Farmaceutické kompozície obsahujúce vápenatú soľ rosuvastatínu

Číslo patentu: E 8743

Dátum: 11.09.2007

Autori: Monostori Iidikó, Virágh Mária

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Farmaceutické kompozície obsahujúce vápenatú soľ rosuvastatínu. 0001 Predložený vynález sa týka novej fannaceutickej kompozície obsahujúcej vápenatú soľ irosuvastatínu ako aktívnu zložku a hydroxid horečnatý a/alebo octan vápenatý alebo glukonát vápenatý alebo glycerofosfát vápenatý alebo hydroxid hlinitý ako stabilizačný prostriedok a spôsobu jej výroby.0002 Je známe, že rosuvastatín (vápenatá soľ (E)-7-4-(4-fluórfenyl)-ő-izopropyl-2 metyl(metylsulfonyl)aminopyrimidín-5-yl(3 R,5.S)-3,S-díhydroxyhept-ő-énovej kyseliny) ako aktívna zložka a spôsob jeho prípravy boli po prvý krát opísané v patente EP 521,471.0003 Ďalej je známe, že farmaceutické kompozícia, ktorá je na trhu (pod obchodnou značkou Crestor), je opísaná okrem iného v patentoch W 0 01/54668, W 0 01/54669 alebo US č. 6,316,460. Podľa týchto špeciñkácií nemôže byt výroba stabilnej, pevnej, farmaceutickej kompozície obsahujúcej rosuvastatín dosiahnutá iba použítím pH adjuvantných zlúčenín, ale je potrebná tiež prítomnost anorganických solí viacsýtnych kovov na prevenciu tvorby laktónu a oxidáciu rozkladných produktov. Vo farmaceutickej kompozícii sú používané anorganické soli viacsýtnych kovov (Ca, Mg, Zn, A 1, Fe a ich kombinácie) ako stabilizačné aditíva, napr. hliník,metasilikát horečnatý, troj sýtny fosforečnan vápenatý, trojsýtny fosforečnan horečnatý a trojsýtny fosforečnan hlinítý. Farmaceutická kompozícia na trhu (pod obchodnou značkouCrestor) obsahuje troj sýtny fosforečnan vápenatý ako stabilizačný prostriedok.0004 Existuje niekoľko prihlášok vynálezov a špeciñkácií, ktoré sa všeobecne zaoberajú problémami s výrobou prípravku inhibitorov HMG-CoA reduktázy, menovite statínov. Je známe z literatúry, že z inhibitorov HMG-CoA reduktázy je niekoľko liečiv znižujúcich hladinu lipidov citlivých na vlastnosti mikroprostreclia kompozície, t.j. na svetlo, teplo a vlhkosť. Nasledujúce patenty opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce statíny, okrem iných tiež0005 Patent WO 02/089788 opisuje farmaceutické kompozície obsahujúce statín, ktorých stabilita je získaná pridaním aminocukrov (napríklad N-metyl-glukózamín). Podľa tohto opisu spočíva výhoda aminocukrov oproti anorganickým soliam kovov alkalických zemín v tom, že0006 Patent W 0 00/53173 opisuje farmaceutické kompozície s oneskoreným uvoľňovaním obsahujúce statíny ako aktívne zložky, V ktorých je uvoľňovaniu aktívnej zložky V žalúdku atvorbe laktónu za týchto kyslých podmienok bránené špeciálnou štruktúrou gélu a entericky0007 Patent W 0 01/62230 opisuje granulát na báze manitolu, v ktorom sú statiny ako aktívne0008 Podľa doterajšieho stavu techniky uvedeného vyššie je potrebné pripraviť statíny, Vnašom prípade rosuvastatín, obsahujúce stabilné farmaceutické kompozície, ktoré sa ľahko0009 Zámerom predloženého vynálezu je vyvinúť stabilnú farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu vápenatú soľ rosuvastatínu, ktorej výroba je jednoduchá a pripravené kompozície jemožné obiť s rôznou silou aktívne zlo . W 1 .0010 Počas našich experimentov sme prekvapivo zistili, že stabilná farmaceutické kompozícía môže byť pripravená s použitím hydroxidu horečnatého a/alebo octanu Vápenatého alebo glukonátu vápenatého alebo glycerofosfátu vápenatého alebo hydroxidu hlinitého ako farmaceutických excipientov. Okrem toho možné kompozície farmaceutických dávkovacích foriem sú definované takým spôsobom, aby boli vhodné na Výrobu skupiny prípravkov0011 Predložený vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície obsahujúcej amorfnú vápenatú soľ rosuvastatínu a hydroxid horečnatý a/alebo octan vápenatý alebo glukonátvápenatý alebo glycerofosfát vápenatý alebo hydroxid hlinitý ako stabilizátor a jeden aleboviacej farmaceuticky prij ateľných excipientov.0012 Podľa predloženého vynálezu farmaceutické kompozícia výhodne obsahuje hydroxidhorečnatý a/alebo octan vápenatý ako stabilizačné adítívum.0013 Podľa predloženého vynálezu farmaceutické kompozícia obsahuje riediaci roztokfilmom ako farmaceuticky prijateľné excipienty a V danom prípade ďalšie excipienty.0014 Farmaceutické kompozícia obsahuje laktózu a/alebo mikrokryštalickú celulózu akoriediaci roztok, povidón ako spojivo, krospovidón ako dezintegračný prostriedok a stearáthorečnatý ako lubrikant. 0015 Nová farmaceutická kompozícia bola potiahnuté filmom.0016 Predložený vynález sa tiež týka spôsobu prípravy farmaceutickej kompozície podľa vynálezu, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov preosievanie aktívnej zložky a excipientov,miešanie aktívnej zložky, stabilizačného aditíva, riedidla, spojiva, dezintegračného prostriedku,pridanie lubrikantu do vnútornej fázy, zmiešanie zmesi, v danom prípade pridanie ďalšíchexcipientov do zmesi a lisovanie do tabliet, nakoniec potiahnutie tabliet.0017 Vynález je ďalej znázomený na nasledujúcich príkladoch.0018 Na overenie stability farmaceutických kompozícii podľa nášho vynálezu bola skúmaná stabilita dávkovacích foriem z príkladov 1 - 8 obsahujúcich vápenatú soľ rosuvastatínu, ktoré boli pripravené rovnakým spôsobom s použitím iných stabilizačných aditív V rovnakých0019 Počas záťažovej stabilitnej štúdie boli farmaceutické kompozície udržiavane pri teplote 75 °C počas 7 dní.Zloženie farmaceutickej dávkovacej formy podľa príkladov 1 - 8Zloženie podľa ríkladov motn.Trojsýtny fosforečnan vápenatý (viď patent US 6,316,460 ako referenčné stabílizačnéHydroxid horečnatý Octan vápenaL TrometamolGlycerofosfát vápenatý Octan horečnatý0020 Hore uvedené kompozície (Príklad 1 - 8) boli pripravené nasledujúcim spôsobomstabilizačných aditív, ríediaci roztok a dezíntegračný prostriedok boli zmiešané. Potom bol dovnútomej fázy pridaný lubrikant, zmes bola miešaná a lisovaná do tabliet.0022 Výsledky záťažovej stabilitnej štúdie sú zhmute v tabuľke 2.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/22, A61K 47/02, A61K 47/12, A61K 9/20, A61K 31/505

Značky: farmaceutické, obsahujúce, kompozície, rosuvastatínu, vápenatú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e8743-farmaceuticke-kompozicie-obsahujuce-vapenatu-sol-rosuvastatinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické kompozície obsahujúce vápenatú soľ rosuvastatínu</a>

Podobne patenty