Poťahovaný textil

Číslo patentu: E 3342

Dátum: 09.11.2006

Autor: Saiz Carlos

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález patri do oblasti technického textilu, osobitne k poťahovaným textíliám. Viac smeruje k poťahovanému textilu, ktorý môže byť použitý v rôznych aplikáciách k výrobe plachiet a iných pružných prepážok v oblasti priemyselných dopravných prostriedkov alebo v oblasti elastických stavieb.Vynález smeruje hlavne k textiliám vybaveným zariadením dovoľujúcim elektrickou cestou detekciu roztrhnutia uskutočneného na textile.Charakteristika doterajšieho stavu technikyVo všeobecnosti plachty (celty) vyrábané z poťahovaného textilu musia preukazovať určitú odolnosť voči roztrhnutiu, aby sa zabránilo celkovému náhodnému alebo úmyselnému roztrhnutiu vpodmienkach, kde sú plachty používané na ochranu a uchovávanie tovarov. Boli navrhnuté rôzne riešenia na zlepšenie mechanických vlastností flexibilných plachiet, ktoré boli realizované na potahovaných textiliách majúcich určitú vlastnú fragilitu. Medzi priemyselne uskutočnenými riešeniami bolo navrhnuté priradiť textilu kovové vystuženie, ktoré môže byt či už prilepené na poťahovaný textil, či integrované priamo na interiér poťahovaného textilu, predovšetkým na interiér textilného jadra.vpodmienkach, kedy sú takéto spevnenia kovové aak sú elektricky vodivé, bolo vdokumentoch FR 2830 539 aFR 2821630 už navrhnuté realizovať elektrický okruh zapojenlm celku alebo častí týchto metalických spevneni. Kontrolujúc (dozerajúc na) rýchle výkyvy elektrického odporu takéhoto okruhu je možné zistiť pokus o roztrhnutie, ktorý sa manifestoval roztrhnutímjednej časti kovových vodičov.Poplašný systém priradený kdetekčnému zariadeniu dovoľuje takto signalizovat pokus o natrhnutie. Napriek spokojnosti tieto systémy majú predsa určité nevýhody. Prítomnosť metalických drôtov vo vnútri, alebo na jednej strane textílie, môže modifikovať rovnosť plachty a hlavne spôsobiť jej horšiu flexibilitu. Navyše integrácia kovových drôtov do vnútra poťahovaného textilu,alebo na jednu stranu poťahovaného textilu spôsobi celkové zvýšenie globálnych nákladov na textílie.Cielom vynálezu je poskytnúť systém na detekciu roztrhnutia, ktorý nemodifokuje veľmi mechanické vlastnosti textílie a ktorý nespôsobujepodstatné zvýšenie nákladov na jej výrobu.Vysvetlenie podstaty vynálezu vynález sa teda týka poťahovaného textilu, ktorý obsahuje klasickýmspôsobom textilné vystuženie pokryté minimálne na jednej zo svojich strán povlakovú vrstvu. Táto textília obsahuje spojitú dráhu (stopu), ktorá je vytvorená na báze elektricky vodivého materiálu. Táto je uložená na povlakovej vrstve a tvorí elektrický odpor, ktorý prechádza najmenej jednou zónou textílie.Podľa vynálezu táto dráha je vymedzená spojitými kresbami (motívmi),ktoré sú tvorené vlnami nadväzujúcimi vzájomne jedna na druhú.Inak povedané vynález spočíva v realizovaní elektrického obvodu vytvorením kresby a natlačenej alebo obecne uloženej na textile. Táto kresba definuje teda spojitý obvod, ktorý ak je roztrhnutý dovoľuje zistovať pokus o roztrhnutie plachty. Vodiace materiály aplikované na textile sú veľmi malej hrúbky, mechanické vlastnosti sú kvázi nemenné, čim si textília zachováva svoju elasticitu aflexibilitu. Potlač charakteristického motívu môže byť realizovaná počas výroby, presnejšie povedané po operácii potahovania ako operácia doplňujúca konečnú úpravu.Vďaka prelínaniu vĺn, charakteristická dráha obsahujú lineárne časti, ktoré nie sú príliš dlhé a tým spôsobom sa vylúči možnosť roztrhnutia, ktoré by mohlo byt s ňou (s elektrickou dráhou) paralelne a nebolo by účinne zistiteľné.Potlačové obrazce majú veľkú variabilnost smeru dráh a tým spôsobom všetky dostatočne dlhé natrhnutia ktomu aby škodíli, spôsobujú prerušenie elektrického obvodu ateda zistenie natrhnutia. Konečne čím sa bezpečnostné obrazce (elektricky vodivé dráhy) viac sa vzájomne prekrývajúce, tým je ťažšie urobit natrhnutie v oblasti, ktorá medzi elektrickými dráhami nie je vodivá a je to sťažené ešte viac, ak je elektrický obvod disponovaný zo strany, ktorú nie je z vonku vidieť.V praxi sa uvažuje, že pre zabezpečenie dostatočnej ochrany vyhovuje predísť a zabrániť roztrhnutiam alebo natrhnutiam. ktoré dovolia prepchatie ruky cez plachtu do chráneného priestoru a vytiahnutie tovaru rozmeru rádove desat centimetrov. Preto môžu byt ochranné dráhy podľa predpisu vzdialené vzájomne od seba jeden decimeter. Vzdialenosť medzi dráhami sa rozumie vzdialenosť oddeľujúca bordúru jednej dráhy od bordúry susednej dráhy, meranú v kolmici naV praxi je výhodné, že textil môže obsahovať dve dráhy. ktoré sú približne identické a idú bok po boku jedna druhej oddeleným spôsobom. Pritom tvorí každá z obidvoch dráh polovicu charakteristického elektrického okruhu. Môžu byt teda elektricky spojené na jednom z ich koncov takým spôsobom, že sa uzavrie okruh medzi dvomi dráhami. Takto druhé dva konce tvoria dva póly okruhu,ktorého kontinuita musí byt sledovaná. Vďaka tejto vlastnosti elektronický detekčný obvod sa napoji do jednej presnej oblasti textílie s tým, že spätný vodič zabezpečí kontinuitu s protiľahlým koncom dráhy v prípade, že je tento samotný.lnak povedané jedna z dráh zabezpečuje úlohu spätného vodiča a súčasne zabezpečuje výhodne jednu časť dráhy na textilnom povrchu.V praxi môže byt výhodné pokryť vodivé dráhy ochrannou vrstvou a tak predísť riziku krátkeho spojenia a zabrániť poškodeniu dráhy pôsobením rôznychdotykov, ktoré môžu pôsobiť na textil.Vpripade potreby je tiež možné združit takýto textil so zosilňujúcou vrstvou, ktorá môže integrovať vodiče alebo kovové zosilnenia na zabránenie rozvoja začiatku trhlín.Vpraxi môžu byt charakteristické vlastnosti dráhy vytvorené rôznymi spôsobmi, počínajúc výberom vodivých materiálov podľa aplikácie textílie. Je možné použiť alebo vodivú tlačovú farbu alebo vodivý lak. Tlačová farba alebo lak môžu byť nanášané tlačou tryskaním farby, sublimáciou alebo transferom. Lak môže byť nanášaný tiež rôznymi technikami, hlavne héliografiou prostredníctvom valca vyrobeného héliogravírovaním.Pri určitých druhoch obrazcov môže byť výhodné, aby dráha bola vytvorená nánosom viacerých navzájom preložených vrstiev. Napríklad dráha môže byt tvorená primárnou štruktúrou tvorenou základným polymerickým Iakom naneseným kontinuálne počas výroby textilu. Dráha zahŕňa rovnako sekundárnu štruktúru, nanesenú a spojenú s primárnou štruktúrou nánosom vodivej farby,potlačenim hlavne spôsobom tryskania farby. Takáto Sekundárna štruktúra dovoľuje napríklad uskutočniť zvláštne spojenia pre špeciálne aplikácie. Je možné napriklad Citovat realizáciu fraktalnej antény alebo vytváranie etikety na identifikovanie radiofrakvencie (RFID). Takéto možnosti kombinovania viacerých superponovaných štruktúr dovoľuje realizovať veľmi presné obvody typické rozlíšením rádu desatín milimetra na textiliách zahrñujúcich základ mriežky, ktorá už bola predtlačená.Výhodné pre prax môže byť, že je možné vybrať farbu na dráhu, ktorá je neviditeľná na dennom svetle, lebo neumožni zbadat oblasti medzi dráhami, v ktorých výrez nevyprovokuje detekciu.Stručný opis obrázkov Spôsob realizácie vynálezu. ako aj prednosti, ktoré zneho vyplynúvyniknú dobre zpopisu spôsobu realizácie, ktorý nasleduje. Spodporoupripojených obrázkov, v ktorých Obrázok 1 je pohľad na lice listu textilu potiahnutého v zhode s vynálezom

MPK / Značky

MPK: B60R 25/10, D06M 23/00, B60P 7/00, D06N 7/00

Značky: textil, poťahovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e3342-potahovany-textil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poťahovaný textil</a>

Podobne patenty