Spôsob odizolovania plochých vodičov FFCs

Číslo patentu: E 802

Dátum: 03.09.2002

Autor: Dietrich Jörn

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu, resp. prípravku na odizolovanie plochých, ohybných vodičov podľa úvodnej časti nároku 1,resp. 3. 0002 Spôsob, resp. prípravok na nanášanie vodivých dráh na dosky plošných spojov, používajúci laser, je známy zo spisu US 4,818,322 A.0003 FFCS (ploché ohybné vodiče) sa v dnešnej dobe používajú vo zvýšenej miere V priemysle, a najmä pri stavbe automobilov oproti kruhovým káblom, pretože môžu byť spracované pomocou automatov. Okrem toho dovoľujú vytvárať elektricky vodivé spoje vo forme odbočiek tým, že sa okolo vodivých dráh, ku ktorým sa majú pripojiť kontakty, odstraňuje izolačný materiál, obidva vodiče FFCS sa vhodne položia vzájomne na seba, vodivé dráhy,ktoré sa majú spojiť sa navzájom spoja a spojovacie miesto sa potom izoluje zalievacou hmotou alebo izolačnými lepiacimi alebo podobnými páskami. Okrem toho je potrebné umiestniť v koncovej oblasti každého vodiča FFCS také okienka, aby bolo možné umiestniť zástrčky, zásuvky, kontakty alebo podobné.0004 Vytváranie takých okienok sa uskutočňuje v stave techniky kombináciou postupu lisovania s postupom lúpaniá, resp. trieskovým obrábaním a je nákladné a pre vyskytujúce sa čiastočky vytláčaného materiálu je nepríjemné. Skúšali sa vyrábať tieto okienka pomocou lasera, avšak týmto dochádza k poškodeniu povrchu vodivých dráh, ktoré sa musia následne chemicky upravovať skôr, ako je možné ďalšie spracovanie. Potrebná chemická úprava vyvoláva vo výrobnonr procese nutnosť vybaviť pracovnú stanicu, v ktorej sa zachádza s príslušnými tekutými chemikáliami, pre ktoré musi byť k dispozícii potrebne odsávanie a potrebný odtok, a po ktorom musí nasledovať operácia sušenia a kontroly, aby se zaistilo, že získané vodiče FFCS súbez závad. Taká stanica predstavuje cudzí prvok vo výrobnejlinke, ktorá inač pracuje elektronicky, s laserom a podobne, a preto je potrebné sa jej čo možno vyhnúť.0005 Prihlasovateľka vyvinula spôsob založený na laserovej technike, že vedie uvedené problémy obojstranne a k technologicky bezchybným okienkam vo vodičoch FFC. Tento spôsob je prihlásený na patentovanie oddelene od predloženej prihlášky. Predložená prihláška sa týka usporiadania aspoň dvoch laserov, medzi ktorými sa nachádza jeden vodič FFC, v ktorom má byť vytvorené okienko. Toto usporiadanie dvoch súosovo navzájom postavených a čelne k sebe postavených laserov pri výrobe okienok vo vodičoch FFC je dané kvoli malému rozmeru okienok a nutnosti vytvoriť okienka 2 obidvoch strán. Keď sa pri opracovaní medzi odizolovaním hornej strany a s odizolovaním spodnej strany posúva vodič FFC, dosiahne sa potrebná presnosť polohovania len s nepomerne vysokými nákladmi a tiež len s malými rýchlosťami taktu. Existuje nepriaznivá možnosť, že vplyvom posúvania vodiča FFC od odizolovania okienka na hornej strane k odizolovaniu okienka na spodnej strane alebo naopak,dôjde k presadeniu.0006 Pritonl sa ukázalo, že pri dokonalej starostlivosti pri použitej riadiacej a regulačnej technike existuje riziko, že sa jeden z obidvoch laserov bude aktivovať, keď sa vo vodiči FFC už nachádza nejaké okienko, (alebo keď z akýchkoľvek dôvodov nie je zasunutý žiadny vodič FFC), čim bude žiariť priamo na druhý,neaktivovaný laser, a tam vyvolá poškodenie.0007 Úlohou vynálezu je vyriešiť tento problém s priaznivými nákladmi a spoľahlivo.0008 Podľa vynálezu sa. možno tomuto problému spoľahlivo a s priaznivými nákladmi vyhnúť pomocou význakov význakovej časti nárokov l a 3.0009 Takto je zaistené, že pred neaktivovaným laserom je stále usporiadaný nejaký kryt, ktorý spoľahlivo zabráni prenikaniulaserového lúča druhého laseru aj vtedy, keď sa napríklad medzilasermi nenachádza žiadny vodič FFC alebo sa tam nachádza vodič už s úplne vytvoreným okienkom.0010 Vo výhodnom vyhotovení pozostáva kryt každého laseru z otáčajúceho sa kotúča s príslušnými dierami alebo vybraním,pričom obidva kotúče pre obidva lasery sú výhodne namontované na spoločnej osi otáčania.0011 Vynález bude následne bližšie vysvetlený podľa výkresu. Pritom ukazujeobr. 1 príklad vyhotovenia vynálezu s otočnými kotúčmi a0012 Na obr. l je čisto schematicky uvedené usporiadanie podľa vynálezu. Vodič 1 FFC je vedený cez takú obrábaciu stanicu a na miestach, na ktorých má byť vyrobené okienko g, V oblasti medzi dvomi lasermi g, Q je zastavený a vhodne polohovaný a fixovaný,aby bolo možné vyrobiť okienko 2 s potrebnou geometrickou0013 Vodič 1 FFC pozostáva z niekoľkých navzájom rovnobežných a v jednej rovine prechádzajúcich vodivých dráh §, z ktorých podľa vedenia rezu je na obr. l viditeľná len jedna, a dalej pozostáva z vytlačovaného materiálu §, obklopujúceho vodivé dráhy, z materiálu elektricky izolujúceho, ale na okrajoch plasticky deformovateľného.0014 Obidva lasery §, Q, ktoré sú na obr. 1 zobrazené len schematicky, a nie podľa skutočného usporiadania, sú usporiadané súosovo pozdĺž osi Z a sú navzájom vyrovnané proti sebe. Vo väčšine prípadov použitia sú lasery usporiadané v zhodnom odstupe od objektu, a laserové lúče sú pomocou optiky (ktorá môže tiež obsahovať ohybné optické vlnovody) smerované na svoj cieľ a sú Vhodne zaostrené. Usporiadanie, označené vzťahovými značkami Ě, resp. 4, tak zodpovedajú najskôr optike, ktorá alesamozrejme taktiež prináleží v širšom zmysle laseru. Lasery Ě, 4sú v oblasti vytváraných okienok 2 simultánne posuvné, na0015 Ako je z obr. l vidieť, existuje nebezpečenstvo, že jeden z laserov Ž, gv bude aktivovaný, aj keď sa medzi nimi nebude nachádzať žiadny vodič alebo aj keď už existuje nejaké okienko 3 a žiadny vytlačovaný materiál sa už nenachádza medzi lasermi, a tieto sú smerované na oblasť, V ktorej sa nenachádza žiadna vodivá dráha §. Pretože okienka l majú väčšiu plochu, ako zodpovedá základnej ploche vodivých dráh É, existuje táto možnosť aj V normálnej prevádzke. Pretože obidva lasery a ich optika musia byť ustanovené celkom symetricky, môže V tomto prípade nevyhnutne, vzhľadom na aktivovanie, dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu práve neaktívneho laseru.0016 Aby sa tomu zabránilo, je podľa vynálezu V bezprostrednom susedstve k vodiču 1 FFC a k laserom 3, 4 usporiadanýprerušovací prípravok, označený vzťahovou značkou §. Tento pozostáva v podstate z hriadeľa g, ktorý je uvádzaný do otočného pohybu pomocou (neoznačeného) motora, a ktorý nesie krycie kotúče lg, lg, ktoré sú priradené každému z laserov l, Q. Rotorový hriadeľ 2 stojí v podstate kolmo na rovinu vodiča l FFC a je usporiadaný pomerne tesne vedľa okraja vodiča l FFC. Takto sa, v závislosti na uhlovej polohe rotorového hriadeľa 2, a tým krycích kotúčov ll, lg, nachádzajú úseky týchto kotúčov pred priradeným laserom Q, 3, alebo vôbec.0017 Obr. 1 ukazuje takú uhlovú. polohu, v ktorej sa krycí kotúč lg nachádza pred laserom l, zatiaľ čo krycí kotúč lg uvoľňuje laser 3, takže tento môže byť aktivovaný. Toto striedave aktivovanie sa prednostne vykonáva pomocou zapojenia,ktoré je odvodené od uhlovej polohy osi g otáčania, a tým uhlovej polohy krycích kotúčov ll, lg. Na obr. 1 je toto schematicky znázornené na spodnom konci rotorového hriadeľa g,kde je vyznačený spínač ll pre laser l a spínač gg pre laser Q. 0018 Samozrejme je možné, namiesto excentrických krycích kotúčov ll, lg, vybaviť usporiadanie podobné ozubeným kolesám, a pri usilí o vysoké otáčky sa dostať k dynamicky vyváženejsituácii. Tiež je možné, namiesto konštrukcie podobnej ozubeným

MPK / Značky

MPK: H01R 43/28

Značky: odizolovania, vodičov, spôsob, plochých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e802-sposob-odizolovania-plochych-vodicov-ffcs.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odizolovania plochých vodičov FFCs</a>

Podobne patenty