Obal z plošných prírezov

Číslo patentu: E 753

Dátum: 30.08.2002

Autor: Chamier Von Gliszczynski Hartwig

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka obalu v podstate zhotoveného z plošných prírezov, pozostávajúceho z veka, základnej časti s otvormi a skladanej vložky na rozdelenie základnej časti na úložné bunky pre uloženie gulatého alebo vajcovitého baleného tovaru a spôsobu zostavenia vložky.0002 Obvyklé obaly pre vajcia pozostávajú väčšinou zliatej lepenky alebo plastu, ktoré sa vyrábajú v definovanom tvare a dodávajú sa ako nastohované jednotky, pozostávajúce z množstva rovnakých obalov.0003 Tento druh obalov má tu nevýhodu, že sú vnastohovanom stave pomeme neskladné a v dôsledku zlého vyplnenia objemu tak spôsobujú značné prepravné náklady.0004 Okrem toho majú tieto obaly povrchy, ktoré sa buď vôbec nedajú priamo potlačiť alebo,vdôsledku ich poréznych hrubých povrchov, len s horšou a nevzhladnou kvalitou. Preto sa stalo obvyklým upevňovanie potlačených etikiet s informáciami pre spotrebiteľa. Upevňovanie týchto etikiet však je, vzhladom na cenu etikety a navyše potrebnej operácii lepenia, z cenových dôvodov menej výhodné.0005 Ďalšou nevýhodou obalov z liatej lepenky je, v porovnaní s vlnitou lepenkou, nepriaznivá cena materiálu avysoká citlivosť liatej lepenky voči vlhkosti. Napriklad vzdušná vlhkosť ovplyvňuje plošnú rozťažnosť materiálu silnejšie, ako je tomu v prípade vlnltej lepenky. Konštantné rozmery obalových jednotiek sú dôležité pre strojovú spracovatelnosť. Pretože taktiež väčšina strojov na balenie vajec pripúšťa pomerne veľké tolerancie, vedú príliš velké odchýlky ku chybám v priebehu výroby.0006 V Nemecku sa ročne vyrobí a predá viac ako 100 miliónov balení vajec. l malé rozdiely vo výrobnej cene jedného balenia vrátane potlaće resp. etiketovania tak predstavujú, vzhladom na počet kusov, obchodnú výhodu, ktorú nemožno podceñovať.0007 Pretože vNemecku sa na balenie vajec stali prakticky štandardom balenia po šiestich alebo desiatich kusoch z Iiatej lepenky, je pre každý nový vyvinutý obal dôležité, aby bol použiteľný v obvyklých strojoch na balenie vajec bez úprav týchto strojov. Najmä je výhodné, ked nový vyvinutý obal a obvyklý obal z liatej lepenky sú po sebe použiteľné bez prestavovania stroja.0008 ZWC) 98/43897 a US 4 934 533 sú známe obaly, ktoré sú vyrobitelné zplochej vlnitej lepenky skladaním alepením. Tie však nie sú votvorenom stave stohovatelné anie sú teda použitelná vobvyklých baliacich strojoch, Najmä balenia podla US 4934 533 okrem toho majú v uzavretom stave nedostatočnú tuhosť tvaru, ktorá znemožňuje spolahlive stohovanie naplnených0009 Z US 4 462 537 je známy kartón na vajcia, ktorého horná a dolná časť sú vyrobené z plochej lepenky a majú vložku z plastu alebo liatej lepenky na uloženie baleného tovaru, pričom spodná časť má otvory, ktoré slúžia na prijatie zhora vyčnievajúcich prvkov vložky z plastu alebo liatej lepenky spodnej krabice, položenej pod hornou krabicou.0010 Podla ďalšieho uskutočnenia US 4 462 537 majú bočné steny vybrania a prepážky, ktoré rozdeľujú základnú časť obalu na úložné bunky, sú tvorené buď množstvom jednotlivých prvkov pyramídového tvaru upevnených na základnú plochu alebo prostrednictvom skladov zostavených paralelne spozdĺžnou stranou obalu. Takýto obal má tu nevýhodu, že je votvorenom stave nestohovatelný alebo zle stohovatelný a je nákladný vo výrobe.0011 Z W 0 00/76882 A 1 je známy obal zhotovený zplošných prírezov, pozostávajúci z veka,základnej časti asmerom hore vyčnievajúcich prepážok na rozdelenie základnej časti na úložné bunky. Prepážky majú horné a dolné linie skladania orientované paralelne s úzkymi bočnými stenami obalu, Základná časť sa vyznačuje otvormi na prijatie prepážok rovnakého druhého otvoreného obalu,položeného pod otvoreným obalom. Otvory základnej časti však nie sú prepážkami zakryté, takže obal je smerom dole otvorený a v pripade použitia na balenie vajec môže pri náhodnom rozbiti vajíčka bielok so žĺtkom vytekať z obalu.0012 Úlohou vynálezu je prekonať vyššie opísané nevýhody stavu techniky a poskytnúť cenovo priaznivý strojovo spracovatelný obal. Pre strojovo spracovatelné obaly je nevyhnutné , aby bolomožné ich vrstviť do stohov, ktoré u baliacich strojov slúžia ako zásoba na vstupe a potom ich strojovo jednotlivo oddelovať.0013 vynález sa vyznačuje tým, že obal zahrňuje veko, jednu alebo viac vložiek a základnú časť,pričom- veko a základná časť sú zhotovené zjedného alebo viacerých plošných prírezov,- vložka rozdeluje základnú časť na úložné bunky,- vložka zplošného prirezu je zostaviteľná pozdĺž hornej línie skladania, ktorá má aspoň jeden otvor, pričom od každého z otvorov sa rozprestierajú aspoň 2, výhodne aspoň 3 línie skladania ku každej z oboch bočných hrán, v plošnom stave orientovaných v podstate paralelne s hornou líniou skladania, na Skladanie bočných prepážok a stredných prepážok pre vytvorenie úložných buniek pri zostavovaní a- základná časť má jeden alebo viacero otvorov na prijatie vložky rovnakého druhého otvoreného obalu, nachádzajúceho sa pod otvoreným obalom.0014 Plošné prírezy pozostávajú výhodne z kartónu a/alebo vlnítej lepenky, obzvlášť výhodne sú veko a základná časť vyhotovené z vlnítej lepenky a vložka z kartónu. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.0015 Obal podľa vynálezu má spravidla jednu alebo viacero vložiek s 2, 3, 4 alebo 5 otvormi,pričom jedna vložka tvorí dva rady, dve vložky tvoria tri rady (atď.) úložných buniek, s 3, 4, 5 alebo 6 úložnými bunkami v rade.0016 V prípade 2 otvorov sú skladaním vytvorené 2 bočné prepážky, pričom vo vnútri jedného radu je 1 úložná bunka ohraničená prostredníctvom 2 bočných prepážok vložky, strednej prepážky vložky a bočnej steny obalu, zatiaľ čo obidve vonkajšie úložné bunky sú ohraničené vždy prostredníctvom 2 vpodstate navzájom vpravom uhle sa nachádzajúcich bočných stien obalu,strednej prepážky vložky a 1 bočnej steny vložky.0017 Úložné bunky sú vytvorené pre uloženie gulovitých alebo vajcovitých predmetov.0018 Výhodne je vložka vytvorená tak, že stredné prepážky vo výške bočných hrán vložky majú na svojich dolných koncoch vždy aspoň jednu vyhnutú priložku, ktorá je spojitelná so základnou plochou základnej časti vo forme dosadacej plochy zlepením alebo zastoknutím Také bočné prepážky môžu mať aspoň jednu vyhnutú priložku (bočnú priložku), ktorá je pripadne rovnako spojitelná so základnou plochou základnej časti vo forme dosadacej plochy zlepením alebo zastoknutím.0019 Vložka je výhodne zostaviteľnázjedného kusu plochého prirezu.0020 Vložka môže dosahovať od základnej plochy až k spodnej strane povrchu veka, pričomhorná hrana skladania a/alebo okraje horných otvorov vložky sa dotýkajú spodnej strany povrchu veka.Tým je dodatočne zaistená stabilita naplnených baleni na stohovanie. Vložka má výhodne línie rezu pozdlž hornej strednej hrany skladania ktoré hranu skladania kvôli jednoduchšiemu ohýbaniu čiastočne - to znamená na asi 1/5 až 1/2 dlžky jednotlivých hrán skladania - rozdeľujú.0021 Základná plocha má jeden alebo viacero otvorov na prijatie vložky/vložiek rovnakého druhého obalu, položeného pod otvoreným obalom. Otvor je usporiadaný vždy pod vložkounasadenou na základnej ploche.0022 Výhodne má otvor aspoň tvar a veľkosť vodorovného, to znamená paralelne so základnou plochou orientovaného rezu vedeného zostavenou vložkou vo výške menej ako 1/4 celkovej výškyvložky, výhodne tesne nad základnou plochou.0023 Otvor má výhodne v pozdĺžnom smere v podstate obdĺžnikový tvar a v oblasti pozdĺžne bočnej steny vložky má trojuholníkové alebo mnohouholnikové vybrania, ktoré sú pretiahnuté do špičky vsmere dlhšej bočnej steny obalu. Zostávajúca vnútorná základná plocha slúži na držanie spodnej strany vložky. Na oboch koncoch otvoru, prebiehajúceho vpozdĺžnom smere vpnblížne obdĺžnikovom tvare, sa výhodne nachádzajú smerom hore postavitelné trojuholníkové príložky, ktoré slúžia na uzavretie vložky na priečnych koncoch.0024 Vložka je pripevnená na základnej ploche výhodne nalepenim preložených príložiek,výhodne odstávajúcich dole na strednej prepážke vložky.0025 Otvory na hornej línii skladania vložky majú v plošnom stave v najjednoduchšom prípade tvar jednej línie rezu, môžu však mať taktiež tvar cesty. Priesečníky ramien tvoriacich menšie uhly cesty pritom ležłia na hornej línii skladania.0026 Línie skladaní, skladanim tvoriace bočnú prepážku, zvierajú Iichobežníkovú plochu,výhodne ohraničenú okrajmi otvoru, dvoma susednými líniami skladaní a pozdĺžnou bočnou hranou vložky, pričom dolné rameno Iichobežnika je dlhšie než protilahlé horné. Bočná prepážka taktiež nemusi byť poskladaná pravouhlo, ale napr. polkruhovo a má potom len dve vonkajšie línie skladaní,vychádzajúce z horného otvoru.0027 Je taktiež možné, aby balené predmety boli chránené pomocou jedného alebo viacerých mäkkých poddajných obalových materiálov, napríklad krepového papiera alebo penovej umelej hmoty,vložených prípadne navyše nalepených do úložných buniek. Rovnako môže byť napnutá vysoko flexibilné plastová fólia alebo sa môže použiť hlboko ťahaný povlak formy. Plastové materiály sú výhodne biologicky odbúratelné.0028 Bočné steny sú vyhotovené výhodne dvoj- alebo viacdielne, pričom bočné časti sú navzájom oddelené hranami rezu a/alebo hranami skladani. Výhodne má obal - vztiahnuté na bočnú stenu - dolnú a hornú bočnú časť. Podla ďalšieho uskutočnenia je deliaca čiara medzi hornou a dolnou bočnou časťou, výhodne každou bočnou časťou, dlhšou než hrany, ktoré tvoria bočnú časť a základnú ploclhu resp. bočnú časť a plochu veka. Dalej majú horná a dolná bočná časť bočnej steny výhodne v podstate rovnaké výšky, Dolné bočné časti výhodne nemajú Žiadne vybrania.0029 Od bočných častí, vzájomne hraničiacich pod uhlom, smeruje výhodne vždy aspoň jedna priložka, ktorá spája v zostavenom stave bočnú časť s bočnou časťou druhej bočnej steny,hraničiacou sňou pod uhlom, výhodne zlepením. Príložky sú výhodne vyhotovené trojuholníkové a majú s bočnou časťou, s ktorou sú v plošnom stave ohybne spojené, hranu skladania. Veko môže mať jeden alebo viacero otvorov tvoriacich priehrady. Otvory vo veku môžu byť uzavreté priehľadnou umelou hmotou.0030 Kvôli jednoduchšiemu skladaniu je výhodné, keď sú hrany skladania, najmä hrany skladania vložky, výhodne na strane ležiacej proti ostrému uhlu, mierne narezané, približne do0031 Veko a základná časť sú navzájom ohybne spojené, výhodne prostredníctvom hrany skladania vjednej z bočných stien. Hrana skladania môže byť zosilnená nanesením lepidla, pričom pri uzavretí veka môže byť navyše vyvolaná odpružujúca sila.0032 Ďalej má protilahlá druhá bočná časť jedno alebo viacero ústrojenstiev na uzavretie veka. Ústrojenstvá na uzavretie veka sú výhodne vyhotovené tak, že majú na jednej strane vyklenutie a na druhej strane otvory, ktoré slúžia na prijatie vyklenutia. Jeden zobidvoch dielov tohto prídržného ústrojenstva je vždy upevnený na jednej alebo viacerých uzatvárajúcich príložkách, zasahujúcich v uzavretom stave obalu pod bočnú časť základnej časti alebo veka.0033 Vyklenutia sú výhodne vytvorené zárezmi a vyhnutím narezaných hrán smerom von. Na vnútornej strane vyhnutia môže byť na stabilizáciu nanesená kvapka lepidla.0034 Vhodlnými materiálmi na vyhotovenie plochých prírezov môžu byť prírezy zkarlónu,napriklad jedno alebo viacvrstvové kartónové materiály, napriklad homogénny, duplexný alebo triplexný kartón, kartón so syntetickými vláknami alebo s obsahom umelej hmoty. Vhodné sú však tiež prírezy zkompozitných materiálov alebo iných materiálov zumelej hmoty, schopných ohýbania a skladania, ktoré môžu obsahovať chemicky modifikované prírodné suroviny ako napriklad celulózu. Obzvlášť vhodná je vlnitá lepenka alebo vlnitá lepenka alebo zvlnené vrstvy obsahujúce niektoré z vyššie uvedených materiálov. Dôležité je, aby materiál bol schopný ohýbania a skladania. Všetky vyššie uvedené materiály môžu byť prípadne potiahnuté, napriklad polyetylénom, amali by byť vhodné na potlač. Potlač sa môže uskutočňovať napr. kníhtlačou, ofsetorn alebo hĺbkotlačou. vložka je výhodne skladaná z kartónu.0035 vhodným baleným tovarom sú rozbitné hromadné produkty ako napr. vajíčka, krehké čokoládová výrobky alebo ovocie. Obaly podla vynálezu v praxi ukázali, že sa vynikajúcim spôsobom hodia na ochranu rozbitného tovaru proti účinkom nárazu a tlaku.0036 Obaly podľa vynálezu môžu v otvorenom stave byť nastohované vzásobniku stroja na balenie vajec. Tieto stroje spravidla odoberajú najspodnejši kartón zo stohu, pričom uchopovanie sa spravidla uskutočňuje pomocou zapichovacich ihiel, otáčajú ho a vedú otvorený kartón do polohy na ukladanie vajec. Potom sa kartón strojovo uzavrie, pričom je dôležité, aby uzatváracia priložkazasahovala pod uzatvárané veko, aby bolo umožnené zatixovanie vyklenutia v uzatváracích otvoroch. Preto sa uzatvárajúca príložka pri uzatváraní veka nadvihne.0037 Zároveň majú obaly podľa vynálezu tú výhodu, že môžu byť transportované vo forme plochých prírezov anajskôr pred použitím zostavené pomocou skladacieho stroja, prípadne0038 Obaly podľa vynálezu majú ďalej tú výhodu, že môžu byť potlačené na všetkých stranách. Tak napríklad výhodne na spodnej strane obalu môžu byť nanesené čiarové kódy na čítanie čítačkou registračnej pokladne. Vynález ďalej umožňuje vyrobiť obal z niekoľkých málo prírezov, výhodne z dvoch, jedného prírezu pre hornú a dolnú časť obalovej jednotky a jedného prírezu pre vložku.0039 Obal podľa vynálezu má ďalej tú výhodu, že je stohovateľný vnajužšom priestore. Výhodne pritom zaujíma aspoň 2/3, výhodnejšie aspoň 70 , výšky otvoreného obalu pod ním položenej obalovej jednotky. Na 1 m výšky stohu môže byť nastohovaných aspoň 70, výhodne aspoň 90 alebo obzvlášť výhodne aspoň 110 otvorených obalov na sebe. Pri použití obalu podľa vynálezu na balenie vajec je možné nastohovať asi 125 krabičiek v otvorenom stave na jeden meter. Pritom mázákladná časť a veko výšku vždy así 3,5 cm.0040 Hrany rezu môžu byť kvôli zabráneniu nebezpečenstva poranenia zdrsnené alebo vytvorené cík-cak, to znamená s malými zubami.0041 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môžu 2 alebo viacero obalových jednotiek tvoriť jednotku, v ktorej sú spojené napr. cez lamely na bočných stenách, ktoré môžu byť perforované pre ľahšie oddeľovanie. Pritom je taktiež možné, pripraviť takéto základné teleso pozostávajúca z dvoch alebo viacerých obalových jednotiek, vyhotovených v tvare jednotky zjedného prírezu.Takéto jednotky sú na balenie vajec známe pod pojmom dvojitá Šestica alebo dvojitá desiatka.0042 Ďalej je predmetom vynálezu spôsob zostavenla vložky opísanej vyššie a v nárokoch,najmä takej vložky, ktorá má aspoň n otvorov (n je väčšie alebo rovné dvom) a n plus dve priložky.0043 Plochý prírez vložky sa zachytí na príložkách strednej prepážky posuvnými držiakml,pričom každý držiak tvorí s každou príložkou aspoň jeden oporný bod, oporné body sa pohybujú pozdĺžnym pohybom (v podstate paralelne s hornou líniou skladania vložky) v smere ku stredu prírezu vložky na skladanie bočnej prepážky a priečnym pohybom (v podstate kolmo na hornú líniu skladania vložky) na skladanie strednej prepážky. Všetky oporné body sa v priebehu pozdĺžneho pohybu a priečneho pohybu výhodne nachádzajú vjednej rovine oporných bodov, Pozdĺžny pohyb a priečny pohyb sa môže uskutočňovať zároveň.0044 Poskladanie bočných prepážok a stredových prepážok môže byť výhodne uskutočňované prostredníctvom zostavovacích zariadení, ktoré môžu byť vytvorené ako zdvihaci valec alebo upínaci držiak. Zostavovacie zariadenie v priebehu pozdlžneho pohybu (výhodne) a/alebo priečneho pohybu pôsobí na plochách bočných prepážok (výhodne) a to výhodne vo výške stredných línií skladania bočnej prepážky, a/alebo na plochách stredných prepážok, ato výhodne vo výške hornej línie skladania, pozdĺžjedného spoločného smeru vzhľadom na normálu roviny oporných bodov.0045 Pozdĺžny pohyb a priečny pohyb môže prebiehať zároveň, výhodne však sa najskôr uskutočňuje pozdlžny pohyb a potom zvlášť príečny pohyb. 0046 Poskladana vložka môže byť zachytená uchopovacím ramenom, ktoré môže byťvyhotovené napr. ako uchopovač s prísavnými miskami, výhodne na príložkách strednej prepážky a vložená do kartónovej základnej časti, aby tam bola výhodne upevnená zlepenim so základnou0047 Každý pohyblivý držiak zahrňuje výhodne jedno uchopovacie rameno a pohyblivý protlkus,na zachytenie príložiek stredných prepážok medzi uchopovacím ramenom a protidržiakom.0048 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú objasnené pomocou výkresov.0049 Obr. 1 znázorňuje prírez na veko a základnú časť obalu podľa vynálezu. Línie skladania sú čiarkováné, línie rezu sú znázornené plnou čiarou.0050 Obr. 2 znázorňuje vložku ktorá po zostavení a zañxovani v obale podľa obr. 3 v základnej časti tvorí úložné bunky.0051 Obr. 3 znázorňuje v celkovom pohľade obal, ako sa požíva na balenie 10 vajec, s použitím prírezu podľa obr. 1 a 2.

MPK / Značky

MPK: B65D 5/48, B31B 11/00, B65D 85/30

Značky: prírezov, plošných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e753-obal-z-plosnych-prirezov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal z plošných prírezov</a>

Podobne patenty