Zariadenie na vyžarovanie svetla

Číslo patentu: E 526

Dátum: 20.01.2003

Autor: Homan Petrus Josephus

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zariadenia na Vyžarovanie svetla voforme dlhých reťazcov so svetelným zdrojom, ktorý vytváraúčinkom sú už známe. Avšak V dôsledku množstva svetelnýchzdrojov také zariadenia potrebujú veľké množstvo energie. 0002 Na odstránenie tejto nevýhody tento vynález vytvárazariadenie na Vyžarovanie svetla, obsahujúce- rám s vopred stanoveným dekoratívnym tvarom,- pomerne veľké množstvo svetelných zdrojov usporiadaných vo vnútri puzdra,- vodivé prostriedky na spojenie svetelných zdrojov elektricky vodivým spôsobom, pričom vodivé prostriedky sú usporiadané vo vnútri puzdra, pričom- puzdro je usporiadané na ráme podľa vopred stanoveného0003 Týmito svetelnými zdrojmi sú najmä diódy LED (svetelné emisné diódy). Spotreba energie sa týmto znižuje. Ako zdroj svetla majú navyše diódy LED veľmi vysokú odolnosť a dlhú životnosť, až napríklad 20 rokov. Zariadenia týmto získavajú vysokú spoľahlivosť V priebehu používania. Ďalšou výhodou pri používaní diód LED je, že sú pri používaní bezpečnejšie,napríklad preto, že vyvíjanie tepla je oveľa nižšie. Používanie diód LED v týchto zariadeniach sa ďalej stáva atraktívne V tom, že sa nedávno stali dostupnými najrôznejšie0004 Uverejnený patent FR 2 811063 uvádza osvetľovacie zariadenie obsahujúce konzolu, ktorá nesie svetelnú trubicu s bežnými žiarovkami. Spinacie prostriedky sú umiestnenézvonku svetelnej trubici. Patentová prihláška US 4 681 687uvádza ozdobné svetelné zariadenie s trubicovitými svetelnými štruktúrami, obsahujúcimi minisvietidlá pre izbové dekoratívne účely. V prihláške US 4 581 687 nie sú uvedené žiadne spínače. Zverejnený patent DE 198 O 8 536 uvádza svetelnú trubicu so zabudovanými diódami LED. Znova nie sú uvedené žiadne spínače. 0005 Okrem toho sú svetelné zdroje zapojené najmä do skupín. Pritom. môže byť napríklad použitý zdroj napätia s vyšším napätím, ako sa požaduje pre svetelný zdroj.0006 V ďalšom. výhodnon uskutočnení sú svetelné zdroje umiestnené v puzdre vo vzájomnej vzdialenosti, napríklad 1 15 centimetrov. Umiestnenie svetelných zdrojov V takých vzdialenostiach vytvára efekt spojitosti radu svetelných zdrojov v takom puzdre.0007 Opísané zariadenie môže mať dĺžku až napríklad 250 metrov. Zhotovenie veľkých osvetlených výzdob používajúcich toto zariadenie sa týmto stáva veľmi jednoduchým, pretože je potrebných len niekoľko spojovacích bodov.0008 V ďalšom Výhodnom uskutočnení zariadenie ďalej obsahuje spínacíe prostriedky na spínanie samostatných svetelných zdrojov alebo skupín svetelných zdrojov. Samostatné svetelné zdroje alebo skupiny svetelných zdrojov sa takto môžu zapínať alebo vypínať, pričom sa môžu dosiahnuť účinky simulujúce pohyb napríklad pomocou svetelných zdrojov umiestnených V zariadení.0009 V oblasti pouličných výzdob, kde sú verejné priestranstvá vyzdobené napríklad v priebehu (a/alebo pred) obdobím sviatkov, sú známe výzdoby, kde sa používajú tradičné žiarovky. Také výzdoby majú nevýhodu, že ich osvetlenie je veľmi statické, keďže umiestnenie žiaroviek je určené napriklad pevnou polohou ich uloženia.0010 Na zabránenie týchto nevýhod ďalší aspekt tohto vynálezu vytvára výzdobu na dekoratívne osvetlenie (verejných)- rám s vopred stanoveným dekoratívnym tvarom,- pripevňovacie prostriedky na pripevnenie rámu aspoň na zem alebo na fasádu (verejného) priestoru,- aspoň jedno zariadenie podľa jedného alebo viacerých nárokov l~ 9 na vyžarovanie svetla, pričom toto zariadenie je umiestnené pozdĺž rámu, pričom dekoratívny tvar rámu jezvýraznený tým, že svetlá sú tam usporiadané po celej dĺžke.0011 Taká výzdoba má výhodu, že dekoratívne osvetlenie môže byť usporiadané na výzdobe veľmi jednoduchým a/alebo flexibilné meniteľným spôsobom. Pri takom použití má toto dekoratívne osvetlenie rovnaké Výhody, ako už bolo skôr opísané.0012 Na zaistenie veľkej miery životnosti rám obsahuje kovovúkonštrukciu. Taká výzdoba sa môže použiť viackrát, vďakapevnej štruktúre. 0013 Ďalšie výhody, význaky a podrobnosti tohto vynálezu súobr. 1 znázorňuje prierez vyhotovením podľa tohto vynálezu,obr. 2 je perspektívny pohľad na ďalšie tri uskutočnenia0014 Vyhotovenie podľa tohto vynálezu (obr. l) znázorňuje časť V podstate trubicovitého dekorativneho zariadenia 1. Dekoratívne zariadenie obsahuje puzdro g, ktoré má V podstate trubicovitý tvar. V ňom sú usporiadané dva vodiče §, Q privádzajúce elektrinu. Medzi týmito elektrickými drôtmi sú usporiadané drôty Z, ktoré spínajú jednu alebo viac diód LED(V tomto prípade 6). Ďalej sú tu zapojené spínacie prostriedky Q, ktoré môžu obsahovať elektrické súčasti, zahŕňajúce napríklad rezistory alebo základnú jednotku.0015 Cieľom takých spínacích prostriedkov § je, že môžu byťrealizované ako blikajúce alebo pohybové efekty, s použitímmnožstva svetelných zdrojov umiestnených v puzdre. Ovládanie takých spínacích prostriedkovc môže byť riadené 2 ústredného riadiaceho člena (nie je znázornený), ktorý tvorí súčasť zariadenia, a ktorý môže byť napríklad usporiadaný V mieste pripojenia trubice na vonkajší zdroj energie. Na riadenie spínacích prostriedkov môže byť tiež použité vhodné impulzové kódovanie, tieto impulzy sú privádzané pomocou vodičov 3, Q,1.0016 Spínacia skupina 6 diód LED je už skôr opísaná a znázornená. Ďalšími súbormi zapojenia je napríklad 12 diód LED na vypínaciu skupinu, 18 diód LED na vypínaciu skupinu alebo 36 diód LED na vypínaciu skupinu, hoci sa môže použiť akékoľvek použiteľné číslo, v závislostí napríklad na výrobe alebo použitom napätí. Take trubice môžu byť napríklad vyrábané v dĺžke cca 30 m, 60 m, 90 m, resp. 180 metrov.0017 V skupinách po 18 môže používať jedna dióda LED pre nasadenie napríklad 0,02 A pri 120 V, pričom táto skupina má výkon 2,4 wattov. V tomto prípade trubica s 360 diódami LED a20 skupinami používa len 48 wattov energie.0018 Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu opísaná výzdoba trubicovitého tvaru alebo trubica s diódamí LED je použitá pri zdobení, pričom praktické použitie je tradične vyhotovené zo žiaroviek. Také zdobenie je napríklad používané na osvetlenie verejných priestorov. Zdobenie sa tiež používa na výzdobu domácností, pričom sa tam používajú pomerne malé žiarovky.0019 Obrázok 2 znázorňuje tri príklady (vonkajšieho) zdobenia, na ktorých môže byť usporiadaná svetelná výzdoba trubicovitého tvaru, ako je už opísané. Tieto príklady Však nie sú obmedzujúce na použitie výzdoby trubicovitého tvaru. Také výzdoby môžu. zaujímať veľmi pevnú formu na viacnásobné použitie pre každý rok, a môžu získať jednoduchým spôsobom rozdielny prekvapujúci alebo atraktívny vzhľad pri použití

MPK / Značky

MPK: F21S 4/00, F21S 8/00

Značky: světla, vyžarovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e526-zariadenie-na-vyzarovanie-svetla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vyžarovanie svetla</a>

Podobne patenty