Veľkoplošné reklamné zariadenie

Číslo patentu: U 1778

Dátum: 04.03.1998

Autor: Patoprstý Marián

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie velkoplošného reklamného zariadenia s tromi aktívnými plochami v tvare rovnostranného trojuhoľníka, aktívne plochy sú upevnené na roštoch umiestnených na trojramenom nosníku ktorý je spojený s jednýmnosným stĺpom pomocou hornej príruby.Doposiaľ sú známe riešenia reklamných panelov na báze drevených prípadne kovových jednoduchých reklamných plôch upevnených priamo na dvoch alebo troch stĺpoch zväčša drevených s nízko položenou základňou reklamných plôch. Ďalšie známe velkoplošnć reklamné zariadenia sú tvorené z jednej alebo dvomi aktivnýmí plochami. Ďalej sú známe reklamné pútače umiestnené na existujúcich stĺpoch verejnéhoosvetlenia prípadne na kotviacich stĺpoch elektrického alebo trolejového vedenia ako i umiestňovanie reklám priamo na budovách alebo iných objektoch napr. na budovách, nadjazdoch.Nevýhodou týchto reklamných panelov je, že neumožňujú vizuálný pohľad na aktívne plochy zo všetkých uhlov pozorovania na velkú vzdialenosť.Ďalšími nevýhodami sú nízka mechanická odolnosť a nízka výška nad terénom a preto ich ľahká dostupnosť a tým zvýšená možnost znehodnotenia a poškodenia reklamných materiálov. Vzhľadom k nízkej efektívnej výške je tiež obmedzený reklamnýúčinok na krátky časový úsek najmä pri paneloch pri cestách. Podstata technického riešeniaUvedené nevýhody odstraňuje velkoplošné reklamné zariadenie podľa technického riešenia pozostávajúce z nosného stĺpa na ktorom je umiestnený trojramenný nosník pomocou hornej príruby, pričom nosný stĺp je upevnený pomocou dolnej príruby k terénu. Nosník tvoria tri ramená v tvare Y , na týchto ramenách sú upevnené priečníky ktoré súukončené káblovými žlabmi a uchytené na zvislých výstuhách roštov.Tieto rošty sú vytvorené zo štyroch vodorovných pozdĺžníkov a štyroch zvislých výstuh. Na roštoeh sú umiestnené prvá, druhá a tretia aktívna plocha a prvá, druhá a tretia lišta v ktorých sú vytvorené presvetlenć kazety. Zároveň sú na výložníkoch, ktoré sú upevnené na zvislých xystuhách, umiestnené osvetlovacie telesá , ktoré môžu byť v dolnej a/alebohornej časti každej aktívnej plochy. Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na obr. 1 je znázornené velkoplošné reklamné zariadenie podľa technického riešenia, na obr. 2 je znázornená velkoplošnć zariadenie z nadhľadu a na obr. 3 je znázornené velkoplošné reklamnézariadenie z pohľadu prvej aktívnej plochy.. Velkoplošné reklamné zariadenie, podľa technického riešenia v konkrétnom príklade podľa obr. 1, 2, a 3 pozostáva zo stĺpa l v ktorom sú vytvorené dvierka § za účelom prístupu k elektroinštalácií a v dolnej časti stĺpa ł je umiestnená dolná príruba 5 k upevneniu reklamného zariadenia k podkladu a v hornej časti stĺpa l je umiestnená horná príruba Q na ktorej je upevnený nosník 12, ktorý pozostáva z prvého ramena nosníka 2,druhého ramena nosníka à a tretieho ramena nosníka 29, pričom na prvom ramene nosníka 2 je upevnený prvý priečnik 1 a druhý priečnik 1(ll 3, na druhom ramenenosníka g je upevnený prvý priečnik 10 a a druhý priečnik 10 b a na treťom ramene 9 bje upevnený prvý priečnik 10 a a druhý priečnik Lb. Na prvom priečniku ga prvého ramena nosníka je upevnená prvá zvisla výstuha Q prvého rošta 3 a a prvá zvislá výstuha 3 a druhého rošta §b, na druhom priečniku 1 prvého ramena nosníka je upevnená druhá zvislá výstuha 16 b prvého rošta ga a druhá zvislá výstuha 1 gb druhého rošta 3 b,pričom na prvom priečniku 1 oa tretieho ramena nosníka je upevnená štvrtá zvisla výstuha L 6 d prvého rošta 3 a a prvá zvislá výstuha 23 g tretieho rošta äg, na druhom priečniku 10 bĽ tretieho ramena nosníka je upevnená tretia zvislá výstuha L 6 prvého roštaQ a druhá zvislá výstuha gb tretieho rošta §c a na prvom priečniku 10 a druhéhoramena nosníkaje upevnená štvrtá zvisla výstuha 13 d druhého rošta 59 a štvrtá zvislávýstuha 22 d tretieho rošta 3 c, na druhom priečniku 10 b druhého ramena nosníka jeupevnená tretia zvislá výstuha 13 c druhého rošta 3 b a tretia zvislá výstuha go tretieho rošta àç. Na prvej zvislej výstuhe 163 prvého rošta, druhej zvislej výstuhe 16 b prvého rošta, tretej zvislej výstuhe lg prvého rošta a štvrtej zvislej výstuhe ltjg prvého rošta je upevnený prvý vodorovný pozdĺžnik 14 a prvého rošta, druhý vodorovný pozdĺžnik AQ prvého rošta a tretí vodorovný pozdĺžnik .4 c prvého rošta. Prvá zvislá výstuhe § 23 prvého rošta, druhá zvislá výstuhe 16 b prvého rošta, tretia zvislá rýstuhe 16 c prvého rošta a štvrtá zvislá výstuhe 16 d prvého rošta spolu s prvým vodorovným pozdĺžníkom m prvého rošta, druhým vodorovným pozdĺžníkom jj prvého rošta, tretím vodorovným pozdĺžníkom äç prvého rošta a štvrtým vodorovným pozdĺžníkom É prvého rošta vytvára prvý rošt ga na ktorom je umiestnená prvá aktívna plocha g na ktorej je v spodnej časti upevnená prvá lišta E v ktorej je vytvorená presvetlená kazeta Q Druhý rošt Q na ktorom je umiestnená druhá aktívna plocha 2 h, je vytvorený z prvej zvislej výstuhy lg druhého rošta, druhej zvislej výstuhy 13 b druhého rošta, tretej zvislej výstuhy Ě druhého rošta, štvrtej zvislej výstuhy lłd druhého rošta a prvým vodorovným pozdĺžníkom ľ druhého rošta, druhým vodorovným pozdĺžníkom 17 b druhého rošta, tretím vodorovným pozdĺžníkom gdruhćho rošta a štvrtým vodorovným pozdĺžníkom 11 d druhého rošta, pričom tretí rošt 3 c na ktorom je umiestnená tretia aktívna plocha g, pozostáva z prvej zvislej výstuhy Ě tretieho rošta, druhej zvislej výstuhy a tretieho rošta, tretej zvislej výstuhy 22 c tretieho rošta, štvrtej zvislej výstuhy y tretieho rošta a z prvého vodorovného pozdĺžníka Q tretieho rošta, druhého vodorovného pozdĺžníka gg tretieho rošta, tretieho vodorovného pozdĺžníka 141 g tretieho rošta a štvrtého vodorovného pozdĺžníka 21 d tretieho rošta. V spodnej časti druhej aktívnej plochy 2 h je umiestnená druhá lišta E v ktorej je vytvorená presvetlená kazeta g a v spodnej časti tretej aktívnej plochy äg je umiestnená tretia lišta 3 c s presvetlenou kazetou Q.V dolnej časti zvislých výstuh, prvej zvislej výstuhe Ě druhého rošta, druhej zvislej výstuhe Ě druhého rošta, tretej zvislej výstuhe Ě druhého rošta, štvrtej zvislej výstuhe Qg druhého rošta je upevnený ľavý káblový žlab El , na prvej zvislej výstuhe ga prvého rošta, druhej zvislej výstuhe 16 b prvého rošta, tretej zvislej výstuhe 16 c prvého rošta, štvrtej zvislej výstuhe m prvého rošta je upevnený káblový žlab i 13 a na prvejzvislej výstuhe Ě tretieho rošta, druhej zvislej výstuheg tretieho rošta, tretej zvislejvýstuhe 22 g tretieho rošta, štvrtej zvislej výstuhe łä tretieho rošta je upevnený kablový žlab L 1 c. Osvetlovacie telesá, prvé osvetlovaeie teleso 8 g prvej aktívnej plochy je upevnené na prvom výložníku äą prvej aktívnej plochy ktorý je uchytený na prvej zvislej výstuhe 1 L prvého rošta, druhé osvetlovaeie teleso §b prvej aktívnej plochy je upevnené na druhom výložníku Qjł prvej aktívnej plochy ktorý je uchytený na druhej zvislej výstuhe L 6) prvého rošta prvej aktívnej plochy, tretie osvetlovaeie teleso g prvej aktívnej plochy je upevnené na treťom výložníku l 5 c prvej aktívnej plochy ktorý je uchytený na tretej zvislej výstuhe lg prvého rošta, štvrté osvetlovaeie teleso 5 d prvej aktívnej plochy je upevnené na štvrtom výložníku 15 d prvej aktívnej plochy ktorý je uchytený na štvrtej zvislej výstuhe prvého rošta pričom prvé osvetlovaeie teleso 1 druhej aktívnej plochy je upevnené na prvom výložníku Ě druhej aktívnej plochy ktorý je uchytený na prvej zvislej výstuhe É druhého rošta, druhé osvetlovaeie teleso l 9 b druhej aktívnej plochy je upevnené na druhom výložníku 18 b druhej aktívnej plochy ktorý je uchytený na druhej zvislej výstuhe 13 p druhého rošta, tretie osvetlovaeie teleso Qg druhej aktívnej plochy je upevnené na treťom výložníku 11 g druhej aktívnej plochyktorý je uchytený na tretej zvislej výstuhe 13 c druhého rošta, štvrté osvetlovaeie teleso łggdruhej aktívnej plochy je upevnené na štvrtom výložníku JE druhej aktívnej plochy ktorý je uchytený na štvrtej zvislej výstuhe g druhého rošta a prvé osvetlovaeie teleso g treťej aktívnej plochy je upevnené na prvom výložníku 21 g tretej aktívnej plochy ktorý je uchytený na prvej zvislej výstuhe 22 a tretieho rošta, druhé osvetlovaeie teleso m treťej aktívnej plochy je upevnené na druhom výložníku 19 g tretej aktívnej plochy ktorý je uchytený na druhej zvislej výstuhe g 2 h tretieho rošta, tretie osvetlovaeie teleso ł 1 c tretej aktívnej plochy je upevnené na treťom výložníku Q tretej aktívnej plochy ktorý je uchytený na tretej zvislej výstuhe 22 c tretieho rošta, štvrté osvetlovaeie teleso 21 d tretej aktívnej plochy je upevnené na štvrtom výložníku Qł tretej aktívnej plochy ktorý jeuchytený na štvrtej zvislej výstuhe 12 d tretieho rošta.Velkoplošné reklamné zariadenie podľa technického riešenia je využitelhé k reklamným účelom najmä na prevádzkovanie velkoplošných panelov vo väčších výškách nad terénom a pri požiadavke na väčší počet aktívných plôch viditeľných z viacerých

MPK / Značky

MPK: G09F 15/00, G09F 13/00

Značky: velkoplošné, reklamné, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u1778-velkoplosne-reklamne-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Veľkoplošné reklamné zariadenie</a>

Podobne patenty