Gravitačný triedič

Číslo patentu: E 7388

Dátum: 28.10.2008

Autori: Van Der Beek August, Köhl Erich

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka gravitačného triediča. Gravitačné triediče sú triediace stroje zo skupiny prúdových odlučovačov. Gravitačné triediče pracujú na základe jednoosých alebo jednorozmerných prúdových polí. Toto sa týka tak takzvaných vertikálnych aspiračnýchtriedičov, ako aj horizontálnych triedičov.Dokument USA 3907670 opisuje vzduchový triedič pre nesúrodý kusový materiál umožňujúci odlučovanie na základe rozdielnej hustoty. Dokument DE 4226635 A 1 opisuje spôsob rozmelňovania a triedenia zvyškových a odpadových látok. Aby sa umožnila regulácia stupňa belosti sypkého materiálu, je V dokumente DE 10010354 A 1 navrhnuté zariadenie na pneumatické triedenie. Dokument DE 10053487 A 1 opisuje zariadeniena úpravu zvyškov vznikajúcich pri spracovaní materiálu v drviacom stroji.Stav techniky aj vynález ďalej opišeme na základe vertikálnych triedičov, najmäprotiprúdových triedičov, napriek obmedzovaníu vynálezu iba na toto zariadenie.Pri protiprúdových triedičov je presievaný materiál (materiál, ktorý sa má triediť) prostredníctvom dopravnej jednotky privádzaný pod určitým uhlom voči smere prúdenianosného média (väčšinou vzduchu) do vpodstate zvisle usporiadaného triediacehoPritom vzniká problém, ktorý spočíva v tom, že spoločne s triedeným materiálom sa do triediaceho priestoru dostáva tiež vonkajší vzduch (falošný vzduch), ktorý má rušivý účinok na priebeh vzduchového triedenia V tomto triedíacom priestore. V súvislosti s týmsa zhoršuje kvalita stupňa odlúčenia, napríklad medzi ľahkou a ťažkou zložkou materiálu.Uskutočnili sa pokusy, ktorých cieľom bolo dosiahnut prostredníctvom klapiek alebo zásten usporiadaných pozdĺž dráhy prepravy triedeného materiálu obmedzenie nasávania vonkajšieho vzduchu. Také zariadenia však majú nevýhodu, ktorá spočíva vtom, že napríklad pri privádzaní rozmelneného šrotu do triediča dochádza kich poškodeniu alebo zadieraniu, prípadne vtom, že tieto zariadenia rôznymi spôsobmiToto sa týka najmä triedičov určených na separáciu zvyškových látok rozdielneho pôvodu, ktoré sa prípadne vopred spracovávajú pomocou drviacich zariadení. Ktakým zvyškovým látkam patrí napríklad zmiešaný šrot, ktorý vzniká pri rozoberaní starých automobilov. Zmiešaný šrot obsahuje napríklad kovové diely, ale tiež plastove diely, súčasti čalúnených sedadiel, atdÚlohou vynálezu je navrhnutie gravitačného triediča vyššie uvedeného druhu, pri ktorom sa pri privádzaní materiálu dostáva do triediaceho priestoru čo najmenejvonkajšieho vzduchu, čím sa dosiahne zlepšenie presnosti separácie triedeného materiálu.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená navrhnutím gravitačného triediča podľa patentového nároku 1. Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislýchVynález vychádza zo v zásade známej myšlienky, ktorá spočíva vtom, že V dráhe,prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje prívod triedeného materiálu, je zabudovaný určitý druh vzduchového uzáveru, ktorý bude ďalej označovaný ako uzavieracia jednotka,pričom však táto uzavieracia jednotka má být pohyblivá vpodstate kolmo na smer prepravy materiálu určeného na triedenie. Smer pohybu uzavieracej jednotky, ktorý je kolmý na rovinu prísunu triedeného materiálu spoľahlivo zabraňuje vzpriečenie materiáluaj samotnej uzavieracej jednotky.Súčasne je týmto spôsobom možno dosiahnut viac či menej spojitého kontaktu medzi uzavieracou jednotkou a prúdom materiálu, ktorý sa okolo tejto uzavieracej jednotky prepravuje. To je dôležité preto, aby bolo možno udržiavať čo najmenší voľný priestor, ktorý prípadne môže vznikať medzi triedeným materiálom a okolím v oblasti úseku vyhotoveneho vo forme kanálu, a teda aj minimalizovať prietokový prierezz hľadiska prístupu vonkajšieho vzduchu.Cieľom vynálezu je teda dosiahnut také usporiadanie uzavieracej jednotky, pri ktorom sa jednak dosiahne jej čo najspojitejšieho styku s prúdom materiálu, prípadne jej čo naj spojitejšieho vedenia týmto prúdom materiálu a jednak zabezpečenie jej utesnenia voči okolitým strojovým súčastiam, najmä úseku prevedenému vo forme kanála, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje prívod triedeného materiálu.Vo svojej najvšeobecnejšej forme vyhotovenia sa teda vynález týka gravitačného- gravitačný triedíč je opatrený úsekom vyhotoveným vo forme kanála a obsahujúcim prepravnú jednotku, prostredníctvom ktorej je materiál určený na triedenie prepravovaný od vstupného konca k triediacemu priestoru- gravitačný triedič obsahuje ttzavieraciu jednotku usporiadanú v úseku a/alebo v úseku vyhotoveného vo forme kanála- uzavieracia jednotka je pohyblivá kolmo na smer prepravy materiálu určeného na triedenie, pričom je usporiadaná tak, že je vaspoň jednom úseku v stykus materiálom, ktorý je okolo nej prepravuje.Podľa prvej z prednostných foriem vyhotovenia sa uzavieracia jednotka odvaľuje po materialy, ktorý sa okolo nej prepravuje. Tohto je s výhodou možno dosiahnuť prostredníctvom telesa valcového tvaru. Taký valec môže byť výhodne usporiadaný tak, že jeho os, ktorá je orientovaná naprieč voči smere prepravy triedeného materiálu, je umiestnená nad prepravnou jednotkou. Konkrétne to znamená, že os valcovitého telesa je kolmá na rovinu prepravy a teleso je uložené v premennej polohe. Tým sa umožní, aby povrch valcovitého telesa zostáva v stálom styku striedeným materiálom, ktorý sa pohybuje medzi týmto valcovitým telesom a prepravnou jednotkou (prípadne, aby sa uvedený povrch nad týmto materiálom vznášal). Valec sa môže súčasne na prepravovaný materiál pritláčať, čím tento môže dodatočne rozprestierať na prepravnom páse. Ako prepravné zariadenie sa však môže namiesto prepravného pásu použiť napríklad vibračný dopravník.Valec sa môže navyše viest tým, že príslušný hriadeľ je uložený v odpovedajúcich ložiskách v odpruženom usporiadaní rovnako tak je možné, aby bol valec uložený na tlmičoch rázov, ktoré umožňujú potrebnú pohyblivosť valcovitého telesa vzhľadomna prepravný pás, alebo aby sa o také tlmiče opieral.Ďalšia možnost spočíva vo vytvorení takého usporiadania, v ktorom je valcovité teleso uložené výkyvne. V každom prípade je však žiaduce uloženie plávajúceho typu, ktoré v závislosti na druhu, veľkosti a množstva triedeného materiálu umožňuje potrebnýVo forme vyhotovenia, ktora je opísaná nižšie s odkazmi na pripojené výkresy, je uzavieracie teleso vytvorené ako valec, ktorý je usporiadaný votvore odpovedajúceho tvaru vytvorenom vkanale na privádzanie triedeného materiálu. V analogickom usporiadaní môže byť uzavieracie teleso umiestene tiež pred úsekom vyhotoveným voPri vyhotovení s valcovitým telesom je treba voliť dĺžku valca pokiaľ možno podľa šírky drahy prepravy materiálu, prípadne podľa šírky úseku vyhotoveného vo forme kanála, aby sa minimalizoval voľný prierez vnútri tohto úseku. Tým sa súčasneminimalizuje prierezová plocha umožňujúca prívod vonkajšieho vzduchu.Z rovnakého dôvodu je tiež treba usilovat o vytvorenie takého usporiadania, pri ktorom sa dosiahne čo najtesnejší vzájomný styk dosadacích plôch úseku vyhotoveného vo forme kanála a uzavieracej jednotky. Z dôvodu nutnosti zachovania pohyblivosti uzavieracej jednotky nemožno dosiahnut dokonale utesnenie. Vytvorením odpovedajúceho tvaru pláštä (úseku vyhotoveného vo forme kanála) a uzavieracej jednotky je však možnominimalizovať veľkost voľných priestorov umožňujúcich nasávanie vonkaj šíeho vzduchu.Uzavieracie teleso je možno vytvorit tiež vpodobe obežného vodiaceho pásu. Tento vodiaci pás sa potom pohybuje viac či menej rovnobežne s prepravnou jednotkou,nad ktorou je v určitej vzdialenosti umiestený, pritom však tak, aby aspoň jedným svojim úsekom priliehal k privádzanemu materiálu. Na rozdiel od prepravnej jednotky je však vodiaci pás aspoň čiastočne pohyblivý kolmo na smer prepravy materiálu určeného na triedenie, aby sa umožnilo - ako sme už opisali vyššie - jeho prispôsobenie rozdielne veľkému triedenému materiálu, prípadne jeho priľahnutie k tomuto materiálu. Vodiaci pás poskytuje výhodu spočívajúcu v možnosti dosiahnutia maximálneho utesnenia priestoru medzi prepravnou jednotkou a plášťom úseku vyhotoveným vo forme kanála. Tým sa analogiclçy dosiahne minimalizácia prierezovej plochy umožňujúca privádzanie falošného vzduchu. Vodiaci pás môže byt vzhľadom na prepravnú jednotku usporiadaný tiež tak, abysa dráha materiálu privádzaného k triedeniu zužovala v smere prepravy tohto materiálu.Vodiaci pás môže byt, rovnako ako ine formy vyhotovenia uzavíeracej jednotky,na svojom povrchu opatrený ľubovoľne vyčnievajúcimi unášacími rebrami, ktore súusporiadané naprieč na smer prepravy materiálu privádzaného ktriedeniu a v smere

MPK / Značky

MPK: B07B 4/00

Značky: gravitačný, triedič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e7388-gravitacny-triedic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gravitačný triedič</a>

Podobne patenty