Kotviaca lišta

Číslo patentu: U 614

Dátum: 05.10.1994

Autori: Milata Jiří, Jurásek Libor, Vlk Jaroslav

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ľÚV 485- GII Kotvíaca lišta Oblasť technikvTechnické riešenie sa týka usporiadania lišty na prichyteníe a súčasné napnutie plošných tenkostenných ohybných mate riélov. Doterajší stav technikyV súčasnej dobe je známy celý rad usporiadaní tepelnoizolačných vnútorných a vonkajších obkladov a vrstiev, ktoré slúžia na vykurovanie, chladenie a tepelnú izoláciu stavebných konštrukcii a ktoré sú spravidla vo vonkajšej stene objektu. Známe sú taktiež usporiadania z vonkajších prvkov na odtienenie slnečného žiarenia, kedy vnútorná strana okien je opatrená reflekčnou fóliou, ktorá odráža takmer všetko žiarenie, ktoré na ňu dopadá. Tieto slnečné a tepelné ochrany sú vytvorené vo forme fóliovej clony, usporiadané vo vedení medzi okennými sklami, prípadne na vnútornej strane okenného rámu a podľa potreby sú nastavované ručne alebo motorčekom. Uvedené usporiadania slúžia prevažne na ochranu pred nadmerným tepelnýmvstupom smerom dovnútra objektu a neznamenajú níjakú komplex nejšiu tepelnú reguláciu priestoru v objekte. V anglickom pa tentovom spise č. 1586196 je popísané jedno z takýchto usporiadaní, kde na vonkajšej stene budovy je vytvorené ochranné tepelné zariadenie pozostávajúca 2 rámu nesúceho dve navzájom od seba oddelené transparentné clony. V priestore medzi nimi sú členy slúžiace na selektívne umožnenie alebo zabránenie prestupu slnečného žiarenia týmito clonami. Tieto členy pozostávajú z priehľadnej plastovej fólie, ktorá môže byť natočená na navijacom valci alebo zvinutá do funkčného stavu v priełore okenného, prípadne dverového otvoru. Ďalšie usporiadanie de liaceho zariadenia je popísané v patentovom spise USA c.4170223. V tomto prípade sa týka slnečného kolektora, kde v jeho telese sú dve navzájom paralelné fólie utesnené v rovnobežných otvorených bočných profiloch. Iné usporiadanie bočných vodiacich prvkov pre fólie deliacich zariadení je popísané V zverejnenej nemeckej patentovej prihláška č. 2635001s odkazmi na patentový spis USA c. 3455336, 3379218, 3574313,3350898 a ďalšie.Súčasne spôsoby vytvárania vzduchových medzier medzi fóliami a izolovanou plochou stavebného objektu sú náročné na montáž a pri prichytení fólie dochádza často k jej porušeniu. Viacnásobné uchytenie fólie je obtiažne a neumožňuje rýchlu výmenu poškodenej fólie alebo jej výmenu za siet, pripadneNiektoré nevýhody doterajšieho stavu techniky, spočívajúce najmä v zložitosti montáže, demontáže, opráv alebo zmeny využitia, do určitej miery odstraňuje usporiadanie kotviacej lišty podľa tohoto technického riešenia, tvorené základňou s najmenej dvomi stojinami, nad ktorou je usporiadaná aspoň jedna strieška, ktorej prídržné rameno voľne vypĺňa dutinu medzi stojinami. Podstata technického riešenia spočíva v tom,že na prídržnom ramene a prívrátených stenách stojín je vytvorená pozdlž lišty sústava výškovo predsadených výstupkov tak,že je medzi nimi labyrintový priechod na upevnenie tenkostenného chybného materiálu, pričom strieška je opatrená aspoňjedným smerom von výbiehajúcim šikmým pružným ramenom.Strieška môže mať na svojej vonkajšej strane najmenej dve stojiný na zasunutie prídržného ramena ďalšej striešky, medzi ktorými je pomocou výstupkov vytvorený ďalší labyrintový priechod, pričom táto ďalšia strieška je opatrená aspoň jednýmsmerom von vybiehajúcim šíkmým pružným ramenom. Striešky sús výhodou voči sebe výškovo predsadené. Strieška môže mať dvePružné ramená môžu byť usporiadané po oboch stranách Striešky. Pružné ramená sú s výhodou sklonené smerom k základ ni kotviaceho profilu.Výstupky na strane stojin sa s výhodou zväčšujú od ústia smerom dovnútra dutiny, zatiaľ čo výstupky na strane pridržného ramena striešky sa smerom k jeho asunutému koncu zmenšujú.Výhodou technického riešenia je možnosť jednoduchého ná sobného kotvenia a súčasného a rovnomerného napinania plošnýchmateriálov pre izoláciu, filtráciu a podobne. Stavebnicovo vyrábané prvky možno výhodne využiť pre vytvorenie ohraničenej medzery a ďalej vytváranie ľubovoľných obrazcov s možnosťou ich ďalšieho delenia na menšie ohraničené plochy. Tieto plochy môžu byť tvorené z nepružných fólii (sú ohraničené priamymi stranami) alebo pružných napinaných fólií (môžu byť ohraniče né, napínané pôsobením tepla a delené v akrivených stranách).Prehľad obrázkov na vvkresochA A Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je detailne zobrazené prevedenie kotviacej lišty s dvomi nad sebou usporiadanými strieškami na prichytenie a napnutie dvojice fólií. Na obr. 2 až 6 sú zobrazené ďalšie priklady prevedenia kotviacej lišty pre dvojicu a trojicu fólií. Jednotlivé prevedenia sa od seba odlišujú konkrétnym u sporiadanim stríešok lišty.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKotviaca plastová lišta na obr. 1 (z polyetylénu, tvrdeného polyvinylchloridu a pod.) pre plošné tenkostenné ohybné materiály g, napríklad plastové fólie, sitá alebo textílie je tvorená kotviacim profilom L so základňou a dvomi na ñu kolmými stojínami łàłł Kotviaci profil L je prichytený k pevnému podkladu napr. lepením, pribitim alebo nastrelenim a vytvára základ pre následnú montáž a napnutie jednej alebo viacerých vrstiev plošného tenkostenného ohybného materiálu 5. Nad základňou kotviaceho profilu A sú usporiadané dve striešky g a Q. Prídržné rameno LL spodnej striešky g voľne vypĺňa dutinu medzi stojínami AAA Na pridržnom ramene lpà a privrátených stenách stojín LAL je vytvorena pozdĺž lišty sústava výškovo predsadených výstupkov LL tak, že je medzi nimi labyríntový priechod pre upevnenie tenkostenného ohybného materiálu g. Výstupky łàà na strane stojin sa zväčšujú od ústia smerom dovnútra dutiny, zatiaľ čo výstupky LL na strane pridržneho ramena ip striešky alebo 1 sa smerom k jeho zasunutému koncuSpodná strieška A je pritom ďalej opatrená smerom von vybiehajúcím pružným ramenom âàâl Spodná strieška g má na svojej vonkajšej strane dve ,stojíny na zasunutie pridržného ramena âàł ďalšej striešky 1, medzi ktorými je pomocou výstupkov vytvorený ďalší labyrintový priechod pre následnú montáž a napnutie ďalšej vrstvy plošného tenkostenného chybného materiálu g. Táto ďalšia strieška 1 je-opäť, podobne ako spodná strieška g, opatrená smerom von vybiehajúcim šikmým ramenom ąpg. Po priložení fólie plošného tenkostenného ohybného materiálu g nad príslušné stojiny làlalebo gpl profilu kotviacej lišty sa do dutiny medzi nimi zatlači prídržné rameno LL zod~ povedajúcej striešky g alebo 1. Tým sa fólia prichytí a súčasne napne. Napinaci účinok šikmého pružného ramena łg alebo 5 možno definovať jeho hrúbkou, dĺžkou, tvarom alebo použitým materiálom. V prevedení kotviacej lišty na obr. 1 sú napí nané spodné aj horné fólie plošného tenkostenného ohybného ma

MPK / Značky

MPK: F16S 3/06

Značky: lišta, kotviaca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u614-kotviaca-lista.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotviaca lišta</a>

Podobne patenty