant má oproti pšenici vyšší obsah bielkovín, niektorých vitamínov (B 2, niacín a vitamín E), minerálnych látok (napr. Vápnik), stopových prvkov (železo) a vlákniny. Bielkoviny amarantu majú vyšší obsah esenciál

MPK / Značky

MPK: A23L 1/10, A23L 1/182, A23L 1/20, A23B 9/02, A23L 1/36, A23L 1/00, A23L 3/00

Značky: olejnín, potravinářský, strukovín, týmto, výrobok, zrná, konzervované, obsahujúci, spôsobom, obilnin, použitie, spôsob, konzervovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u6738-sposob-konzervovania-zrn-obilnin-olejnin-alebo-strukovin-potravinarsky-vyrobok-obsahujuci-zrna-konzervovane-tymto-sposobom-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob konzervovania zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci zrná konzervované týmto spôsobom a jeho použitie</a>

Podobne patenty