Spôsob a zariadenie na pásové a plošné spracovanie povrchov sklenených tabúľ

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu pásového a plošného spracovania, hlavne čiastočného odstránenia organických a anorganických pokryvov na povrchoch tabúľ skla, pričom sklenená tabuľa s najmenej jednostranným pokryvom povrchu je vložená do spracovateľského a posuvného zariadenia, pomocou plazmovej dýzy sa vytvára plazmový lúč a plazmová dýza sa pohybuje po povrchu sklenenej tabule, tento plazmový lúč je nasmerovaný na úsek povrchu sklenenej tabule s pokryvom, ktorý treba odstrániť, a plazmový lúč odstráni pokryv najmenej čiastočne. Týka sa aj zariadenia na vykonávanie spôsobu pomocou spracovateľského a posuvného zariadenia s opomou rownou pre širšiu stranu sklenenej tabule a s pohyblivým a nosným zariadením pre najmenej jednu plazmovú dýzu na vytvorenie plazmového lúča, pričom plazmová dýza má čelnú plochu s výstupným otvorom pre plazmový lúč nasmerovanú na povrch širších strán sklenenej tabule.Známe vrstvené sklá pozostávajú zminimálne dvoch sklenených tabúľ, ktoré sú rovnobežne navzájom usporiadané a v oblasti okraja sú navzájom spojené dištančnou rozperou. Pri izolovaných vrstvených sklách sa najmenej jedna sklenená tabuľa veľmi často vybavuje pokryvom na strane smerujúcej dovnútra. Tento pokryv slúži známym sposobom na vylepšenie funkcii, pričom napríklad odráža tepelné alebo svetelné žiarenie. Pri protipožiarnych vrstvených sklách sa používajú čiastočne rovnaké pokryvy ako pri izolačných vrstvených sklách. Používajú sa napríklad organické alebo anorganické vrstvy. Tento pokryv má za úlohu napríklad v pripade požiaru umožniť dobré oddelenie úlomkov skla od protipožiarnej hmoty. Pri vrstvených sklách. ktoré pozostávajú z viac ako dvoch sklenených tabúľ, sú v niektorých prípadoch sklenené tabule, ktoré sa nachádzajú vo vnútornom priestore, pokryté aj obojstranne. Dištančné rozpery namontované medzi sklenenýmí tabuľami voblasti okraja pozostávajú zplastových alebo kovových profilov, alebo zpovrazca zelastického materiálu udržujúceho odstup. Proñly sa spájajú so sklenenýmí tabuľami pomocou lepidla spájajúceho okraje. alebo samolepivými vlastnosťami. Materiál dištančnej rozpery má prinajmenšom samolepívé vlastnosti. Navyše k profilom udržujúcim odstup lebo k povrazcu z materiálu udržujúceho odstup sa často montuje ešte jeden povrazec z tesniaceho materiálu. Známe lepidlá na spájanie okrajov a držiaci materiál udržujúci odstup sú optimalizované a dímenzované na dobré držanie na povrchu skla. Na pokryvoch držia. ale len nedostatočne alebo neposkytujú optimálne utesneníe voči vnútornému priestoru kvôli oxidačným vlastnostiam pokryvov. Pokryvy sa preto všade tam, kde sa predpokladajú Iepivé spojenia alebo ziných dôvodov prístup k čistej ploche skla, musia znovu odstrániť. Čiastočné odstránenie pokryvov sa pritom môžeuskutočňovať známym spôsobom pomocou plynového plameňa alebo vhodnými mechanickými zariadeniami,napríklad pomocou brúsneho kotúča.ZDE-C 1-3403682 je známy spôsob a zariadenie. ktoré sa týkajú pásového odstraňovania pokryvov na sklenených tabuliach pre izolačné vrstvené sklá. V pripade sklenených tabuľ opísaných tu je jednostranne nanesená čiastočne odrazivá viacnásobná vrstva typu oxid kovu - kov - oxid kovu. Na pásové odstraňovanie viacnásobnej vrstvy pozdĺž okrajov tabule je s rezaclm zariadením spojený plynový horák. ktorý opaľuje pokryv v oblasti okraja. Pásové odstraňovanie pokryvu sa tu uskutočňuje súčasne s prirezávanlm sklenených tabúľ na požadovanú veľkosť. Nevýhodou tohto usporiadania je, že dvojstranne pokryté sklenené tabule, u ktorých sa má odstrániť pásová oblasť pokryvu na obidvoch stranách, sa musia otočiť o 180. Nakoniec sa musia druhý raz previesť cez príslušné zariadenie s horákom na odstránenie pokryvu. Tento spôsob je veľmi nákladný a náročný na čas. Jednostranne pokryté sklenené tabule sa do zariadenia na odstraňovanie vrstiev musia vždy vložiť tak, že pokrytá strana skla je nasmerovaná na zariadenie s plynovým horákom. Časť sklenených tabúľ sa takto pred spracovaním musl s príslušnými nákladmi otáčať. Pre nasledujúcu montáž viacerých sklenených tabúľ do vrstveného skla sa každé druhé sklo musl znovu otočiť. Okrem toho opaľovanie pokryvu sa uskutočňuje len obmedzenou rýchlosťou.Ďalšie riešenie čiastočného odstraňovania pokryvov na sklenených tabuliach je známe zWO-A-01197 45. Jedná sa o zariadenie na čiastočné odstraňovanie vodu odpudzujúcich pokryvov na automobilových sklách. Na mieste plynového horáka sa navrhuje použiť plazmový horák. Plazmový lúč má voči normálnemu plynovému plameňu podstatne presnejšie detinovaný prierez lúča a môžu sa detinovať aj menšie prierezy lúča. Opäť vzniká nevýhoda, že sklenené tabule, ktoré sú pokryté na obidvoch širších stranách, sa budú musieť otočiť a znovu viesť cez zariadenie, ked má pokryv čiastočne odstrániť na obidvoch stranách. Okrem toho pri používaní plazmového lúča vzniká problém, že odstup medzi plazmovou dýzou a povrchom sklenených tabúľ sa musí dodržiavať relativne presne. Ked je odstup príliš malý, plazmový lúč može zhasnúť alebo je výsledok spôsobu odstraňovania vrstiev nedostatočný. Ked je odstup príliš veľký, odstraňovanie vrstiev je rovnako nedostatočné a zostávajú zvyšky pokryvu. Dochádza k poruchám a vzniká odpad pri výrobe sklenených tabúľ s čiastočne odstráneným pokryvom. Ktomuto známemu zariadeniu nie je uvedené riešenie na presné dodržiavanie odstupu medzi plazmovou dýzou a povrchom sklenenej tabule.Preto je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie, ktorými možno pásovo a plošne odstraňovať organické a anorganické pokryvy na povrchoch sklenených tabúľ, pričom sklenené tabule sa pred spracovaním a po ňom nemusia otáčať, odstraňovanie pokryvu možno uskutočniť jednostranne, ako aj za sebou obojstranne, alebo súčasne obojstranne, možno uskutočniť odstraňovanie pokryvu na ľubovoľnej oblasti plochy sklenenej tabule a súčasne sa zaručí dodržanie optimálneho odstupu medzi plazmovou dýzou a plochami širších strán..2 Táto úloha sa vyriešila pn spôsobe podľa predvýznaku nároku 1 podľa vynálezu pomocou vyznačených význakov tohto nároku a pri zariadeni podľa predvýznaku nároku 6 podľa vyznačenýd význakov tohto nároku 6. Výhodné dalšie uskutočnenia vynálezu vyplývajú z význakov závislých nárokov.Pri spôsobe podľa vynálezu sa v oblasti povrchu sklenenej tabule, z ktorej sa má odstrániť vrstva, usporiada najmenej jeden pár plazmových dýz a výstupné otvory plazmového lúča sa nasmerujú proti sebe a súčasne každý na protilahlý povrch širších strán sklenenej tabule. Obidve dýzy jedného páru plazmových dýz sa ovládajú a poháňajú spoločne. Oblasť jedného povrchu je voliteľne vystavené plazmovému lúču jednej z dvoch dýz dýzového páru alebo zoboch dýz súčasne na oblastí dvoch povrchov. Pritom sa voblasti povrchov vystavenej plazmovému lúču odstraňuje pokryv a súčasne sa aktivuje povrch skla. Pomocou usporiadania najmenej jedného páru plazmových dýz a tým, že obidva plazmové lúče sú nasmerované proti sebe, možno sklenenú platňu zaviesť medzi dva plazmové lúče alebo párom plazmových dýz možno pohybovať po obidvoch stranách sklenenej tabule. Pritom sa obidve dýzy jedného páru plazmových dýz ovládajú a poháňajú spoločne a podla potreby sa môže uviesť do prevádzky jedna z dvoch dýz alebo obidve dýzy súčasne. Ked je sklenená platňa pokrytá len zjednej strany, do prevádzky sa uvedie len tá dýza jedného páru, na ktorú je nasmerovaný pokrytý povrch. Pritom sklenené tabule vedené cez zariadenie môžu byť pokryté ľubovoľným spôsobom na prednej alebo zadnej strane. Podla potreby sa uvedie do prevádzky dýza na prednej alebo na zadnej strane a príslušný povrch je vystavený plazmovému lúču. Takto pred zavedením do zariadenia už nie je nevyhnutné otáčať sklenené tabule tak, že pokrytý povrch je vždy nasmerovaný v rovnakom smere. Aj po vyjdeni zo zariadenia sa čiastočne odlúpané sklenené tabule už nemusia otáčať, pretože ich možno už dávať do zariadenia v správnej polohe a nakoniec ich s inými sklenenými platňami priamo poskladať do vrstveného skla. Sklenené tabule, ktoré sú pokryté na povrchoch obidvoch širších stranách, možno zbaviť vrstvy z obidvoch strán vjednom pracovnom chode a nemusia sa už otáčať a druhý raz viesť cez zariadenie. Tento spôsob spracovania vedie k zníženiu spracovatelských krokov, pretože odpadá otáčanie sklenených platni a viacnásobný prechod zariadením.Výhodné uskutočnenie spôsobu predpokladá, že obidve plazmové dýzy jedného páru sú usporiadané na spoločnej osi a na tejto spoločnej osi sú voči sebe usporiadané vopred zadaným odstupom. Podla vynálezu sa dalej navrhuje, aby počas posúvania sklenenej tabule cez zariadenie alalebo počas pohybu páru dýz pozdĺž sklenenej platni sa určovali zmeny polohy protiľahlých povrchov širších strán sklenenej tabule v oblasti medzi plazmovými dýzami pomocou dištančných senzorov. Vzávislosti od týchto zmien polohy sa pár plazmových dýz vždy posunie približne kolmo na sklenenú platňu v smere zmien polohy povrchov sklenených platni. Tieto kroky spôsobu umožňujú jednoduché nastavenie a korektúru odstupu medzi povrchmi sklenenej tabule a plazmovými dýzami. Súčasným posúvaním obidvoch dýz jedného páru sa tiež zabezpečí, že odstup dýz od povrchu sklenenej tabule je vždy optimálny. Zakrivenia sklenenej tabule alebo nerovnosti povrchu sa takto môžu vyrovnávať, ale čiastočne aj odchýlky polohy sklenenej tabule, ked nie je optimálne vedená cez zariadenie.Vdalšom uskutočnenl vynálezu spôsob predpokladá, že posun pám plazmových dýz sa uskutočňuje len vtedy, keď zmena polohy povrchov protiľahlých povrchov širších strán tabule prekročí vopred zadanú hodnotu posunu. Pritom sa vopred zadaná hodnota posunu zistí tak, že hodnota vo vzťahu kneutrálnej polohe sklenenej tabule sa vypočíta z rozdielu medzi maximálnym prlpustným pracovným odstupom medzi čelnou plochou plazmovej dýzy a povrchom tabule a minimálnym pracovným odstupom medzi čelnou plochou plazmovej dýzy a povrchom tabule. Tento spôsob zabezpečí, že obidve dýzy v pomere k obidvom povrchom sklenenej tabule nikdy nepodkročia minimálny odstup a nikdy neprekročia maximálny odstup. Tým sa zabezpečí, že plazmový lúč nezhasne a súčasne spôsob odstraňovania vrstiev vždy prebieha úplne a v optimálnej kvalite. Neutrálna poloha sklenenej tabule je pritom poloha, v ktorej sa sklenená platňa nachádza presne v strede medzi dvomi dýzami. Vtejto polohe je na obidvoch stranách sklenenej tabule odstup medzi príslušnými povrchmi tabule a dýzou rovnako veľký. Volný medzipriestor medzi dvomi dýzami jedného páru je potom určený súčtom hrúbky sklenenej tabule plus maximálny odstup, plus minimálny odstup.Pri zariadeni podľa vynálezu je na obidvoch stranách opomej roviny usporiadana pre sklenenú platňu vždy jedna plazmová dýza, pričom obidve plazmové dýzy tvoria pár a čelné plochy týchto dvoch dýz sú nasmerované voči sebe. Na každej plazmovej dýze je usporiadaný dištančný senzor, ktorý určuje minimálny odstup medzi čelnou plochou plazmovej dýzy a plochou sklenenej tabule. Medzi dvomi čelnými plochami dýz jedného páru vzniká volný odstup, ktorý zodpovedá najmenej súčtu hrúbky sklenenej tabule plus dvojnásobok minimálneho odstupu čelnej plochy plazmovej dýzy plus prípustná hodnota posunu. Toto usporiadanie podľa vynálezu má výhodu, že sa umožní dvojstranné spracovanie sklenenej tabule bez toho, aby sa sklenená platňa musela otočiť. Počas spôsobu spracovávania, pri ktorom sa pásovo odstraňuje čast pokryvu jedného povrchu sklenenej tabule, možno do prevádzky volitelne uviesť jednu z dvoch dýz alebo súčasne obidve dýzy. Dištančný senzor na každej dýze pritom zabezpečí, že sa nepodkročl minimálny odstup medzi čelnými plochami dýz a plochami sklenenej tabule, a tiež sa neprekroči maximálny odstup. Toto je nevyhnutné na zabezpečenie optimálnej funkcie plazmového lúča, ktorý vychádza z dýz. Keďže obidve dýzy sú nasmerované proti sebe, aj obidva dištančné senzory sú nasmerované proti sebe a vytvárajú na obidvoch stranách sklenenej tabule funkčnú jednotku. Volný odstup medzi čelnými plochami dvoch dýz jedného páru sa pritom zvolí tak, že zodpovedá najmenej súčtu hrúbky sklenenej tabule plus dvojnásobný minimálny odstup, plus predtým určená pripustná hodnota posunu. Prípustné hodnota posunu je pritom ten rozmer, o ktorý sa sklenená platňa môžepohnút medzi dvomi dýzami bez toho, aby sa podkročil minimálny odstup alebo prekročil maximálny odstup. Tým sa zabezpečí, že plazmový lúč vychádzajúci zdýz nemôže ani zhasnúť, ani sa prlliš silno rozptýlit. Prlpustná hodnota posunu takto zodpovedá aj intervalu tolerancie, v ktorej plazmový lúč má optimálny účinok. Keď sa sklenená platňa nachádza v neutrálne polohe. t. j. presne v strede medzi dvomi dýzami, odstup medzi čelnou plochou každej dýzy a povrchom sklenenej tabule zodpovedá súčtu minimálneho odstupu a polovici pripustnej hodnoty posunu.Podla vynálezu sa dalej navrhuje, že dištančný senzor je mechanická dištančné rozpera, ktorá pokračuje z čelnej plochy plazmovej dýzy v smere povrchu sklenenej tabule. V neutrálnej polohe sklenenej tabule medzi dvomi dýzami má predný koniec dištančnej rozpery nasmerovanej na povrch sklenenej tabule volný odstup od povrchu sklenenej tabule. Tento voľný odstup pritom zodpovedá polovici pripustnej hodnoty posunu sklenenej tabule. Následne dlžka mechanickej dištančnej rozpery zodpovedá najmenej minimálnemu prlpustnému spôsobu medzi öelnou plochou plazmovej dýzy a povrchom tabule. Avšak dlžka mechanickej dištančnej rozpery môže byt aj väčšia, keď sa ukáže ako výhodná na zaistenie kvality spracovania.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je prlpustná hodnota posunu určená rozdielom maximálneho pripustného pracovného odstupu medzi čelnou plochou plazmovej dýzy a povrchom tabule a minimálnym pracovným odstupom medzi čelnou plochou plazmovej dýzy a povrchom tabule. Táto hodnota posunu, o ktorú sa sklenená platňa smie medzi dýzami spoľahlivo posúvať, zabezpečuje, že dýzy dýzového páru sa pri najmenšej zmene neposunú, ale iba vtedy, ked odchýlky porušia kvalitu a funkčnosť spracovania.Podla vynálezu sa dalej navrhuje. aby plazmové dýzy mali rotačnú hlavicu a plazmový lúč vychádzal na čelnej stene rotačnej hlavice excentricky voči osi otáčania, aos sa otáčala. Takéto plazmové dýzy sú známe. V spojení s riešeniami podľa vynálezu majú výhodu, že dištančnú rozperu možno usporiadať približne v strede čelnej plochy plazmovej dýzy a v oblasti osi otáčania. To vedie k značným konštrukčným výhodám a umožňuje usporiadanie dištančných rozpier vrôznych uskutočneniach. Ako zvlášt výhodné sa ukazuje riešenie, pri ktorom dištančná rozpera pozostáva z plastového prvku vytvrdzovaného teplom s klznou plochou na prednom konci. Vhodné materiály pre takýto plastový prvok sú materiály zo skupiny fenoplastov, napriklad tyčka z papiera tvrdeného fenolovou žívicou. Takáto dištančná rozpera bráni poškodeniu povrchu skla pri kontakte s dištančnou rozperou. Preto je možné dýzy dýzového pám uložit tak, že pri kontakte dištančnej rozpery s povrchom tabule sa dištančná rozpera posunie približne kolmo voči povrchu tabule. Toto riešenie je velmi jednoduché a napriek tomu vedie k velmi vysokej prevádzkovej bezpečnosti.Ďalšie uskutočnenie vynálezu predpokladá, že dištančný senzor je bezdotykový senzor, pričom tento bezdotykový senzor je spojený s ovládacim zariadením. ovládacie zariadenie pôsobí spolu s polohovacim zariadením, ktoré pôsobí na pár plazmových dýz. Pri tomto uskutočnení sa používajú známe bezdotykové senzory, napríklad optický senzor. Pritom usporiadanie má aj pri použití bezdotykového senzora rovnaký voľný odstup medzi dýzami jedného dýzového páru a rovnakú prípustnú hodnotu posunu. ako už bolo oplsané vyššie. Senzor pritom určuje prípadné zmeny polôh povrchov sklenenej tabule a udáva príslušné meracie a ovládacie signály ovládaciemu zariadeniu a polohovaciemu zariadeniu pre dýzy napojenému za nim. To spôsobuje, že minimálny odstup sa nepodkročí a maximálny odstup medzi čelnými plochami plazmových dýz a povrchmi platni sa neprekročí.V ďalšom sa vynález vysvetlí na základe príkladov uskutočnenia s odkazom na priložené výkresy. zobrazujú Obrázok 1 spracovateľské zariadenie na odstraňovanie vrstiev z povrchovObrázok Zvýrez v oblast hrany sklenenej tabule a pár plazmových dýz aObrázok 3 pár plazmový dýz v čiastočnom reze.Obrázok 1 zobrazuje zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev, ktoré je časťou výrobného zariadenia na vrstvené sklá. Takéto výrobné linky na vrstvené sklá sú skonštmované ako horizontálne výrobné linky a môžu napriklad zahrnovat zariadenie 2 na predprípravu sklenených platní, zobrazené zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev,zariadenie na nanášanie dištančných rozpier, ako aj montážne zariadenie na montovanie viacerých sklenených platni do celku vrstveného skla. Zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev zahrnuje pritom podpemú rovinu 3, na ktorú sa známym spôsobom kladie a pridržuje sklenená platňa 2. V spodnej oblasti podpernej roviny 3 je usporiadaný ukladacl a dopravný pás 4, na ktorý sa kladie sklenená platňa 2. Pomocou tohto dopravného pásu 4 a dopravného servopohonu 10 sa sklenená platňa 2 posúva v horizontálnom smere cez zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev. Na osi 22, ktorá prebieha približne kolmo na sklenenú platňu 2, je usporiadaný pár plazmových dýz 5, 6. Tieto plazmové dýzy 5. 6 sú časťou jednej jednotky 7, resp. 8, ktorá je opatrená nevyhnutnými prostriedkami na vytváranie plazmy. Zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev má dalej nosné zariadenie 9, ktoré prebieha približne vo zvislom smere stroja 1 a rovnobežne s opornou rovinou 3. Plazmové jednotky 7, 8 sú posuvné pozdĺž tohto nosného zariadenia 9, a tým aj obidve plazmové dýzy 5, 6. Obidve plazmové dýzy 5, 6 dýzového páru sú nasmerované proti sebe a majú volný medzipriestor, cez ktorý sa vedie sklenená platňa 2. Plazmový lúč, ktorý vychádza z plazmovej dýzy 5, je nasmerovaný na predný povrch 37 sklenenej tabule 2. Plazmový lúč, ktorý vychádza z plazmovej dýzy 6, je nasmerovaný na zadný povrch 38 sklenenej tabule 2. Takto môže plazmový lúč pôsobiť buď len na povrch 37 sklenenej tabule 2,alebo len povrch 38. alebo na obidva povrchy 37, 38 súčasne. Vhorizontálnom smere sa spracovanie uskutočňuje tak, že sklenená platňa 2 sa posúva pomocou dopravného pásu 4 v horizontálnom smere cez-4 zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev popri plazmových dýzach 5. 6. Vo verlikálnom smere sa spracovanie uskutočňuje tak. že plazmové dýzy 5. 6 sa pohybujú pomocou plazmových jednotiek 7, 8 a vertikálneho nosného zariadenia 9 približne vo vertikálnom smere, a pritom sa uskutočňuje spracovanie jedného alebo obidvoch povrchov 37. 38 sklenenej tabule 2 plazmovými lúčmi. Vpredloženom príklade je zobrazené zariadenie 1 na odstraňovanie vrstiev vyhotovené špeciálne na to, aby sa spracovávala oblasť 39 hrán sklenených platní 2. ktoré sú na povrchoch 37, 38 širších strán pokryté jednostranné alebo dvojstranne. Pritom sa jedná o pokryvy. aké sa známym spôsobom používajú pri sklenených platniach pre izolačné vrstvené sklá alebo pri sklenených platniach pre protipožiarne vrstvené sklá. Pomocou zariadenia podľa vynálezu možno takéto pokryvy odstraňovať po pásoch. hlavne pozdĺž oblasti 39 hrán. Pri príslušnom ovládání vertíkálnych a horizontálnych servopohonov možno sa po povrchoch 37. 38 sklenenej tabule 2 pohybovať a pásovo odstraňovať pokryvy aj po lubovoľných líniách. Pri konfekčných. t. j. už na mieru prírezaných sklenených platniach 2. slúži zariadenie hlavne na odstránenie vrstvy z oblastí 39 hrán. Takto možno odstup držiace profily zplastu alebo kovu nalepit na sklenenú platňu 2 alebo sa môže vytláčať povrazec zodstup držiaceho materiálu dištančného na oblasť hrán. Pri sklenených platniach 2. ktoré sa musia ďalej delit. možno príslušné oblasti pozdĺž ktorých sa platňa zlomí so zariadením podla vynálezu zbaviť vrstiev po pásoch. Plazmový lúč pritom umožňuje velmi vysokú kvalitu odstraňovanie pokryvov a tiež vysokú pracovnú rýchlosť. Zároveň ionizovaný plyn plazmového lúča známym spôsobom zlepšuje adhéziu lepidla na povrchoch sklenenej tabule 2, pričom sa aktivujú povrchy skla.Obrázok 2 zobrazuje čiastočný rez vertikálnej oblasti 39 hrán sklenenej tabule 2, ktorá je na obidvoch povrchoch 37. 38 opatrená pokryvom 11, 12. Na zobrazenom prlklade sa jedná o sklenenú platňu 2, ktorá je určená na použitie v protipožiarnom vrstvenom skle. Toto vrstvené sklo pozostáva ztroch sklenených platni. pričom sklenená platňa 2 je usporiadaná vstrede. Pri hotovom vrstvenom skle je medzi touto strednou sklenenou platňou 2 a dvomi vonkajšími sklenenými platňami usporiadaná vždy vrstva známej protipožiarnej hmoty. Pri obidvoch pokryvoch 11, 12 sa jedná o tzv. základný náter. vzobrazenom príklade o anorganický pokryv. V oblasti 39 hrán sklenenej tabule 2 sa pokryv 11. 12 musí odstrániť pozdĺž pásových oblastí 16. 17 okrajov povrchov 37. 38. Na to je na osi 22. ktorá prebieha približne kolmo na sklenenú platňu 2, usporiadaný pár plazmových dýz 5, 6. Tieto dve plazmové dýzy 5. 6 sú - ako je opísané na obrázku 1 - časťou plazmových jednotiek 7. 8. Dve plazmové dýzy 5. 6 sú nasmerované proti sebe. Čelné plochy 18, 20 obidvoch plazmových dýz 5. 6 sú navzájom umiestnené v smere osi 22 s odstupom 27. Odstup 27 definuje voľný priestor medzi dvomi dýzami 5. 6. vktorom sa nachádza sklenená platňa 2. Keď sa sklenená platňa 2 nachádza presne vstrede medzi dvomi čelnými plochami 18, 20. táto poloha sa označuje ako neutrálna poloha. ktorá je definovaná osou 13. Zobidvoch predných čiel 18. resp. 20, dvoch plazmových dýz 5. resp. 6 vychádzajú plazmové lúče 14. resp. 15. Na zobrazenom príklade sú dva plazmové lúče 14. 15. s ktorými sa pokryv zo sklenenej tabule 2 odstraňuje súčasne z obidvoch strán. Obidve plazmové dýzy 5. 6 majú dýzové hlavice 32. 33. ktoré sa otáčajú okolo osi 22 v smere šípky 40. Táto konštrukcia dýz umožňuje použitie súosého presne definovaného plazmového lúča 15. 16. Keďže tieto plazmové lúče 14. 15 vychádzajú z dýzových hlavlc 32. 33 excentricky voči osi otáčania 22. možno rotačným pohybom dýzových hlavíc 32. 33 napriek tomu pôsobiť na relatívne širokú oblasť povrchov sklenenej tabule 2. Pritom šírku oblasti 16. 17 hrán na povrchoch 37. 38. ktoré treba zbaviť pokryvu, možno meniť tak. že montážna os. resp. os otáčania 22 obidvoch dýz 5, 6 sa posunie vzhľadom na hranu 39 sklenenej tabule 2.Na čelných plochách 18. resp. 20 dvoch plazmových dýz 5. 6 sú usporiadané dištančné senzory vo forme mechanických dištančných rozpier 23. resp. 24. Feto dištančné rozpery 23. 24 majú na svojich koncoch nasmerovaných proti povrchom 37. 38 sklenenej tabule 2 klzné plochy 35, 36. V neutrálnej polohe sklenenej tabule 2 tieto klzné plochy 35. 36 dištančných senzorov 23. 24 voči povrchom 37, 38 sklenenej tabule 2 majú vždy odstup 28. Ked sa sklenená platňa 2 posunie z neutrálnej polohy. môže sa posunúť dopredu. ako aj dozadu o vopred určenú hodnotu posunu. Pritom táto vopred určená hodnota 31 posunu (pozrite obrázok 3) zodpovedá celkovo dvojnásobnej hodnote odstupu 28. Táto vopred určená hodnota 31 posunu zodpovedá intervalu tolerancie. v ktorej plazmové lúče majú požadovanú kvalitu spracovania a nemôžu zhasnúť. Len čo sa povrchy 37, 38 sklenenej tabule 2 dotknú klznej plochy 35 dvoch dištančných senzorov 23. 24 a posunú sa dalej v tomto smere. obidve plazmové dýzy 5. 6 sa spolu ako pár posunú v smere odchýlky voči osi 13. Na to. aby sa tak stalo. sú obidve plazmové dýzy 5. 6 príslušné uložené tak. že sa môžu voľne pohybovať a/alebo pomocou regulačného servopohonu sa môže dodatočne vykonať pohyb povrchov 37. 38 sklenenej tabule 2. Mechanické dištančné rozpery 23. 24 zobrazené na obrázku 2 predstavujú zvlášť jednoduché riešenie. pretože nie sú nevyhnutné citlivé optické alebo elektronické senzory. Aj keď je v prevádzke len jedna alebo obidve plazmové dýzy 5, resp. 6 a spracováva a odstraňuje sa pokryv len zjedného z dvoch povrchov 37. 38 sklenenej tabule 2. kontroluje sa odstup aktívnej plazmovej dýzy 5. resp. 6 voči povrchu skla 37. resp. 38 spolu s protiležiacou dýzou, resp. jej dištančnou rozperou. Zabezpečuje sa to tak. že pred začiatkom spracovania sklenenej tabule 2 v spracovateľskom zariadení 1 sa nastaví odstup 27 medzi čelnými plochami 18. 20 dvoch plazmových dýz 5. 6 na správny rozmer. Tento odstup 27, ako je zrejmé z obrázka 3. sa zistí tak. že sa vypočíta súčet hrúbky 26 sklenenej tabule 2 plus dvojnásobný minimálny odstup 29 čelnej plochy plazmovej dýzy od povrchu skla. plus pripustná hodnota 31 posunu. Prípustná hodnota 31 posunu (pozrite obrázok 3) sa vopred určí tak. že sa vypočíta rozdiel medzi maximálnym prípustným pracovným odstupom 30 medzi čelnými plochami 18. resp. 20 plazmových dýz 5. resp. 6 a povrchov tabule 37. resp. 38. ako aj minimálnym prípustným pracovným odstupom 29 medzi čelnými plochami 18, resp. 20 plazmových dýz 5. resp. 6 a povrchom platní 37 resp. 38. Maximálny prípustný pracovný odstup 30 je pritom maximálna dĺžka plazmového

MPK / Značky

MPK: C03C 23/00

Značky: spôsob, zariadenie, tabúľ, pásové, sklenených, plošné, povrchov, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e4980-sposob-a-zariadenie-na-pasove-a-plosne-spracovanie-povrchov-sklenenych-tabul.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na pásové a plošné spracovanie povrchov sklenených tabúľ</a>

Podobne patenty