Nádoba na dávkovanie samostatných produktov

Číslo patentu: E 8144

Dátum: 01.09.2004

Autor: Reggiani Fulvio

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nádoba na dávkovanie samostatných produktovPredložený vynález sa týka nádoby na dávkovanie samostatných produktov.Ako je známe, v mnohých oblastiach použitia a predovšetkým v kozmetickej oblasti sa vyžaduje mať dva samostatné produkty dávkované súčasne, alebo po pripade následne za sebou, v závislosti od kritéria použitia daného produktu.Na vyriešenie tohto problému, EP-0644 l 29 už zverejnil nádobu na dávkovanie kozmetických produktov, ktorá V podstate pozostáva z dvoch samostatných častí nádoby, ktoré sú spoločne prepojené spojovacou platničkou.Nádoby môžu byť používané súčasne alebo samostatne a preukázali sa byť efektívne a veľmi opodstatnené z funkčného hľadiska, ale majú nedostatok,že sú značne nákladné kvôli potrebe zostavovania množstva komponentov.EP 0 761 313 A 2 zverejňuje nádobu obsahujúcu funkcie úvodnej formuly žiadosti l. Štruktúra a zostavenie tejto nádoby sa zdajú byť zložité.Účelom vynálezu je poskytnúť nádobu na dávkovanie samostatných produktov, ktorú je možno jednoducho vyrobiť a jednoducho zostaviť.V rámci tohto cieľa, účelom vynálezu je poskytnúť nádobu, ktorá sa dá rýchlo a jednoducho zostaviť a ktorá môže vyhovieť požiadavkám používateľov.Ďalším účelom predloženého vynálezu je poskytnúť nádobu, ktorá je vďaka svojim jedinečným štrukturálnym vlastnostiam schopná poskytnúť najvyššie zámky spoľahlivého a bezpečného použitia.Ďalším účelom predloženého vynálezu je poskytnúť nádobu, ktorá sa dá jednoducho vyrobiť, počínajúc s bežne komerčne dostupnými prvkami a materiálmi a ktorá je tiež jednoducho konkurencie schopná z ekonomického hľadiska.Tento cieľ a tieto a ďalšie účely, ktoré sa ďalej v tomto dokumente stanú zrejmejšími, sú dosiahnuté prostredníctvom nádoby na dávkovanie samostatných produktov, pre ktorú je charakteristické, že obsahuje kostru nádoby vybavenú priehradkou, ktorá vytvára aspoň dve osobitné oddelenia, pričom kostra uzáveruje spojená s kostrou nádoby a zmienená kostra uzáveru je schopná hermetickyNádoba na dávkovanie samostatných produktovzapojiť každú jednu zo zmienených komôr a vytvára podložky pre nápomocnédávkovacie ventily, ktoré čerpajú zo zmienených komôr.Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejmejšími z podrobného popisu nádoby na dávkovanie samostatných produktov, ktorá je v priložených nákresoch ilustrovaná na nelimitovanom príklade, kdeObrázok č. l je schematické prierezové zobrazenie nádoby podľa vynálezuObrázok č, 2 je zvýraznené prierezové zobrazenie nádoby podľa vynálezuObrázok č. 3 je schematické perspektívne zobrazenie kostry uzáveru,zobrazenie je zvýraznené vzhľadom na kostru uzáveruObrázok č. 4 je zobrazenie vrchnej schémy nádoby s jedným spúšťacím tlačidlomObrázok č. 5 je prierezové zobrazenie nádoby s dvomi samostatnými spúšťacími tlačidlamiObrázok č. 6 je zobrazenie vrchnej schémy nádoby s dvomi samostatnými spúšťacími tlačidlamiObrázok č. 7 je prierezové zobrazenie nádoby s plochým tesnením medziVzhľadom na obrázky nádoba na dávkovanie samostatných produktov podľa vynálezu spravidla označená referenčnou číslicou l obsahuje kostru nádoby 2, ktorá môže mať akýkoľvek vonkajší tvar ktorý je považovaný za vhodný.Nádoba 2 je vybavená priehradkou 3, ktorá vytvára dve samostatné oddelenia 4.V danom konkrétnom príklade má nádoba 2 oválny tvar a priehradka je centrálne umiestnená, čím vytvára dve samostatne oddelenia samozrejme jemožné tvorit nádobu s in m tvarom a riehradka môže b ° v vorená rôzn mi Yspôsobmi, aby bolo možne získat aj viac ako dve samostatné oddelenia.Nádoba na dávkovanie samostatných produktovDôležitá funkcia tohto vynálezu spočíva v tom, že je vybavený kostrou uzáveru, spravidla označenou číslicou 10, ktorá vytvára dva prívody 11, ktore vnikajú do každého oddelenia a ktoré sú mechanicky zachytené prostrednictvom vyčnievajúcich zúbkov 12, ktoré zapadajú do príslušných výklenkov 13, ktorými je nádoba vybavená.Na voľnom konci každého prívodu 11 kruhovité tesnenie 15 hermeticky zapája vnútorné stany kostry nádoby 2 a priehradky 3, čím sa dosiahne dokonalé utesnenie jedným uzáverom, ktorý umožňuje oddeliť od seba jednotlivé oddelenia.Kostra uzáveru 10 je vybavená obrubou 20, ktorá zapadá do homého okraja nádoby 2 a je tam tiež horný vrúbok 21, ktorý umožňuje príľnutie k veku uzáveru 22.Podľa obrázku č. 7, na ktorom je zobrazená nádoba, ktorá nie je stelesnením vynálezu, aby sa zabezpečilo utesnenie medzi kostrou nádoby 2 a kostrou uzáveru 10, v dolných vrúbkoch 61 kostry nádoby 10 je umiestnené ploché tesnenie 60. Vrúbky 6 zapadajú ponad horný okraj kostry nádoby 2 a priehradky 3.Kostra uzávem je vybavená podložkami 30 na umiestenie a herrnetické príľnutie dávkovacích ventilov 31. Ventily čerpajú z jednotlivých oddelení a v homej častí sú vybavené dávkovacou trubicou 33, ktorá je jednoduchým spôsobom vložená do dávkovacieho tlačidla.Ako je vidieť na obrázkoch č. l až č. 4, dávkovacie tlačidlo 40 dovoľuje simultánne spustiť všetky dávkovacie ventily a je vybavené samostatnými dávkovacími dýzami 41 alebo prípadne jednou dávkovacou dýzou, do ktorej sa dve dávkovacie trubice pridružené k dávkovacej trubici 33 zlučujú.Ako je vidieť na obrázkoch č. 5 a č. 6, samostatne dávkovacie tlačidlá 50 môžu byť spustené nezávisle od seba a každé je vybavené dávkovacou dýzou označenou referenčnou číslicou 5 l.Vyššie popísaná zostava umožňuje, aby nádoba mala jednoNádoba na dávkovanie samostatných produktovtlačidlo na simultánne dávkovanie dvoch alebo viacerých produktov a môže mať viacero vzájomne nezávislých tlačidiel, ktoré umožňujú samostatné dávkovanie produktov podľa druhu použitia.Na základe vyššie uvedeného popisu je preto evidentné, že vynález dosahuje zamýšľaný ciel a účely, a predovšetkým sa kladie dôraz na fakt, že je poskytnutá nádoba na dávkovanie samostatných produktov, ktorá je štrukturálne obzvlášť jednoduchá a V praxi je to dosiahnuté prostredníctvom jednej časti, ku ktorej je priľnutá kostra uzáveru, ktorá umožňuje hermeticky oddeliť jednotlivé oddelenia a uskutočniť dávkovanie použítím konvenčných dávkovacích ventilov.V praxi môžu byt použité akékoľvek materiály v závislosti od požiadaviek, pokiaľ sú kompatibilné s konkrétnym použitím a zároveň s určenými tvarmi a rozmermi.Tam, kde sú zmienené technické funkcie v ktorejkoľvek žiadosti doplnené referenčnými označeníami, tieto referenčné označenia boli pripojené len za výhradným účelom zvýšenia pochopiteľnosti žiadosti a preto tieto referenčné limítujúci vplyv na interpretáciu každého prvkuidentifikovaného pomocou príkladu s týmto referenčným označením.

MPK / Značky

MPK: B65D 81/32, A45D 40/24, B05B 11/00, B65D 83/14

Značky: nádoba, dávkovanie, samostatných, produktov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e8144-nadoba-na-davkovanie-samostatnych-produktov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba na dávkovanie samostatných produktov</a>

Podobne patenty