Čalúnený nábytok

Číslo patentu: U 1772

Dátum: 04.03.1998

Autor: Budschedl Alexander

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka čalúneného nábytku,pozostávajúceho prinajmenšom z jedného preklopiteľného vankúša pre hlavu . najmenej jedného vysunovateľného stredného vozíka, na ktorom je upevnený vankúš sedadla,rovnako tak ako najmenej jedného čalúnenêho rámu pre nohy, ktorý je pri polohe sedenia spustený medzi stredný vozík a vankúš sedadla a pri jeho premene do polohy ležania sa dá do tejto uviest vytiahnutím zo stredného vozíka a zdvihnutím čalúnenej plochy sedadla do výšky.Pri takomto nábytku je nevýhodou, že uloženie vankúša pre hlavu zaberá veľmi mnoho miesta a preto napríklad pri usporiadani v sústave sedacieho nábytku zostáva medzi takýmto nábytkom a naväzujúcim nábytkom sústavy sedacieho nábytku pomerne veľká medzera. Ak sú v takomto nábytku usporiadané dve jednotky, z ktorých každá sa môže nezávislo na druhej uviest do polohy ležania a obrátene, zostane vzhľadom na oddelené uloženie vankúšov pre hlavu medzi nimi pomerne veľká medzera, ktorá pôsobí rušivo ako pri polohe sedenia. v ktorej vankúš pre hlavu predstavuje operadlo chrbáta nábytku, tak aj pri polohe ležania obidvoch jednotiek.Technické riešenie si vytýčilo za cieľ vytvorit nábytok vyššie uvedeného druhu, pri ktorom by sa medzera medzi obidvomi vankúšmi pre hlavu alebo susediacim nábytkom alebo vankúšmi a opierkami rúk znížila na minimum. Toto sa dosiahne tým, že sú vankúše pre hlavu uložené sklopne na bočných plechoch, s výhodou na oceľových plechoch.Hrúbka bočných plechov môže byt v protiklade k až doposiaľ používaným upínacím doskám taká malá, že skutočne zostáva len medzera, ktorá nie je nápadná.S výhodou majú bočné plechy dorazy, ktoré podopierajú vankúše pre hlavu v polohe ležanie a/alebo sedenia.Je tiež výhodné, ked bočné plechy majú hrany,závesy alebo podobne, na ktorých je upevnená stena chrbáta čalüneného nábytku.Ďalej môžu byt bočné plechy vytvorené pre upevnenie bočných podpier rúk.Prehľad obrázkov na výkreseĎalej je technické riešenie bližšie popísané pomocou prikladu uskutočnenia. znázorneného na výkresoch, neobmedzujúc na tento príklad. Na obr. l je znázornený v čiastočnom reze bokorys nábytku podľa vynálezu v polohe na sedenie,obr.3 ukazuje nábytok podľa obr. l s vytiahnutým stredným vozikom a zvihnutými nožnými rámami, obr. 5 ukazuje vo zväčšení, včiastočnom reze bokorys bočného plechu s prikĺbeným vankúšom pre hlavu. Obr. 4 ukazuje pohľad zhora v smere šípky IV na obr. 3.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPri nábytku podľa obr. 1 a 2 sú v podstavci l nábytku usporiadané dva stredné vozíky 3 vedľa seba. ktoré možno nezávislo na sebe vysunovat. Nad podperami § majú stredné vozíky 3 vankúše 3 sedadiel. Na vedenie v stredných vozíkoch 3 sú uložené dvojité vodiace kladky Q výťahov. ktoré ukladajú čalúnené nožné rámyUvedené nadvihovacie kovanie zodpovedá kovaniu,ktoré je popísané prihlasovateľkou v AT-B-598 691, a netvorí žiadnu súčasť predloženého vynálezu, .takže je dalej popísané len krátko.Podľa toho je na kovaní 3 upevnený mostík, na ktorom sú upevnené kulisy Lg . ll . Obidve kulísy lg,ll sú spojené výkyvne s ojnicou l 3, ktorá je zosktrutkovaná s nožným rámom §. Na kulise l je uložené Výkyvné rameno lg. Pomocou západkového mechanizmu, ktorý je bližšie popísaný v hore uvedenom patentovom spise, sa môže pohyb nožného rámu 3 ovladat tak, že sa tento môže znížiť do polohy, znázornenej naobr.2.takže sa tento dá zasunút pod vankúš 3 sedadla (obr.1). Okrem toho sa nožný rám 3 preklopí z polohy,znázornenej na obr. 2, šikmo hore.V podstavci l nábytku je okrem toho na bočnýchohraničeniach každej jednotky po jednom bočnom plechu lg a v prostriedku je upevnený bočný plech l 5 A. Na bočných plechoch Lâ. 15 A sú uložené pomocou osi 17preklopiteľné vankúše iâ pre hlavu. Vankúše 16 prehlavu majú po jednej čalúnenej doske L 1 tieto dosky i sú uložené na oboch stranách čalúnenej dosky lg, na ktorej sú po obidvoch stranách upevnené Výkyvné ramená lg, ktoré sú uložené na osiach iz. Toto vytvorenie jePodopretie vankúše lg pre hlavu pri polohe sedenia, ako už bolo vysvetlené. slúži ako operadlo chrbáta a je vytvorené pomocou dorazov gg ,usporiadaných v bočných plechoch iâ a lâg .Pre podoprenie vankúše 16 pre hlavu pri polohen ležania, pri ktorej dochádza vo vztahu K obr. o na jeho preklopenie asi o 40 stupňov v zmysle pohybu hodinových ručičiek, slúži doraz ai, ktorý je vytvorený ohranením bočného plechu lg .Bočné plechy lâ majú okrem toho uhlová ohranenie 15 , ku ktorému je pripevnená stena chrbáta 33 nábytku.Z obr. 4 vpravo je zrejmé, že na bočnom plechu lâ je upevnená podpera 3 rúk. Ako ukazuje výkres, je pri tom medzera medzi vanküšom AQ pre hlavu a podperou 3 rúk veľmi malá.Bočný plech l 5 A,ležiaoi v prostriedku nábytku je rovnako znázornený na obr. 4 a je zrejmé. že aj tu je v dôsledku použitia plechov lá, 15 A medzera veľmi malá.

MPK / Značky

MPK: A47C 1/02, A47C 1/036

Značky: čalúnený, nábytok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u1772-caluneny-nabytok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čalúnený nábytok</a>

Podobne patenty