Zapojenie na poskytovanie reklamy v prijímači digitálnej televízie

Číslo patentu: U 4491

Dátum: 07.07.2006

Autor: Zaťko Slavomír

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka systému na poskytovanie reklamy v prijimači digitálnej televízie.V súčasnosti je reklama prenášaná na televízny prijímač užívateľa prostredníctvom bežného vysielania televíznych spoločností ako súčasť vysielaného programu. Takto poskytovaná reklama umožňuje užívateľovi len jej pasívne vnímanie bez akejkoľvek možnosti jej ovplyvnenia, alebo výberu.Cieľom tohto technického riešenia je systém, ktorý umožňuje poskytovanie reklamy na televíznom prijímači prostredníctvom prijímača digitálnej televízie uživateľa nezávisle od bežného vysielania televíznych spoločností, pričom uživateľovi tento systém poskytuje možnosť interakcie S poskytovariou reklamou.Uvedený ciel sa dosiahne systémom na poskytovanie reklamy prostredníctvom digitálnej televízie na televíznom prijímači, ktorý obsahuje televízne spoločnosti, poskytovateľa reklamného obsahu, poskytovateľa vysielania digitálneho televízneho signálu, poskytovateľa služieb počítačovej siete, užívateľskú časť, ktorá obsahuje televízny prijímač/displej, ku ktorého vstupu audio/video signálu je pripojený prijímač digitálnej televízie s diaľkovým ovládaním napájaný zdrojom elektrického napätia. Podstata riešenia spočíva v tom, že prijímač digitálnej televízie obsahuje pamäťovú jednotku tvorenú operačnou pamäťou a pemianentnou pamäťou. V permanentnej pamäti je uložený riadiaci program, ktorý obsahuje inštrukcie na príjem reklamného obsahu od poskytovateľa reklamného obsahu, nezávisle od bežného vysielania televíznych spoločností, uloženie reklamného obsahu do operačnej pamäte a prenos reklarrmého obsahu na televízny prijímač/displej vstupom od užívateľa, alebo nezávisle od vstupu užívateľa, prípadne spätný prenos požiadaviek z užívateľskej časti smerom k poskytovateľovi reklamného obsahu. Ďalej prijímač digitálnej televízie obsahuje prijímač signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného, voliteľné môže tiež obsahovat modul pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov(GPRS), alebo modul pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet. Pamäťová jednotka, prijímač signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného, voliteľné modul pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS),alebo modul pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet sú pripojené k procesoru, ktorý je cez vstupno/výstupné obvody pripojený k vstupu audio/video signálu televízneho prijímača/displeja.Reklamný obsah je možné do operačnej pamäte prijimača digitálnej televízie ukladať poskytovateľom reklamného obsahu, pričom reklarrmý obsah môže byť aktualizovaný cez prijímač signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného, ďalej cez modul pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS), alebo modul pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet.Reklamný obsah môže byť prenesený z operačnej pamäte na televízny prijímač/displej napr. pri prepnutí vysielacieho kanála diaľkovým ovládaním, prípadne môže byt prenesený nezávisle od vôle užívateľa na základe príslušných programovýeh inštrukcií, alebo samostatne definovaným funkčným tlačidlom priamo na zobrazovanie reklamného obsahu, na diaľkovom Ovládaľlĺ.Reklamným obsahom pri uvedenom technickom riešení môže byť reprezentovaný napr. krátkou video reklamou,počítačovou animácíou, statickým obrazom, statickým alebo pohyblivým textom, prípadne aj kombináciou uvedených druhov reklamného obsahu.Pomocou systému podľa tohto technického riešenia je reklamu alebo inzerciu možné zobrazovať ako video obraz na celej obrazovke, ďalej ako obraz v obraze - t. j. časť obrazu je zvolený televízny program a ďalšie ako reklamný prúžok - banner.Reklamu alebo inzerciu je možné zasielať cielenou formou, t. j. zobrazí sa len vopred definovaným cieľovým skupinám, napr. dôchodcovia, rodiny s deťmi do 10 r.,samostatne žijúci ľudia atď. Toto rozdelenie sa dosahuje zostavenim profilu užívateľa, ktorý sa definuje V nastaveni digitálneho prijímača (tam si užívateľ nastaví svoj užívateľský profil).Je možné meniť užívateľský profil a tým sa zaradit do skupiny so záujmom o vybranú formu reklamných ponúk - napr. ak užívateľ chce ísť na dovolenku, tak nastavím svoj profil na príjem ponúk na lastminute zájazdy, alebo ak chce kúpiť auto, byt atď. tak bude dostávať ponuky s touto tematikou pokiaľ bude na ne aktuálna inzercia.Reklamu alebo inzerciu je možné zobrazovať regionálne prípadne celoplošne. Je možné zobrazit regionálnu inzerciu napr. len pre daný región (Bratislava, Praha atď.)Systémom podľa tohto technického riešenia je možné evidovať a merať počet zobrazení danej reklamy a tak isto aj počet ľudí ktori o ponuku prejavili záujem v podobe zistenia ďalších informácií.Dosahuje sa ďaleko vyššia účinnosť ako pri bežnej televiznej reklame. Štatistický bolo zistené, že cca 60 divákov pri reklamných blokoch prepína na iný kanál. Pri systéme podľa tohto technického riešenia to nie je možné.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na obrázkoch,na ktorých, schematicky, obr. l znázorňuje systém s prenosom reklamného obsahu do pamäťovej jednotky prostredníctvom vysielania digitálnej televízie, pozemného alebo satelitného, obr. 2 systém s prenosom reklamného obsahu prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov(GPRS), obr. 3 systém s prenosom reklamného obsahu prostredníctvom počítačovej siete, obr. 4 systém s prenosom reklamného obsahu ako prostredníctvom vysielania digitálnej televízie, pozemného alebo satelitného, prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS),ako aj prostredníctvom počítačovej siete, obr. 5 znázorňuje algoritmus funkcie zapojenia s jednosmemým tokom dát,pri využití prenosu digitálneho dátového toku poskytovateľom vysielania digitálneho televízneho signálu a obr. 6, a 7 znázorňujú algoritmy funkcie zapojenia s možnosťou spätného toku dát od užívateľa k poskytovateľovi reklamného obsahu, pri využití prenosu digitálneho dátového toku cez poskytovateľa služieb počítačovej siete, pomocou prostrednictvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS) mobilného operátora (obr. 6) a digitálnej (pevnej) linkyPríklady uskutočnenia technického riešeniaSystém podľa obr. l obsahuje poskytovateľa DVBP vysielania digitálneho televízneho signálu, poskytovateľa ACP reklamného obsmiu, užívateľskú časť UA, ktorá obsahuje televízny prijímač/displej 1, ku ktorého vstupu audio/video signálu je pripojený prijímač 2 digitálnej televízie s diaľkovým ovládaním Za, napájaný zdrojom elektrického napätia 3. Prijímač 2 digitálnej televízie obsahuje parnäťovú jednotku 5 tvorenú operačnou pamäťou 5 a a pemianentnou pamäťou 5 b, ktorá obsahuje riadiaci program, a prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného (Tuner), ktoré sú pripojené k procesoru 4, ktorý je cez vstupno/výstupné obvody 6 pripojený k vstupu audio/video signálu televízneho prijímača/displeja 1. V permanentnej pamäti Sb je uložený riadiaci program,ktorý obsahuje inštrukcie na príjem reklamného obsahu od poskytovateľa ACP reklamného obsahu, jeho uloženie do operačnej pamäte Sa a prenos na televízny prijímač/displej l.Reklamný obsah je od poskytovateľa ACP reklamného obsahu prenášaný pomocou digitálneho dátového toku DVB od poskytovateľa DVBP vysielania digitálneho televízneho signálu, nezávisle od bežného digitáleho vysielania televíznych programov, do prijímača 2 digitálnej televízie cez prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania a uložený do operačnej pamäte 5 a. Z operačnej pamäte Sa je reklamný obsah, na základe inštrukcií riadiaceho programu,riadiacich procesor 4, prenášaný cez vstupno/výstupné obvody 6 na obrazovku televízneho prijímača/displeja l.Príkladný algoritmus funkcie systému podľa tohto príkladného vyhotovenia, ovládaného riadiacim programom,je zrejmý z obr. 5. V tomto príklade je reklamný obsah,prijatý cez prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania do operačnej pamäte Sa, zobrazovaný na obrazovku televízneho prijímača/displeja 1 jednak po zapnutí prijímača 2 digitálnej televízie, a ďalej pri použití diaľkového ovládania Za prijímača 2, pri prepnuti televízneho kanála alebo nezávisle od prepínania televíznych kanálov, stlačením samostatného tlačidla priamo určeného na zobrazovanie reklamného obsahu. V oboch prípadoch je reklamný obsah zobrazený pred zobrazením televízneho kanála.V tomto príklade je možný len jednosmemý prenos reklamného obsahu, a to, od poskytovateľa ACP reklamného obsahu cez prijímač 2 digitálnej televízie na televízny prijímač/dísplej 1.Systém podľa obr. 2 obsahuje poskytovateľa DVBP vysielania digitálneho televízneho signálu, poskytovateľa lP služieb počítačovej siete, poskytovateľa ACP reklamného obsahu, užívateľskú časť UA, ktorá obsahuje televízny prijímač/displej l, ku ktorého vstupu audio/video signálu je pripojený prijímač 2 digitálnej televízie s diaľkovým ovládaním Za, napájaný zdrojom elektrického napätia 3. Prijímač 2 digitálnej televízie obsahuje pamäťovú jednotku 5 tvorenú operačnou pamäťou Sa a perrnanenmou pamäťou Sb, ktorá obsahuje riadiaci program, prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného (Tuner) a modul 8 pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov(GPRS), ktoré sú pripojené k procesoru 4, ktorý je cez vstupno/výstupné obvody 6 pripojený k vstupu audio/video signálu televízneho prijímača/displeja l. V perrnanentnej pamäti Sb je uložený riadiaci program, ktorý obsahuje inštrukcie na príjem reklamného obsahu od poskytovateľa ACP reklamného obsahu, jeho uloženie do operačnej pamäte 5 a a prenos na televízny prijímač/displej 1.Reklamný obsah je, V tomto príklade, od poskytovateľa ACP reklamného obsahu prenášaný pomocou dátového toku, cez poskytovateľa IP služieb počítačovej siete, pomocou siete GPRS mobilného operátora, nezávisle od bežneho digitáleho vysielania televíznych programov, do prijímača 2 digitálnej televízie cez modul 8 pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS) a uložený do operačnej pamäte 5 a. Z operačnej pamäte Sa je reklamný obsah, na základe inštrukcií riadiaceho programu, riadiacich procesor 4, prenášaný cez vstupno/výstupné obvody 6 na obrazovku televízneho prijímača/displeja 1.Príkladný algoritmus funkcie zapojenia podľa tohto príkladného vyhotovenia, ovládaného riadiacim programom, je zrejmý z obr. 6. V tomto príklade je reklamný obsah, prijatý cez modul 8 pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov(GPRS) do operačnej pamäte Sa, zobrazovaný na obrazovku televízneho prijímača/displeja 1 jednak po zapnutí prijímača 2 digitálnej televízie, a ďalej pri použití diaľkového ovládania Za prijímača 2, pri prepnuti televízneho kanála alebo nezávisle od prepínania televíznych kanálov, stlačením samostatného tlačidla priamo určeného na zobrazovanie reklamného obsahu. V oboch prípadoch je reklamný obsah zobrazený pred zobrazením televízneho kanála.Prenos prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS) umožňuje obojsmemú komunikáciu cez protokol TCP/IP a v tomto prípade je možné prenášať aj požiadavky užívateľa, z užívateľskej časti UA, na reklamný obsah interaktívne smerom k poskytovateľovi ACP reklanmého obsahu.Systém podľa obr. 3 obsahuje poskytovateľa DVBP vysielania digitálneho televízneho signálu, poskytovateľa IP služieb počítačovej siete, poskytovateľa ACP reklamného obsahu, užívateľskú časť UA, ktorá obsahuje televízny prijímač/displej 1, ku ktorého vstupu audio/video signálu je pripojený prijímač 2 digitálnej televízie s diaľkovým ovládaním 2 a, napájaný zdrojom elektrického napätia 3. Prijímač 2 digitálnej televízie obsahuje pamäťovú jednotku 5 tvorenú operačnou pamäťou Sa a permanentnou patnäťou Sb, ktorá obsahuje riadiaci program, prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného a modul 9 pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet, ktoré sú pripojené k procesoru 4, ktorý je cez vstupno/výstupné obvody 6 pripojený k vstupu audio/video signálu televízneho prijímača/displeja 1. V permanenrnej pamäti Sb je uložený riadiaci program, ktorý obsahuje inštrukcie na príjem reklamného obsahu od poskytovateľa ACP reklarrměho obsahu, jeho uloženie do operačnej pamäte 51 a prenos na televízny prijímač/displej 1.Reklamný obsah je, v tomto príklade, od poskytovateľa ACP reklamného obsahu prenášaný pomocou dátového toku, cez poskytovateľa IP služieb počítačovej siete, pomocou digitálnej (pevnej) linky, nezávisle od bežného digitáleho vysielania televíznych programov, do prijímača 2 digitálnej televízie, pomocou modemu cez modul 9 pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet a uložený do operačnej pamäte 5 a. Z operačnej pamäte Sa je reklamný obsah, na základe inštrukcií riadiaceho programu, riadiacich procesor 4, prenášaný cez vstupno/výstupné obvody 6 na obrazovku televízneho prijímača/displeja 1.Príkladný algoritmus funkcie zapojenia podľa tohto príkladného vyhotovenia, ovládaného riadiacim programom, je zrejmý z obr. 7. V tomto príklade je reklamný obsah, prijatý cez modul 9 pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet do operačnej pamäte Sa, zobrazovaný na obrazovku televízneho prijímača/displeja l jednak pozapnutí prijímača 2 digitálnej televízie, a ďalej pri použití diaľkového ovládania Za prijímača 2, pri prepnuti televízneho kanála alebo nezávisle od prepínania televíznych kanálov, stlačením samostatného tlačidla priamo určeného na zobrazovanie reklamného obsahu. V oboch prípadoch je reklamný obsah zobrazený pred zobrazením televízneho kanála.Prenos prostredníctvom digitálnej (pevnej) linky,umožňuje obojsmemú komunikáciu cez protokol TCP/IP a v tomto prípade je možné prenášať aj požiadavky užívateľa, z užívateľskej časti UA, na reklamný obsah interaktívne smerom k poskytovateľovi ACP reklamného obsahu.Systém podľa obr. 4 obsahuje kombináciu všetkých troch možných spôsobov dátovej komunikácie. Pri tomto zapojení je možné na prenos reklamného obsahu využiť ktorúkoľvek siet, podľa požiadaviek na reklamný obsah a interakciu uživateľa.l. Systém na poskytovanie reklamy prostredníctvom digitálnej televízie na televíznom prijímači, ktorý obsahuje televízne spoločnosti (TVCP), poskytovateľa (ACP) reklamného obsahu, poskytovateľa (DVBP) vysielania digitálneho televízneho signálu, poskytovateľa (IP) služieb počítačovej siete, užívateľskú časť (UA), ktorá obsahuje televízny prijímač/displej (l), ku ktorého vstupu audio/video signálu je pripojený prijímač (2) digitálnej televízie s diaľkovým ovládaním (2 a) napájaný zdrojom elektrického napätia(3),vyznačujúci sa tým, že prijímač(2) digitálnej televízie obsahuje pamäťovú jednotku (5) tvorenú operačnou pamäťou (Sa) a permanentnou pamäťou(Sb), pričom v permanentnej pamäti (Sb) je uložený riadiaci progTam, prijímač (7) signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelitného a/alebo modul (8) pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS), a/alebo modul (9) pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethernet, pričom pamäťová jednotka (5), prijímač (7) signálu digitálneho televízneho vysielania, pozemného alebo satelítného, a/alebo modul (8) pre príjem a vysielanie dát prostredníctvom siete na rádiový prenos dátových paketov (GPRS), a/alebo modul (9) pre pripojenie ku dátovej sieti s rozhraním ethemet,sú pripojené k procesoru (4), ktorý je cez vstupno/výstupné obvody (6) pripojený k vstupu audio/video signálu televízneho prijímača/displeja (l).

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00, H04N 5/445

Značky: reklamy, poskytovanie, televízie, zapojenie, přijímací, digitálnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u4491-zapojenie-na-poskytovanie-reklamy-v-prijimaci-digitalnej-televizie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na poskytovanie reklamy v prijímači digitálnej televízie</a>

Podobne patenty