Elektronické zabezpečovacie zariadenie

Číslo patentu: U 337

Dátum: 02.02.1994

Autor: Gašper Michal

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Elektronické zabezpečovacie zariadenie je určené najmě pre blokovanie protipožiarných a bezpečnostných dveri v otvorenej polohe a ich automatické uzatváranie pri mimoriad ných havári ných udalostiach.Doposiaľ známe priemyselne vyrábané elektronické zabezpečovacie systémy požiarnej a bezpečnostnej signalizácie sú svojim technickým riešením zložité, svojim aparatúrnym vybavením značne členité a ich priama aplikácia je podmienená napojením na centrálne ústredne. Technická zložitosť kladie v týchto systémoch vysoké nároky na odbornú pripravenosť prevédzkovateľov a zároveň vysoké požiadavky aj na ich obsluhu a údržbu. Sprievodné poruchovosť dostupných elektronických zabezpečovacích systémov zvýšuje zbytočne riziko možného nezaregistrovania havárijných stavov s následnými zbytočnými stratami na materiálových hodnotách i na ľudskom potenciále. V prípade malých prevádzok, v ktorých je potrebná vybavenosť elektronickým zabezpečovacím systémom len u jedného vchodu s protipožiarnými, alebo bezpečnostnými dverami sú aplikácie doposiaľ známych systémov naviac investične i nákladovo neúmerne potrebe.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje elektronické zabezpečovacie zariadenie podľa tohotoúžitkového vzoru pozostévajúce zo signalizačných hlásičov, ovládacej elektroniky, elektromagnetických zémkov, manuálnych vypínačov, transformátora, usmerňovača, kondenzátora, zenerových díod, odporov a odporového trimra, ktorého podstata spo číva v tom, že je vytvorené najmenej z dvoch elektromagnetických dverových zámkov s elektromagnetickými zámkovými protikusmi, najmenej z dvoch manuálnych vypinačov, ovládacej n elektroniky, napájacieho zdroja, vyhodnocovacieho obvodu a hlésičovej zostavy. Každý elektromagnetický dverový zámok je prostredníctvom jedného manuálneho vypínače napojený na výstup ovládacej elektroniky. Ovládecia elektronika je napojená na výstup vyhodnocovacieho obvodu pozostávajúceho z dvojice sériovo zapojených štvorvstupových hradiel opatrených na každom svojom vstupe od hlasičovej zostavy odporom a ochrannou zenerovou diodou. Ovládacia elektronika, vyhodnocovaci obvod a hlésičové zostava sú pripojené na napájací zdroj vytvorený postupne z transformátora, gretzovho usmerňovača s elektrolytickým kondenzátorom, dvojice tranzistorových napäťových stabilizátorov so zenerovou diodou a odporom a z odporového trimra. K bvládacej elektronika môžu byť pripojené dva vyhodnocovacie obvody, z ktorých každý vyhodnocovací obvod je napojený vždy na jednú samostatnú hlásičcvú zostavu.Predmetné riešenie dovoľuje komplexnú spoľahlivú a bezporuchovú dovybavenosť protipožiarných, alebo iných bezpečnostných dverových uzáverov pri nákladovo úmerných investíciach a splnení všetkých podmienok kladených na ošetrenie havárijných situácii. V prípade zaregistrovanie mimoriadnej havárijnej situácie lokálnou snímačovou technikou zabezpečuje dané zariadenie mimo signalizácie jednotlivých druhov havárii voči okoliu zároveň v súčinnosti napriklad so zariadením typu Brano automatické uzatváranie dverových uzáverov bezprostredne po zaregistrovaní havárijnej situácie. Riešenie je technicky jednoduché s minimálnou energetickou spotrebou, pričom naviac svojou bezporuchovosťou podstatne znížuje celkové nároky na prevádzku i údržbu. Na jeden vstup do vyhodnocovacieho obvodu je možné podľa tohoto úžitkového vzoru napojiť až 4 x lO hlásičov, pričom pri štyroch vstupoch do vyhodnocovacieho obvodu to znamená 10 hlásičov na jeden vstup. Každý vstup je možné vybaviť hlásičmi pre iný druh havárijnej situácie.3 Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené bloková schéma elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 2 je vyobrazené zapojenie vyhodnocovacieho obvodu elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr. 3 je vyobrazené zapojenie napájacieho zdroja elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru.Elektronické zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l pozostáva z dvoch elektromagnetických dverových zámkov l s elektromagnetickými zámkovými protikusmi g, z ktorých každý je prostrednictvom manuálneho vypinača Ä napojený na výstup ovládacej elektroniky 3, dalej pozostáva z vyhodnocovacieho obvodu §, hlásičovej zostavy 1 a napájacieho zdroja Ž. Hlásičové zostava 1 pozostáva štyroch paralelne zapojených sústav hlásičov ohňa Zł, hlásičov dymu lg, hlásičov radioaktivity 1 a hlásičov kombinovaných 15. Štyri výstupy hlásičovej zostavy 1 sú napojené na vyhodnocovaci obvod 6 a výstup vyhodnocovacieho obvodu § je napojený na ovláda ciu elektroniku 5 elektromagnetických dverových zámkov ł,pričom hlásičová zostava 1, vyhodnocovaci obvod § a ovládacia elektronika 5 sú pripojené na napájací zdroj Ž. Z Ovládacia elektronika A je podľa obr. l tvorená sériovo vyrábaným typovým systémom SBMAG O 1. Vyhodnocovaci obvod Q napojený na výstup hlésičovej zostavy 1 aprepojený s ovládacou elektronikou 5 typu SEMAG Ol podľa obr. 2 pozostá va z dvoch štvorvstupových hradiel Ql typu MHB 4012 s ochranou každého zo štyroch vstupov od hlásičovej zostavy Z vytvorenou jedným odporom Q veľkosti lk a ochrannou zenerovou diodou Qg typu KZ 140/10. Napájací zdroj Ž podľa obr. 3 je tvorený transformátorom žl úrovne 220/24 V, gretzovýn usmerňovačom Žg pozostávajúcim zo štyroch diod KY 132/80 e elektrolytického kondenzátora Ž veľkosti 220 mF/40 V, čalej dvojicou tranzistorových stabilizátorov ji, z ktorých typ KD 502 je prepojený s odporom já veľkosti 220 Ohm/1 Wa druhý je prepojený so zenerovou diodou ŽŽ typu KZ 260/18Presné napätie 24 V pre ovládaciu elektroniku 5 zabezpečuje tranzistorový stabilizátor ji napájacieho zdroja Ž vytvorený tranzistormi typu KD 502 a KF 507, dalej Zenerová dioda jj typu KZ 260/18 a odpor jâ veľkosti 220 Ohm/lw. Nastaviteľnosť napätie umožňuje odporový trimer jí veľkosti 220 k. Napätie na úrovni 2 l,5 V pre hlásičovú zostavu 7 a úrovni 10 V pre vyhodnocovací ob avod Q sú odvodené od hlavného napätia 24 V napájacieho zdroja Ž. Ovládacia elektronika 5 typu SEMAG Ol ovláda svojimi dvoma sa- W mostatnými výstupn i cbvodmi dvojicu elektromagnetických dverových zámkov l s držaním na úrovni 70 mA. Kapacitne je možné na j vstup ovládacej elektroniky 5 typu SEHAG Ol pripojiť dva vyhodnocovacie obvody Q podľa obr. 2, čo znamená možnosť zvýšenia kapacity hlasičovej zostavy 1 podľa obr. 1 na dvojnásobok.Pri otváraní protipožiarných, alebo iných bezpečnostných dverí opatrených elektronickým zabezpečovacím zariadením podľa tohoto úžitkového vzoru sa dverové krídlo dostane do polohy, v ktorej jeden 2 elektromagnetických dverových zámkov l narazína príslušný elektromagnetický dverový protikus g. Sila elektrgmagnetického dverového zámku L určeného pre otvorenú polohu za-A aretuje dverové krídlo v otvorenej polohe. V prípade mimoriadnej havárijnej situácie, napríklad pri vzniku požiaru, pri radioaktívnom spade a podobne sa príslušný hlásič dostane do zopnutého stavu. Zopnutý obvod cez hlásič signalizuje transformovane ovládacej elektronike príkaz pre prerušenie napájania elektromagnetického dverového zámku l aretujúceho dverové krídlo v W otvorenej polohe. Dverová krídlo sa následne v súčinnosti napríklad so zariadením typu Brano, alebo iným zatváračom, automaticky zatvorí. Druhý elektromagnetický dverový zámok 1 môže plniť W funkciu aretovania dverového krídla v zatvorenej polohe v prípgće takejto špeciálnej požiadavky, alebo funkciu aretovanie napríklad druhého dverového krídla v jeho otvorenej polohe.Pri ručnom zatváraní protipožiarných, alebo iných bezpečnostných dverí vybavených elektronickým zabezpečovacím zariadením podľa tohoto úžitkového vzoru sa prerušenie obvodov a týmodaretovanie elektromagnetických dverových zámkov l zabezpečuje manualnými vypínačmi 3.

MPK / Značky

MPK: G08B 17/00

Značky: elektronické, zabezpečovacie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u337-elektronicke-zabezpecovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronické zabezpečovacie zariadenie</a>

Podobne patenty