Oporný kotúč na uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 4001

Dátum: 06.05.2006

Autor: Fietz Roland

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka opomého kotúča pozostávajúceho z nosného prstenca a na vonkajšom obvode nosného prstenca usporiadaného opomého prstenca z elastického polymérneho materiáluna uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom.Na opomé kotúče na uloženie rotora na spríadacích strojoch s otvoreným koncom sa kladú vysoké požiadavky, pretože sú vysoko dynamicky zaťažované a musia vykazovať veľkú teplotnú stálosť. Pri spriadacom stroji je tiež význanmá stále väčšia potreba energie, ktorá má podstatný vplyv na prevádzkové náklady spriadacieho stroja. Následkom je snaha udržať napriek zvýšeným otáčkam motora opotrebenie oporných kotúčov tak nízke, ako je lenmožné, čo sa rovnakou mierou týka aj potreby energie.V spise DE 37 19 445 A 1 je znázomený pohon rotora spriadacieho stroja s otvoreným koncom pomocou dvojice oporných kotúčov, ako aj základne vytvorenie opomého kotúča. Oporná kotúče majú nosné prstence, na ktorých sú na vonkajšom obvode usporiadané opomé prstence z polymémeho materiálu. Pre lepší odvod tepla je opomý kotúč vybavený vo svojejstrednej oblastí chladiacou drážkou.Iná možnost odvodu tepla je znázornená v spise DE 100 27 036 C 2. Tam je opomý kotúč vytvorený z aspoň dvoch axíálne sa stýkajúcich čiastkových kotúčov, ktoré vymedzujú čiastočným axiálnym odstupom pomocou mostíkov duté priestory, ktoré siahajú až k vonkajšiemu obvodu opomého kotúča. Aspoň jeden z týchto čiastkových kotúčov má axiálne prechody,ktorými sa pri rotácii opomého kotúča do dutých priestorov nasáva vzduch, ktorý sa po prechode dutými priestormi prúdením vypúšťa radiálne na obvode. Týmto opatrením sa zníži teplotné zaťaženie opomého kotúča aj rotora. Taký opomý kotúč má však relativne vysoké výrobné náklady a existuje nebezpečenstvo, že v dutých priestoroch sa nahromadí nečistota a žmolky, ktoré vedú k nekľudnému chodu opomého kotúča a môžu mat za následok poško denie výrobku, resp. spriadacieho stroja.Základom vynálezu je úloha vyhnúť sa nevýhodám doteraz známych operných kotúčov a vytvoriť zlepšený oporný kotúč, ktorý je možné vyrobiť s priaznivými nákladmi a ktorý pripúšťavýrazne vyššie otáčky, ako ktoré boli doteraz možné.Riešenie stanovenej úlohy je dosiahnuté význakmi nárokov l a 16. Závislé nároky 2 až 15predstavujú výhodné ďalšie uskutočnenia predmetu vynálezu.Nový oporný kotúč sa vyznačuje tým, že nosný prstenec je aspoň na jednej zo strán svojho vonkajšieho okraja vybavený bočným prstencom, ktorý je usporiadaný vo vzdialenosti od vonkajšieho okraja, pomocou nosníkov je spojený s nosným prstencom a ktorý má na svojom vonkajšom obvode taktiež oporný prstenec. Pri tejto forme uskutočnenia vznikne opomý kotúč, ktorý má na jednej strane nosný prstenec s určitým vybraním, ktorý je pomocou nosníkov pevne spojený s nosným prstencom, ktorý však má v oblastiach medzi jednotlivými nosníkmi štrbiny, ktorými sa pri otáčavom pohybe opomého kotúča dopravuje vzduch.Nosníky môžu byť na tento účel príslušne vytvorené.V najjednoduchšej forme je vonkajší okraj nosného prstenca vytvorený ako veniec a na jeho vonkajšom okraji je usporiadaný bočný prstenec. Pritom bočný prstenec spolu snosným prstencom a nosičmi tvorí jednotnú, ztoho istého materiálu vyrobenú súčasť. Táto súčasťmôže byt napriklad vyrobená spôsobom tlakového liatia, vstrekovaním alebo pretláčaním.Nosníky samotné sú usporiadané v rovnakých uhlových odstupoch. Pritom sa používajú aspoň tri nosníky. V najjednoduchšej forme nosníky pozostávajú zmostíkov prepájajúcich vonkajší okraj nosného prstenca s bočným prstencom. Tiež je možné vytvoriť nosníky v podobe pahýľovitých opôr, ktoré vychádzajú z nosného prstenca samého alebo tiež zo spodnej strany vonkajšieho okraja nosného prstenca. Výhodná forma uskutočnenia však predpokladá,že nosníky majú podobu kolesových lopatiek, ktoré siahajú až k náboju nosného prstenca. Avšak nezávisle od toho, či sú nosníky vytvorené ako mostíky, pahýľovité opory alebo kolesové lopatky, je ich povrch vytvorený a vybavený zakriveniami tak, aby sa vzduch dopravoval štrbinami v požadovanom smere. Pritom sa nechladí zvnútra len samotný oporný kotúč, ale aj konštrukčné diely, ktoré ležia V blízkosti, ako je rotor, valivé ložiská, brzdové čeľuste a podobne. Účinky prúdenia vedú k nižším teplotám v celom agregáte, zabraňujú takprehriatiu a predlžujú tým životnosť komponentov stroja. Podľa zvolenej formy uskutočnenianosičov môže byť prúd vzduchu riadené vedený z priestoru pod bočným prstencom kotúča radiálne smerom von alebo aj obrátene. Navyše sa môžu pri zdvojenom usporiadaní opomýchkotúčov vytvoriť aj rovnosmemé, resp. protismemé vzdušné prúdy.Ako nosný prstence, tak aj bočný prstenec je vybavený opomým prstencom, ktorý môže byť známym spôsobom spojený s nosným prstencom, resp. bočným prstencom. Spoj môže byt sílový alebo tiež tvarový. Navyše opomé prstence na svojich radiálnych obežných plocháchmôžu byť vybavené profilovaním, napr. drážkami.Je výhodné, ak sa vyrobí nosný prstence z plastu a do jeho náboja sa vsadí puzdro pozostávajúce z kovu. To má za následok zlepšené usadenie na ložiskovom čape. Všeobecne sa však poznamenáva, že nosný prstenec vrátane bočného prstenca je však možne kompletne vyrobiťVýhody nového opomého kotúča spočívajú v dobrom odvode tepla a tiež v zvlášť dobrejmožnosti čistenia, pretože všetky duté priestory sú zvonka dobre prístupné a viditeľné.Výroba opomého kotúča sa môže diať tak, že nosný prstenec sa na aspoň jednej strane svojho vonkajšieho okraja vyrobí s axiálne prečnievajúcim vencom, ktorý je pomocou nosníkov spojený s nosným prstencom, pričom nosný prstence aj veniec sú na svojích vonkajších obvodoch vybavené opomým prstencom. Nadväzne na to sa veniec oddelí od nosného prstenca,pričom sa prechodová oblasť medzi nosným prstencom a vencom prereže, takže sa vytvorí otvorená prstencová drážka medzi nosníkmi, smerujúca do priestoru pod vencom. Veniec potom tvorí bočný prstenec. Pri opomom kotúči, ktorý má byť vybavený dvoma bočnýmí prstencami, sa na obidvoch stranách nosného prstenca vyhotoví príslušná drážka. Tvar drážkyzostáva zachovaný aj v úsekoch nosníkov.Stručný opis výkresu Vynález bude ďalej ozrejmený na základe príkladov uskutočnení znázomených na výkrese. Na ňom predstavujeObr.l rez opomým kotúčom pozostávajúcim z nosného prstenca s bočným prstencom napo jeným pomocou mostíkov, v perspektívnom pohľadeObr.2 rez oporným kotúčom s pahýľovitými oporami aObr.3 rez opomým kotúčom, pri ktorom je bočný prstenec upevnený na nosnom prstenciV nasledujúcich príkladoch sú znázomené opomé kotúče 1 vždy v reze a vperspektívnom pohľade. Pozostávajú z nosného prstenca 2 s oporným prstencom 3 z polymérneho materiálu a z bočného prstenca 7, ktorý má taktiež Opomý prstenec 10. Nosný prstenec 2 a bočný prstenec 7 sú jednotným konštrukčným dielom, ktorý je vyrobený vstrekovacím spôsobom. Sú vzájomne spojené pomocou nosníkov 9 vytvorených ako mostíky 4. Pre oporné prstence 3 a 10 sa volí polyuretán s tvrdosťou väčšou ako 90 ° Shore A. Obidva oporné prstence 3 a 10 sú od seba oddialené pomocou prstencovej drážky 20. Prstencová drážka 20 môže siahať až po mostíky 4 alebo až do nich. Medzi vonkajším okrajom 6 nosného prstenca 2 a bočným prstencom 7, ako aj jednotlivými mostíkmi 4 existujú štrbinovite otvory 21, ktoré otvárajú radiálne smerom von priestor 22 ležiaci radiálne pod bočným prstencom 7. Tadíaľ sa pri otáčavom pohybe opomého kotúča 1 dopravuje von vzduch z priestoru 22. Vzdušný prúd,jeho množstvo asmer, môže byt vopred určený pomocou zodpovedajúceho vytvarovaniamostíkov 4. Mostíky 4 samotné sú usporiadané v rovnakých uhlových odstupoch 11.Na obr.2 oporný kotúč 1 pozostáva znosného prstenca 2, ktorý je na svojom vonkajšom obvode vybavený oporným prstencom 3 z elastického polymérneho materiálu. Opomý prstenec 3 je chemicky naviazaný na nosný prstenec 2 a ukotvený v prstencovitej drážke 14 v tvare hlavice. Na pravej strane jeho vonkajšieho okraja 6, znázomeného v zobrazení na obrázku vpravo, má nosný prstenec 2 bočný prstenec 7. Tento bočný prstenec 7 je usporiadaný vo vzdialenosti 8 od vonkajšieho okraja 6 nosného prstenca 2. Pomocou nosníkov 9, vytvorených ako pahýľovíté opory 15, je bočný prstenec 7 držaný na nosnom prstenci 2. Nosný prstenec 2,bočný prstenec 7 a nosníky 9 sú jednotné vyrobené z rovnakého materiálu. Bočný prstenec 7je na svojom vonkajšom obvode taktiež vybavený opomým prstencom 10, ktorý má rovnaký

MPK / Značky

MPK: D01H 4/00

Značky: otvoreným, spôsob, koncom, výroby, rotora, oporný, kotúč, stroji, spriadacom, uloženie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e4001-oporny-kotuc-na-ulozenie-rotora-na-spriadacom-stroji-s-otvorenym-koncom-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oporný kotúč na uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty