Spôsob, systém a program na spracovanie dát pre výmenu správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme

Číslo patentu: E 9075

Dátum: 26.09.2007

Autori: Hechwartner Roland, Röbke Matthias

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB, SYSTÉM A PROGRAM NA SPRACOVANIE DÁT PRE VÝMENU SPRÁV V MOBILNOM RÁDIOTELEFÓNNOM SYSTÉME0001 Tento vyná|ez sa týka spôsobu pre výmenu správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme podľa nároku 1, príslušného systému podľa nároku 11, ako aj programu na spracovanie dát podľa nároku 12.0002 Podľa doterajšieho stavu techniky je v dnešnej dobe možné si cez internet vymieňať správy s inými užívateľmi. Často sa na tento účel využívajú tzv. instant messaging služby, ktoré ukladajú správy, ktoré si účastníci vymieňajú. Tieto tak zvané vlákna správ si potom môžu uživatelia, ktori sa na komunikácii zúčastňujú, prezerať. Toto vlákno sa označuje anglickým termínom thread, čo doslova znamená vlákno, niť, či povrazec. V prenesenom slova zmysle sa pod týmto vláknom rozumie chod myšlienok, ale aj postup diskusie,alebo postupnosť diskusných príspevkov v (internetovom) fóre. Uchovávanie dát týchto správ prispevkov sa v tomto prípade realizuje v použitej komunikačnej sieti, takže každý uživatel si môže tok správ prezerať zľubovolného koncového zariadenia (PC, ).0003 V oblasti mobilnej rádiotelefónie sú okrem služieb instant messaging známe ešte iné, tak zvané store and fowvard služby. K týmto službám patrí SMS (short messaging service), MMS (multimedia messagingservice), EMS (enhanced messaging service), atď. 0004 V súčasnej mobilnej rádiotelefónii sú tieto služby realizované akosingulárne technické riešenia (singuläre technische Lösungen, tzv. silo, ), tzn. každá služba existuje nezávisle vždy od tej druhej, pričom sa už v súčasnostijednotlivé funkcionality týchto uvedených služieb prekrývajú takto je možné napr. tak s MMS službou, ako i s SMS službou posielať textové správy.0005 Použitie opísaných silo riešení by malo byt v dohľadnom čase nahradené tak zvaným konvergentným messaging systémom, ktorý sa označuje aj ako unified messaging system. Takýto konvergentný messaging systém bude zjednocovat jednotlivé funkcionality v dnešnej dobe existujúcich messaging infraštruktúra umožňovať výmenu správ na úrovni nadradenej0006 Dokument US 2004/0137884 A 1 opisuje spôsob výmeny správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme za použitia konvergentného messaging systému, ktorý umožňuje výmenu správ medzi koncovými zariadeniami dvoch alebo viacerých používateľov. Zo strany koncového prístroja je možné správy,ktoré patria k sebe, a najmä aj správy rôznych formátov, identifikovať akovlákno, a zobraziť ich na koncovom prístroji.0007 Dokument US 5 875 302 A opisuje systém pre správu komunikácie,ktorý slúži pre riadenie rôznych vlákien správ od rôznych užívateľov alebo skupin uživateľov. Tento systém podporuje správy rôznych formátov.0008 Problémom však zostáva, ako na začiatku konverzácie (výmeny správ) zistiť, či sa komunikácia uživateľov vyvinie do vlákna správ, alebo či tátovýmena správ predstavuje len jednorazovú udalosť.0009 Úloha tohto vynálezu spočíva v poskytnutí spôsobu na výmenu správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme, ktorý v rámci konvergentného messaging systému podporuje použitie vlákna správ. Najmä by malo byť možné rozlíšitsingulárnu výmenu správ od vlákna správ.0010 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená spôsobom, systémom a programom na spracovanie dát, ktorý má znaky patentových nárokov 1, 110011 Výhodné uskutočnenia a ďalšie výhodné znaky tohto vynálezu sú0012 Použitie tohto vynálezu je navrhnuté tak, aby bo|o pre uživateľa konvergentnej messaging služby čo najjednoduchšie. Výhodne sa používateľ nemusí vopred (t.j. pred vytvorením resp. odoslaním správy) rozhodovať, či má byť založené vlákno správ, alebo či má byt odoslaná len jedna jediná správa. Keď vznikne odpoved na už predtým odoslanú správu, tak by mala byt0013 Základná myšlienka tohto vynálezu spočíva v tom, že vlákno správ na strane koncového prístroja je ako také identifikované, ako náhle vznikne odpoveď na už skôr z koncového prístroja odoslanú správu. Podľa tohto vynálezu sa táto detekcia vykonáva terminálom resp. messaging klientom, ktorý0014 Výhodu tohto vynálezu je treba vidieť v tom, že na základe rozlíšenia oboch vyššie uvedených prípadov, t.j. singulárnej výmeny správ resp. vlákna správ, nemusi byt prostrednictvom konvergentného messaging systému (v sieti) ukladaná história pre singulárnu komunikáciu so správami. Napriek tomu sa príslušná história užívateľovi zobrazi už od prvej odpovede na ním odoslanú správu. Okamih, od ktorého sa bude ukladať výmena správ na strane siete,alebo podmienky, za ktorých sa bude vlákno správ na strane siete ukladať,môžu byť s výhodou voliteľné prostredníctvom parametrov na strane užívateľa. Tieto parametre môžu byť vyjadrené napríklad k poradíu správ (napr. od prvej0015 Teraz bude na základe obrázkov na výkresoch opísaný jeden príkladobr. 1 schematicky znázorňuje odovzdanie jednej jedinej správy medzidvoma koncovými zariadeniami prostredníctvom konvergentnéhoobr.2 schematicky znázorňuje výmenu jednej správy s jednou odpoveďou medzi dvoma koncovými zariadeniamiprostredníctvom konvergentného messaging systému.obr.3 znázorňuje tok správ medzi dvoma koncovými prístrojmi a konvergentným messaging systémom v rámci tohto vynálezu.0016 Ako je to znázornené na obr. 1, vyšle napriklad používateľ A s koncovým prístrojom A konvergentnú správu NA za pomoci príslušnej sieťovej infraštruktúry konvergentného messaging systému užívateľovi B koncového prístroja B. Pokiaľ nebude na túto správu NA zo strany užívateľa B odpovedať,tak bude táto správa z koncového prístroja A považovaná za singulárnu. Takáto správa NA nebude uložená v sieti konvergentného messaging systému. Takáto správa NA však môže byť uložená v koncovom prístroji A resp. v messaging klientovi koncového prístroja A za tým účelom, aby bolo možné v neskoršomčase detegovat vlákno správ.0017 Obr. 2 Znázorňuje ten pripad, kedy uživateľ B na správu NA, ktorá bola poslaná užívateľom A s koncovým prístrojom A, odpovie prostredníctvom správy NB. Táto odpovedaná správa NB bude doručená do koncového prístroja A, a teda uživateľovi A. Tento tok správ je ešte raz znázornený v krokoch S 1 a0018 Koncový prístroj A (resp. príslušný messaging klient) identifikuje,napríklad podľa príslušného odkazu, ktorý bol priradený pôvodnej NA, že sa v prípade správy NB jedná o odpoved na správu NA, ktorá bola pôvodne odoslaná z koncového prístroja A. Tak koncový prístroj A deteguje, že sa v prípade tejto konverzácie jedná o vlákno správ. Teraz je teda možné iniciovaťzáznam tohto vlákna správ v sieti.0019 Za účelom uskutočnenia záznamu už poslaných správ NA, NB a očakávanej ďalšej výmeny správ v sieti sa podľa tohto vynálezu vyšle protokolová správa (obr. 3, krok S 3) z koncového prístroja A, ktorý detegoval vlákno správ, do konvergentného messaging systému. Táto protokolová správa obsahuje ako aj kontext oboch skôr vymenených správ NA, NB, tak aj požiadavku na konvergentný messaging systém, aby boli všetky ďalšie správy,ktoré budú vymenené medzi týmito dvoma užívateľmi A a B, zaznamenávané.

MPK / Značky

MPK: H04L 12/58

Značky: mobilnom, spracovanie, spôsob, rádiotelefónnom, výměnu, správ, systém, systéme, program

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e9075-sposob-system-a-program-na-spracovanie-dat-pre-vymenu-sprav-v-mobilnom-radiotelefonnom-systeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob, systém a program na spracovanie dát pre výmenu správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme</a>

Podobne patenty