Spôsob ukladania a mechanického spájania panelov

Číslo patentu: E 6626

Dátum: 24.05.2006

Autor: Schitter Leonhard

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu ukladania a mechanického spájania panelov v navzájom paralelných radoch, pričom panely majú vždy pNý pár navzájom proti sebe ležiacich bočných hrán a druhý pár navzájom proti sebe Iežiacich bočných hrán, pričom tak pNému páru bočných hrán je priradený pNý pár blokovacích prvkov, ako aj druhému páru bočných hrán je priradený druhý pár blokovacích prvkov, pričom páry blokovacích prvkov sú v podstate uskutočnené vo fomie pera a drážky, pričom dva susediace panely sú navzájom blokovatelné pomocou blokovacích prvkov tak v smere prebiehajúcom v ortogonále k rovine panelu, ako aj v smere paralelnom k rovine panelu a v smere prebiehajúcom ortogonálne k príslušnej bočnej hrane a pričom pero a drážka prvého páru blokovacích prvkov sú spojitelné vzájomným spoluvychýlenlm.0002 Takýto sposob ukladania a mechanického spájania podobných panelov je známy napríklad z patentu EP-B-O 969 164 resp. z prihlášky vynálezu W 0 01102671 A. Ďalšie odkazy sú na spisy EPąA-1 223 264 a EP-B-O 969 164, ktoré obsahujú relevantný stav techniky voči predkladanému vynálezu. Pri spôsobe uskutočnenia podľa EP-B-O 969 164 sa priblíži jeden vkladaný panel novo ukladaného radu panelov kuž uloženému panelu novo ukladaného radu panelov. Potom sa už uložený panel novo ukladaného radu panelov relativne vychýli k už uloženým radom panelov, ale bez toho, aby sa zrušil záber s už uloženými panelmi. Nakoniec sa novo ukladaný panel svojou krátkou stranou priblíži k volnej krátkej strane už uloženého panela novo ukladaného radu panelov takým spôsobom, pri ktorom panelové roviny týchto dvoch panelov zvierajú navzájom určitý uhol. Po zábere záberových prvkov novo ukladaného panelu s už uloženým panelom novo ukladaného radu panelov prebiehajú panelové roviny novo ukladaného panelu, už uloženého panelu novo ukladaného radu panelov a panelov už uložených radov panelov, vždy po pároch navzájom v určitom uhle. V ďalšom kroku sa vychýlia súčasne novo ukladaný panel a už uložený panel novo ukladaného radu panelov voči základňovej ploche, na ktorej spočívajú už uložené rady panelov tak,aby sa zasunuli do záberu záberové prvky na dlhej strane novo ukladaného panelu so záberovými prvkami naposledy uloženého panelu a na dmhej strane sa majú dostať do jednej osi (zallcovať) panelové roviny novo ukladaných panelov a už uložených panelov novo ukladaného radu panelov s rovinou už uložených radov panelov.0003 Tento známy spôsob má nevýhodu v tom, že je velmi náročný a ťažko realizovatelný. Bud sú potrebné dve osoby, ktoré ukladajú panely, pričom jedna manipuluje s novo ukladaným panelom a druhá s už uloženým panelom novo ukladaného radu panelov, alebo sa musí manipulovat jednou rukou novo ukladaný panel a druhou rukou už uložený panel novo ukladaného radu panelov. Prvý uvedený pripad je náročný, pretože panely nemôže ukladať jeden človek. Naproti tomu v druhom uvedenom prípade stoji osoba, ktorá ukladá panely pred problémom, pretože najmä manipulácia s novo ukladanými panelmi je nanajvýš komplikovaná a náročná na vynaloženie sily, je nutné tieto dostat voči už uloženým panelom len v určitom stanovenom smere miestnosti a v absolútne stanovenej relatlvnej polohe pri zohradnenl pákových síl, ktoré sa tvoria pri zvyčajne asi 1,2 m dlhých, 0,2 m širokých a asi 0,4 kg vážiacich paneloch.0004 Preto úlohou tohto vynálezu je stanoviť spôsob ukladania a mechanického spájania panelov uvedený na začiatku, ktorý je jednoduchší a predovšetkým uskutočnitelný jednou osobou.0005 Táto úloha je podľa vynálezu uskutočnená spôsobom uvedenom v nároku 1. Podľa jedného uskutočnenia sa okrem toho predpokladá, že sa najskôr v prvom kroku navzájom spojí väčší počet panelov novo ukladaného radu panelov, výhodne všetky panely novo ukladaného radu panelov, po pároch pomocou blokovacích prvkov ich každého druhého páru blokovacích prvkov a neskôr,v druhom kroku sa navzájom spojené panely novo ukladaného radu panelov spoja s už uloženým radom panelov pomocou spoluvychýlenia blokovacích prvkov ich každého prvého páru blokovacích prvkov, pričom sa vjednom alebo viacerých čiastkových krokoch prepracuje počnúc od jedného konca novo ukladaného radu panelov s využitím torznej pružnosti panelov okolo osi prebiehajúcej paralelne voči prvému páru bočných hrán, až k druhému koncu. Pri tomto spôsobe sa využívajú dve užitočné vlastnosti panelov, na ktorých využitie pri ukladani panelov doteraz nebolo myslené,a síce na jednej strane pevnosť záberu blokovacích prvkov a na druhej strane torzná pružnosť panelov okolo osi prebiehajúcej paralelne voči ich prvému páru bočných hrán.0006 Pevnosť záberu blokovacích prvkov dvoch navzájom spojených panelov sa využlva na to,aby sa v prvom kroku vytvoril druh super panelu z väčšieho počtu panelov novo ukladaného radu panelov, ktorého šírka je rovnaká ako rozmer panelov pozdĺž ich druhého páru bočných hrán,a ktorého dlžkaje viacnásobok rozmeru panelov odpovedajúci váčšiemu počtu panelov pozdĺž ich prvého páru bočných hrán. Pri ďalšej manipulácii s týmto super-panelom v druhom kroku spôsobu uskutočnenia ukladania podľa tohto vynálezu sa jednotlivé panely tohto super-panelu relatívne.2 v navzájom nepohybujú bez vonkajšieho vplyvu na základe pevnosti záberu blokovacich prvkov. Ajked to nie je nevyhnutne potrebné, odporúča sa zostavovať super-panel v bezprostrednej blízkosti posledne ukladaného radu panelov.0007 Torzná pružnosť panelov atým aj super-panelu sa využiva vdmhom kroku spôsobu uskutočnenia ukladania podľa tohto vynálezu, aby sa dostali do záberu blokovacie prvky superpanelu so zodpovedajúcimi blokovacími prvkami posledne uloženého radu panelov. Vzásade by tu sice bolo možné relativne ohnúť celý super-panel voči už uloženej rade panelov tak, aby sa mohli záberové prvky do seba vychýliť. Tu by však bolo opäť potrebné využiť väčší počet osôb na ukladanie panelov. Preto sa podľa tohto vynálezu začne tak, že sa zvolí úsek pozdĺžneho konca susediaceho so super-panelom anechajú sa vstúpiť do záberu blokovacie prvky tohto úseku s blokovacími prvkami odpovedajúoeho úseku už uloženého radu panelov. To ale neznamená, že na konci tohto vstúpenia do záberu rovina panelu v tomto úseku lícuje s rovinami už uložených rád panelov. Oveľa viac postačuje samotný záber blokovacich prvkov. Takýmto spôsobom sa postupne po úsekoch prepracúva k opačnému pozdĺžnemu koncu super-panelu, pričom panely. resp. superpanel vzhľadom na svoju torznú pružnosť okolo osi prebiehajúcej paralelne voči prvému páru bočných hrán v konávajú jemný vlnovitý pohyb od jedného pozdĺžneho konca super-panelu k druhému pozd žnemu koncu super-panelu. Ak sa super-panel na konci vstupovania blokovacich prvkov do záberu na základe vlastnej hmotnosti nepootočí kpodkladovej ploche tak, aby sa uskutočnilo úplné vychýlenie blokovacich prvkov na zabezpečenie spojenia super-panelu suž uloženými radami panelov, môže to zabezpečiť osoba ukladajú panely, pričom sa výhodne prepracúva opäť zjedného pozdĺžneho konca super-panelu k druhému koncu super-panelu. Zrekapitulujúc uvedené je možné povedať, že podľa spôsobu uskutočnenia ukladania panelov podľa tohto vynálezu sa super-panel a posledne uložený rad panelov navzájom spoja spôsobom zipsového uzáveru.0008 Vyššie uvedenom spôsobe uskutočnenia môže panely ukladať aj len jedna osoba jednoduchým spôsobom, bez vykonávania komplikovaných manipulácií.0009 Pn zhotovovaní super-panelu je výhodné, ked sa panely novo ukladaného radu panelov v príprave prvého kroku alebov priebehu uskutočnenia prvého kroku navzájom zrovnajú. K uíahčeniu vychýlenia blokovacich prvkov do seba je výhodné, že sa panely uložia v takej orientácii, že panely už uloženého radu panelov vždy poskytujú svoju drážku panelom novo ukladaného radu panelov. V tomto prípade je možné zrovnat panely novo ukladaného radu panelov tak, že sa použije hubica blízka pohladovej ploche panelov už uloženého radu panelov ako zarážka pre pero panelov novo ukladaného radu panelov.0010 Spôsob ukladania podľa tohto vynálezu je možné uskutočniť výrazne jednoduchým spôsobom vtedy, ked torzná pmžnosť panelov okolo osi prebiehajúoej paralelne voči prvému páru bočných hrán, činl najmenej 2 °, výhodne najmenej 4 ° a najvýhodnejšie 6 ° na meter dĺžky panelu. Túto torznú pružnosť je možné stanoviť meraním nezávislým na ukladaní panelov, napríklad tak,že sa panel stanovenej dĺžky upne na oboch krátkych bočných hranách a potom sa tieto obidve krátke hrany vychýlia v protismemom zmysle otáčania avšak bez toho, aby sa panel a predovšetkým jeho pohľadová plocha zničili. Hodnota uhla, ktorý zvierajú navzájom obidve krátke hrany panelu, stanovenú takýmto sposobom, je potrebné ešte vydeliť stanovenou hodnotou dĺžky panelu v metroch.0011 Ako je vyššje spomenuté, panely sú obdĺžnikové panely, pričom prvý pár bočných hrán je priradený dlhej obdlžnikovej strane druhý pár bočných hrán je priradený krátkej obdlžnikovej strane. Vzásade je ale tiež možné spôsob ukladania podľa tohto vynálezu uskutočniť aj s kvadratickým panelom.0012 Pri spôsobe ukladania podľa tohto vynálezu je využívaná pevnosť blokovania dvoch susediacich panelov pomocou blokovacich prvkov a je výhodné, ked prvý pár blokovacich prvkov alebo/a druhý pár blokovacich prvkov sú vytvorené v jednom kuse sjadrom panelu.0013 Aj keď je možné použiť spôsob ukladania podľa tohto vynálezu aj pri paneloch, ktorých drážku ohraničujúce hubice sú rovnako dlhé, v ďalšom dotvárani vynálezu sa odporúča, aby drážka pNého páru blokovacich prvkov vykazovala dve drážku ohraničujúce hubice, pričom pohladovej strane panelu vzdialená hubica je dlhšia ako pohladovej strane panelu blízka hubica. Týmto je možné zabezpečiť, že pero jedného panelu pri vychyľovanĺ do drážky druhého panelu nezasiahne neúmyselne do relativne drsnej podkladovej plochy, čím by bolo vystavené riziku poškodenia, ale že sa pero nasadi na dlhšiu drážku ohraničujúcu hubicu a skĺznutim sa vychýli do drážky. Pri spájanl panelov novo ukladaného radu panelov so super-panelom je toto možné využiť na zjednodušenie vzájomného relativneho zrovnávania panelov..3 0014 Zvlášť výhodný je sposob ukladania podľa tohto vynálezu pri použití panelov. pri ktorých aj pero a drážka druhého páru blokovacích prvkov sú spoluvychýlením navzájom spojiteľné. Vzásade je možné použiť spôsob ukladania podľa tohto vynálezu aj pri paneloch. pri ktorých pero a drážka druhého páru blokovacích prvkov sa spoja v podstate planárnym zasunutím do seba. Avšak pre takéto panely existujú aj iné spôsoby ukladania, ktoré sa dajú uskutočniť jednoduchým spôsobom jednou osobou.0015 Pre zjednodušenie zhotoviteľnosti panelov sa odporúča, aby prvý pár blokovacích prvkov a druhý pár blokovacích prvkov boli vytvorené identicky.0016 Zvlášť výhodný je spôsob ukladania podľa tohto vynálezu pri paneloch. ktoré vykazujú jadro z drevovláknitého materiálu alebo drevotrieskového materiálu, ktoré podľa želania môže byt opatrené na pohľadovej ploche privrátenej strane dekoračnou vrstvou alebo/a na jeho pohľadovej ploche odvrátenej strane protišrnykovou vrstvou. Tu sa používajú ako drevovláknitá materiály napríklad MDF-platne (rnedium gensity tiberboard) alebo HDF-platne (high gensity ýberboard) a ako drevotrieskové materiály napriklad OSB-platne (griented gtructural board).0017 Je potrebné ešte dodať, že panely sú výhodne podlahové panely.0018 Vynález bude v ďalšom podrobne oplsaný na príklade uskutočnenia pomocou priloženýchObr. 1 hrubý schematický pôdorys panelu, ktorýje možné ukladať pomocou spôsobu podľa tohto vynálezuObr. 2 prierezový pohlad pozdĺž llnií ll-Il resp. II-ll na obr. 1Obr. 3 schematický čelný pohlad na panel podľa obr. 1 v pohľade zo smeru šípky III na obr.1 na ozrejmenie pojmu torzná pružnosť0 br.4 a 5 schematické pôdorysy na podklade uložených panelov na vysvetlenie spôsobu ukladania podľa toho vynálezuObr. 6 pohľad podobný obr. 2 na vysvetlenie zrovnávania novo ukladaného radu panelov pomocou posledne uloženého radu panelov aObr. 7 a až 7 c pohľady podobné obr. 2 na vysvetlenie spolu vychýlenia blokovacích prvkov dvoch susediacich panelov.0019 Na obr. 1 je zobrazený panel, ktorý môže byť ukladaný pomocou spôsobu podľa tohto vynálezu označený všeobecne 10. Panel 10 je vytvorený ako obdĺžnik a zahŕňa dve navzájom paralelne prebiehajúca bočné hrany 12 a 14 vpozdĺžnom smere L prebiehajúcich dlhých strán panelu 10, ako aj dve navzájom paralelne prebiehajúca bočné hrany 16 a 18 v priečnom smere Q prebiehajúcich krátkych strán panelu 10. Obidva páry bočných hrán 12/14 a 16/18 sú opatrené blokovacími prvkami. ktoré sú v podstate vytvorené vo fomre drážky 20 a pera 22.0020 Drážka 20 je ohraničená pohľadovej ploche 24 panelu 10 bllzkou hubicou 20 a a pohľadovej ploche 24 odvrátenej základovej ploche 26 panelu 10 blíüou, teda pohľadovej ploche 24 vzdialenou hubicou 24 b. Pri znázomenom príklade uskutočnenia je vytvorená spodná hubica 20 b dlhšia ako horná hubica 20 a a prečnieva cez bočné hrany 20, 16 panelu (pozri obr. 2). základňa 20 c drážky 20 je naznačenà na obr. 1 vybodkovaním. Zo spodnej hubice 20 b vyčnieva vo výškovom smere H panelu 10 blokovacl výstupok 20 d, na ktorom je vytvorená blokovacia plocha 20 e. Ďalej je ešte potrebne poukázať na voči pohľadovej ploche 24 V podstate paralelne prebiehajúcu drážku ohraničujúcu plochu 20 f spodnej hubice 20 b ajednu voči pohľadovej ploche 24 tak isto v podstate paralelne prebiehajúcu drážku ohraničujúcu plochu 20 g hornej hubice 20 a. 0021 Pero 22 začína pri ohraničujúcej Iinii 22 c, ktorá je na obr. 1 naznačená čiarkovane avyznačuje koniec hlavného telesa panelu 10. Ďalej je pero 22 opatrené záberovým výčnelkom 22 a, ktorý vstupuje do záberu s hornou hubicou 20 a a na obrázku 7 znázomenom stave spojenia dvoch panelov prilieha na v podstate k pohľadovej ploche 24 v podstate paralelnú styčnú plochu 22 g drážku ohraničujúcej plochy 20 g drážky 20. Ďalej vykazuje pero 22 blokovací výčnelok 22 d. Na blokovacom výčnelku 22 d je kvôli spojeniu vytvorená voči pohľadovej ploche 24 panelu 10 v podstate paralelne prebiehajúca styčná plocha 22 f, s ktorou pero 22 v zablokovanorn stave podľa obrázku 7 prilieha na spodnú drážku ohraničujúcu plochu 20 f spodnej hubice 20 b. Na druhej strane je blokovací výčnelok 22 d opatrený blokovacou plochou 22 a. ktorá vzablokovanom stave podľa.4 obrázku 7 prilieha na blokovacíu plochu 20 e drážky 20. Ďalej je čelná strana pera 22 opatrená ešte jednou styčnou plochou 22 h, ktorá prebieha voči pohľadovej ploche 24 panelu 10 v podstateortogonálne a V zablokovanom stave podľa obr. 7 prilieha na čelnú plochu 20 h drážky 20. 0022 V znázornenom zablokovanom stave dvoch susediacich panelov na obr. 7 zapríčiňujespolupôsobenie párov plôch 20 e/22 e a 20 hl 22/h zablokovanie oboch panelov navzájom v smere. ktorý prebieha ortogonálne kvýškovemu smeru H panelu azároveñ tiež ortogonálne ku každej posudzovanej bočnej hrane. Spolupôsobenie voči pohľadovej ploche 24 panelu 10 vpodstateparalelne prebiehajúcich párov plôch 20 gl 22 g a 20 fl 22 f naproti tomu zapríčiňuje zablokovanieoboch panelov vo výškovom smere H.0023 Ako je na obr. 2 znázomené, je drážka 20 zapracovaná do jadra 30 panelu 10, ktoré može byť vytvorené napríklad z drevovláknitého materiálu výhodne vláknitá platňa strednej hustoty (MDFplatňa) alebo vláknitá platňa vysokej hustoty (HDF-platňa) alebo z drevotrieskového materiálu napriklad OSB-platne. Na pohľadovej ploche 24 panelu 10 može byť jadro 30 opatrené dekoračnou vrstvou 32, ktorá obsahuje napriklad jednu alebo viaceré papierové vrstvy, z ktorých najvyššia môže byt potiačená želateľnou dekoráciou, a ktoré sú napustené umelou živicou a stlačené na laminátovú vrstvu. Analogicky je možné povrstviť základovú plochu 26 panelu 10 protišmykovou vrstvou 34, ktorá môže byt obdobne ako dekoračná vrstva 32 vytvorená z viacerých vrstiev papiera. Ako dekoračná vrstva 32 tak aj protišmyková vrstva 34 sa rozprestierajú výhodne cez celú pohľadovú plochu 24 resp. základovú plochu 26 panelu 10. Len v čiarkovane znázomenom sektore 26 a na obr. 2, t.j. na spodnú hubicu 20 b ohraniöenom sektore nemusi byť na základovej ploche 26 protišmykový papier 34, aby sa zabránilo neželanému vychýleniu spodnej hubice 20 b na obr. 2, smerom nadol. 0024 Je potrebné poznamenať, že panel 10 je v oblasti bočných hrán 12. 14, 16, 18 ohraničujúcpohľadovú plochu opatrený fazetou (skosenou hranou), ktorá v spolupôsobeni so zodpovedajúcou fazetou susediaceho panelu vytvára V-štrbinu, ktorá má predovšetkým estetickú funkciu.0025 Ako je na obr. 3 znázomené majú skôr opisané panely torznú pružnosť okolo pozdĺžnej osi L. Keď sa teda panel 10 upne na jeho oboch krátkych hranách 16 a 18 a tieto bočné hrany sa prekrútia v opačnom zmysle okolo osi prebiehajúcej paralelne k pozdĺžnej osi L panelu 10, tak sa vytvorí medzi pohradovou plochou 24 v bočnej hrane 16 susediacom úseku a pohradovou plochou 24 v bočnej hrane 18 susediacom úseku uhol a. Analogicky to plati samozrejme aj pre zàkladovú plochu 26 v bočných hranách 16 a 18 susediacich úsekoch. Ak sa vztiahne tento torzný uhol o na jednotkovú dĺžku panelu 10, napriklad dĺžku 1 m, takje táto vjednotke °/m nameraná hodnota mierou pre torznú pružnosť panelu 10.0026 V nasledujúcom bude objasnené v nadväznosti na obr. 4 a 5 ako sa využíva torzná pružnosť pri spôsobe uskutočnenia podľa tohto vynálezu pri ukladanl a mechanickom spájanl panelov. 0027 Na obr. 4 je znázornený väčšl počet navzájom paralelne usporiadaných radov panelov a sice dva práve uložené rady panelov 40 a 42. z ktorých je rad panelov 42 posledne uložený rad panelov a novo ukladaný rad panelov 44.0028 V prvom kroku spôsobu uskutočnenia podľa tohto vynálezu sa spoja panely 10 10,novo ukladaného radu panelov 44 navzájom po pároch na svojich krátkych stranách 16718, 16/18, k super panelu 46. Pritom je potrebné dbať na to, aby dlhé strany 12, 14112, 14,panelov 10,10,boli navzájom usporiadané tak, aby llcovali.0029 Keď sa panely ukladajú takým spôsobom, že panely posledne uloženého radu panelov 42 poskytujú panelom novo ukladaného radu panelov 44 vždy svoju hranu drážkovej strany tak, že sa toto zarovnávanie panelov novo ukladaného radu panelov 44 na posledne uložený rad panelov 42 uskutoční jednoduchým spôsobom, tak akoje to znázornená na obr. 6. Na to sa uložia panely novo ukladaného radu panelov svojim perom 22 na spodnú drážku ohraničujúcu hubicu 20 b panelov posledne uloženého radu panelov 42 a panely novo ukladaného radu panelov 44 sa prisunú k panelom posledne uloženého radu panelov 42, až čelná plocha 22 i záberového výčnelku 22 a pera 22 priľahne na čelnú plochu 20 h hornej drážku ohraničujúcej hubice 20 a panelov posledne uloženého radu panelov 42. Tento stav je znázornený v reze na obr. 6 a v pohľade zhora pre celý novo ukladaný rad panelov 44 resp. super-panel 46 na obr. 4.0030 V druhom kroku spôsobu ukladania podľa tohto vynálezu sa spojí super-panel 46 resp. novo ukladaný rad panelov 44 s posledne ukladaným radom panelov 42. Pritom sa osoba ukladajúca panely prepracúva zjedného pozdĺžneho konca 46 a super-panelu 46, na obr. 5 napríklad cez ľavú pozdlžnu hranu super-panelu 46, vždy k druhému pozdĺžnemu koncu 46 b super-panelu 46 a zavádza po úsekoch super-panel 46 sjeho záberovým výčnelkom 22 a do drážky 20 posledne uloženého radu panelov 42 (pozri obr. 7). Tento postup po úsekoch je umožnený vzhľadom na skôr spomenutú torznú pružnosť panelov 10. Na obr. Sje možné rozpoznať, že super-panel 46 na

MPK / Značky

MPK: E04F 15/02

Značky: spájania, panelov, spôsob, mechanického, ukladania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e6626-sposob-ukladania-a-mechanickeho-spajania-panelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ukladania a mechanického spájania panelov</a>

Podobne patenty