Zariadenie na podávanie rohože z minerálnej vlny

Číslo patentu: E 6750

Dátum: 08.10.2003

Autori: Nikkinen Matti, Karjalainen Erkki

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na podávanie rohože z minerálnej vlny do ovijacieho zariadenia Vspojení s výrobou izolačných sklzov z minerálnej vlny.0002 Izolačné sklzy sú vyrábané známymi spôsobmi V rúrkovitej podobe ako predlisky z minerálnej vlny, pričom Vlna je obvykle V podobe rohože, ktorá je balená do určenej šírky a hrúbky rohože z primárnej rohože prichádzajúcej z výroby minerálnej vlny. Táto balená rohož je obvykle navíjaná do zásobných zvitkov určenej velkosti, pričom tieto skladovacie zvitky sú potom podľa potreby prevzaté do výrobného zariadenia izolačných sklzov. Vo výrobnom zariadení vinutá rohož určenej hrúbky je rezaná z týchto skladovacích rolí, táto rohož je potom podávaná do navíjacieho zariadenia predliskov. Rezanie je vykonávané na okraji zvitku, ako sa zvitok otača nesený vhodnými zariadením. Z hľadiska neprerušovanej činnosti výrobného zariadenia predliskov je podstatné, aby navíjacia rohož mohla byt podávaná do navíjacieho zariadenia v podstate spojito. Problémom pri dosahovaní spojitej činnosti je čas, potrebný na výmenu0003 Problém spojitej činnosti spôsobený výmenou zásobných zvitkov je riešený podľa známeho stavu techniky najprv urezaním vrchnej hrubej vrstvy rohože zo zásobného zvitku. V následnom rezacom kroku, kde je skutočná hrúbka rohože vedená k vinutiu,časť, ktorá presahuje skutočne potrebnú hrúbku rohože, je odrezaná z vrstvy rohože a smerovaná na stranu, aby bola navinutá ako pridavok pre budúce použitie na prídavnú úlohu vo vhodnom prostriedku obsiahnutom V zariadení. Keď je zásobný zvitok V rezacom stanovišti dorezaný do konca, rohož smerovaná na navíjanie je potom rezaná z prídavného zvitku počas doby, ktorá je potrebná na výmenu zasobného zvitku. Zariadenie podľatohoto druhu činnosti je opisané napríklad V US patente Č.0004 S týmto známym usporiadaním je dosiahnuté plynulé podávanie rohože na vinutie podľa potreby činnosti navíjacieho zariadenia. Minerálna vlna, ktorá je vedená do prídavného zvitku, tvorí V tomto usporiadaní problém. Minerálna vlna, ktorá je vedená do prídavného zvitku, je nútená podstupit násobné navíjacie a rezacie spracovanie. Výsledkom týchto spracovaní je zhusťovanie rohože, ktoré môže byť významné, dokonca V takom rozsahu, že pri výrobe určitých veýkostí predliskov hustotarohože prichádzajúca z prídavného zvitku do vinutia jedvojnásobná proti hustote rohože prlchádzajúcej zo zásobného zvitku. Viacnásobné rezanie spôsobí skutočne tiež problémy S prachom a skracovaním priemernej dĺžky vlákien, ktoré0005 Ďalší problém sa týka spúštacej a konečnej fáze rezania zásobného zvitku. Zásobný zvitok je navinutý do pomerne voľného zvitku primárnej rohože bez navíjacieho jadra, následkom čoho je stredové puzdro zvitku umiestnené vo zvitku neurčito a na druhej strane zvitok nie je na svojom okraji presne kruhovitý a hladký. Hoci je zvitkom otáčané v jeho rezaconx mieste pred. tým, nežrezanie zacne pre zaobleníe zvitku, stále vo zvitku zostáva neurčitosť 2 uvedených dôvodov, čo spôsobuje zmeny hrúbky a dokonca otvory na počiatočnou konci rohože rezanej zo zvitku. Tieto nepravidelnosti môžu byť do určitého bodu vyrovnané ovládanínl rezania rohože odoberanej z prídavného zvitku. Avšakvlna stlačená v prídavnom zvitku nie je velmi vhodná na0006 V známom stave techniky vinutá rohož je tiež napájaná jej odvíjaním priamo zo zásobného zvitku, ale táto operácia obsahuje ďalšie nevýhody. Na prvom mieste sú vrstvy rohože budovanénavzájom. na sebe pomerne tesne, čo pôsobí velké problémy priodvijani zvitku vrstvu po vrstve. Rohož prichádzajúcana navijanie má nevyhnutne významné kolísanie hrúbky.OOO 7 Spôsob podľa súčasného vynálezu neobsahuje uvedené problémy, význakové znaky spôsobu sú uvedené v pripojenom nároku l. Význakové znaky zariadenia potrebné na uskutočnenie spôsobu0008 Ďalej je vynález podrobnejšie opísaný s odkazmi naObr. la-lc znázorňujú zariadenie na vykonávanie vynálezuobr. 2 znázorňuje schematicky rezacie prostriedky zariadeniaobr. 3 znázorňuje prierez predlisku pre izolačný sklz, v ktorom je vložený povlak na vnútornej strane predlisku podľaOOO 9 Na obr. 1 je ako príklad znázornený počiatočný koniec výrobného zariadenia pre predlisky na izolačné sklzy, kde rohož z minerálnej vlny privádzaná do vinutia predliskov je vytváraná operáciami v súlade so súčasným použitím. Na obrázkoch sú znázornené dva zásobné zvitky 1 a, 2 minerálnej vlny. Zásobný zvitok 2 umiestnený v hornej rezacej stanici je v prevádzkovom stave na obr. la práve vypotrebovaný. Moment pred tým bolo spustené rezanie zo zásobného zvitku 1 privedeného do spodnej rezacej stanice. Súčasné rezanie zásobných zvitkov 2 a l je vykonávané, pokiaľ zásobný zvitok 2 nevybehol. Počas súčasného rezania sú rezacie stanice riadené tak, aby hrúbka rohože 4 prichádzajúca zo zásobného zvitku 2 sa postupne znižovala a hrúbka rohože 3 prichádzajúca zo zásobného zvitku 1 sa odpovedajúcin 1 spôsobom zvyšovala, tak, aby zo spojených rohoží bola na podávanie do vinutia vytváraná navíjacia rohož 5požadovanej hrúbky. Ked zásobný zvitok 2 vybehne, rezaniepokračuje úplne zo zásobného zvitku 1 ako rohože 3, ktorej hrúbka je potom prispôsobená na požadovanú hrúbku navíjacej rohože 5. Táto operácia je opakovaná za odpovedajúcim spôsobom riadená, keď bol zásobný zvitok 1 dostatočne vypotrebovaný0010 V opísanom zariadeni sú zásobné zvitky 1 a 2 umiestnené na nekonečné dopravniky 6 a 7 pohybujúce sa po slučkovej dráhe,pričom tieto dopravníky spoločne tvoria časť zariadenia používaného pri otáčaní zvitkov počas rezania. Dopravníky 6 a 7 sú s výhodou pásové dopravniky, pričom šírka dopravnikov sa V podstate rovná šírke rohože z minerálnej vlny navinutej na zásobných zvitkoch il a 2. Otáčacie zariadenie rezacej stanice zahrňuje tiež operné valčéky 8 a 9, rovnako ako prítlačné valce0011 Rezanie rohože (3 a 4) určenej hrúbky zo zásobných zvitkov 1 a 2 je vykonávané pásovou pílou 12. Pílový pás pásovej pily je ovládaný, aby sa pohyboval ako slučka, pričom vodorovné časti slučky sa pohybujú blízko horných povrchov dopravnikov 6 a 7 a dosahujú cez priečne rozmery dopravnikov. Zvislé časti slučky pilového pásu sa pohybujú tesne vonkajšej strany šírky dopravnikov medzi hornými povrchmi dopravnikov a smer pohybu je zdola nahor na jedných stranách dopravnikov a zhora dolu na opačných stranách dopravnikov. V uskutočnení znázornenom na obrázku je výšková poloha dopravnikov 6 a 7 znázornená ako nastaviteľná počas rezania. Pásová píla je pevne upevnená, takže výšková poloha dopravnikov 6 a 7 určuje vzdialenosť medzi horným povrchom dopravnikov a pílovým pásom pásovej píly nad ním. Táto vzdialenosť určuje hrúbku rohože 3 a 4 rezanú príslušné zo zásobných zvitkov 1 aa 2. Nastavovacie možnosti môžu byt tiež dosiahnuté kombináciami polohových nastaveni pohybov píly a

MPK / Značky

MPK: B23D 53/00, F16L 59/00

Značky: podávanie, minerálnej, rohože, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e6750-zariadenie-na-podavanie-rohoze-z-mineralnej-vlny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na podávanie rohože z minerálnej vlny</a>

Podobne patenty