Spôsob a nástrojový systém na výrobu tenkostennej izolácie, ako aj tenkostenná izolácia týmto vyrobená

Číslo patentu: E 4695

Dátum: 09.12.2003

Autor: Kämpf Gerhard

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby tenkostennej izolácie z formovateľného materiálu relativnym pohybom prvého a ďalšieho fonnovacieho nástroja k sebe. Ďalej sa vynález týka tenkostennej izolácie vyrobenej takýmto spôsobom, ako aj nástrojového systému na výrobutenkostennej izolácie takýmto spôsobom.0002 Zo stavu techniky je pre výrobu tenkostenných konštrukčných dielov známy o.i. spôsob liatia vstrekom na výrobu plastových súčastí. Nevýhoda tohto spôsobu spočíva vtom, že v dôsledku obmedzeného správania sa pri toku. napriek pridaniu látok napomáhajúcich tekutosti, sa dajú vyrobiť len konštrukčné diely s obmedzenou dĺžkou.0003 Z JP 06245415 je známy stator pre elektromotor, zhotovený z plechov, ako aj spôsob jeho výroby. Na izoláciu jednotlivých plechov statora medzi sebou sa do statora zavedie vnútorná forma, ktorá vyplní celý vnútomý dutý priestor vo vnútri uloženej drážky statora. Následne sapriestory medzi plechmi statora vyplnia ochranným lakom a vnútorná forma sa vyberie.0004 JP 05015120 zverejňuje dvojdielnu formu na liatie vstrekom na výrobu plášťa statora,pričom jedna polovica formy obsahuje valcovitý úsek s drážkami na jeho plášťovej ploche. Na obstreknutíe plechov statora sa tieto súčasti zavedú do vnútorného priestoru formy a forma naliatie vstrekom sa uzatvorí.0005 Z JP 09294342 vyplýva spôsob výroby statora, ktorý potláča vytvárame vírivých prúdov. Tento stator sa vyrába z častíc z magnetického materiálu, ktoré sú obklopené plášťom izolačnej vrstvy zo živice. Tieto častice sa zmíešajú s tekutou živicou, zavedú sa do lejacej formy amožné spoľahlivo vyrábať aj tenkostenné konštrukčne diely s malými hrúbkami vrstiev.0007 Táto úloha je realizovaná spôsobom s význakmi patentového nároku 1. Na izoláciu je úloha vyríešená význakmi patentového nároku 8 a pre nástrojový systém význakmi patentových0008 Pri spôsobe podľa Vynálezu sa najskôr vyplní dutý priestor ďalšieho konštrukčného dielu,vloženého do prvého formovacieho nástroja, alebo dutý priestor prvého fonnovacieho nástroja tekutým (napr. roztaveným) formovateľným materiálom. V druhom spôsobovom krokunasleduje relativny pohyb prvého a ďalšieho formovacieho nástroja k sebe, pričom dochádzak čiastočnému vytlačeniu formovateľného materiálu a dochádza k vzniku žiadanej tenkostennej oblasti z forrnovateľného materiálu medzi oblasťou vonkajšej steny ďalšieho formovaciehonástroja a oblasťou vnútornej steny dutého priestoru (vloženého ďalšieho konštrukčného dielualebo prvého formovacieho nástroja).0009 Ako formovateľné materiály je možné použiť o.i. termoplastické taveniny, kovové taveniny a/alebo reaktívne živice v tekutom stave. Tieto materiály je možné dodatočne obohatiť plnivami, zosilňujúcími látkami (napr. keramickými prvkami, sklenenými vláknami, uhlíkovými0010 Vprotiklade k spôsobu liatia vstrekom podľa stavu techniky je možné vyrábať konštrukčne diely s extrémne tenkými stenami v prakticky neobmedzenej dĺžke týchto dielov, retože druh m s ôsobov m krokom čiastočného tlačenia formovateľného materiálu e možné Jdosiahnuť presne kvantifikovaný úbytok materiálu. Ďalej sa plnený dutý priestor vprvomspôsobovom kroku úplne alebo čiastočne zaplní bez toho, aby existovala hranica obmedzujúcatento spôsob čo sa týka dĺžky dutého priestoru.0011 Podľa prvého variantu spôsobu môže formovateľný materiál vypĺňať dutý priestor pozaplnení prevažne alebo úplne.0012 Podľa ďalšieho variantu spôsobu môže formovateľný materiál vyplňať dutý priestor po0013 Pri vytlačení formovateľného materiálu relatívnym pohybom prvého a ďalšieho formovacieho nástroja ksebe sa pri úplnom vyplnení dutého priestoru formovateľnýmmateriálom za vytvorenia tenkostennej vrstvy steny tenkostenného konštrukčného dielu všetokuž nepotrebný materiál odstráni, vytlačí a prípadne privedie k ďalšiemu (novému) využitiu.0014 Pri len čiastočne vyplnenom dutom priestore je možné vzájomným priblížením prvého a ďalšieho formovacieho nástroja vtiahnuť film zformovateľného materiálu do oblasti štrbinymedzi oblasťou vnútornej steny dutého priestoru a oblasťou vonkajšej steny ďalšieho0015 Požadovaná tenká stena tenkostenného konštrukčného dielu tak vznikne z formovateľného materiálu v priebehu relativneho pohybu prvého a ďalšieho formovacieho nástroja k sebev oblasti medzery medzi oblasťou vnútornej steny dutého priestoru a oblasťou vonkajšej steny0016 Všeobecne môže pri všetkých variantoch spôsobu dôjsť k dodatočnému zavedeniu prídavného forimovateľného materiálu, aby bolo možné pri uskutočňovaní spôsobu zaviesťformovateľnýr materiál na každé požadované miesto.0017 Pri spôsobe podľa vynálezu sa opísaný spôsob použije na vnesenie tenkostennej izolácie ztvámeněho materiálu do drážok statorových plechov elektrického stroja. Pritom sa zaplnia drážky mnohých statorových plechov, usporiadaných v prvom forrnovacom nástroji za sebou.Tieto drážky vytvárajú pri svojom radení za sebou zaplňovaný pozdĺžny dutý priestor.0018 Opísainý spôsob podľa vynálezu umožňuje spoločne vyplniť a zaizolovať drážky mnohých za sebou usporiadaných statorových plechov. Na rozdiel od spôsobu liatia vstrekom pritom nedochádza tiež k žiadnym obmedzeniam čo sa týka počtu za sebou usporiadaných statorových0019 Spôsob podľa vynálezu umožňuje uskutočňovať tenkostennú izoláciu s hrúbkou najmä od 0,1 mm až l mm vo vnútri jednotlivých drážok statorových plechov, pričom statorové plechy môžu pri svojom za sebou nasledujúcom usporiadaní dosahovať prakticky ľubovoľné dĺžky a jetým umožnené vyrábať a to predovšetkým tiež veľké motory.0020 Pomer hrúbky steny k dĺžke konštrukčného dielu môže pritom byť najmä menší ako súčíníteľ 2,5 x 103 (teda napr. to môže byť konštrukčný diel s hrúbkou steny 0,3 mm a dĺžkou viac ako 120 mm), takže je možné hospodárne vyrábať veľmi tenkostenné a súčasne veľmi dlhé0021 Tenkostenný konštrukčný diel podľa vynálezu, ktorý je vyrobený opísaným spôsobom,môže byť vzhtľadom na minimalizáciu hrúbky steny a maximalizáciu dĺžky príslušného konštrukčného dielu vytváraný prakticky ľubovoľne. Spôsobom podľa vynálezu je tiež možnerozdielne vytvárať a presne modelovať hrúbku steny tenkostenného konštrukčného dielu.0022 Tenkostennú izoláciu podľa vynálezu z formovateľného materiálu v drážkach statorových plechov je možné vyrábať s časovou úsporou bez toho, aby existovalo obmedzenie vzhľadom na veľkosť motora a tým na počet za sebou usporiadaných statorových plechov. Doterazpotrebné náročné izolovanie statorových plechov a manipulácia s nimi tak môže odpadnúť.0023 Pri nástrojovom systéme podľa vynálezu sa najskôr usporiadajú prvý a druhý formovací nástroj (príp. tiež ďalšie nástroje), ktoré je možné vzájomne ksebe priblížiť relatívnym pohybom. Vkoncovej polohe je medzi vonkajšou oblasťou ďalšieho forrnovacieho nástrojaa vnútornou oblasťou dutého priestoru (konštrukčného dielu vloženého do prvého formovaciehonástroja alebo prvého formovacieho nástroja samotného) usporiadané ľubovoľne dimenzova teľná oblast štrbiny, ktorá predstavuje tenkú stenu tenkovrstvového konštrukčného dielu.0024 Vynález je bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočnenia na obrázkoch výkresov.Tie predstavujú obr. l dutý priestor prvého formovacieho nástroja, zaplnený formovateľným materiálom, obr. 2 nástroj podľa obr. 1 s čiastočne vniknutým ďalším forrnovacím nástrojom a s čiastočnýmvytlačením materiálu, obr. 3 nástroj podľa obr. l po vybratí ďalšieho formovacieho nástroja s vytvorenou vrstvou stenydookola, obr. 4 schematicke znázomeníe balíka statorových plechov elektrického stroja s drážkami naumiestnenie izolácie, ako aj obr. 5 zväčšené znázomeníe A z obr. 4. 0025 Z obr. l - 3 vyplývajú rôzne spôsobové kroky spôsobu podľa vynálezu.valec), ktorý je podľa prvého spôsobového kroku a tým tiež vo vnútomom dutom priestore 18celkom vyplnený (tekutým) roztaveným fonnovateľným materiálom 2.0027 Ako ďalší spôsobový krok uskutoční podľa obr. 2 ďalší formovací nástroj 3 (tu razník) pohyb dovnútra formovacieho nástroja, čím vytlačí tam sa nachádzajúci formovateľný materiál 2a ten môže napr. vystúpiť na zadnej strane 4 formovacieho nástroja 1 alebo na inom mieste.0028 Obr. 2 znázorňuje formovacie nástroje 1 a 3, ktoré sa pohli relatívnym pohybom v smere 5 k sebe, v strednej polohe spôsobu. Formovateľný materiál 2 je vytlačený na prednej koncovej oblasti 6 formovacieho nástroja 3. Ak prenikne ďalší formovací nástroj 3 úplne formovacím nástrojom 1, vznikne v dôsledku plného úniku formovateľného materiálu 2 medzi oblasťou 15 vonkajšej steny ďalšieho formovacieho nástroja 3 a oblasťou 16 vnútornej steny formovaciehonástroja l ľubovoľne tenkostenná, takto vytváraná vrstva 7 steny, ktorú je možné vybraťz prvého formovacieho nástroja 1 ako puzdro.0029 Geometria vrstvy 7 steny (napr. jej hrúbka 8) sa môže vytvárať individuálne v závislosti od usporiadania tvaru ďalšieho formovacieho nástroja 3. Tak je možne realizovať aj oblastisrôznymi hrúbkami 8. Spôsob podľa vynálezu nie je vzhľadom kdlžke 9 vzníkajúceho

MPK / Značky

MPK: H02K 15/12, B29C 47/00, B29C 41/02, B29C 45/03, B29C 41/12, B29C 45/14

Značky: nástrojový, spôsob, tenkostenná, výrobu, izolácia, vyrobená, systém, izolácie, tenkostennej, týmto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e4695-sposob-a-nastrojovy-system-na-vyrobu-tenkostennej-izolacie-ako-aj-tenkostenna-izolacia-tymto-vyrobena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a nástrojový systém na výrobu tenkostennej izolácie, ako aj tenkostenná izolácia týmto vyrobená</a>

Podobne patenty