Obal pre motorový olej

Číslo patentu: E 8132

Dátum: 19.03.2003

Autor: Leboulleux Dominique

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OBAL PRE MOTOROVÝ OLEJ0001 Tento vynález sa týka oblasti obalov, konkrétne obalov vyrobených zpolotvrdých materiálov, ako je vlnitý kartón. Jeho cieľom je výroba obaluurčeného pre motorový olej podľa úvodnej časti patentového nároku l.0002 Počet automobilov na cestách je veľmi veľký. Motor týchto vozidiel sa pri zážihu maže olejom, ktorý sa musí pravidelne vymieňať. Část majiteľov vozidiel zdôvodu šetrenia alebo iného dôvodu pristupuje ksvojpomocnej výmene oleja. Neodvezie preto vozidlo do autodielne, ktorá je vybavená potrebnými zariadeniami pre adekvátny odber askladovanie použitého olejapred jeho prípadnou recykláciou.0003 Použitý olej je veľmi znečisťujúci. Narábanie s ním mimo zariadení,ktoré sú na to vhodne vybavené, vo veľkej miere ohrozuje životné prostredie. Toto riziko sa zväčšuje aj ztoho dôvodu, že odoberanie motorového oleja sa nemôže vykonávať jednoducho do zberaća jednotnej formy, keďže otvor na vyprázdňovanie sa nachádza pod motormi, vo všeobecnosti veľmi nízko, kde je ťažký prístup.0004 Nanešťastie, nie je možné nútiť majiteľov, aby používali zariadenia určené ná odoberanie motorového oleja. Navyše, dochádza tiež ksituáciám, kedy je používateľ vozidla nútený sám vykonať vyprázdnenie.0005 Patent US 4098398 opisuje obalovú škatuľu pre motorové oleje podľa úvodnej časti patentového nároku 1, ktorá je navrhnutá tak, aby sa mohlapoužívať na zber oleja pri vyprázdňovaní. Obsahuje konkretne vreckos lievikom, ktoré sa dokáže prispôsobiť olejovému karteru motora vozidla.0006 Vynález ponúka používateľom vozidiel so zážihovým motorom možnosť vdobrých podmienkach odoberať použitý olej, ak sa rozhodnúvykonať to sami alebo im podmienky neumožňujú postupovat inak.0007 Vynález ponúka spôsob, ktorý umožňuje odber a uskladnenie oleja aje bezpečný pre životné prostredie.0008 Vynález ponúka tiež praktické a jednoduché používanie.0009 Vynález ponúka tiež málo nákladný spôsob.0010 vynález sa definuje obalom podľa priloženého patentového nároku 1.0011 Vďaka vynálezu slúži jediný obal ako zberać, ktorý obsahuje nový olej, azároveň ako zberač, ktorý zhromažďuje použitý olej. Tento obal umožňuje naraz riešit problém s odoberaním a skladovaním použitého oleja, ako aj s jeho prevozom do miesta uskladnenia.0012 Umožňuje zmenšiť celkový objem celého zariadenia bez toho, aby0013 Vsúlade sinou charakteristikou je jedna odnímateľná časť steny narezaná a obsahuje drážky tak, aby po rozložení tvorila lievik. Konkrétne, daná časť steny obsahuje hviezdicovo usporiadané drážky. Takto sa zdokonaľujespôsob a účinnost odberu oleja s nízkymi nákladmi.0014 V súlade s ďalšou charakteristikou obsahuje jedna stena otvor pre uchopenie rúčky kanistra umiestneného vo vnútri. Obal sa tak môže realizovaťpri ešte nižších nákladoch, keďže nemusí niest váhu plného zberaća.0015 V súlade s ďalšou charakteristikou obal obsahuje prostriedok na zníženie svojej výšky, keď sa nachádza v polohe odberu použitého oleja. Vďaka tejto charakteristike sa zariadenie dá vsunút pod motor vozidla, prípadne aj s lievikom. Podľa konkrétneho uskutočnenia vynálezu daný prostriedok pozostáva z dvoch rovnobežných drážok nachádzajúcich sa v stenáchpriľahlých k stene, ktorá obsahuje odnimatelnú časť.0016 Výhodne a veľmi úsporným spôsobom sa obal vyrába z listu vlnitéhokartónu, ktorý je príslušné narezaný a obsahuje drážky.0017 Jeden spôsob uskutočnenia vynálezu sa opíše podrobnejšies odkazmi na priložené obrázky, kdeobrázok 1 znázorňuje obal podľa vynálezu obsahujúci olejový kanister, EP l 352 839 33454/Tobrázok 2 znázorňuje ten istý obal po odobraní kanistra a vrecka,obrázok 3 znázorňuje obal so založeným vreckom, obrázok 4 znázorňuje obal trochu znížený na výšku lievika založeného nasvojom mieste v otvore vrecka, obrázok 5 znázorňuje dosku vlnitého kartónu narezanú tak, aby tvorila0018 Obal 1 na obrázku 1 sa vyrába z vlnitého kartónu, výhodne obojstranného, vo forme rovnobežnostennej škatule obsahujúcej olejový kanister B. Tento kanister je napríklad z plastu s objemom 5 litrov. Táto škatuľa obsahuje na stene 10 okienko 12, cez ktoré vidno kanister. Na pravej strane 20,vzhľadom na obrázok, sa nachádzajú dva otvory vytvorené vyrezaním dvoch jazýčkov 22 v tvare polmesiacov. Zahýnajú sa smerom do vnútra škatule tak,aby zvíerali rúčku úchopu kanistra. Takto sa uchopí rúčka kanistra a kartón zároveň. Váha sa tak prenáša na kanister, čo zaručuje vhodnú súdržnosť medzi nimi.0019 Pri pohľade na rozložený obal vidno, že část 14 je odpojená od steny 10, aby odokryla okienko 12. Táto časť 14 tvorí líevik, ktorý sa znázorňuje0020 Obrázok 2 znázorňuje ten istý obal, z ktorého bol odobratý kanister a po otvorení krytu vo vrchnej časti. Kryt tu pozostáva z príklopu 30 okrajom spojeného príslušne s dvoma bočnými príklopmi 31 a 32. Tieto dva príklopy sa môžu pozdĺžne klopit v uhle 45 °, 315 a 325, a vzhľadom na vrchný okraj škatule. Kryt sa zatvorí potlaćením týchto dvoch príklopov 31 a 32 smerom dovnútra. Pri zatváraní tak potiahnu aj príklop 30.0021 Vsúlade s istým spôsobom uskutočnenia, ktorý sa na obrázkoch neznázorňuje, sa príklopy 31 a 32 môžu oddeliť. Môžu sa tak skladať nezávisleod príklopu 30. Toto riešenie je praktickejšie pri napĺňaní.0022 Oproti tohto príklopu na protiľahlom okraji vidno príklop 33, voľnespojený s vrchným okrajom škatule. Šírka tohto príklopu je totožná so šírkoupríklopu 30 a škatule. Predlžuje sa na jej okraji protiľahlom k okraju so spojom prostredníctvom druhého príklopu 331 s rovnakými rozmermi. Tento príklop 331 sám obsahuje pozdĺž bočného okraja príklop 332, pripojený kolmo na dva0023 Pod priklopom 33 vidno vrecko 100 vzloženom stave. Vrecko je vyrobené z chybného materiálu, je Vodotesné a dostatočne odolné na to, aby mohlo obsahovat použitý olej, prípadne aj teplý olej. Vyprázdňuje sa pomocou otvoru cez príklop 33. Tento otvor je vystužený prstencom 110, výhodne zplastu. Prstenec v skutočnosti prechádza stenou príklopu 33 cez kruhový výrez, ktorý sa tam vytvoril avktorom sa zablokuje. zabezpečí sa takto0024 Na obrázku 3 sa znázorňuje škatuľa svreckom vpolohe, ktorá umožňuje prijímať kvapalinu. Príklopy 33 a 331 sú tu zložené dovnútra k stene 10. Možno ich vidiet cez okienko. Vidno tak, že prstenec 110 vymedzujúci prijímací otvor sa stáča smerom von. Príklop 332 zostáva stále kolmo na príklop 331 a prispieva kudržaniu jeho polohy vzhľadom na stenu 10. Vrecko 100, ktoré nevidno, tak môže zväčšovať svoj objem vo vnútri škatule.0025 Na obrázku 4 sa znázorňuje tá istá škatuľa v mierne sploštenom stave. Stačí odobrat dva kryty umiestnené na oboch stranách a zložit dve steny 20 a 40 pozdĺž paralelnej čiary, medzi dvoma okrajmi. Na tomto obrázku sa znázorňuje lievik, ktorý sa vytvorí na základe výrezu 14 ohnutím okolo čiarohybu rozmiestnených do tvaru hviezdy, ako vidno na obrázku 5.0026 Obrázok 5 znázorňuje škatuľu z predchádzajúcich obrázkov, ktorá je zložená naplocho. Vskutočnosti tak ide o kartónovú dosku, ktorá je vhodnenarezaná tak, aby tvorila po rozložení obalovú škatuľu podľa vynálezu.0027 Uvádzajú sa totožné odkazy ako v predchádzajúcich oddieloch, ktoré opisujú totožné súčasti.0028 Doska obsahuje dva panely 10 a 50, ktoré sú oddelené panelom 20, Spolu s panelom 40 tvoria štyri steny obalovej škatule. Panely 30, 31 a 32 v predĺžení panelov 50, 20 a 40 príslušné tvoria kryt zjednej strany. Na druhej

MPK / Značky

MPK: B65D 5/42, B65D 81/36, F16N 31/00

Značky: motorový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e8132-obal-pre-motorovy-olej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal pre motorový olej</a>

Podobne patenty