Zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Číslo patentu: U 3293

Dátum: 10.09.2002

Autor: Ambrož Karel

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na uzamknutie radiacej pákyOblasť techniky Vynález sa týka zariadenia na uzamknutie radiacej páky, ktoré zahŕňa vskriniusporiadanú pohyblivú západku ovládanú posúvačom prepojeným na zámkovú vložku.Doterajší stav techniky Známe zariadenia na uzamknutie radiacej páky uvažovaného druhu, pri ktorýchpohyblivá západka v uzamknutej polohe dosadá na radiacu páku a V tejto polohe je zablokovaná posúvačom, ktorého pohyb je ovládaný zámkovou vložkou, používajú na spojenie zámkovej vložky s posuvným posúvačom ohybný člen uložený vo vedení, ktoré je najlepšie pancierované. Tieto známe zariadenia, ktore sú nespome na zaistenie motorového vozidla účinné a je možné ich prispôsobiť radu rôznych vyhotovení motorových vozidiel, vykazujú niektoré nedostatky,ktoré vyplývajú zo spojenia medzi zámkovou vložkou a posúvačom prostredníctvom ohybného člena. Zariadenia sa tak konštrukčne rozpadá na dve hlavné časti, t. j. na zámkovú časť a konzolu, takže pri montáži vznikajú problémy s jednoznačným nastavením dielov, problémy sdemontážou dielov a so zatrhávacími upevňovacími skrutkami. Nevýhodné je aj použitiechybného člena kvôli jeho obtiažnemu spojeniu so zámkovou vložkou a posúvačom, rovnakoako jeho pružnosť a nutnost presne nastavit jeho dĺžku.Úlohou technického riešenia je v čo najväčšej miere odstrániť uvedene nedostatky pri zariadení na uzamknutie radiacej páky vozidiel scieľom zvýšiť tuhosť a odolnost voči mechanickému poškodeniu, zvýšiť presnosť nastavenia a zjednodušiť výrobný postup. To sa dosiahne pri zariadení na uzamknutie radiacej páky, ktore zahŕňa v skrini usporiadanú pohyblivú západku ovládanú posúvačom prepojeným na zámkovú vložku, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že zámková vložka je s posúvačom kinematicky spojená pákou, ktorej jeden koniec je otočne uložený cez excenter na otočnej časti zámkovej vložky a druhý koniec je v zábere s posúvačom.V prípade, že os otáčania zámkovej vložky je mimobežná s priamočiarou dráhou posúvača, javí sa ako výhodné, ak páka je opatrená drážkou pre vodiaci čap uložený v stene skrine, pričom druhý koniec páky zapadá do výrezu posúvača.Z bezpečnostného hľadiska sa javí výhodné, ak pohyblivá západka, posúvač a páka so zámkovou vložkou sú uložené v uzavretej skrini opatrenej iba výrezmi pre pohyblivú západku a čelo zámkovej vložky.S ohľadom na obmedzenie hlučnosti je výhodné, ak je posúvač v zábere s pohyblivou západkou držaný pružinou opretou o pohyblivú západku.V jednoduchom vyhotovení je možné, aby pohyblivá západka bola v zábere s posúvačompomocou výstupku na pohyblivej západke a vybraním na posúvači.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je znázomený na obr. l axonometrický pohľad v čiastočnom reze na zariadenie v uzamknutej polohe a na obr. 2 pohľad z hora podľa obr. 1. Na obr. 3 je bočný pohľad podľa obr. 1 a na obr. 4 je axonometrický pohľad v čiastočnom reze na zariadenie podľa obr. 1 v odomknutej polohe. Obr. 5 znázoniuje pohľad zhora podľa obr. 4 a obr. 6 bočný pohľad podľa obr. 1. Na obr. 7 je axonometrický pohľad v čiastočnom reze na altematívne vyhotovenie v uzarnknutej polohe a na obr. 8 axonometrický pohľad v čiastočnom reze na altematívne vyhotovenie podľa obr. 4 v odomknutejZariadenie na uzamknutie radiacej páky podľa obr. l až 6 zahŕňa v dutine skrine l usporiadanú pohyblivú západku g ovládanú posúvačom ą prepojeným na zámkovú vložku i. Pohyblivá západka g je tvarovaná jednak na styk s posúvačom 3, jednak na styk sradiacou pákou 17 a je uložená otočne na čape Q v skrini l. Zámková vložka i je sposúvačom g kinematicky spojená pákou Q cez excenter Q. Jeden koniec Z páky Q je otočne uložený cez excenter Q na otočnej časti zámkovej vložky i a druhý koniec § páky Q je v zábere s posúvačom ą. Na vymedzenie pohybu je páka Q opatrená drážkou 2 pre vodiaci čap m uložený na stene skrine l, pričom druhý koniec § páky 6 zapadá do výrezu ll posúvača ą. Posúvač ą je v zábere s pohyblivou západkou g držaný pomocou pružiny lg opretej o pohyblivú západku g. Pružina lg je uložená na skrini l pomocou čapu 13, pričom svojim jedným koncom 18 zaťažuje pohyblivú západku g smerom od riadiacej páky LZ a druhým koncom Q zaisťuje priamočiary pohyb posúvača g pozdĺž steny v dutine skrine l.Pohyblivá západka g, posúvač g, páka Q, excenter z so zárnkovou vložkou Q sú uložené v uzavretej skrini 1 opatrenej iba výrezom L 1 pre pohyblivú západku g a výrezom E pre čelo l 5 zámkovej vložky A.V altemativnom vyhotovení podľa obr. 7 a 8 je pohyblivá západka g v zábere s posúvačom g pomocou výstupku 2 l na pohyblivej západke g a vybrania Q na posúvači ą. Odpadá tak pružina, a pohyblivá západka g je natáčaná tak smerom k riadiacej páke u, ako aj pri odomykaní odklápaním od nej iba posúvačom 1.Odomykanie a zamykanie sa uskutočňuje pri vyhotovení podľa obr. 1-6 neznázomeným kľúčom zasunutým do čela 15 zámkovej vložky 5, ktorá otočením kľúča vyvolá zmenu polohy napr. zamknuté, podľa obr. 1-3 do polohy odomknuté, podľa obr. 4-6. Pritom zámková vložka A cez excenter Q prenesie svoj pohyb na páku Q. Pohyb zámkovej vložky í cez excenter 23, na ktorom je otočne uložený jeden koniec Z páky Q, zmení polohu druhého konca § páky Q okolo vodiaceho čapu m. Konce 1, § páky Q sa vychýlia vo vzájomne opačnom smere z polohy zamknuté na obr. 1-3 do polohy odomknuté na obr. 4-6. Koniec § páky Q podľa obr. 1 drží posúvač ą v zábere s pohyblivou západkou g, ktorá svojou funkčnou časťou m obopína radiacu páku u a drží ju v zablokovanej polohe. Pri odomknutí koniec § páky Q podľa obr. 4 odsunie posúvač g zo záberu s pohyblivou západkou g, čím sa pohyblivá západka g pomocou pružiny Q otočením odsunie od radiacej páky 1 Z. Radiaca páka l 7 je týmto spôsobom uvoľnená a stáva sa plne funkčnou. Zamykanie sa uskutočňuje opačným spôsobom.Obdobne u altematívneho vyhotovenia zariadenia podľa obr.7 a 8 sa pohybom zámkovej vložky i cez excenter 23 prenesie jej pohyb na páku Q, ktorá s pohybom zámkovej vložky g cez excenter 23 a na nej otočne uloženým jedným koncom 1 zmení polohu druhého konca § páky Q,uloženej na vodiacom čape Q v drážke 2 tak, že sa konce Z, § páky Q vychýlia vo vzájomne opačnom smere. Páka Q podľa obr. 7 drží posúvač 3 pomocou vybrania gg v zábere s výstupkom 2 na pohyblivej západke g, ktorá svojou funkčnou časťou m obopína radiacu páku u a drží ju v zablokovanej polohe. S uvolnením páky Q podľa obr. 8 sa posúvač g odsunie, pričom vybraním 22 narazí na výstupok 2 pohyblivej západky g a posunie výstupok gl, ktorý tak otočí pohyblivú západku g a odsunie ju od riadiacej páky LZ, ktorá je takto uvoľnená a stáva sa plne funkčnou.Zamykanie sa uskutočňuje opačným postupom.Priemyselná vygžiteľnosť Zariadenie na uzamknutie radiacej páky sa používa na zabezpečenie motorového vozidla. Zariadenie na uzamknutie radiacej páky, ktoré zahŕňa vskrini usporiadanú pohyblivúzápadku ovládanú posúvačom prepojeným na zámkovú vložku, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zámková vložka (4) je cez excenter (23) s posúvačom (3) kineticky spojená pákou (6), ktorej jeden koniec (7) je otočne uložený cez excenter (23) na otočnej časti. Zariadenie podľa bodu l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že páka (6) je opatrenádrážkou (9) pre vodiaci čap (10) uložený na stene skrine (l), pričom druhý koniec (8) páky(6) zapadá do výrezu (l 1) posúvača (3).. Zariadenie podľa bodu l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pohyblivá západka(2), posúvač (3) a páka (6) so zámkovou vložkou (4) sú uložené vuzavretej skrini (l) opatrenej iba výrezmi (14, 20) pre pohyblivú západku (2) a čelo (15) zámkovej vložky (4).západka (2) je v zábere s posúvačom (3) pomocou výstupku (21) na pohyblivej západke (2) a vybrania (22) na posúvači (3).

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, páky, uzamknutie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u3293-zariadenie-na-uzamknutie-riadiacej-paky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na uzamknutie riadiacej páky</a>

Podobne patenty