Besylátová soľ 7-(2-(4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrid-1- yl)etyl)izochinolínu, jej príprava a jej použitie v lekárstve

Číslo patentu: E 4048

Dátum: 15.03.2006

Autori: Monnier Olivier, Barre Corinne

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje na novú soľ 7-(2-(4-(3-trifluórmetylfenyD-l,2,3,6-tetrahydro pyrid-1-yl)etyl)izochinolínu, jej pripravu a jej použitie v lekárstve.0002 7-(2-(4-(3-TriñuórmetylfenyD-l,2,3,6-tetrahydropyrid-1-yl)etyl)izochinolín ďalej uvedeného vzorea (I) je opísaný v dokumente WO 2001/029026.Táto zlúčenina je medzi ostatnými tetrahydropyridínovými derivátmi opísaná ako modulačnámolekula aktivity faktora TNF-alfa (anglicky označovanćho ako Tumor Necrosis Factor).0003 Dokument W 0 2001/029026 opisuje 7-(2-(4-(3-triñuónnetylfenyD-l,2,3,6-tetrahydropyrid-1-yl)etyl)izochinolin vo fonne voľnej bázy alebo vo forme rôznych solí, akou je0004 Teraz bolo zistené, že monobenzénsulfonátová soľ (tiež označované ako besylát) tej istej zlúčeniny má výhodné vlastnosti, ktoré túto soľ robia zvlášť vhodnou pre jej použitie ako0005 Predmetom vynálezu je teda besylátová sol 7 -(2 -(4 -(3 -trifluórmetylfenyD -l,2,3,6-tetrahydropyrid-l-yl)etyl)izochinolínu, jej priprava a jej použitie v lekárstve. Besylátová sol 7-(2-(4-(3 -trifluórmetylfenyD-l ,2,3 ,ó-tetrahydropyrid- 1 -yl)etyl)izochin 0 línuje definovaná nasledujúcim vzorcom (II).0006 Neočakávane bolo preukázané, že besylátová forma zlúčeniny vzorca (I) má ešte lepšie vlastnosti stability, najmä pokiaľ ide o stabilitu voči vlhkosti, ako dihydrochloridováalebo fumarátová forma tej istej zlúčeniny.0007 Taktiež bolo preukázané, že besylátová forma zlúčeniny vzorca (I) má navyše zlepšené hygroskopické vlastnosti vzhľadom na dihydrogénsulfátové, dibesylátovć alebodihydrochloridové fonny tej istej zlúčeniny.0008 V súlade s vynálezom je možné pripraviť zlúčeninu všeobecného vzorca (I) spôsobom opísaným v prihláške W 0 2001/029026. V nasledujúcom opise sú východiskové látky a reakčné zložky, ktorých príprava tu nie je uvedená, komerčne dostupné alebo opísané v literatúre, alebo môžu byť pripravené spôsobmi, ktoré sú opísane v literatúre, alebo ktore sú0009 Výhody vyplývajúce z besylátovej formy zlúčeniny vzorca (I) oproti voľnej báze alebo ostatným formám soli uvedenej zlúčeniny, akými sú dihydrochlorid a fumarát, budú0010 3,86 g kyseliny benzěnsulfónovej sa za miešania pri teplote 70 °C rozpustí v 50 ml etanolu. K etanolovému roztoku kyseliny benzénsulfónovej sa za miešania pridá l lg 7-(2-(4Získaný roztok sa potom ochladí zo 70 °C na 20 C použitím teplotného gradientu -20 °C za hodinu.Vylúčená zrazenina sa potom odñltruje, dvakrát premyje 22 ml etanolu, a potom sa vysuší za vákua pri teplote 50 °C.Požadovaný produkt s čistotou 99 sa získa vo forme bieleho prášku.0011 Bola študovaná chemická stabilita zlúčeniny vzorca (I) vo forme dihydrochloridu, dihydrogénsulfátu, fumarátu, dibenzénsulfonátu a monobenzénsulfonátu.Každá z piatich vyššie uvedených solí je vystavená teplu, vlhkosti a svetlu použitím- 14 dní pri teplote 80 °C,- 14 dní pri teplote 80 °C a relatívnej vlhkosti (HR) rovnej 80 ,- expozícii svetlom zodpovedajúcim 400 W.h.m 2.Výsledky namerané s použitím vysokovýkonnej kvapalinovej chromatograñe (HPLC) súpodmienky/soľ dihydrochlorid východisková čistota 97,0 14 dní pri 80 CTakto je zrejmé, že zlúčenina vzorca (I) vo forme besylátu vykazuje jednu z najvyšších chemických stabilít voči teplu. Zlúčenina (I) vo forme besylátu patrí taktiež medzi najmenej degradované soli pri testeuskutočnenom pri súčasnom pôsobení tepla a vlhkosti.0012 Obsah vody V piatich vyššie uvedených zlúčeninách bol študovanýTesty TGA sa uskutočňujú použitím zariadenia TA 8000 vybaveným modulom TGA 850. Teplotná kalibrácia sa uskutočňuje klasicky použitím tavenia india.Použité experimentálne podmienky bol nasledovnédihydrogénsulfát, 250 °C alebo 300 °C pre dibesylát a besylát.Čistenie systému sa uskutočňuje použitím dusíka pri prietoku 70 ml/min.Použitými kelímkami boli kelímky z kremeňa s obsahom 70 l.Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke II.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/472, C07D 401/00, A61P 19/00

Značky: yl)etyl)izochinolínu, 7-(2-(4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrid-1, lekárstve, použitie, príprava, besylátová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e4048-besylatova-sol-7-2-4-3-trifluormetylfenyl-1236-tetrahydropyrid-1-yletylizochinolinu-jej-priprava-a-jej-pouzitie-v-lekarstve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Besylátová soľ 7-(2-(4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrid-1- yl)etyl)izochinolínu, jej príprava a jej použitie v lekárstve</a>

Podobne patenty