Zapojenie obvodu skúšačky vysokého napätia

Číslo patentu: U 1777

Dátum: 04.03.1998

Autori: Líbal Miroslav, Forejt Josef

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zapojenie obvodu skúšačky vysokého napätiaTechnické riešenie sa týka zapojenia skúšačky vysokéhonapätia striedavého aj jednosmerného až do veľkosti 420 kV.Na zaisťovanie prítomnosti vysokého aj veľmi vysokého napätia striedavého aj jednosmerného sú v súčasnej dobe využívané kapacitné a odporové skúšačky. Jedná sa 0 prístroje tlejivkové alebo pristroje s analógovým ručičkovým meradlom, prípadne prístroje s indikaćným zariadením na báze polovodičových diskrétnych a integrovaných prvkov. Na indikáciu prítomnosti vysokého a veľmi vysokého napätia je využívaná prevažne optická signalizácia pomocou svietiacich blikavých diód. U niektorých pomôcok je doplnená zvuková signalizácia s premenným alebo stabilným tónom. Na používanie skúšačiek platia prísne bezpečnostné opatrenia, pretože sa pracuje na zariadeniach so životu nebezpečným napätím. Taktiež technické požiadavky na indikačné prístroje sú veľmi prísne. Súčasné skúšačky nespĺňajú požiadavky na presné nastavenie prahového napätia a jeho zmenu pri meraní V silovomrušivom poli vo fáze a protifáze.Zapojenie obvodu skúšačky vysokého napätia podľa tohto technického riešenia do značnej miery odstraňuje vyššie uvedené nevýhody. Jeho podstata spočíva v tom, že vstupný obvod skúšačky je svojím výstupom pripojený na vstup do komparátora a vstupom cez dotykový hrot na vysoké napätie, kde kompa rátor je ďalej spojený jednak s komparátorom zdroja, pripo jeným k zdroju a jednak s generátorom optickej signalizácie, ktorý je spojený jednak s blokom optickej signalizáciea jednak s komparátorom zdroja. Medzi vstupom komparátora zdroja a vstupného obvodu je zapojený testovací blok. Ku komparátoru môže byt pripojený generátor zvukovej signalizácie, spojený s výstupným obvodom zvukovej signalizácie, ktorý je spojený jednak s blokom zvukovej signalizácie a jednak s komparátorom zdroja. Blok optickej signalizácie môže byt tvorený dvoma svetlo emitujúcimi diódami. Blok zvukovej signalizácie môže byt tvorený elektroakustickým meničom. Výstupný obvod optickej signalizácie a výstupný obvod zvukovej signalizácie môžu byť tvorené invertormi na tvarovanie signálu,testovací obvod je tvorený tlačidlom. Medzi výhody zapojenia obvodu skúšačky vysokého napätia podľa tohto technického riešenia je možné uviest teplotne stabilné nastavenie citlivosti a tým aj prahovć napätie skúšačky. Ďalej minimálny odber z napájacieho zdroja a stabilne pohotovostný stav skúšačky bez nutnosti uvádzania do činnosti, skúšačka je vždy pripravená na indikáciu vysokého napätia. Zapojenie ovplyvňuje aj zníženie.hmotnpsti skúšačky, spojené so zníženou námahou obsluhy pri súčasnom zachovaní širokého rozsahuPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude na príkladoch bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia skúšačky vysokého napätia a na obr. 2 jeden z konkrét nych príkladov zapojenia obvodu skúšačky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVstupný obvod 1 skúšaćky na obr. 1 a 2 je svojím výstu pom pripojený na vstup komparátora Q a vstupom cez dotykový hrot na vysoké napätie. Komparátor Q je ďalej spojený s komparátorom 2 zdroja, pripojeným k zdroju lg a jednak s generátorom 5 optickej signalizácie, ktorý je dalej pripojený k výstupnému obvodu Á optickej signalizácie, ktorý je spoje ný jednak s blokom Q optickej signalizácie a jednak S kompa rátorom 2 zdroja. Medzi vstupom komparátora g zdroja a vstupného obvodu 1 je zapojený testovací blok ll. Ku komparátoru 1 je dalej pripojený generátor 1 zvukovej signalizácie, spojený s výstupným obvodom § zvukovej signalizácie,ktorý je spojený jednak S blokom 2 zvukovej signalizácie a jednak s komparátorom zdroja.Vstupný obvod 1 skúšačky (obr. 1) je cez dotykový hrot skúšačky pripojený na vysoké napätie (vn, vvn) V rozsahu od 1 kV až do 420 kV s kmitočtom 50 Hz. Toto napätie vstupný obvod 1 obmedzuje, usmerňuje a íiltruje. Výstup zo vstupného obvodu 1 je vedený do komparátora Q, v ktorom je usmernené napätie porovnávané s referenćným napätím. Komparátor Q riadi svojim výstupom dvojicu generátorov 3, 1 (generátor 3 optickej signalizácie a generátor Z zvukovej signalizácie). Generátor 3 optickej signalizácie vytvára striedavý signál,ktorý je tvarovaný vo výstupnom obvode Á optickej signalizácie a odtiaľ je signál vedený do bloku Q optickej signalizácie. Generátor Z- zvukovej signalizácie vytvára striedavýsignál, ktorý je tvarovaný vo výstupnom obvode 8zvukovej signalizácie a odtiaľ signál postupuje do bloku 2 zvukovej signalizácie. Celý obvod je napájaný zo zdroja lg jednosmerným napätím UB. Napätie zdroja lg je z dôvodu správnej funkcie skúšaćky porovnávané v komparátore g zdroja s referenčným napätím. V pripade poklesu napájacieho napätia zdroja lg pod stanovenú úroveň dochádza k zablokovaniu výstupných obvodov Q optickej signalizácie a obvodov § zvukovej signalizácie. Testovacim blokom ll je odskúšaná správna funkcia skúšačky pred každým použitím.Podrobnejšie vysvetlenie Činnosti je možné odvodit z konkrétneho prikladu zapojenia na obr. 2, ktoré je jedným z možných uskutočnení blokovej schémy obvodu podľa obr. 1. Ako už bolo uvedené, je vstupný vysokonapäťový signál privádzaný na vstupný obvod 1 skúšačky. Ten je tvorený vstupnýmodporom gvst, Zenerovou diódou 21, diódou 92 a kondenzátorom Q 1. Kladná polvlna vstupného striedavého signálu je usmernená diódou 22 a jednosmerné napätie je filtrované kondenzáto rom Q 1. Zenerova dióda Q 1 obmedzuje amplitúdu kladnej pol vlny vstupného signálu a pre zápornú polvlnu je polarizovaná V priepustnom smere. Pomocou vstupného odporu Evst je nastavený základný rozsah citlivosti skúšačky.Usmernené napätie 2 kondenzátora Q 1 je privedené do komparátora Q na potenciometer B 1, ktorým sa nastavuje prahové napätie danej skúšačky, to znamená úroveň vstupného napätia, pri ktorom začne skúšačka signalizovat. Napätie z potenciometra B 1 je potom privedené na integrovaný obvod LQI, ktorý je súčasťou komparátora Q, presnejšie povedané je privedené na neinvertujúci vstup komparátora LQ 1 A. Na invertujúci vstup tohto komparátora je privedené jednosmerné teplotne stabilizované referenčné napätie, ktoré je vytvorené v integrovanom obvode LQ 1. Referenčné napätie je stabilizované V teplotnom rozsahu od -25 C až do 55 °C s odchýlkou do 2 menovitej hodnoty v danom rozsahu teplôt.Výstup komparátora lQ 1 A (to je výstup komparátora Q naobr. 1) je pri vstupnom napätí na jeho neinvertujúcom vstupenižsí než -je hodnota referenčného napätia UREF na nulovejhodnote. Ak sa na tomto neinvertujúcom vstupe objaví vyššie napätie než je napätie referenčné UREF, dôjde k preklopeniu komparátora LQIA a na jeho výstupe sa objavi napätie blízke hodnote zdroja UE (zdroja lg na obr. 1). Tým sa uvedie do činnosti generátor Q optickej signalizácie a generátor 1 zvukovej signalizácie. Kondenzátor Q 1, pripojený na výstup komparátora LQIA vyhladzuje jeho výstupné napätie a zabraňu~ je osciláciám. Pomocou odporov B 4 a R 5 napätového deliča v komparátore 1 sa nastavuje hysterézia príslušného komparátora LQIA, ktorý riadi činnost generátora 5 optickej signalizácie a generátora 1 zvukovej signalizácie. Generátor 3 optickej signalizácie je tvorený na obr. 2 integrovaným obvodom LQ 2 B, odpormi B 8 a B 9 a kondenzátorom Q 5. Výstupný kmitočet tohto generátora je určený odpormi B 8 a B 9 a kondenzátorom Q 5. Generátor 3 optickej signalizácie je uvedený do činnosti vtedy, ak sa na jeho vývode lg objaví kladné napájacie napätie z výstupu komparátora LQIA. Striedavý obdĺž nikový signál s kmitočtom 2 Hz a amplitúde 5,5 V sa z výstu pu integrovaného obvodu LQZB privádza na Výstupný obvod §

MPK / Značky

MPK: G01R 19/155

Značky: obvodů, zapojenie, napätia, skúšačky, vysokého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u1777-zapojenie-obvodu-skusacky-vysokeho-napatia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obvodu skúšačky vysokého napätia</a>

Podobne patenty