Stroj na vyfukovanie plastových nádob

Číslo patentu: E 9216

Dátum: 09.02.2007

Autor: Giacobbe Ferruccio

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka stroja na vyfukovanie plastových nádob, ktorý je opatrený lineárnym ozubeným hrebeňom na pohyb jednotky nesúcej formu.0002 V oblasti, ktorá sa zaoberá výrobou obalov na tekutiny a podobne hmoty je známe,že sa podobné kontajnery a nádoby vyrábajúz plastu, ktorý je pre toto použitie vhodný. 0003 Je taktiež dobre známe, že uvedené nádoby sa vyrábajú na vhodných vstrekovacích lisoch so vstrekovacou formou, pričom táto forma pozostáva z dvoch polovičiek, ktoré sú vzájomne voči sebe pohyblivé a forma sa uzaviera alebo otvára a do tejto formy saprivádza rúrkovitý polotovar, ktorý je extrudovaný smerom do formy atam sa vyfukuje ivýrobok. 0004 Zo spisu EP 1 591 226, ktorý podal rovnaký prihlasovatel ako je prihlasovatel tohto patentu, je známy stroj na vyfukovanie nádob z plastového materiálu, obsahujúci jednotkuna extrudovanie pred forrnovaných rúrok z plastového materiálu, jednotku na vyfukovanie rnádob aformu vytvorenú zdvoch polo foriem, ktoré sú pohyblivé po aktivovaní prvých prostriedkov na pohyb ich častí v pozdĺžnom smere symetricky s pevnou osou kolmou k pozdĺžnemu smeru, pričom celá jednotka je vytvorená formou a druhými prostriedkami na pohyb a prostriedkov na presun formy vpriečnom smere zpolohy korešpondujúcej sextrudačnou sústavou do polohy korešpondujúcej svyfukovacou sústavou anaopak,pričom druhé prostriedky pozostávajú z Iineárneho motora.0005 Príklady zo stavu techniky zodpovedajúceho obsahu predvýznakovej časti nároku 1 sú uvedené v spise EP 1 306 193.0006 Aj ked je funkcia takého stroja dobrá, taký stroj vyžaduje rôznu elektrickú výbavu sváćšími rozmermi vzhľadom k tomu, že je potrebné pohybovať pomerne veľkou hmotou so značným zrýchlením a naopak nasledujúcim spomalením, aby sa dosiahlo čo najmenej mŕtvych časov v rámci limitov, ktoré si vyžaduje pracovný cyklus formovacej jednotky. 0007 Okrem toho, pri bežných strojoch je aktivácia formovacej hlavy vykonávaná prostriedkami mechanických prenosov, ktoré spôsobujú vibrácie, ktoré potom nedovolla presné vystredenie spodku formy s vyfukovacími tryskami, zvlášť v prípadoch, kedy sa jedná oviacnásobné hlavy, kedy sa podarí presne vystredenie len u niektorých znich, pričom ostatné hlavy sú mimo stredu s ohľadom na vyfukovacie trysky, čo má za následokvysokú zmätkovitosť. 0008 Technický problém, ktorý je riešený je teda predstavit stroj na vyfukovanie plastových nádob z extrudovaných rúrok, ktorý umožní rýchlu a ľahkú adaptáciu na rôzne tvary foriem a/alebo nastavenie medzi osovej vzdialenosti medzi extrudovanými rúrkami pripravenými na vyfukovanie vo forme, bez toho aby bolo potrebné väčších zmien na základne stroja 0009 Vspojitosti s týmto problémom je tiež požadované vyriešiť, aby takýto stroj bol schopný umožniť upravenie relativneho osového sústredovania spojenia forma/tryska v prípade, že je nasadená viacnásobná hlava, stroj by mal mat malé rozmery, umožniť ľahkú montaž a prístup k rôznym častiam a dovolit podstatnú redukciu rutinných údržbových operácii. 0010 Týchto cieľov sa dosiahne podľa predstaveného vynálezu pomocou stroja na vyfukovanie nádob podľa význaku nároku 1. 0011 vynález bude ďalej predstavený pomocou výkresov s výhodným vyhotovením, ktoré však nijako neobmedzuje rozsah vynálezu, kdeobr. 1 predstavuje schematický čelný pohľad na stroj podľa vynálezu behomodstraňovania vyfúknutých nádob obr. 2 je čiastočný rez strojom podľa obr. 1 s otvorenou formou obr. 3 predstavuje schematický čelný pohľad na stroj podľa vynálezu behom tvárnenia obr. 4 je čiastočný rez strojom podľa obr. 3 s uzavretou formou obr. 5 je schematický pohľad zhora na zariadenie na spustenie otváracieho/ zatváracieho pohybu formy 1 obr. 6 predstavuje operačnú sekvenciu pri prvom vyhotovení kedy je použitá jedna extrudovaná rúrka a obr. 7 predstavujeoperačnú sekvenciu v inom vyhotovení, kde sa použije viacero0012 Ako je vidieť, stroj podľa vynálezu má rám so zvislými stojinami 1 a priečnymi trámami ta, ktoré sú po spojení opatrené prostriedkami 2 pre extrudovanie rúrky 3zplastového materiálu, ďalej má prvé prostriedky 100 na otváranie/zatváranie formy 4 v pozdĺžnom smere X - X , druhé prostriedky 200 na pohyb formy 4 v priečnom smere Y-Y,vyfukovacie trysky 5 a prostriedky 7 na odstraňovanie vyfúknutých nádob 3 a.0013 Forma 4 je vytvorená z dvoch polo foriem 4 a, 4 b, ktoré sú symetricky usporiadané s ohľadom k pevnej referenćnej osi symetrie Y-Y a sú integrálne s ohľadom k prímbám 104 a a 104 b nasadených na dvojicu vedenia 6 s kruhovým prierezom, napojené na stojiny pomocou operačných prírub 101, ktoré sú zasa integrálne s prírubami 10 kĺzajúcimi po koľajniciach 103 upevnených na stojinách 1.0014 V detaile na obr, 5 je vidieť, že prostriedky 100 na otváranie/zatváranie polo foriem 4 a, 4 b v pozdĺžnom smere X-X obsahujú olejový hydraulický valec 120, ktorý je usporiadaný paralelne s osou X-X a je integrálny s premiestniteľnou doskou 120 b.0015 Tyč 121 valca 120 je priamo spojená kjednej z podporných prirub pol formy, 104 a v tomto pripade, zatial čo druhá z podporných prírub pol formy 4 b je spojená pomocou dvoch kruhových vedení 6 k doske 120 b, s ktorou tvorí jedno teleso.0017 Doska 120 b a príruba 104 a majú medzi sebou usporiadaný synchronizačný mechanizmus 130 schopný spôsobiť symetrický pohyb druhej pol formy 4 b s ohľadom na prvú pol formu 4 a a nasledovne symetrické otváranie/zatváranie formy 4 s ohľadom k pevnej vertikálnej referenćnej osi Z-Z.0018 Synchronizačný mechanizmus 130 obsahuje prvú ozubenú tyč 131 b integrálnu s doskou 120 b a schopnú spolupôsobiť s ozubeným kolesom 132, ktoré spolupôsobi taktiež s druhou ozubenou tyčou 131 integrálnou s prírubou 104 a.0019 Pri tejto konfigurácii spôsobí premiestnenie vjednom zo smerov tyče 121 valca120 d premiestnenie vjednom smere pol formy 4 a premiestnenie otú istú mieru, alevopačnom smere premiestnenie pol formy 4 b za pomoci pohybu synchronizačného .zariadenia 130, ktoré spôsobí premiestnenie celej jednotky pozostávajúcej z dosky 12 b,vedenia 6, príruby 104 b nesúcu pol formu 4 b rovnako ako premiestnenie vopačnom smere príruby 104 a, to všetko ovládané tyčou 121 valca 120.0020 Druhé prostriedky 200 na pohyb formy 4 v priečnom smere Y-Y (obr. 2) pozostávajú aspoň zjedného pohonu 210, ktorého výstupná hriadel je opatrená pastorkom211 schopného spolupôsobenia slineárnym ozubeným kolesom 212, usporiadanýmparalelne s priečnou osou Y-Y a upevneného na jednom z priečnych trámov 1 a a stojín 1stroja, pričom môže byt voliteľne usporiadaná podpora 212 a medzi nimi.0021 Pokial je konfigurácia vyhotovená ako je znázornené na obr. 1 až 4, potom súv sekvencii ktorá je koordinovaná a ovládaná vhodným programom a ovládacími prostriedkami 1000valec 120 je ovládaný tak, aby vyvíjal silu na priťahovanie/odtáćanie voči prírubám 104 b, 104 a tak že tieto sú symetricky priťahované/odtláčané od osy Z-Z aby tak spôsobovali otváranie dvoch pol foriem 4 a 4 bcelá nosná jednotka 4 pre formu sa dostáva pod extrudované rúrky 3 zplatového materiálu za pomoci aktivačných prostriedkov 200 u valec 120 je ovládaný v opačnom smere voči predchádzajúcemu smeru, takže príruby 104 b, 104 a sú priťahované/odtláčané voči osy Z-Z tak aby spôsobovali uzavieranie dvoch pol foriem 4 a, 4 bk extrudovanej rúrke 3pohon ozubeného kolesa 210 je ovládaný tak, aby bola rotácia pastorka 211 na ozubenej tyći a 212 spôsobovala presun celej formovacej jednotky pod vyfukovaciu jednotku 5 v priečnej osy Y-Y, kde sa vykonáva wfukovanie nádobprvé aktivačné prostriedky 100 sú znovu ovládané tak, aby spôsobovali otvorenie dvoch polo foriem 4 a,4 bvykoná sa odstránenie vyfúknutých nádob Sa, a tie sú odsunuté pomocou odsúvacích prostriedkov 7 azačína nový cyklus, kde sa opakujú vyššie popísané sekvencie.0022 Z obr. 6 a obr. 7 je tiež vidieť, ako je možné so zariadením 200 obsahujúcim pohonbod 01, O 2 pričom dráhy formy 4 z polohy, kde je v zákryte s osou Z-Z extrudovanej rúrky 3do pozície kde je v zákryte s osou vyfukovacej jednotky 5, pričom je možné použit ten istýstroj ako v prípade s použitím jednej extrudovanej rúrky (obr. 6), tak aj v prípade, kedy sapoužije viacero extrudovaných rúrok (obr. 7) a naopak a taktiež v pripade, rovnakého počturúrok ale s inou medzi osovou vzdialenosťou čo optimalizuje výrobný cyklus vďaka redukciiprestojov v dôsledku presunu nosnej jednotky formy.

MPK / Značky

MPK: B29C 49/78, B29C 49/04, B29C 49/56

Značky: stroj, vyfukovanie, nádob, plášťových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e9216-stroj-na-vyfukovanie-plastovych-nadob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na vyfukovanie plastových nádob</a>

Podobne patenty