Prostriedky bez kyseliny askorbovej obsahujúce inhibítor absorpcie cholesterolu, inhibítor HMG-COA reduktázy a stabilizačné činidlo

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka farmaceutickej zmesi pre veľkoobjemové prostriedky a perorálne dávkove jednotky pozostávajúcej z kombinácie inhibítora 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A (HMG-CoA) reduktázy,najmä simvastatínu, s inhibítorom absorpcie cholesterolu, najmä ezetimibom, alebo farmaceutický prijateľnými solami, solvátmi alebo estenni týchto zlúčenín, ktorá je užitočná na kontrolu Iipidov a na prevenciu alebo liečenie aterosklerotických ochorení a súvisiacich ťažkostí a chorobných príhod, za predpokladu, že prostriedok neobsahuje kyselinu askorbovú.V priebehu niekoľkých desaťročí sa ujasnilo, že zvýšený krvný cholesterol je významným rizikovým faktorom pri koronárnej chorobe srdca (CHD), a množstvo štúdii preukázalo, že riziko CHD príhod sa môže zredukovať terapiou na zníženie Iipidov. Pred rokom 1987 bol inštrumentár na zníženie lipidov obmedzený vpodstate na málo nasýtený tuk a cholesterolovú diétu, sekvestranty kyseliny žlčovej (cholestyramín a kolestipol), kyselinu nikotinovú (niacín), ñbráty a probukol. Nanešťastie, všetky tieto liečby mali obmedzenú buď účinnosť alebo únosnost, alebo obidvoje. Podstatné zníženia LDL (lipoprotein s nízkou hustotou) cholesterolu sprevádzané zvýšením HDL (lipoprotein svysokou hustotou) cholesterolu sa dá dosiahnuť kombináciou stravy so zníženým obsahom tuku a sekvestrantov kyseliny žlčovej, s alebo bez prídavku kyseliny nikotinovej. Avšak, túto liečbu nie je ľahké podávať alebo znášať a preto bola často neúspešná, s výnimkou špecializovaných Iipidových klinik. Fibráty spôsobujú mieme zníženie LDL cholesterolu sprevádzané zvýšeným HDL cholesterolom a značné zníženie triglyceridov, a preto sú dobre znášané. Tieto lieky sú preto ovela viac používané. Probukol spôsobuje len malé zníženie LDL cholesterolu a taktiež znižuje HDL cholesterol, čo sa,kvôli silnej nepriamej úmere medzi hladinou HDL cholesterolu a CHD riziku, všeobecne považuje za nežiaduce. Zavedením Iovastatínu, prvého inhibítora HMG-CoA reduktázy, dostupného na predpis v roku 1987, boli lekári po prvýkrát schopní získať velké zníženia plazmového cholesterolu s veľmi malým množstvom nepriaznivých účinkov.Nedávne štúdie jednoznačne preukázali, že Iovastatín, símvastatín a pravastatín, všetky členy triedy HMG-CoA reduktázových inhibítorov, spomaľujú postup aterosklerotických poškodení v koronárnych a krčnicových tepnách. Ukázalo sa, že símvastatín a pravastatín znižujú riziko príhod spojených s koronárnou chorobou srdca, a v prípade simvastatinu veľmi podstatné zníženie rizika koronárnej smrti a totálne mortality,čo preukázala štúdia Scandinavían Simvastatin Survival Study. Táto štúdia taktiež poskytuje niekoľko dôkazov v súvislosti so znížením cerebrovaskulárnych príhod.Napriek značnému zníženiu rizika koronárnej chorobnosti a morlality, dosiahnutému simvastatínom, je riziko u liečených pacientov stále značné. Napríklad, v štúdii Scandinavían símvastatín Survival Study, 42 zníženie rizika koronámej smrti stále ponecháva 5 z liečených pacientov umriet na svoju chorobu v priebehu tejto 5-ročnej štúdie. Je jasne potrebné ďalšie zníženie rizika.O niektorých hydroxy-substituovaných azetidinónoch, akým je napríklad ezetimib (opísaný v U.S. patentoch č. 5,767,115 a Re. 37721) je v súčasnosti známe, že sú užitočné ako hypocholesterolemické látky pri liečbe a prevencii aterosklerózy. Cholesterylestery sú významnou zložkou aterosklerotických poškodení avýznamnou formou hromadenía cholesterolu vbunkách stien tepny. Tvorba cholesterylesterov je taktiež kľúčovým krokom pri intestinálnej absorpcii cholesterolu zo stravy. Teda, bránenie v tvorbe cholesterylesteru azníženíe hladiny cholesterolu vsére pravdepodobne bráni postupu tvorby aterosklerotických poškodení,znižuje hromadenie cholesterylesterov vstene tepny, a znemožňuje intestinálnu absorpciu cholesterolu z potravy.Ďalšie zníženie rizika sa dá dosiahnuť kombinačnou liečbou pozostávajúcou z HMG-CoA reduktázového inhibítora, akým je napríklad símvastatín s inhibítorom absorpcie cholesterolu, akým je napríklad ezetimib, čím sa dosiahne riadenie tuku, a liečenie alebo zníženie rizika aterosklerotických ochorení kombinované použitie týchto účinných látok je opísané v U.S. patente č. 5,846,966. Keďže ezetimib sa môže podat orálne raz denne, podobne ako HMG-CoA reduktázové inhibitory, akým je napríklad símvastatín, bolo by prospešné spojit tieto dve účinné látky do jednej orálne podateľnej farmaceutickej dávkovej jednotky, akou je napríklad tableta, pričom sa použije taká zmes, ktorá je stála a znižuje na minimum degradáciu účinných látok.Predkladaný vynález uspokojuje túto potrebu poskytnutím novej zmesi pre veľkoobjemový farmaceutický prostriedok a pre orálne farmaceutické dávkové jednotky pozostávajúce zo simvastatínu a ezetimibu, ktorá sa môže vyrábať náročným spôsobom, ktorý poskytne vysokokvalitný konečný produkt s mínimálnymi nežiaducimí degradačnými vedlajšími produktmi a požadovanou skladovateľnou stabilitou, za predpokladu, že prostriedok neobsahuje kyselinu askorbovú.Tento vynález poskytuje nový farmaceutický prostriedok obsahujúci inhibítor absorpcie cholesterolu a inhibítor HMG-CoA reduktázy, majúci potrebnú stabilitu, ktorý však nevyžaduje prítomnost kyseliny askorbovej, a navyše nevyžaduje prítomnosť predželatinizovaného škrobu.Presnejšie, tento vynález poskytuje farmaceutický prostriedok pozostávajúci z od 1 do 20 hmotn. inhibítora absorpcie cholesterolu, akým je naprík|ad ezetimib od 1 do 80 hmotn. inhibítora HMG-CoA reduktázy, akým je napríklad simvastatin a od 0,01 do 2 Io hmotn. stabilizačného činidla. akým je napríklad BHA. Ďalej obsahuje od 1 lo do 80 °/o hmotn. mikrokryštalickej celulózy od 0,5 °/o do 10 hmotn. hydroxypropyl-metylcelulózy od 0,1 do 4 hmotn. stearanu horečnatého a od 25 do 70 hmotn. Iaktózy. Prostriedok môže taktiež volitelne pozostávat zjednej alebo viacerých látok vybraných zo skupiny zahrnujúcej kroskarmelózu sodnú, kyselinu citrónovú, kyselinu askorbovú a propylgalát. Hoci prostriedok môže zahrnovať kyselinu askorbovú, nie je na dosiahnutie požadovaných výsledkov nevyhnutné, aby obsahoval kyselinu askorbovú. Podobne, hoci prostriedok môže obsahovať predželatinizovaný škrob,prostriedok nepotrebuje obsahovat predželatinizovaný škrob na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Prostriedok sa môže pripraviť vo veľkom meradle. a je vhodný na vytváranie jednotlivých orálnych dávkových jednotiek, akými sú napríklad tablety, ktoré sú užitočné pri liečbe cievnych ochorení, akými sú napríklad hyperlipidémia zahrnujúca hypercholesterolémiu a pri liečbe a prevencii aterosklerotických ochorení a príhod,akým je napríklad infarkt myokardu.Ďalším aspektom predkladaného vynálezu je farmaceutický prostriedok pozostávajúci z od 1 do 20 hmotn. inhibítora absorpcie cholesterolu, akým je napriklad ezetimib od 1 do 80 hmotn. aspoň jedneho inhibítora HMG-CoA reduktázy a od 0,005 do 10 hmotn. aspoň jedného stabilizačného činidla. Ďalšie aspekty budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu.Tento vynález sa zameriava na prostriedky inhibitorov HMG-CoA reduktázy a inhibítorov absorpcie cholesterolu. Presnejšie, inhibítorom HMG-CoA reduktázy je statin, zahmujúci napríklad simvastatín,Iovastatín, atorvaslatín, lluvastatin, pravastatin, cerivastatín, pitavastatín a rosuvastatin. lnhibítor absorpcie cholesterolu môže byt vybraný zktoréhokolvek inhibítora uvedeného v U.S, patentoch č. RE 37,721 5,688,990 5,656,624 5,624,920 5,698,548 5,627,176 5,633,246 5,688,785 5,688,787 5,744,467 5,756,470 5,767,115 a U.S. patentovej prihláška č. 10/166942 podanej 11. júna 2002, ktoré sú tu uvedené ako odkaz. Spôsoby výroby takýchto zlúčenin sú taktiež uvedené v týchto patentoch. Konkrétne, tento vynález sa zameriava na prostriedky simvastatínu a ezetimibu.Simvastatin sa ponúka po celom svete a v U. S. sa predáva pod obchodným názvom ZOCOR®. Spôsob výroby je opisaný v U.S Patenloch č. 4,444,784 4,916,239 4,820,850 ako aj viných patentoch a literárnych publikáciách. Simvastatin je uvedený nižšie vo forme štruktúrneho vzorca IEzetimib sa v súčasnej dobe v U.S. predáva pod obchodným názvom ZETIA®. Prostriedok ZETIA® obsahuje ezetimib ako jedinú účinnú zložku. Spôsoby výroby ezetimibu sú opísané v U.S. Patentoch č. 5,631,365 Re. 37721 5,846,966 5,767,115, 6,207,822 U.S. prihláške č. 10/105710 podanej 25. marca 2002 a PCT č. 93102048. Ezetimib je uvedený nižšie vo forme štruktúrneho vzorca Il, a môže byť v bezvodej alebo hydratovanej formePopri aktívnych zložkách, inhibítore HMG-CoA reduktázy a inhibítore absorpcie cholesterolu, najmä simvastatíne a ezetimibe, môže daný perorálny farmaceutický prostriedok obsahovať jednu alebo viacero z nasledujúcich látok mikrokryštalickú celulózu, hydroxypropylmetylcelulózu (HPMC), stearan horečnatý,Iaktózu a povidón (PVP). Prostriedok taktiež pozostáva jedného alebo viacerých stabilizačných činidiel,zahrnujúcich antioxidačné činídlá, akými sú napríklad butylovaný hydroxyanizol (BHA), 2,6-di-terc-butyl-4 metylfenol (BHT), propylgalát, kyselina askorbovà. kyselina citrónová, edetát disodný a metabisulfit vápenatý,s BHA výhodným je propylgalát ajeho kombinácie, pričom kombinácia BHA s propylgalátom je najvýhodnejšie. Voliteľné sa taktiež môže zahrnúť jedna alebo viaceré látky zo skupiny kroskarrnelóza sodná(CCNa), kyselina citrónová, kyselina mliečna, kyselina jablčná, kyselina jantárová, kyselina vínna a kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA) a ich soli. A hoci kyselina askorbová môže byt zahrnutá do prostriedku,prostriedok nevyžaduje prítomnosť kyseliny askorbovej ako zložky na dosiahnutie dobrých výsledkov. Podobne, prostriedok nevyžaduje prítomnost pred-želatinizovaného škrobu ako zložky na dosiahnutie dobrých výsledkov, hoci predželatinizovaný škrob sa do prostriedku môže zahrnúť, ak je to potrebné. Keď sa použije výraz kyselina askorbová, mysli sa tým voľná kyselina rovnako ako aj jej formy solí, akou je napríklad askorban sodný.Je známe, že kyselina askorbová má sklon zmenit farbu prostriedkov, farmaceutický a inak, ked je ich zložkou. vprípade, že sa použije vo farmaceutických tabletách, tento efekt zmeny farby si môže vynútiť použitie povlaku na tablete na zakrytie zmeny farby. Keďže prostriedok podľa predkladaného vynálezu môže byť vytvorený bez kyseliny askorbovej, takéto tablety vytvorené bez kyseliny askorbovej môžu byť pripravené bez nadbytočného kroku pridávania filmového povlaku. Samozrejme, pokrytie filmom sa môže pridať, ak sa to vyžaduje, napríklad kvôli estetickým účelom, avšak potreba pridať poťahovaníe na zamaskovanie zmeny farby spôsobené kyselinou askorbovou je odstránená.Tu použité výrazy farmaceutický prostriedok a prostriedok zahrnujú jednak veľkoobjemový prostriedok aj samostatné orálne dávkové jednotky (tablety, pilulky a im podobné) pozostávajúca z dvoch farmaceuticky účinných látok, napr. simvastatinu a ezetimibu, sfannaceuticky neaktivnymi excipientami, tu opisanými (o účinných látkach aexcipientoch sa tu všeobecne zmieňuje ako o zložkách prostriedku). veľkoobjemový prostriedok je hmota, zktorej ešte neboli vytvorené samostatné orálne dávkové jednotky. Forma orálnej dávkovej jednotky farmaceutického prostriedku je výhodne tableta.Inde ako v prevádzkových príkladoch, alebo tam, kde je to vyjadrené inak, všetky čísla vyjadrujúce množstvá zložiek, reakčné podmienky, a pod., použité v opise alebo nárokoch, majú byť chápané ako meniace sa pre daný pripad pomocou výrazu okoloVzmysle vynálezu sa uvažuje, že celková hmotnost samostatnej orálnej dávkovej jednotky, napr. hmotnost jednej tablety, sa určuje sčitanim hmotnosti všetkých zložiek (t.j. dvoch účinných látok a excipientov) v dávkovej jednotke, a nezahrnuje hmotnost akéhokolvek povlaku, ktorý môže byt voliteľne zvonka nanesený na dávkovú jednotku potom, ako táto bola vytvorená zveľkoobjemového prostriedku. Taktiež nezahrnuje žiadne rozpúšťadlá použité v priebehu procesov granulácie, ktoré sú následne odstránené v priebehu sušenia. Celková hmotnosť samostatnej orálnej dávkovej jednotky, ako bola určená vyššie, sa používa ako základ pre výpočty hmotnostných percent každej zo zložiek, ktoré zahrnuje dávková jednotka. Avšak, dávkové jednotky pozostávajúce zo zložiek opísaných vyššie, ktoré nie sú poťahované, rovnako ako aj tie, čo sú potiahnuté voskami, farbivami a im podobnými, sú zahrnuté do rozsahu predkladaného vynálezu.Celková hmotnosť velkoobjemového prostriedku pozostávajúceho zo zložiek tu opísaných, sa bude nevyhnutne menit podľa množstva velkoobjemového prostriedku, ktorý je potrebné vyrobit. Pre potreby výpočtov hmotnostných percent každej zo zložiek, ktoré obsahuje akékoľvek dané množstvo velkoobjemového prostriedku, sa spolu sčítajú hmotnosti všetkých zložiek (t.j. dvoch účinných látok a excipientov) v danom množstve velkoobjemového prostriedku, čim sa určí celková hmotnosť velkoobjemového prostriedku. Odbomik v danej oblasti techniky vyrozumíe, že veľkoobjemový prostriedok nebude obsahovať ako zložku ani rozpúšťadlá použité v granulačných procesoch a ani poťahujúce materiály, a preto takéto poťahujúce materiály a rozpúšťadlá nebudú zahrnuté do výpočtu celkovej hmotnosti velkoobjemového prostriedku.Odborník v danej oblasti techniky vyrozumie, že rozsahy hmotnosti zložiek a špecifické hmotnostné množstvá tu použité na opísaníe zloženia jednotlivej orálnej dávkovej jednotky. môžu byť proporcionálne zväčšené na výrobu veľkoobjemového prostriedku. Samozrejme, tu použité percentuálne množstvá hmotnosti zložky sú platné buď pre jednotlivé orálne dávkové jednotky alebo pre veľkoobjemový prostriedok.Hoci sa môže celková hmotnosť fannaceutickej dávkovej jednotky menit podľa potreby, z dôvodu praktickosti je výhodné, keď je celková hmotnost jednotlivej orálnej dávkovej jednotky z rozsahu od 50 mg do 1000 mg, a výhodne od 100 mg do 800 mg.V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu pozostáva farmaceutický prostriedok z účinnej látky inhibitora absorpcie cholesterolu, akou je napriklad ezetimib, v množstve, ktoré je od 1 do 20 hmotnosti prostriedku, a výhodne od 1,25 do 10 z účinnej látky - inhibitora HMG-CoA reduktázy, akým je napriklad simvastatín, v množstve, ktoré je od 1 do 80 hmotnosti prostriedku, výhodne od 1 do 20 , a ešte výhodnejšie od 5 do 10 a z aspoň jedného stabilizačného ćinidla, akým je napríklad BHA. v množstve,ktoré je od 0,005 do 20 hmotnosti prostriedku, výhodne od 0,01 do 2 , ešte výhodnejšie od 0,01 °/ do 0,05 , a najvýhodnejšie okolo 0,02. Vjednom aspekte tohto uskutočnenia prostriedok dalej zahrnuje od 0 do 0,2 (t.j., 0,2 alebo menej), výhodne od 0,001 do 0,05 , a najvýhodnejšie okolo 0,005 hmotn. propylgalátu. Ako priklad, orálna dávková jednotka s celkovou hmotnosťou v rozsahu od 100 mg do 800 mg môže pozostávat z od 1,25 do 10 hmotn. ezetimibu, od 5 do 10 hmotn. simvastatinu, okolo 0,02 BHA, a voliteľne okolo 0,005 hmotn. propylgalátu..4 V rámci tohto uskutočnenia farmaceutický prostriedok, napríklad, avšak neobmedzujúco, perorálna dávková jednotka, majúca celkovú hmotnosť v rozsahu od 100 mg do 800 mg, dalej obsahuje percentuálne hmotnostné množstvá nasledovných excipientov od 1 do 80 , výhodne od 5 do 20 , a najvýhodnejšie okolo 15 mikrokryštalíckej celulózy od 0,5 do 10 , výhodne od 1 do 4 , a najvýhodnejšie okolo 2 HPMC a od 0,1 do 4 , výhodne od 0,5 do 2 , a najvýhodnejšie okolo 1,5 stearanu horečnatého.Laktóza je taktiež zložkou prostriedku a môže sa použit vrozličných množstvách na dosiahnutie požadovanej celkovej hmotnosti tablety. Napríklad, ak je pre jednotlivú dávkovú jednotku celková hmotnosť všetkých zložiek iných ako Iaktóza 36,77 mg, potom sa môže na dosiahnutie celkovej hmotnosti dávkovej jednotky 100 mg pridat 63,23 mg Iaktózy. Ak je pre jednotlivú dávkovú jednotku celková hmotnosť všetkých zložiek iných ako Iaktóza 73,54 mg, potom sa môže na dosiahnutie celkovej hmotnosti dávkovej jednotky 200 mg pridat 126,46 mg Iaktózy. Odborník v danej oblasti techniky vyrozumie, že takéto hmotnostné množstvá zložiek môžu byt proporcionálne zväčšené, čím sa vytvorí velkoobjemový prostriedok. Všeobecne, okolo 25 až 70 hmotn. prostriedku predstavuje Iaktóza.vjednom aspekte tohto uskutočnenia môže byť ako zložka prostriedku voliteľne zahrnutá kroskarmelóza sodná. Teda, do prostriedku sa môže zahrnúť od 0 do 10 (t.j. 10 alebo menej), výhodne od 2 do 4 , a najvýhodnejšie okolo 3 hmotn. kroskarmelózy sodnej.Vinom aspekte tohto uskutočnenia, môže byť ako zložka prostriedku voliteľne zahrnutá kyselina citrónová. Teda, do prostriedku sa môže zahrnúť od 0 do 10 (t.j. 10 alebo menej), výhodne od 0,1 do 1,25 , a najvýhodnejšie okolo 0,25 hmotn. kyseliny citrónovej.Navyše, do prostriedku môže byť voliteľne zahmutá jedna alebo viacero kyselín vybratých zo skupiny zahrnujúcej kyselinu mliečnu, kyselinu jablčnú, kyselinu jantárovú, kyselinu vínnu a EDTA.V druhom uskutočnení predkladaneho vynálezu pozostáva farmaceutický prostriedok z 1 do 20 hmotnosti prostriedku ínhibítora absorpcie cholesterolu, akým je napríklad ezetimib od 1 do 80 hmotnosti prostriedku aspoň jedného inhibítora HMG-CoA reduktázy, akým je napríklad statín a aspoň jedného stabilizačného činidla v množstve, ktoré je od 0,005 do 10 hmotnosti prostriedku, a výhodne od 0,01 do 5 , a výhodnejšie od 0,01 do 2.Vjednom aspekte tohto vynálezu je stabilizačným činidlom antioxidant. V ďalšom aspekte je antioxidant vybraný so skupiny zahrnujúcej butylovaný hydroxyanizol, kyselinu citrónovú a edetát disodný a ich zmesi.V ďalšom aspekte tohto uskutočnenia prostriedok ďalej zahrnuje jednu alebo viacero zložiek vybraných zo skupiny zahrnujúcej laurylsultát sodný, kroskamrelozu sodnú, povidón, mikrokryštalickú celulózu a monohydrát Iaktózy.V treťom uskutočnení predkladaného vynálezu je poskytnutá orálna dávková jednotka pozostávajúca z od 5 mg do 20 mg, a výhodne 10 mg ezetimibu od 5 mg do 80 mg, a výhodne dávkové množstvo vybrané z 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg simvastatínu a od 0,002 mg do 0,004 mg BHA na mg simvastatínu. výhodnejšie môže prostriedok taktiež voliteľne zahmovat od 0,0005 mg do 0,001 mg propylgalátu na mg simvastatínu. Napríklad, prostriedok môže pozostávať z od 0,01 mg do 16 mg, a výhodne od 0,02 mg do 0,16 mg BHA, a navyše môže zahrnovať od 0,001 mg do 0,05 mg, a výhodne od 0,005 mg do 0,04 mg propylgalátu. Hoci sa nevyžaduje, výhodným je zaradenie propylgalàtu do prostriedku.vjednom aspekte tretieho uskutočnenia dávková jednotka navyše zahrnuje od 1 mg do 640 mg,a výhodne od 15 mg do 120 mg mikrokryštalickej celulózy od 0,5 mg do 80 mg, a výhodne od 2 mg do 16 mg HPMC od 0,1 mg do 32 mg, a výhodne od 1,5 do 12 mg stearanu horečnatého a laktózu.Ako už bolo spomenuté vyššie, množstvo laktózy v dávkovej jednotke je vecou volby a môže sa zvoliť tak, aby sa dosiahla požadovaná celková hmotnosť tablety. Všeobecne sa na vyrobenie dávkovej jednotky upotrebiternej veľkosti môže použiť okolo 1000 mg alebo menej laktózy na dávkovú jednotku, napríklad od okolo 25 mg do 1000 mg.Vdalšom aspekte tretieho uskutočnenia, môže byť ako zložka do prostriedku voliteľne zahmutá kroskarmelóza sodná. Napriklad, orálna dávková jednotka môže obsahovať od 0 mg do 80 mg (t.j. 80 mg alebo menej) kroskarmelózy sodnej, a výhodne od 3 mg do 24 mg kroskarmelózy sodnej.Vdalšom aspekte tretieho uskutočnenia, môže byť ako zložka do prostriedku voliteľne zahrnutá kyselina citrónová. Napriklad, orálna dávková jednotka môže obsahovat od 0 mg do 80 mg (t.j. 80 mg alebo menej), a výhodne od 0,25 mg do 2 mg kyseliny citrónovej.Navyše, do dávkovej jednotky môže byt voliteľne zahmutá jedna alebo viacero kyselín vybraných zo skupiny zahmujúcej kyselinu mliečnu, kyselinu malónovú, kyselinu jantárovú, kyselinujablčnú a EDTA.Vo štvrtom uskutočnení predkladaného vynálezu je poskytnutý spôsob liečby jednej alebo viacerých chorôb spojených scievnymi ochoreniami u pacienta, ktorý takúto liečbu potrebuje, podaním terapeuticky účinného množstva farmaceutického prostriedku podľa predkladaného vynálezu pacientovi. Taktiež je tu poskytnutý spôsob liečby jednej alebo viacerých chorôb spojených s cievnymi ochoreniami u pacienta, ktorý takúto liečbu potrebuje, podaním terapeuticky účinného množstva farmaceutického prostriedku podľa predkladaného vynálezu pacientovi.Vaspekte všetkých uskutočnení podľa predkladaného vynálezu je množstvo ezetimibu na dávkovú jednotku 10 mg, a množstvo simvastatínu na dávkovú jednotku vybrané z(a) 5 mg, kde simvastatín je od 1 do 20 , a výhodne 5 hmotnosti prostriedku(b) 10 mg, kde simvastatín je od 1 do 20 , a výhodne 10 hmotnosti prostriedku(c) 20 mg, kde simvastatín je od 2 do 20 , a výhodne 10 hmotnosti prostriedku

MPK / Značky

MPK: A61P 9/00, A61K 31/35, A61K 31/397, A61K 31/365, A61K 31/21, A61K 47/08, A61K 31/40

Značky: stabilizačné, inhibitor, obsahujúce, reduktázy, prostriedky, kyseliny, absorpcie, askorbovej, činidlo, hmg-coa, cholesterolu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e3593-prostriedky-bez-kyseliny-askorbovej-obsahujuce-inhibitor-absorpcie-cholesterolu-inhibitor-hmg-coa-reduktazy-a-stabilizacne-cinidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky bez kyseliny askorbovej obsahujúce inhibítor absorpcie cholesterolu, inhibítor HMG-COA reduktázy a stabilizačné činidlo</a>

Podobne patenty