Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Číslo patentu: U 1784

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hundáková Adriana, Mikšík Milan, Mach Marián, Kačica Emil

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratíTechnické riešenie sa týka zrnitostného zloženia kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí »V súčasnosti sú často materiály produkované stavebnou činnosťou zaradené realizátorom stavby k odpadom preto. že ich realizátor stavby sám nevyužije. Tieto materiály sa potom väčšinou vyvážajú na skládky odpadu alebo zostávajú na mieste svojho vzniku. alebo pri ňom ako divoké skládky. Nevýhody, ktoré vyplývajú z toho. že väčšina materiálov produkovaných stavebnou činnosťou sa zaraďuje k odpadom. sú zrejmé. Je to najmä narastanie objemu skládok. zvyšovanie nákladov na odvoz a uskladnenie materiálov. ktoré sa zaraďujú k odpadom. zaťažovanie životného prostrediaMateriály. produkované stavebnou činnosťou. sú take materiály vznikajúce na stavbe. ktoré sú súčasťou samotnej stavby alebo jej okolia dovtedy. kým sú na tejto stavbe realizované stavebné práce. Samotná stavebná činnosť je teda realizovaná v objekte stavby alebo v jeho okolí. stavebnou činnosťou sú aj práce spojené s údržbou. opravou. obnovonMateriál vytažený 2 koľajového lôžka železničných tratí a staníc (ďalej len výzisk) vzniká pri údržbe. oprave.obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc.Z dôvodu nevyhovujúceho zrnitostného zloženia sa tento výzisk bez úpravy nemôže použiť do koľajového lôžka železničnej trate. Výzisk sa preto často odváža na skládky odpadu alebo je uložený na svahy železničného telesa.Výzisk. vznikajúci pri údržbe. oprave, obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc. ktorý sa určitými svojimi vlastnosťami stáva nepoužiteľný na zabudovanie do koľajového lôžka. z ktorého bol vytažený, sa teda stáva odpadom. Dôvodom je hlavne nezáujem realizátora stavby využiť výzisk na stavbe na ktorej tento výzisk vznikol aleboZrnitostné zloženie doteraz používaného kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných trati a stanic má nerovnomerné zastúpenie jednotlivých frakcii. čo spôsobuje nepravidelné kontaktné namáhanie jednotlivých zŕn pri zaťažení ako aj nerovnomerné pružné deformácie konštrukcie koľajového lôžka s postupným výskytom trvalých deformácii. dôsledkom čoho je narúšaná geometrické poloha koľaje aleboUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhované technické riešenie. kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc podľaúžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom. že trieda 3 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a stanic obsahuje 80 až 100 z hmotnosti frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 90 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 45 mm až 90 mm je 5 až 95 Z hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 63 mm až 90 mm je 0 až 10 hmotnosti. Pritom musi byt splnená podmienka. že žiadne zozŕn nie je väčšie ako 90 mm. Zároveň zŕn menších ako 22 mmje O Z až 7 Ž hmotnosti. Vlastnosti triedy 3 kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka -železničných tratí a stanic umožňujú jeho použitie do koľaje kategorie 6. až 9. rádu akoaj do súvisiacich výhybiek.Triedu 2 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc možno použit v náročnejších kategóriách koľaji. ako sú koľaje kategórie 1. až 5. rádu a súvisiace výhybky. s výnimkou hlavných a obchádzkových koľají a súvisiacich výhybiek vybraných železničných trati s vyššou a vysokou rýchlosťou. Trieda 2 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc obsahuje 80 až 100 hmotnosti frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 90 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 45 mm až 90 mm je 10 Z až 60 2 hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 63 mm až 90 mm je 0 Ž až 5 Z hmotnosti- Pritom musí byt splnená aj podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väčšie ako 90mm. Zároveň zŕn menších ako 22 mm je 0 Z až 7 Z hmotnosti.Triedu 1 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc možno použiť do vybraných železničných tratí s vyššou a vysokou rýchlosťou a to do hlavných a obchádzkových koľají ako aj do súvisiacich výhybiek. Trieda 1 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc obsahuje 80 X až 100 Z hmotnosti frakcie veľkostizŕn 32 mm až 90 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 45 mm až 90 mm je 15 až 50 Z hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 63 mm až 90 mm je 0 X až 1 ž hmotnosti. Pritom musí byť splnené aj podmienka, že žiadne zo zŕn nie je väčšie ako 90 mm. Zároveň zŕn menšíchPoužitie kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc podľa navrhovaného technického riešenia má hlavne tieto výhody rovnomernejšie rozloženiezhutnenie kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka železničných tratí a staníc. ako aj zvýšenie pružných účinkov kameniva a tým vznik prevažne pružných deľormácií konštrukcie koľajového lôžka, dôsledkom čoho je vvššiakvalita geometrickej polohy koľaje alebo výhybiek.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na výkresochkde obr.1 znázorňuje hraničné krivky zrnitosti. ktoré vymedzujú oblast zrnitosti triedy 3 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc. 0 br.2 znázorňuje hraničné krivky zrnitosti, ktoré vymedzujú oblast zrnitosti triedy 2 kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka železničných tratí a staníc a obr.3 znázorňuje hraničné krivky zrnitosti, ktoré vymedzujú oblast zrnitosti triedy 1 kameniva do konštrukcie koľajnvéhü lůžka železničných tratí a stanic. Ak leží krivka zrnitosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc v oblasti ohraničenej hraničnými krivkami zrnitosti. zrnitostné zloženie kameniva do konštrukcie koľajového lůžkaPríklady uskutočnenia uvedené nižšie popisujú zrnitostné zloženia kameniva do koľajoveho lôžka železničných tratí a staníc. ktoré sú použiteľné do koľajového lôžka rôznych kategórií koľají a výhybiekželezničných tratí a staníc. Toto kamenivo do koľaiového lôžka železničných trati a staníc sa s výhodou vyrobíregeneráciou výzisku vznikajúceho pri udržbe. oprave. obnovealebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc.

MPK / Značky

MPK: E01B 1/00

Značky: tratí, koľajového, konštrukcie, železničných, lôžka, kamenivo, stanic

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u1784-kamenivo-do-konstrukcie-kolajoveho-lozka-zeleznicnych-trati-a-stanic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc</a>

Podobne patenty