Prietokový ohrievač vody hlavne pre zubárskolekárske ordinácie

Číslo patentu: U 480

Dátum: 08.06.1994

Autori: Minčev Želju, Klepetko Martin

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prietokový ohrievač vody hlavne pre zubárskolekárske ordinácieTechnické riešenie sa zaoberá zariadeniami pre zaistovaniezubárskolekárskych ordinácii s dostatočným množstvom teplej vody.Zariadenia pre uvedené účely sú známe. Bývajú to prietokové ohrievače vykurované elektrickým vykurovacim telesom. Známe riešenia obsahujú zvyčajne kompaktné telesá tvaru uzavretej nádoby s vykurovacim telesom, umiestneným vo vnútri. Teleso býva obtiažne rozoberateľné, takže prípadná výmena vykurovacieho článku je neľahká. občasné čistenie vnútorného priestoru takmer vôbec odpadá.Známe prietokové ohrievače majúvo vnútri istú zásobu vody,čo umožňuje pomerne citlivo regulovať ich teplotu V istých medziach a primerane teplá voda je k dispozicii pohotovo. Snímač teploty je zvyčajne upevnený zvonku na plášti telesa, čo umožňuje ľahši pristup pri opravách.Hlavným nedostatkom je obtiažny pristup k ústrojom umiestnených vo vnútri telesa.Uvedený nedostatok úplne odstraňuje prietokový ohrievač vody,hlavne pre zubárskolekárske účely, tvorený uzavretou nádobou,v ktorej je uložené vykurovacie teleso a ktorá je opatrená vstupným, výstupným a vypúštacim hrdlom, ktorého podstata je podľa technického riešenia v tom, že uzavretá nádoba je dvojdielna a je zložená z vrchnej misky a spodnej misky, ktoré sú navzájom spojené rozoberateľne.Stabilita teploty vytekajúcej vody je zaistená tým, že podľa technického riešenia vstupné hrdlo privádza vodu ku dnu nádoby,voda však sa odvádza vrchom, takže prúdi okolo vykurovacieho te lesa, pričom sa rovnomerne ohrieva.Aby sa dosiahlo spoľahlivého odvzdušnenia nádoby, je podľa technického riešenia okolo výstupného hrdla upravené odvzdušňovacie ústrojenstvo, tvorené priećnou odvzdusňovaciou drážkou v odvzdušňovacej matici a priećnym odvzdušňovacim otvorom, upravenýmPodľa technického riešenia sú vstupné hrdlo, výstupné hrdlo i vypúštacie hrdlo zaistené proti otáćaniu pomocou zámkov vytvo rených na ich prirubách.Prístupnosť vnútrajšku nádoby prietokového ohrievača je podľa technického riešenia zaistená jednoduchým spojením vrchnej a spodnej misky vzájomným pritaženim ich okrajov pomocou presúvnej matice a skrutkovacej príruby.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je znázornený prietokový ohrievač vody v reze, na obr. 2 pohľad na vrchnú misku zhora, na obr. 3 pohľad na spodnú misku zhora zvnútra, na obr. 4 výstupné hrdlo s odvzdušňovacimPríklad uskutočnenia technického riešeniaPrietokový ohrievač vody podľa technického riešenia je tvorený dvojdielnou nádobou, zloženou z vrchnej misky l a spodnej misky g, v ktorej je upevnené vykurovacie teleso §. Vrchná miskaa spodná miska g priliehajú k sebe navzájom svojimi olemovanýmiokrajmi, medzi ktorými je umiestnené prstencové tesnenie gg. Ole mované okraje sú k sebe pritiahnuté pomocou presúvnej matice lga skrutkovacej priruby gl, medzi ktorými sú zovreté.Do nádoby priteká studená voda pod miernym tlakom vstupným hrdlom 1 zasunutým zvonku do vrchnej misky l. Dolný koniec vstupného hrdla Q je vyústený v blizkosti vnútornej strany dna spodnej misky g. Studená voda sa tak privádza do blizkosti dna nádoby,a potom stúpa okolo vykurovacieho telesa Q k výstupnému hrdlu 3. Vonkajšia štvorcová priruba vstupného hrdla g je na strane priliehajúcej k ćelu vrchnej misky l opatrená prstencovou drážkou,v ktorej je uložený prstencový tesniaci krúžok. Vstupné hrdlo 3je zospodu zaistené pridržnou maticou Q.Ohriata vlažná voda odteká výstupným hrdlom 3, zasunutým rovnako zvonku do čela vrchnej misky l. vonkajšia štvorcová priruba výstupného hrdla 3 je rovnako na strane priliehajúcej k ćeluhorný tesniaci krúžok-Q. Obidve štvorcové priruby, to je štvörco vá príruba vstupného hrdla g, ako i štvorcová priruba výstupného hrdla 5, sú dimenzované tak, aby v zmontovanom stave ich boky k sebe tesne priliehali a tak vytvárali zámok gg proti otáćaniu,ako je znázornené na obr. 2.Výstupné hrdlo 5 je k ćelu vrchnej misky l pritiahnuté maticou, takže jeho vstupná hrana je málo vzdialená od vnútornej strany čela vrchnej misky l. Pri tomto usporiadani by pri náplňovani nádoby vodou zostal pod čelom vrchnej misky l vzduchový vankúš, čo by mohlo nepríjemne ovplyvňovať funkciu prietokového ohrievaća. Preto upevňovacia matica výstupného hrdla 5 je zhotovená ako odvzdušňovacia matica 1, opatrená v priečnom smere odvzdušňovaciou drážkou gg, vyústenou do vnútorného prstencového vybrania. V zmontovanom stave je toto vnútorné prstencové vybranie umiestnené oproti odvzdušňovaciemu otvoru gg, vytvorenompriečne v telese výstupného hrdla 4.Pri plnení prázdnej nádoby vodou uniká vzduch najskôr výstupným hrdlom 3. Keď hladina vody dosiahne spodný okraj výstupného hrdla 5 a tak znemožni unikanie vzduchu, vstúpia do funkcie odvzdušňovacie ústrojenstva. Zbytok vzduchu uniká odvzdušňovaciou drážkou g V odvzdušňovacej matici 7 a odtiaľ odvzdušňovacim ot vorom gg do centrálneho kanála výstupného hrdla 4.Tým sa nádoba úplne odvzdušní.Vykurovacie teleso § je vsadené do dna spodnej misky g pomocou vnútornej priruby 2 a vonkajšej priruby ll, ktoré sú navzájom spojené a tým i pripevnené ku dnu spodnej misky g pomocou skrutiek lg s upevñovacimi maticami lg a podložkami ll. Vo vnútornej prirube 2 je vytvorená prstencová drážka, V ktorej je uložený spodný tesniaci krúžok lg.V blizkosti otvoru pre vykurovacie teleso § je do dna spodnej misky g zvnútra vsunuté výpustné hrdlo lg, opatrené na svojom hornom konci hranatou prirubou a pritiahnuté zospodupomocou krúžkov lg a matice L 5. V krúžku lg je rovnako vytvorená prstencová drážka s dolným tesniacim krúžkom lg. Hranatá priruba, vytvorená na hornom konci výpustného hrdla lg sa svojim bokom opie ra o bok vnútornej priruby g a vytvára tak spodný zámok gá, ako vidiet z obr. 3.Na vonkajšom plášti prietokového ohrievaća vody je pripevnené na obr. neznázornený kontaktný tepelný snímač, ktorý snima teplotu povrchu prietokového ohrievaća a ovláda na obr. neznázornenýtepelný spínač vykurovacieho telesa §.Prietokový ohrievač vody, vytvorený podľa technického riešenia je vhodný hlavne pre vybavenie zubárskolekárskych ordinácií.

MPK / Značky

MPK: F24H 1/06

Značky: ohrievač, zubárskolekárske, prietokový, ordinácie, hlavne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u480-prietokovy-ohrievac-vody-hlavne-pre-zubarskolekarske-ordinacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prietokový ohrievač vody hlavne pre zubárskolekárske ordinácie</a>

Podobne patenty