Posilňovacie zariadenie

Číslo patentu: U 484

Dátum: 08.06.1994

Autori: Patrylák Ján, Druska Vojtech

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka Poeiĺbvacieho zariadenia pre cvičiaceho, ktoré využíva k vyvodzovaniu záťaže závažíea rieši problém plynulého zníženia či zvýšenia veľkosti záťažeJ v ľubovoľnom okamžiku posinbvacieho tréningu bez jeho prerušenia.Doteraz známe posihbvacie zariadenia obsahujú pohyblivý akčný člen pohybujúci sa priamočiaro alebo po krivke, na ktorý pôsobí cvičiaci športovec, uvádza ho do pohybu a kinematickou väzbou, obvykle jednoduchým reťazovým prevodom cez dve reťazové kolesá, dochádza ku zmene vertikálnej polohy záťažového závažia. U tých typov posiubvacích zariadení je možné meniť záťaž iba stupňovito, zmenou veľkosti záťažového závažia, čo nie je možné bez prerušenia cvičenia alebo bez pomoci asistenta.Toto je nevýhodné, lebo je žiadúce, aby športovec v priebehu tréningu vykonal určitý počet cvikov s plnou záťažou,a po vyčerpaní sil, keď nie je schopný vykonať ďalšie opakovanie cviku, si plynule znížil záťaž, a tak v cvičení pokračoval. Plynule znižovanie záťaže je žiadúce i v prípade nutnosti udržať stálu frekvenciu cvikov.Je známe i zariadenie, ktoré ku zníženiu veľkosti záťaže v priebehu cvičenia využíva pomocné závažie pohybujúce sa pri cvičení šikmo pod určitým uhlom vo vedení, ktoré je umiestnené v otočnom ramene, majúcom v priebehu cvičenia meniteľný uhol náklonu. Tým. že sa zmení uhol dráhy pohybu poeuvneho závažia,zmení sa i silový trojuholník, čím sa vlastne reguluje gravitačna zložka sily, vyvodzovaná týmto pomocným závažím, ktorú musí športovec pri tréningu prekonávať.Nevýhodou tohoto usporiadania je pôsobenie zotrvačných sílpri cvičení vo vyššom tempe. Tu dochádza k tomu, že v okamžiku,kedy športovec prestane pôsobiť na akčný člen, aby sa vrátil do východzej polohy, nestačí kinematická sústava vplyvom zotrvačných sil reagovať dostatočne rýchlo a stráca kontakt s telom cvičiaceho. Toto je z tréningového hľadiska taktiež nežiadúce. Ďalšou nevýhodou sa javí možnosť pohybu otočného ramena iba vo vertikálnej rovine, čo z konštrukčnáho hľadiska nie je vždyUvedené nevýhody odstraňuje technické riešenie, ktorým je poeiüovacie zariadenie pre cvičiacich, pozostávajúce z pevného rámu, záťažového závažia a akčného členu, ktorý je spojený so záťažovým závažim kinematickou väzbou prevádzajúcou dynamický účinok cvičiaceho na zmenu Polohového stavu záťažového závažia. ktorého podstata spočíva v tom, že je opatrené výkyvným ramenom s posuvne uloženým vodiacim prvkom regulačným závažim a posuvným elementom posuvne uloženým v pevnom ráme. Záťažové závažie,vodiaci prv ok a posuvný element tvoria spolu s regulačným závažim a akčným prvkom mechanickú sústavu ukotvenú v pevnom ráme.Je výhodné, ak je výkyvné rameno jedným koncom otočne uložené v ráme a druhým koncom spojené s ovládačom uhla výkyvu.Taktiež je pre technické riešenie podstatné, že rám je opatrený druhým pomocným reťazovým kolesom umiestneným na vzdialenejšom konci základne rámu a vratnú kladku umiestnenú na hornom konci zvislej časti rámu a vedľajšiu kladku umiestnenú v stredovej časti rámu. V stredovej časti je taktiež uchytená hlavná hriadeľ, na ktorej sú súoso uložené hlavné reťazové koleso, dolné reťazové koleso a prvé pomocné reťazové koleso. Posuvný element je pritom opatrený prvou posuvnou kladkouPokiaľ je záťažové závažie súčasťou akčného člena, mázariadenie navijaci bubon hlavnej reťaze.Řodstatou technického riešenia je i vlastné prepojenie kinematickej sústavy. záťažové závažie je hlavnou reťazou cez vratné reťazové koleso spojené s akčným členom, dolné reťazové koleso je vodiacou reťazou, ku ktorej je pevne uchýtený vodiaci prvok s vodiacou kladkou, spojené s horným reťazovým kolesom. Regulačné závažie je ťažným lankom cez vratnú kladku, vedľajšiu kladku. prvú poeuvnú kladku, vodiaciu kladku a druhú posuvnú kladku upevné k rámu a prvé pomocné reťazové koleso je spojene pomocnou reťazou s druhým pomocným reťazovým kolesom.V niektorých prípadoch je výhodné, keď tŕň posuvného elementu je upevnený k hlavnej reťazi alebo pomocnej reťazi.Pokiaľ je záťažové závažie súčasťou akčného prvku, potom je tento prepojený cez hlavné reťazové koleso s navijacim bubnom hlavnej reťaze.Podstatnou výhodou technického riešenia je poloha dráhy pohybu regulačného závažia. Pohybuje sa iba po zvislici bez toho,aby bolo nutné meniť sklon dráhy pre dosiahnutie kontinuálnej regulácie záťaže.Konštrukciou podľa tohoto technického riešenia je taktiež dosiahnutie zmiernenia závažného problému vznikajúceho pôsobenímzotrvačných sil pri vyššej írekvencii prevádzaných cvikov.Prikladné prevedenie zariadenia podľa tohoto technického riešenia je schématicky znázornená na pripojených výkresoch. kde obr.l znázorňuje bočný pohľad na zariadenie a obr.2 usporiadaniereťazových kolies na hlavnej hriadeli.Prik ad revedena technckého riešenia V Základnou súčasťou posimovacieho zariadenia podľa technického riešenia je rám łj so sedaökou łł v stredovej časti, na ktorého základni je upevnené jednak horizontálne vedenie łgakčného členu g opornou plochou gg pre chodidlá, jednak3 Horizontálne vedenie 12 je obmedzená dorazoJn 16 akčñěhů členu 2 a na druhom kon je upevnené k rámu 1. Lineárne vedenie 13 je potom predným koncomuložené vo výstupku äràmu 1 a zadným koncom v držiaku .E, ktorýnesie druhé pomocn é reťazové koleso 45. Teleso posuvzněhoelementu 4 je posuvne uložené na lineárnom vedení 13 a jeopatrené prvou posuvnou kla-łkou 42 a druhou posuvnou kladkou 43a v hornej časti unáäacim tŕňomV stredovej časti je rám J. opatrený vedľajšou kladkou 32a hlavnou hriadeľou 14, na ktorej sú -súose uložené hlavne reťazové koleso E, prvé pomocné reťazové koleso ga dolné reťazové koleso 57.Zároveň je na hlavnej hriadeli li otočne uložený dolný koniec výkyvného ramena 5 oPatrenáho posuvne uloženým vodiacim prvkom 5 J. s vodiacou kladkou 52. Horný koniec výkyvného ramena 5 je opatrený horným reťazovým kolesom 56 a je upevnený k závesu Éj ovládača §č uhla výkyvu.ovládač 33 je spojený s neznázornenými ovládacimi pačkami v dosahu športovca, ktoré umožňujú pomocou pružinového navijacieho bubna skracovať ći predlžovať dĺžku závesu E a zväčšovať či zmenšovať tak uhol náklonu výkyvného ramena i.Na zvislej časti rámu l je upevnené. vratná kladka A a vratné reťazové koleso 321. Akčný člen 2 je hlavnou reťazou 2 ł spojený cez hlavné reťazové koleso 23 so záťažovým závažim Ž Regulačné závažie 3 visí na ťažnom lanku 533, ktoré vedie cez vratnú kladku lg a vedľajšiu kladku 333, ďalej prvú posuvnú kladku g posuvného elementu 4 smerom k vodiacej kladke Sivodiacehoprvkuł a späť k druhej posuvnej kladke äposuvného elementu 4 a k držiaku iz na ráme J, ku ktorému je ukotvená. Vodiaci Prvok áł na výkyvnom rameneí je pevne pripojený k vodiacej reťazi 53,ktorá spája horné reťazové koleso 56 ramena 5 a dolné reťazové kolesog uložené na hlavnej hriadeli i. Prvé pomocné reťazové koleso 513, ktoré je súoso uložené na hlavnej hriadeli łispolu s dolným a hlavným reťazovým kolesom ĚZ, Zi, je spojené pomocnoureťazou 46 s druhým pomocným reťazovým kolesom 45 na držiaku 17

MPK / Značky

MPK: A63B 21/06

Značky: zariadenie, posilňovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u484-posilnovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posilňovacie zariadenie</a>

Podobne patenty