Regulačné zariadenie pre polonesený stroj a polonesený stroj, napríklad pluh, opatrený týmto zariadením

Číslo patentu: E 5351

Dátum: 08.10.2003

Autor: Besson Patrick

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa zaoberá zariadením na reguláciu sil prechádzajúcich tlačnou tyčou trojbodového závesu traktora,ku ktorému je pripojený polonesený stroj, napr. pluh, prostredníctvom rozpery a spojovacieho dielu kardanového typu, ako aj polonesený stroj opatrený takýmto riadiacim zariadením.Väčšina polonesených strojov, zvlášť strojov na spracovanie a obrábanie pôdy ako sú napríklad pluhy, sa pripája k tažnému stroju trojbodovým normalizovaným závesom. Štandardné uskutočnenia, ktoré používajú výrobcovia,pozostávajú zo závesu tvoreného dvoma spodnými tyčami, ľavou a pravou, a hornou centrálnou, nazývanou aj tlačná tyč alebo treti bod závesu. Súbor týchto troch ramien je integrálnou súčasťou traktora. Okrem toho polonesené stroje sú opatrené spojovaclmi časťami nazývanými hlava trojbodového závesu. Tieto spojovacie časti obsahujú aj rozperu spojenú s tromi závesnými bodmi a jedným spojovacím dielom kardanového typu, včleneným medzi rozperu a prednú časť pluhu. Tento spojovací diel je spojený s rozperou prostrednictvom čapového spoja s vertikálnou osou, umožňujúcou bočné nakláňanie stroja z jednej strany na druhú okolo osi vlečenia ťažným vozidlom. Tento čapový spoj umožňuje na konci brázdy vytočenie traktora až o 80 °, pripadne i viac. Polnohospodári požadujú čoraz lepšiu ovIádatelnost súpravy a uhly zatáčania prekračujúce 110 °. Ztoho vyplýva potreba predĺženia rozpery, aby sa vertikálna os traktora posunula dozadu a nedošlo k nárazom medzi časťami traktora, najmä jeho pneumatikamí a pluhom. Z tohto súčasne vyplýva vzájomné oddialenie trojbodového závesu a čapového spoja s horizontálnou osou, ktorý sa nachádza medzi spojovacím dielom a pluhom a umožňuje otočný pohyb pluhu okolo horizontàlnej osi, aby mohol pluh kopirovat profil terénu.Výsledkom tohto oddialenia čapových spojov s horizontálnou a vertikálnou osou od trojbodového závesu potom nie je stláčanie, ale ťah tlačnej tyče. Ťah tlačnej tyče vyvoláva veľa nepríjemnosti. Táto ťažná sila sposobuje odľahčenie prednej časti traktora, čo vedie k zlej priľnavosti. Okrem iného príliš veľký ťah tlačnej tyče bráni snímačom kontroly napätia umiestneným na spodných tyčiach trojbodového závesu poskytovať potrebné informácie. Tieto snímače, ktorých funkciou je zabezpečiť zdvihnutie pluhu, sa takto stávajú neúčinnými. Ztoho vyplývajú ťažkosti sovlàdaním pluhu. Vkonečnom dôsledku bolo zistené, že vprepravnej polohe dochádza k zosilneniu mykania a nakláňania pluhu.Priľnavosť traktora k zemi, ktorá je pri obrábanl pôdy nevyhnutná, závisí okrem iného od dynamického zaťaženia hnaných kolies. Až doteraz sa používali rôzne triky na zvýšenie tohto zaťaženia. Podľa doterajšieho stavu techniky sa vtejto oblasti často zvyšuje hmotnost traktora pomocou pridávania závaží na podvozok a kolesá. Môže sa aplikovat plnenie pneumatik vodou, zdvojovanie kolies, montáž reťazi, použitie skeletových či klietkových kolies Všetky tieto riešenia sú v každom prípade nutné a vždy sa musia prispôsobiť parametrom ťaženého poloneseného stroja, ako aj parametrom ťažného vozidla. Súčasne bolo vyvinuté pre dlhé pluhy nesené vpredu alebo vzadu zariadenie elektro-hydraulické regulácie presunu zaťaženia. Tento vynález spočíva v modulácii tlakového namáhania vzávislosti od zaťaženia, ktorému je vystavené koleso, umožňujúceho zvýšiť prilnavost traktora pri súčasnom znížení trvalého škodlivého namáhania nosného kolesa. Toto zariadenie sa zakladá na náhrade tlačnej tyče dvojčinným hydraulickým valcom, ktorého činnost podlieha dvom snímačom umiestneným v blízkosti nosného kolesa, ktoré zaznamenávajú počas obrábanie namáhania, ktorému je nosné koleso vystavené.Takéto uskutočnenie sa nemôže aplikovať na polonesený pluh.Okrem toho sú na základe belgického patentu N° 505.818 známe návrhy závesných zariadení, umožñujúcich reguláciu bočného vychýlenia ťažného vozidla. Cieľom je vyhnút sa šmyku ťažného vozidla. Na tento účel je závesné zariadenie opatrené kĺbom, umožñujúcim otáčanie okolo osi naklonenej od neseného stroja smerom k ťažnému vozidlu. V každom pripade takéto zariadenie neumožňuje dosiahnut presun zaťaženia zozadu smerom dopredu za pôsobenia na tlačnú tyč, ktora tu chýba, pričom tažné zariadenie nemá trojbodový záves.Okrem toho na základe nemeckého dokumentu DEvA-2.310.360 je známe závesné zariadenie medzi tažným vozidlom a prednou časťou pluhu. Závesné zariadenie pozostáva z hydraulického valca zobrazeného vzťahovou značkou 1 na obrázkoch ajedného ramena 2, ktoré sú pripojené k prvému dielu 3. Na tomto prvom diele 3 je klbovo pripojená páka 15, ktorá je pomocou kardanu pripojená kprednej časti pluhu. Retaze znázornená na obrázkoch ako vzťahové značky 35, 38 slúžia na zablokovanie horizontálnej osi tohto kardanového spojenia. Vkaždom prípade spojenie medzi dielom 15 a ramenom 3 tvorené spojom s čapom 34 je sústavne voľné. Z tohto dôvodu nie je možný presun zaťaženia stroja na valec 1, ktorý predstavuje ekvivalent tlačnej tyče závesného zariadenia ani uzamknutlm kĺbu 8 zobrazeného na obrázkoch.Americký patent US-A-3.657.831 opisuje nesený stroj nazývaný podmietaci pluh. Tento podmietaci pluh je spojený s traktorom prostrednictvom ťažného zariadenia pozostávajúceho z viacerých hydraulických valcov. Toto závesnézariadenie je tvorené montážnou platňou upevnenou na traktore, ktorá nesie prvý kĺb s vertikálnou osou umožňujúci bočnú rotáciu stroja podmietacieho pluhu prostredníctvom valca zobrazeného ako vzťahová značka 22 na obrázkoch. Na tomto klbe s vertikálnou osou sa začína deformovatelný rovnobežník tvorený dvoma ramenami 32, 31, umožňujúcimi pri defonnácii rovnobežnika nadvihnutie podmietacieho pluhu pomocou hydraulického valca 41. Za rovnobežníkom by mal byť další kĺb s vertikálnou osou, umožňujúci dalšie bočné natáčanie obrábacieho dielu pomocou hydraulického valca 52. Samotný obrábacl diel je kĺbovo pohyblivý okolo horizontálnej osi pomocou hydraulického valca 66, ktorý umožňuje nastavovanie hĺbky, do ktorej sa bude obrábacl diel vnárať do pôdy. Prostredníctvom závesného zariadenia pre polonesený alebo nesený stroj je kedykoľvek možne presunúť zaťaženie stroja. Vtejto konfigurácii nie je prltomné trojbodové závesné zariadenie. Okrem toho je zrejmé, že vzhľadom na to, že stroj je nesený, sily, ktoré može valec 66 prenášať, sú tlakové a kompresné, nikdy však nie sú ťažné. Vzhľadom na to je možný presun zaťaženia.Cielom tohto vynálezu je návrh zariadenia na reguláciu sll prenášaných tlačnou tyčou závesného zariadenia, ktorý umožňuje anulovat. obrátiť alalebo modulovať sily prenášané tlačnou tyčou traktora, preniesť časť zaťaženia poloneseného stroja na prednú nápravu ťažného stroja tak, aby sa zvýšila jej priľnavosť bez zhoršenia ovládaternosti, najmä uhlu zatáčania, a to nezávisle od parametrov traktora.Ďalším cieľom tohto vynálezu je návrh zariadenia na reguláciu sll, ktorý umožňuje zlepšiť správanie poloneseného stroja azvýšit priInavost traktora bez toho, aby bolo potrebné meniť parametre traktora. zvlášť bez potreby modifikácie pneumatik traktora.Cieľom tohto vynálezu je aj návrh zariadenia na reguláciu sil umožňujúceho pri nízkych nákladoch zlepšit vpracovnej polohe parametre traktora apoloneseného stroja aanulovat efekty nakláňania traktora a poloneseného stroja počas prepravy.Cielom tohto vynálezu je navrhnúť polonesený stroj so zlepšenými parametrami, ako sú prepravné rýchlosť a výkon.Z tohto dovodu v súlade s patentovými nárokmi je predmetom predloženého vynálezu zariadenie na reguláciu sil prenášaných tlačnou tyćou trojbodového závesného zariadenia traktora, ku ktorému je pripojený polonesený stroj,napriklad pluh, prostrednictvom rozpery a spojovacieho dielu kardanového typu vćleneného medzi rozperu a polonesený stroj, pričom tento spojovací diel umožňuje bočné vychýleníe poloneseného stroja prostredníctvom čapového spoja s vertikálnou osou medzi rozperou a spojovacim dielom, ako aj rotačný pohyb okolo v podstate horizontálnej osi stroja pomocou čapového spoja s horizontálnou osou medzi spojovacim dielom a strojom, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že pozostáva z ovládacieho mechanizmu umiestneného medzi spojovacim dielom a prednou časťou poloneseného stroja atento mechanizmus je schopný pôsobiť nastaviteľnou tlačnou alebo ťažnou silou na polonesený stroj v smere otáčania stroja okolo horizontálnej osi voči zemi spôsobujúcou reakciou poloneseného stroja prenášanou prinajmenšom uvedeným mechanizmom na tlačnú tyč anulovanie, obrátenie a/alebo moduláciu ťažných sil prenášaných tlačnou tyčou trojbodového závesného zariadenia ťažného vozidla.Týmto riadením síl prenášaných tlačnou tyčou je možné ľubovoľne rozložiť zaťaženie poloneseného vozidla medzi prednú a zadnú nápravu ťažneho vozidla.Predmetom vynálezu je V súlade s patentovými nárokmi aj polonesený stroj, napr. pluh, typu, ktorý umožňuje pripojenie na tlačnú tyč a ramená trojbodového závesného zariadenia ťažného vozidla prostredníctvom rozpery a spojovacieho dielu kardanového typu včleneného medzi rozperu a polonesený stroj, pričom tento spojovací diel umožňuje jednak bočné vychýleníe poloneseného stroja vďaka čapovému spoju s vertikálnou osou medzi rozperou a spojovacim dielom, a tiež rotačný pohyb okolo horizontálnej osi stroja prostrednictvom čapového spoja s horizontálnou osou medzi spojovacim dielom a strojom, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že pozostáva mechanizmu na reguláciu síl prenášaných tlačnou tyčou trojbodového závesného zariadenia scieľom najmä preniesť časť zaťaženia poloneseného stroja na prednú nápravu tažného vozidla, pričom toto zariadenie pozostáva najmenej zjedného ovládacieho mechanizmu umiestneného medzi spojovacim dielom aprednou časťou poloneseného stroja, a daný mechanizmus je schopný pôsobiť nastaviteľnou tlačnou alebo ťažnou silou na polonesený stroj v smere otáčania stroja okolo horizontálnej osi voči zemi spôsobujúcou reakciou poloneseného stroja prenášanou prinajmenšom uvedeným ovládaclm mechanizmom na tlačnú tyč anulovanie, obrátenie a/alebo modulácíu ťažných sll prenášaných tlačnou tyčou trojbodového závesného zariadenia tažného vozidla.vynález bude zrejmý z nasledovného opisu príkladov uskutočnenia spolu s doplnenými obrázkami, kdeObrázok 1 zobrazuje bočný pohľad na súpravu ťažného vozidla a pluhu pripojeného ktažnému vozidlu podľa tohto vynálezu.Obrázok 2 zobrazuje schematický čiastočný pohľad na zariadenie na reguláciu síl pomocou hydraulického valca.Obrázok 3 zobrazuje schematícký čiastočný pohľad zboku na zariadenie na reguláciu síl pomocou pružiny.Obrázok 4 zobrazuje schematický čiastočný pohľad zboku na zariadenie na reguláciu sil pomocou elastický deformovateľného bloku.Ako už bolo uvedene vyššie, predmet vynálezu, zariadenie na reguláciu síl, umožňuje anuiovat, obrátit a/alebo modulovat tažné sily prechádzajúce tlačnou tyčou trojbodového závesného zariadenia tažného vozidla.Podľa uvedených informácií polonesené stroje 7, zvlášť stroje na spracovanie a obrábanie pôdy, napríklad pluhy,sú obvykle pripojené k tažnému vozidlu 1 prostredníctvom trojbodového závesné-ho zariadenia 2 typu tvoreného vo všeobecnosti dvoma spodnými ramenami 4, ľavým a pravým, ajedným centrálnym horným, nazývaným aj tlačná tyč 3.Pokiaľ je poloneseným strojom 7 pluh, pozostáva najmenej zjedného nosnika 18, ktorý je na jednom, zadnom konci, nesený podvozkom 8 a druhým koncom, predným, je pripojený ktrojbodovému závesnému zariadeniu ťažného vozidla pomocou rozpery 5 a spojovacieho dielu 6, ktoré budú opísané dalej, V príklade znázornenom na obr. 1 má tento pluh dva nosnlky, jeden vpredu a jeden vzadu, ktoré sú podopierané centrálnym podvozkom B. Takéto pluhy môžu aj nemusia byt reverzného typu.Obrázky ilustrujú, že pokial pluh nesie určitý počet orbových telies, hmotnost a najmä ťažisko pluhu posunuté výrazne dozadu modifikuje rozloženie zaťaženia jednotlivých častí závesného zariadenia. Okrem toho na zlepšenie ovládateľnosti traktora, hlavne jeho polomeru otáčania, polonesené pluhy, ktoré sú pripojené ktrojbodovemu závesnému zariadeniu traktora pomocou rozpery 5 a spojovacieho dielu 6 typu kardanu včleneneho medzi rozperu 5 a polonesený stroj 7 sa vyznačujú, čo sa týka klbových spojov, ktorými je opatrený spojovacl diel 6, čoraz väčším oddíalením klbových častí od trojbodového závesného zariadenia 2. Takže vuskutočnení znázornenom na obrázku spojovací diel 6 je spojený s rozperou 5 prostredníctvom čapového spoja 12 so zvislou osou D 1. Tento čapový spoj 12 so zvislou osou D 1 umožňuje, aby sa traktor na konci brázdy začal zatáčat, zatiaľ čo pluh zostane vlínii brázdy. Samotný čapový spoj 13 so zvislou osou medzi spojovacím dielom 6 astrojom 7 umožňuje premiestnenie otočného stroja okolo v podstate horizontálnej osi D 2 s cieľom umožniť mu kopirovat profil terénu.Vklasických súpravách tahač/pluh poloha čapových spojov 12, 13 a zaťaženie pluhu už nespösobujú stláčanie,ale ľah tlačnej tyče 3. Táto tažná sila znázornená na obr. 2 ako vzťahová značka A vyvoláva odIahčenie prednej nápravy ťahača, a tým spôsobuje jej zlú priľnavost k zemi.Cieľom regulačného zariadenia a predmetom vynàlezu je teda regulovanie tejto síly prenášanej tlačnou tyčou 3 trojbodového zàvesného zariadenia 2 traktora za poskytnutia prenosu časti zaťaženia poloneseného stroja na prednú nápravu ťažného vozidla.Tento vynález je charakteristický tým, že regulačné zariadenie pozostáva z ovládacieho mechanizmu 10, 10 A, 10 B umiestneného medzi spojovacim dielom 6 a prednou časťou 7 poloneseného stroja. Mechanizmus 10, 10 A, 1 GB vyvíja tlakovú, respektíve ťažnú silu voči polonesenému stroju namáhajúcu čapový spoj 13 s osou horizontálnou D 2 v smere otáčania poloneseného stroja okolo horizontálnej osi D 2 voči zemi. Toto namáhanie v tlaku alebo ťahu reakciou poloneseného stroja 7 prenášanou minimálne uvedeným ovládacím mechanizmom 10, 10 A, 10 B na tlačnú tyč 3 vyvoláva anulovanie, obrátenie alebo moduláciu ťažných sil prenášaných tlačnou tyčou 3 trojbodového závesného zariadenia 2 ťažného vozidla 1. Obrázky 2 až 4 ilustrujú rôzne spôsoby uskutočnenia tohto ovládacieho mechanizmu.V každom prípade ovládací mechanizmus 10, 10 A, 10 B je jednak kĺbovo spojený so spojovacím dielom 6, a tiež s prednou časťou poloneseného stroja 7 pomocou čapovej spojky znázornenej na obrázkoch 16, 17. Uvedený čapový spoj má v podstate horizontálnu os. Podľa vyššie uvedeného ovládací mechanizmus pôsobí tlakovou silou na polonesený stroj, ak je v polohe nad čapovou spojkou 13 s horizontálnou osou D 2 medzi spojovacím dielom 6 a strojom 7 pri tažnom namáhaní, ak je v polohe nad ním. V každom prípade ovládací mechanizmus pôsobí silou na čapový spoj 13 s horizontálnou osou D 2 v smere otáčania stroja okolo horizontálnej osi D 2 voči zemi, ako je znázornené šipkou F 2 na obr. 2. Vo všetkých znázornených uskutočneniach je tento ovládací mechanizmus umiestnený nad čapovou spojkou 13. Toto uskutočnenie je výhodné na jednej strane najmä z dôvodov objemnosticelej sústavy, na strane druhej z dôvodu, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho mechanizmu, napr. pri vymrštení pôdy počas jej obrábanie.Vprík|ade znázomenom na obr. 2 ovládací mechanizmus 10 pozostáva zhydraullckého valca, výhodne jednočinného, zásobovaného kvapalinou uchovávanou vnezávislom zásobníku 15 pripojeného k valcu 10 a umiestneného výhodne na rozpere 5. Zásobník 15 je opatrený manometrom 14, ktorý poskytuje vodičovi vozidla možnosť kontrolovať tlak vo vnútri valca. Tento tlak sa potom počas pohybu traktora môže menit pomocou pružného hydraulického prepojenia medzi ťažným vozidlom a zásobníkom 15. Tlak možno ovládať zkabíny traktora pomocou riadiaceho mechanizmu 11. Zásobník pozostáva zdvoch komôr oddelených pružnou membránou. Jedna zkombr je naplnená stlačiteľným plynom (dusíkom). Táto komora je hermeticky uzavretá. Druhá časť zásobnlka je pripojená khydraulickému valcu ovládacieho mechanizmu azároveň k hydraulickému distribútoru traktora, ktorého činnost je ovládaná mechanizmom 11. vstrekovaním hydraulického oleja distribútorom traktora sa zvyšuje tlak v okruhu, čím sa zníži objem stlačitelného plynu. Následne sa zvýši sila,ktorou tlačí riadiaci valec. Naopak, ak sa odoberie hydraulický olej z okruhu, dôjde k expanzii stlačiteľného plynu,čim sa zníži hydraulický tlak v okmhu a dôjde k zníženiu alebo anulovaniu tlaku vyvijaného riadiacim valccm. Pri manévrovaní počas práce alebo transportu je predná časť pluhu kĺbovo spojená amôže sa otáčať okolo horizontálnej osi kardanu. Vedie to k zmenám tlaku, ktoré sú následne kompenzované stlačiteľným plynom, ktorý sa automaticky rozpina alebo stláča vkomore bez potreby zásahu operátora prostredníctvom hydraulického distribútora traktora.Cieľom je nechat valec v polohe znázornenej na obr, 2 pôsobiť variabilným, pripadne nulovým tlakom F na tlačnú tyč 3 závesného zariadenia 2 v závislosti od požadovaných síl. To znamená, že pri nulovej tlakovej sile je tlačná tyč 3 trojbodového závesného zariadenia 2 podrcbená sile znázornenej ako vzťahovou značkou A na obr. 2, čiže ťažnej sile, ktorá vyvoláva vyššie uvedené ťažkosti. Ak sa tlaková sila zvyšuje, môže dosiahnut hodnotu, pri ktorej sa anuluje tažné zaťaženie prenášané tlačnou tyčou 3. Vtedy sa tlačná tyč 3 stáva zbytočnou. Všetky sily, ktorými pôsobí polonesený stroj, sú prenášané spodnými ramenami 4 trojbodového závesného zariadenia traktora. Je to výhodné vpripade trojbodového závesného zariadenia, pri ktorom sú snímače riadenia sll rozmiestnené na spodných ramenách. Ak je tlačná sila F vyššia ako tažná sila prenášaná tlačnou tyčou 3, výsledkom je sila kompresie vtlačnej tyči znázornená ako B na obr. 2. Táto sila kompresie umožňuje počas jazdy presunúť zaťaženie na prednú nápravu traktora. To znamená, že toto regulačná zariadenie dopĺňa zariadenia používané dnes na zvýšenie priľnavosti traktora, ako zaťažovanle traktora, montáž pneumatík a iné. Je zrejmé, že v závislosti od tlačnej sily určenej pre hydraulický valec je možné anulovať, obrátiť alebo modulovať počas jazdy, čiže v pracovnej alebo prepravnej polohe poloneseného stroja 7, sily prenášané tlačnou tyčou traktora. Pokiaľ sa podari dosiahnuť, aby bola ťažná sila v tlačnej tyči 3 anulovaná či obrátená, vyplynú z toho mnohé výhody. Takto možno pri tom istom traktore zvýšiť hmotnosť poloneseného stroja alebo rýchlosť jazdy. Výsledkom je zlepšenie výkonnosti traktora a pluhu, ako aj zvýšenie hodinového výkonu. Získa sa účinné ovládanie zaťaženia traktora pri vstupe na pole a výjazde z poľa, lepšia priľnavosť aj v náročných podmienkach, obmedzenie potrebného zaťaženia traktora, zlepšenie smerového ovládania traktora počas práce, pretože traktor zostáva vlínii brázdy, zníženie spotreby paliva na spracovaný hektár a odstránenie efektov nakláňania traktora a pluhu počas transportu. Tým sa zvyšuje bezpečnost a komfort počas presunov.Všetky tieto výhody možno dosiahnuť pomocou namontovania jednoduchého ovládacieho mechanizmu medzi spojovací diel a polonesený stroj.Pri inom spôsobe uskutočnenia tohto vynálezu podľa obrázkov 3 a 4 je regulačným zariadením 10 A, 10 B elasticky deformovateľné zariadenie. Podľa príkladu, ktorý je zobrazený na obr. 4, regulačné zariadenie pozostáva z bloku elastický deformovateľného materiálu predpáto umiestneného nad čapovou spojkou. Predpátie je aplikované pomocou nastavitelného mechanizmu 11 B, ako je nastaviteľný doraz.Pri ďalšom spôsobe uskutočnenia, ktorý je zobrazený na obr. 3, je ovládacím mechanizmom nastavitelná kompresná alebo ťažná pružina 10 A a/alebo opatrená mechanizmom 11 A na nastavovanie ciachovania pružiny. Vuvedenom príklade je týmto ovládacím mechanizmom kompresná pružina 10 A umiestnená nad čapovou spojkou 13 s horizontálnou osou D 2 medzi spojovacím dielom 6 apoloneseným strojom 7. Mechanizmom na nastavovanie kalibračného tlaku pružiny je matica upevnená na tyči so závitmi. Takže vo všetkých príkladoch znázornených na obr. 2 až 4 je ovládacl mechanizmus opatrený prostriedkami na nastavovanie sily pôsobiace na polonesený stroj r uvedeným mechanizmom. Tieto nastavovacie prostriedky môžu byt ovládateľné počas jazdy ťažného vozidla 1, ako je ilustrované hlavne na obr. 2. Poloneseným vozidlom 7 opatreným závesnou hlavou pozostávajúcou z rozpery 5 a spojovacieho dielu 6 a uvedeným ovládacím mechanizmom môže byt najmä pluh alebo akýkoľvek polonesený stroj, napr. podvozok, nesúci ozubené nástroje, disky a podobne.

MPK / Značky

MPK: A01B 63/00, A01B 59/00, A01B 15/00

Značky: regulačné, stroj, zariadením, pluh, opatrený, zariadenie, například, polonesený, týmto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e5351-regulacne-zariadenie-pre-poloneseny-stroj-a-poloneseny-stroj-napriklad-pluh-opatreny-tymto-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulačné zariadenie pre polonesený stroj a polonesený stroj, napríklad pluh, opatrený týmto zariadením</a>

Podobne patenty