Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubiaTechnické riešenie sa týka požiarnej klapky, určenej pre vzduchotechnické potrubia so štvorhranným alebo kruhovým prierezom.Známe požiarne klapky sa vyrábajú podľa tvaru a prierezu vzduchotechnického potrubia, V ktorom majú v prípade požiaru oddeliť jednotlivé požiarne úseky. Ich telesá alebo plášte sú veľmi zložité, pozostávajúce z mnohých častí, naproti tomu mnohé vykazujú najmä v priečnom smere nízku tuhosť. Ťakéto klapky treba pri konečnej montáži repasovať a znovu nastaviť. Na plášťoch klapiek sa nachádzajú jeden až dva kruhové revizne otvory uzatvorené zväčša vekom poisteným centrálnou skrutkou. To umožňuje rýchlu demontáž, ale nezamedzuje nežiadúcemu uvoľneniu veka počas prevádzky. Na samotný list klapky sú pevne pripevnené dva čapy, ktorými je uložený V ložiskách a súčasne sa cez nich otáča. Toto riešenie vyžaduje zložitú montáž listu klapky do plášťa klapky a už vôbec neumožňuje žiadne opravy zamontovanej klapky. List klapky býva vytvorený z dvoch alebo troch vrstiev antistatických, bezazbestových vláknocementových dosiek, ktoré sú vzájomne spojené sponkami,čo negatívne ovplyvňuje jeho tuhosť práve pri činnosti klapky. Známe sú tiež klapky, V ktorých je vnútorná plocha plášťa v mieste uzatvorenej polohy listu klapky vybavená speniteľnou izolačnou hmotou. Toto riešenie nezamedzuje pri vonkajšom lokálnom prehriati plášťa klapky jej speneniu a znehodnoteniu. Niektoré požiarne klapky majú nastavovanie tuhosti pružin uzatváracich mechanizmov. Pri nastavovaní v prevádzke si však vyžadujú zložitejšiu demontáž, hlavne ich ochranných krytov,pripadne vybúranie vymurovky v tomto mieste.Nevýhody požiarnych klapiek odstraňuje požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubie so štvorhranným, alebo kruhovým prierezom charakteristická tým, že plášť klapky je konštrukčne zhodný a vyrába sa podobnou technológiou ako jednotlivé úsekypotrubia, do ktorého sa má zamontovať.Na plášť klapky sa nasunie ochranný rám, v ktorom sú súčasne umiestnené ložiská listu klapky a v miestne ložísk sa vyhotovia otvory do plášťa. Do vnútra plášťa klapky sa namontuje list klapky. Plášť klapky so štvorhranným prierezom je vybavený dvoma proti sebe stojacimi reviznymi otvormi,plášť s kruhovým prierezom jedným oválnym reviznym otvorom. Okrem plášťa klapky, resp. tvaru listu klapky, sú všetky hlavné časti klapky zhodné, či už ide o klapku so štvorhranným alebo kruhovým prierezom. List klapky s výhodou pozostáva zo štyroch tenkých, antistatických, bezazbestových vláknocementových dosiek pevne spojených k sebe a po okrajoch lemovaných lemovaním tvaru U. Po obvode lemovania listu klapky je prilepená vrstva teplom speniteľnej izolačnej hmoty. Na protiľahlých stranách je lemovanie vybavené nábojmi s perom na nasunutie čapov. Oba čapy, na ktorých je uložený a jedným z nich sa otáča list klapky, sa montujú tak, že sa z vonkajšej strany prestrčia cez ložiská na ochrannom ráme, nasunü sa do nábojov V liste klapky a osovo sa zaistia. Na otáčací čap je pripojená prestavovacia páka, ktorá má na konci odpružený kolik, ktorý prispieva k zlepšeniu funkcie zaaretovania listu klapky v otvorenej alebo uzatvorenej polohe. Na dlhšie ložisko je nasunutý dierovaný disk a skrutná valcová pružina, tým toto riešenie umožňuje nastavenie predpätia tejto pružiny bez väčšej demontáže ďalších časti požiarnej klapky. Prestavovaníe dierovaného disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu. Na zabezpečenie ľahkého nastavenia ovládacích prvkov požiarnej klapky a ich ľahkej montáže na plášť klapky sú tieto rozdelené do dvoch častí a to na panel so spúšťacím zariadením a panel s poistným zariadením. Panel so spúšťacím zariadením obsahuje deformačnú tepelnú poistku uchytenú na pevnom a otočnom ramene. Medzi otočným ramenom a telesom panelu so spúšťacím zariadením je pomocou pružiny na ovládanie výstredníka vytvorené predpätie, ktorým sa po pretrhnutí tepelnej poistky pootočí otočné rameno spolu s čapom výstredníka. Výstredník namontovaný na čape výstredníka dvíha voľné rameno aretačnej páky, ktorou sa druhým jej koncom uvoľňuje prestavovacia páka a skrutná valcová pružina otočí list klapky do uzatvorenej polohy. V uzatvorenej polohe sa odpružený kolik prestavovacej páky zasunie za zaisťovací jazýček umiestnený na paneli s poistným zariadením a tým je list klapky udržiavaný V uzatvorenej polohe.Všetky mechanizmy klapky zabezpečujú uzatvoreniepožiarnej klapky po presiahnutí medznej teploty a podľa STN 73 0852 slúži požiarná klapka ako uzáver zamedzujúci šíreniu tepla najmenej po dobu 90 minút.Prehľad obrázkov na yýkresochRiešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1 je v pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnej klapky so štvorhranným prierezom v otvorenom stave, na obr. 2 je znázornený ľavý bokorys požiarnej klapky podľa obr. 1, na obr. 3 je znázornený nárys požiarnej klapky s kruhovým prierezom v otvorenom stave a naobr. 4 je znázorený ľavý bokorys požiarnej klapky podľa obr. 3.Na obr. 1 a 2 je požiarna klapka so štvorhranným plášťoml klapky, vybaveným dvoma oválnymi revíznymi otvormi A uzatvorenými vekami §, ktorá má na plášť l klapky z vonkajšej strany nasunutý ochranný rám g, v ktorom sú súčasne umiestnené ložiská Q a 1 na umiestnenie čapov g a 2 slúžiacich na uloženie a otáčanie listu Q klapky. Do vnútra plášťa í klapky je namontovaný list g klapky, ktorý pozostáva zo štyroch tenkých antistatických, vláknocementových dosiek, pevne spojených k sebe, je po okrajoch lemovaný lemovaním lg tvaru U, na ktorom je po obvode prilepená vrstva teplom speniteľnejje pevne pripojená prestavovacia páka lg a na jej konci je odpružený kolik lg. Prestavovanie listu g klapky sa vykonáva pomocou skrutnej valcovej pružiny lg, ktorej jeden koniec je upevnený upevňovacou skrutkou § na dierovanom disku lg, nasunutom na vonkajší priemer dlhšieho ložiska 1 rovnako ako skrutná pružina lg, pričom druhý koniec skrutnej valcovej pružiny sa opiera o prestavovaciu páku lg. Nastavenie pracovného predpätia skrutnej pružiny lg sa vykoná otáčaním dierovaného disku lg a po nastavení sa tento zaistí poistnou skrutkou 11 o príložku lg. Prestavovacia páka lg, skrutná valcová pružina lg a dierovaný disk lg sú chránené krytom lg.ovládacie prvky na zabezpečenie otvorenej a uzatvorenej polohy listu g klapky sú umiestnené na paneli gg so spúšťacím zariadením a paneli gl s poistným zariadením a tieto sú upevnené na boku plášťa l klapky. Panel gg so spúšťacím zariadením obsahuje dvojdielnu tepelnú poistku gg slúžiacu na tepelné spúšťanie klapky, uchytenú na pevnom ramene gg a otočnom ramene 25 umiestnenú cez otvor g v plášti klapky do prúdu vzduchu vo vnútri klapky. Pri kritickom zvýšení teploty v potrubí sa pretrhne tepelná poistka gg na dve časti, tým sa uvoľní predpätie pružiny g§vytvorené na ovládanie výstredníka g.

MPK / Značky

MPK: A62C 4/00

Značky: požiarna, potrubia, vzduchotechnické, klapka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u1383-poziarna-klapka-pre-vzduchotechnicke-potrubia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia</a>

Podobne patenty