Kombinácia oblečenia pre klimatickú reguláciu

Číslo patentu: E 8574

Dátum: 22.11.2006

Autor: Lambertz Bodo W

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

000 l (Jtlev SlUŽl ia ochranu človeka,ązvlašt na Oťlłľílnu proti gtoxveternostiiyiit poclmieitkatm. /a urćin/elt okolnostiQ itapríklztd pri špoitc.×/ch ćinnostíach, služi odev nzwyše ako Otĺllľíłllšl proti poraneniam. S výnimkou rysttkywslt vonkenšiclt teplot sa ttdev prevažne sklanla viacerý/cli roznyteh kusov oblečenia, ktoré.sa nosia vo viacerych řľsĺviĺCll na sebe. Vrchná vrstva oblečenia zná pritomr pOLlStííÍC úlohu byt oclputlixra oči vetru a vode, aby zahranila rjxclilttditutlu človeka plywvtint vetra a v pripade zràžcök ho ttcliránila pred preniknutim vody do oblečenia.t)002 Zvlášť pri ilł 1 CVľ 9 l-Ľ)J()lYl oblečení môže díąjst k navstlu potti Pri ŠFtEIÍOYCj činnosti ćlttxreka je tento lldvžil potii nadpriemerne -)~St 3 l()~. V dosledku tvoih 5 r itotu sa Joliotllte pri itijvsteni odewu zitaćine znižuje. Pretloxršetkynt x ohlnstiaclt. kçcle tloehatlza k najsilnejšiemu vyrstiipeiilu potu, wnikà llcllljctlltljí ttoeit na koži, čo navyše pri itaslettnottt LJĽlXlěłQÍZitX-àłllt po §ptirtnvei činnosti ZYyŠlqC HSĎCZPCČQIIHIVO ttaclilsittenizi, tlítpâĺla ziletm podobne Aby holo toto l 1 f 3 l,c§/.)I.Čçľl§~l×() minímallztxvaite. útlíłžllttćł sa umožnil elLh/šldĺłllllů potii. M 003 Doteraz hült) ttćelont otlvzzclzaiiia vom iidrĺ/.ztť pokrvžzku ruchu lettçzityiii Sči však prišlo na to. že Tokužkił tela )Ullt 3 l 7 LlC istú vlhkosť. thy tlosiatlxžił ocltlçitleiiie. .Äž tąikzmiiiý elita/cl z. tl(l)łll)..lít 2 | lCgltllllC telesitti teplotu änreroitr itaclol Avšak to aj tak len tedy ak sa vlhkost (Xl)2 tII.IC m 1 J«,k-.žl~e. lo x/Šiłl( tlosinl ltłtltłlltl vplyv nn ohxjykle tíiiikćne vhlećenie lo neiopzik pohlctije všetku trlltkost 21 NtkllŠíł .za čo nąjxlzie iiclržrit pokoĺzkii tichu000-1 tejto stivisloxtti je fllšllltťľ, že odev łít ujvľitlľaljtl im. strane ohuitcinąj k p-.~k 2.ke ltxtlrotllnć, CílŽíÍ polilrrinitce »llikrtstĺ cim tiiittvĺ/iñuju 1 lWS(ÍllÄÍEÍ zime x lltlxítlWĺllJet liotla nikto wt.»otrçttt,hti Alwlirćesiiizi e x tom, že odev »tue iilľšštllWtšjtj x. lliktx-ąt. tltłtltlíčlklřłi n ąšztk .r ptinkii..ký 71 ŠCLL -lo welvái unie. I m .zostiix .i x. lliką-ćiwt v tNlLWĚĚ,těl-.ííe po špiwrtmei Cltltltíxll »it ąslwtçisti.S to,ložko.u prilleltajti na pokožku. Neprneinią pocit sa zosilñuje tym. e po športovej činnosti tak clovek. zrko aj UÓCV.§.vchlndiii.i, a tak sa chladna vlhkosťs pokožkzou, N 005 Navyše, pri viacxrrstvtwxroiti ohlečeni sa musi Jrepotitl každa vrstvzi, aby (lošlok vyjparoxrziiiiti vlhkosti do vzrlttcliu, teda na po.«icltLi ůbleČťlllâ. V taraxi to znąimenm že napriklad take tielko sa IHUSI prepotif prv než tleecove tričko. tvretlstztvtijtice poxrettzme rehnu vrstvu ošzitenizi., može odvlest vlhkosť vgojchtt preipoteni do ttkolia. V (lůsledku toho trvá velmi (llllt). kým može zztćat vyparrt tnie do m-zdtišia t)krim toho ie toto x §íparoxxanie velmi nero itomerne., rretože x oblastiach x-trsokehtä itaxnalu polu sa I.~Íl ulozene na vsbe prcptnia skor ztki) o x rsi dCll x inžšim nąxttlrtiii potu. NłlSlťdktřttt toho tthlastis itikšoii tvorbou potu v nepreporetitxiit stave vćihec iteprispievztjti ku klims-ttickej regulácii0 tlt,|( .Xlty sa tejto l./ll 0(l 3 pretlíšlo tlilIhLlC sa (porovii-ąj Ut 32 37 7 I .š M ) iLw oblečenie. ktore je x kontakte s koąřttik malo formu Zliahktćv. ktore lldpłdntł lľíltle iiinožfiiiju UtlVZlLl/.Jlllltž ~ lhkttstia ittecl/í ktoryiin, na strane driiliei mofzt tlocltąttxzit k ulrkiila-il 7 t.lllCllll klüľłt nože mat za iinsledtzk znižeitie vlhkosti il 007 Ďalej le. xneiixie. ke /x-jušeitvj txoilwe,iiýnii x oblastiach s itajsiliteišiiit na łllull potti (trapi potlpa/iišie) ie možne pretltst t)ll 2 llltltl. tieto opatrenia sii Lisiweěite len wlmi ohinedxene okrem toho tłtľítťlc oimryt ktore sú x ąiileve prexrnžne o tkxrme tlierok. vedu k iieprljemneiitu wcxcitu pri noeni vo vt-tre 1 t~lł~í() i )llC.ł 1 llC,.Avlzištĺ kettl sa už pot .začal t ortt.| 3.lCllt)lkvC itlJlUCClHC hy okrem iolio(porovnat l)l. žšttl Ut () Thlltt ittzit wrixicie üllarľšľh ktoie ~tt etllét elva alebo Ltd -ietiott tlâpttflłlälłllltł o ĚOHÉÉC klaplzrl(ítltltlâš lwetleite Ľřpítttcnlzt SH saiiite ivselwe »nie alebo ttenet iłlllitlllłĺl 2 th lmltw .iiixľàneo plx »mt klinii pm pstsltišit in otlexotndo však vlastne o ,gcdnçvtlzx c «.p 211 x°~~nxe.1 ífakajucc sa bud. uhłcčenmía. ktoré na nnsl pľĺdlní) na tele alebo vrchnej rrätvyí alul.--.jcg 1 irx ktora bg Hala v prmm Iľldšž siužlt ako ochrana proti poćasiu Len pre nohy a ponožky je z D 11 200 14 S 25 znalne.riadenie opatrení pre kĺĺñlělĺĺCĺxLl rcgulaclu. K. zladcnilu kusov udcvu noscząxclm na sebe(vo viaccrýcll vrstvzzch) Licmuľ nedošlo Nezsľcciląnuxi toho existuje 11 Cbczpcčcnrr. že Lwillorlixxc Dpálĺľćľlĺžl nespomgvracubju...~ŠĽ, všetky znmne opatrL-.rna SpÓSIAhlJj ISLJŠL 1 I 1 ŠC puknžkyh Pritom § 21 však g 1 cł 1 lž 1 dą. .že lWJcłskäł g.)k..2 l×.a. ako až bolo uvedene. potrchtnjc xzlhkmtĺ, 21135 mnhlztx yprmwcizzkox~v,ltĺ chlad 1 O(ĺ)ž 1 IO 21 mm Pnhš ŕľllcĺli prokawžką ncgzłtwxxćč mrĺ)ly.rät.zje iumxvtzxtl rcgnlaciu tela a neąünjxzuixztk .äxzuincunxs ULĺĺLĺ.().ar 1 H v IŠČWŠIŘEĚĚmLI dp 21 xr.~ 1 ís 1 . UMJCNJ Tu pon 12 ĺ~ž xynulL-z, P.LÍDDŠ 2 Í 2 I(ÍL)IY ~. grnnlexu je ~.I.ew 12 I kutnhànzzuitl 0 ĺLĺCČCl 7 lł 1 pre klimąticktx rcgLKILicÍIL muzi uajcçĺsnłi nano vo x Ši.lkýcĺl na schc uinžcnýmšx vrxtxinuĺ nlwszxřiujc /wäztlzulasncž np.1 łrotxi 21 pre kłinmlicku reguláciu 1-1 na üuhci strane,prar 1 c«ł 1 í 1 x -.3 Lír 1 ąw(li§,xł 1 oblzislvaçhgtmlo gyxćnľqàoz ICLĺ 5 lł 1.~i,ljL 3 ytv.u-.211 c kmnhin.rĺxcíc nhłc-.žcnul pre kšínaztziuką 2 c§ 111 Í 1 « 14 z pri l-tnrcjvzzzccrc .rsí.rxens na sebe vy oíàx m npmnahm ĺkĺlłĺklĺĺĺýĺnll msgulzzcun. Na tajnej šíľšmvąlot m ~.-ra 1 n« 3 maçícnnn Lšpžiĺľťlĺ pre lłxłĺĺľľłlnkĺěxll lama, m 1 airułxcąy strane pmlsçhalr 1 zzn kmrnłj x §hką 1 m kon z m .m 1 UUÄÍIl-Äšľl x 1 xcwcr 1 iąchladu 7 ucipnrnxzzsušzi ŕšućaanç 3 prrrdçhządzzx íům nn,~I 1šum( kgaždz Fwüąl evsçłéc nr/ąrto na. n,s v-J/ 5 í L i i I . k.u 1 i~ 1 ~ W ru és rszlnraigvenłr .HM ramĺáàllĺâlĺf, daz-stulnçwĺjalc yoľłyy prlcrcz pre xmožncme stádo IIITĚILIÍHCŠC wdL 1 chLL Czm je Lnnozngxmąä neusrěxla Himmickéx rcgnłacia. OOIZ ĺĺłzzifšic muznuuti vwhgwtowcnizx2 x yšnyclt padskupxn 1 çł 1 pol.i.ai(lzi.rlclç Pnłąlad x uw 14.yni 21 ryHłÚLTZLl je ZHHQZOFDBIIV na ykľCSC 21 nihšcraine je pnpnsazíy pednexrlixío. Ide npohľad na tielko apmulu pohľad na rrićtkodlhxrnl mkaxçnn spredu, nd na mmdu sprcdu,aohľacł na hlliltlĺłl mstąuxíwxv.׫n 1.× m hrudnlkx. na strane ×.KÍ.-T 1 ÍCWCÍ vd pOĚLUŽÍĺxýj קv. .łvra 1,cn 3 r postav í nn eíranc uhralcncjk pnkrw/ŤÄC, ro pozdĺž iíníc ĺĺl-YĺłPostava H 530 x 11 av 21 J pľĺüítłł. kłhnzłtíckx rcguhxiur pr Ukĺ ~xhc 411 ełcl-.t Jynlvráłzcnicpuhĺlzd na prxok ątrantw.MUM Kunabiavaçćia nhlwłcnězl pre šdiznzaticktt ĽK.łílĺ((ĺ|l Uxbľilĺłl ako pnłalad21 ntiz ĚÍCHxH xku ×pąd 1 k,j wsnyíy trička x Lllhjąvna í(iĺ~.l.HI 1 šš alko xttrcdnrsj xxrstx-vu lkü aj ł,IVn«,Š ĺ .im xt . ni) Is»~. Vicďky času ,L žš -1 (f Ltcąnąht .«j(«ĺ 3 ľO«.ÍCI 1 Ě-§lilMaps MM až tým, «ÍI-..r 1.vw.~ 2110 Ul 8 | 1711/111). xm 1 kç 1 jšcj xttzmy 11111111111 11161111511111151111 rttkztxrzni š 2.21 11132 111111111 1 I 1111 L 1 t 1 c 11 r 191114111. 1 § 1112.ł 11(1(§.1 í 111211(1 C r 1111111 .§r 111111 §ĺ× zo ŠpcC|d 1111 ą 1 1 ~t 11 ~.×e.1 171,1 11 í 1/.1).×c 1 11111111111, 11 ktore je 1111112111111 1111111111111 9111111113111 1111 8119111 1111111121111m. 7 UmUŽHI aj p-ąužitic mtvy na. ątrzrnc nbratcncj k pavkožkc u kannhw 6 a 7 be tuho. aby sa lwrarlilsw çirlçnłàlcíi vzduchuv kanálocłr 6 21 7 navyše prierez kmuąxlnxr 0 a 7 sa nmnenl.00 l) V oblasti wodpaztršia je umžcstncnąl klimatickà pĺochašlimzurckžt pĺUChtł S sa zacina x lwćncj nhlzmi meka s Lilhywn rukmmn B a. ľ 0.7.)lC.stiCIčl sa až do oblasti rukáłva. Oblasť ()(ĺ 3 łl 1.UŠJdjBPFCIUveľkej Časti p.n~rvta kłinwatxcknu plochou 8 Klinratickzx płocíwa X je vy mbcnn o špecmlnej sicrcrvc J..í 1/J~v 3 A tkzmnxggu kronąj je pmnžćituu Nnadzozx pnkzy 1 ĺ«š 1 len tšu~n pnkąržky ľynr mika optmuilnzą cirkulacia vzduchu0020 V çwblzlsti hnzdztuka c ľľICkIÄ. s Hm m. rukaxonr B zaopeurczrc Lłsrnąlírckawl .mmm k ĺxĺalikf /á.ľł.u.ł«..z 1 rĺí« kamna .52,uąprrrisxçízxnzłvnn karmu in Šlłíxas.) usporiadana kamna 32 j na ~jc| rdmçíg Krasne pnklyta sgacxrrítąçri-orl Lłąrsrizmtz š š Prvok 3 môže cłzlslłuky prílichat n Jevkçvžktn 34 AHlJiČłlHU k ąlpkanu pon 35. Prvok .š nkrcm mhn .rykzz..1 vj(luliny (5a łliaaNçrax 332 cdľzx scřm Ífínbky ĺĺľ mriza so sczxtrjrxç«.ux žmnšnou č.3 LÍUIÍULI 37 vied/Á cižstickząmł § 21 1 pukožkrątl .H sr tuvrlzł (mámy Ší Uutirąxr š-w su po suąncłn bnĺšviuĺĺ ním zničícnuzliablxzuni 1 l 1 c| 1 ajuąin na gvokuftkzą H llsrisłky» T 2 «×a.zuL 1 prik .dermłtcriçalux. Puzíklzxd jĺlíłĺůĺžnlx Zll u ~~Atłĺ 1.1 x. .)2 ltÍ-ĺl 1 l) Iićnlu nuncrm žeñvlĺłšf o šnúnçr pon. Waxnrx rth/.iwšxwr-x. x. x x máwąjvz x anícruxíu ł cum -zna íiunkusšu łxrwtu kturąr ~.u×.n.r-I 1 c Liu li mi nclx/łdxzx x, wukxxkkw M miernu).z malcrmhx i smernnr k ažcrstićkáiln 32 do nkulza, a teda sa pustąrzrt o L«łg 121 r-a 11 ic.()d 2 tr 0 zui 21 Bĺucĺlčłjť prnum LHNÍČSÍGIIH preč od mkožky. V ołvlastiacłr prechaxiu modajLrLín(tl 1.yn 1 í matcrialnli je možná.zmes n«nrí 2 t|x.. Hk sa medzi nłatcrmlnłi l) a łsĺ. prip. ł a 15 .Iazkažždýĺwn nacháłrtra kornbinąicra nuxternaloxr. ako c to xvicíict na aevstaxyvąs lí0025 Na mkladc ohni àl/ÄCÍÄO vybouwxxczria žhąmkxäxx § 22 (ÍOCŠTJCÍ/íłx vçžutvku prxrkx Špluku .kon H lenv istwh buducłr. Pritmn nie wu pnxłlkladr rebier 3221 už tak žrvcirrzníuhncć sako mtzatnc Uhlasti prvku Kšlíĺĺíllłl§líl 1 llČĺnktWnl(ućinnk know) man ÝÍÍQHÉÄLJS w p«L.-.7.k »znakn u pri mix lsrsm ravale pon 3 rrmlrý pocit 121.vą«.»žk«. Okrcnximho 921 mułžírsxl IÚXIIMIÍ Hldlvíĺłlĺüv Eĺtłĺxĺłlhľlć uptnwsząiatx tak ÄHÍLÁÄŇÍI câcsnyzn tqvhvzxr x 3. .žurujuctrzxrpuknžžąją sa 121 Št 3 rnçžrxvrrnc Ink xrlhłuàstr Smerom mn. íNĽ-J lłąnnina .2 1 sperf 211 jt 2 c 1 tkçtninzs QR »u x pnkłacie 3 ł 1 nt(×.xnia pneiľa v«.s 1.1 »j 9 í usckntsłl ~ v,Š 7 š 1 Ľ 6 L povizukozn 58ĺpłcľdšlaüłfĺląjtł sa Emi zimuska zrznraůaxrie vavvłzikxa .13 ł/.1 ×t(1 ~ a .z medu Auta, PHP» iu 1.ívi 11 afI 3-.ženu. .Lebo zviąrľçi p,~ln×.v-.r 1 ć m xiršąrĺwrél Pú.í 1 h)s,Í-.l ljushin riszrryaąíu pm. ĺdknx ž mmćlk aiosiałzrrrrt ró/.nc uçínky Apr ikšud u da grarxzocnrtl msdi. prup strłtshrz rgšnsnxhnut gvl 1 pciänwy Lnľmcvk PiWĺilklł 025 Uluru. N» mn. íunkcux çadtzçthuxxri msnn 4 » a áłązži .Ťe~ 1 pc 211 Ä(Jl 4)lâl ktąära uhncrar cecsticlçr. § 21. v tçąirer ciutinc vzniká aŕĺllad 1. asçł-iłík)íąlllĺat, kzury uri 5 ~picve 1.ŠŇÍ na puma .mi cgl M 1 pímďu tťtřráĺžćĺçfž wnľzlhlywzĺr šíCmlLíĺł

MPK / Značky

MPK: A41D 15/00, A41D 3/00, A41D 27/28

Značky: kombinácia, reguláciu, klimatickú, oblečenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e8574-kombinacia-oblecenia-pre-klimaticku-regulaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinácia oblečenia pre klimatickú reguláciu</a>

Podobne patenty