Spona na zakončenie popruhu trojbodového bezpečnostného pásu

Číslo patentu: E 6671

Dátum: 03.09.2008

Autor: Oudart Fabrice

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka trojbodových bezpečnostných pásov apresnejšie spônnazývaných návrat popruhu, ktoré sú niekedy používané V niektorých pásoch toto typu. Spona podľa prearnbuly patentového nároku l je opísaná v patente EPl 680971.Mnohé automobilová vozidlá sú vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi. Medzi tými bezpečnostnými pásmi niektoré sú výbavou pre sedadlo alebo časť lavičky, ktoré sú umiestnené do stredovej pozície (a teda orámované dvoma inými sedadlami alebo časťami lavičky) alebo do postrannej pozície. Pás, ktorý je výbavou pre takéto stredové sedadlo,musi teda obsahovať to, čo odbomík v danej oblasti volá pravá pracka pásu (alebo prvá pracka) a ľavá pracka pásu (alebo druhá pracka) umiestnené z obidvoch strán stredového sedadla. Toto rovnako platí vprípade postranného sedadla kde sú dve vetvy pracky po obidvoch stranách sedenia. Jedna ztýchto praciek (napríklad prvá) slúži ako pevný bod ukotvenia ktomu, čo odborník v tejto oblasti volá spona návratu popruhu, zatial čo inápracka (napríklad druhá) slúži ako bod dočasného ukotvenia s vyťahovacou sponou.Vyťahovacia spona je súčasťou bezpečnostného pásu, v ktorej kĺže popruh pásu aktorý je zavedený cestujúcim do druhej pracky (ktorá obsahuje posuvný uzamykací mechanizmus)k dočasnému pripútaniu sa k svojmu sedadlu.Spona návratu popruhu je súčasťou bezpečnostného pásu, ktorého sa týka vynález. Rozumie sa, že na jednej strane obsahuje jadro majúce prvú časť vytvorenú tak, aby bola pevne pripojená k prvej pracke a druhú časť vytvorenú tak, aby bola pevne pripojená na jedno z dvoch zakončení popruhu pásu (druhé súc pevne pripojené k automatickej navíjačke) a na druhej strane ochranný kryt obsahujúci oddelenú prvú a druhú časť vytvorené tak, aby - ak sú raz pripojené jedna na druhú vratným spôsobom - uzatvorili spoločne druhú časť jadra ateda slúžili na ukrytie zakončenia (alebo návratu) popruhu. Prvá časť ochranného krytuobsahuje otvor určený na to, aby umožnil prechod zakončenia popruhu.Počas toho, keď vozidlo podstúpi náraz, napnutie popruhu môže vyvolať oddelenie (alebo prerušenie) spojenia prvej adruhej častí ochranného krytu. Prvá časť ochranného krytuzostáva teda spojená s popruhom vzhľadom na to, že tento prechádza cez jeho otvor.Nevyvoláva teda problém. Ale naopak, druhá časť ochranného krytu nie je viac pridržiavaná, môže byť vyhodená do priestoru pre cestujúcich a môže teda cestujúcich zraniť. Vynález má teda za cieľ odstrániť tento nedostatok.Za týmto účelom navrhuje sponu návratu popruhu pre zakončenie popruhu trojbodového bezpečnostného pásu, obsahujúcu jadro majúce časť vytvorenú tak, aby bola pevne spojená so zakončenim popruhu a ochranný kryt obsahujúci prvú a druhú časť vytvorené ku spoločnému uzatvoreniu časti jadra, pritom prvá časť obsahuje otvor určený na to aby umožnil prechodTáto spona návratu popruhu je charakterizovaná faktom, že jej ochranný kryt obsahuje okrem iného prostriedky flexibílného (alebo pružné-ho) spojenia, ktore trvalo spájajú medzi sebou prvú a druhú časť takým spôsobom, že zostávajú pripojené jedna k druhej tak, aby zostalipripojene na popruh V prípade nárazu.Spona podľa vynálezu môže mať ďalšie znaky, ktoré môžu byť uvažované jednotlivo alebo v kombinácii, predovšetkým- spojovacie prostriedky môžu byť zostavené takým spôsobom, aby boli celkom vložené do ochrarmého krytu, ked tento uzatvorí časť jadra- spojovacie prostriedky môžu obsahovať najmenej jeden pánt a napríklad dva každý pánt môže obsahovať dve zakončenia pevne pripojené ku koncovým častiam prvej a druhej časti ochranného krytu každé zakončenie pántu môže byt pevne pripojene na vnútomú stranu časti zakončenia prvej alebo druhej časti ochranného krytu- ochranný kryt môže byť jednoliaty a vyhotovený z plastického materiálu,- V prípade nárazu je to prednostne prvá časť, ktorá je spriahnutá s popruhom cez svojVynález rovnako navrhuje trojbodový bezpečnostný pás obsahujúci popruh vybavenýzakončením pevne pripojenýrn k spone toho typu, ako je predstavená v predošlom.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú bližšie objasnené snasledujúcim opisom príkladu- obrázok 1 znázorňuje schematickým spôsobom sedadlo vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom,- obrázok 2 je prvou fotografiou znázorňujúcou príklad vyhotovenia spony návratu popruhu podľa vynálezu, znehybnený voči pevnej pracke a so svojim ochranným krytom uzatvoreným,- obrázok 3 je druhou fotografiou znázorňujúcou pod prvým uhlom príklad realizácie spony návratu popruhu podľa vynálezu, znehybnený voči pevnej pracke a so svojim ochranným krytom otvoreným, a- obrázok 4 je treťou fotografiou znázorňujúcou pod druhým uhlom časť spony návratupopruhu z obrázku 3 so svojím ochranným krytom otvoreným.Pripojené obrázky môžu slúžiť nielen na doplnenie vynálezu, ale aj prispieť k jeho definíciiNa obrázku l je schematicky znázornený príklad trojbodového bezpečnostného pásu CS,ktorým je vybavené sedadlo (alebo časť lavičky) SI automobilového vozidla. Sedadlo SI klasicky obsahuje sedaciu časť AS na ktorú si môže cestujúci sadnúť a operadlo DS, o ktoré sa môže opríeť. Toto sedadlo SI je napríklad zasadené do stredovej polohy (v prostriedku alebo vzadu) priestoru pre cestujúcich vo vozidle a teda orámované najmenej jedným ďalšímsedadlom (alebo časťou lavičky). Ale rovnako môže byt zasadené do postrannej polohy.Bezpečnostný pás CS klasicky obsahuje- automatickú navíjačku EA vytvorenú tak, aby bola pripevnená ku štruktúre vozidla a ku ktorej je pripevnené prvé zakončenie popruhu SC pásu,- upevňujúci prvok EF vytvorený tak, aby bol pripevnený k štruktúre vozidla,zabezpečujúci navrátenie a posúvanie popruhu SC,- sponu návratu popruhu PR (predmet vynálezu), vytvorenú tak, aby bola pevne pripojená k prvej pracke B 1 vytvorenej tak, aby bola pripevnená k štruktúre vozidla alebo celkom k sedadlu SI a ku ktorej je pripevnené druhé zakončenie (ES) popruhu SC, a- vyťahovaciu sponu PE, v ktorej sa posúva popruh SC a je vytvorená tak, aby bolacestujúcim zavedená do druhej pracky B 2 vytvorenej tak, aby bola pripevnená kuštruktúre vozidla alebo celkom k sedadlu SI aobsahovala posuvný uzamykajúciAko je to znázomené na obrázkoch 2 až 4, spona návratu popruhu PR podľa vynálezu obsahuje jadro AM, vo všeobecnosti z kovu asploštenćho tvaru (ako čepeľ, lamela)Jadro AM obsahuje, ako je to znázomené na obrázku 3, dve časti PAl a PA 2. Prvá časť jadra PAl je vytvorená tak, aby bola pevne pripojená kprvej pracke B 1, napríklad západkovým zariadením. Druhá časť jadra PA 2 je vytvorená tak, aby bola pevne pripojená kjednému zdvoch zakončení ES popruhu SC. Za týmto účelom obsahuje napríklad dva otvory, cez ktoré prechádza zakončenie ES popruhu SC, umožňujúce takto udržať ho naširoko aprehnúť ho tak, aby sa pomocou švíkov vytvoril uzatvorenýOchranný kryt CP obsahuje predovšetkým prvú Pl a druhú P 2 časť vytvorené tak, aby umiestniac raz jednu oproti druhej (pozri obrázok 2) ku spoločnému uzatvoreniu druhej časti jadra PA 2, sa zakrylo zakončenie ES pásu SC. Tieto prvá Pl adruhá PZ časti vytvárajú teda určitým spôsobom dve polovičné škmpiny vytvárajúce, keď sú raz zmontované, vnútorné lôžko, do ktorého je vložená naširoko druhá časť jadra PA 2. Prvá časť jadra Pl ochrarmého krytu CP obsahuje otvor OV vytvorený tak, aby umožnil prechod zakončenia ES popruhu SC.Aby pre vytvorenie dutiny vnútorného uloženia druhej častí jadra PA 2 bolo možné zmontovať jednu s druhou, prvá Pl a druhá P 2 časť ochranného krytu obsahujú napríklad prostriedky pripnutia a/alebo kolíčky alebo všeobecnejšie prostriedky pre súčinnosť voforme MCF (ako je to znázomené na obrázku 4).Ochranný kryt CP rovnako obsahuje flexibilné (alebo pružné) spojovacie prostriedky CHi, ktoré navzájom spájajú trvalým spôsobom jeho prvú Pl a druhú P 2 časť, počítajúcdo toho to, že predtým spoločne ustanovujú vnútorné lôžko druhej časti jadra PA 2.

MPK / Značky

MPK: A44B 11/25, B60R 22/18

Značky: popruhu, spona, trojbodového, bezpečnostného, pásu, zakončenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e6671-spona-na-zakoncenie-popruhu-trojbodoveho-bezpecnostneho-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spona na zakončenie popruhu trojbodového bezpečnostného pásu</a>

Podobne patenty