Nástroj na vyťahovanie kliešťov

Číslo patentu: E 3072

Dátum: 09.11.2004

Autori: Uhlig Günter, Prüssner Holger, Golta Karel

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nástroja na vyťahovanie kliešťov z kože zvierat alebo ľudí, s pozdĺžnou rukoväťou na uchopenie nástroja na jednej strane, a na strane druhej s prinajmenšom čiastočne sploštenou koncovou časťou, ktorá má, minimálne v časti, prvú štrbinu na uchopenie kliešťa, ktorej koncová časť je ukončená V podstate V tvare vidlice, ktorej tvar má prinajmenšom dvahroty, medzi ktorými je vytvorený priestor na uchopenie kliešťa.Podobné nástroje sú známe zo súčasného stavu techniky. Tak napríklad. už patentový dokument EP 0821571 B 1 uvádza nástroj na vyťahovanie kliešťov z ľudskej alebo zvieracej kože. Táto technická publikácia uvádza hlavne nástroj na vyťahovanie parazitických kliešťov z kože zvierat alebo ľudí so zakriveným a splošteným koncom, ktorý končí v tvare vidlice, ktorá je vytvorená z dvoch hrotov, medzi ktorými je vytvorený priestor na uchopenie kliešťa, pričom nástroj je vytvorený z jedného kusa a na jednej strane má úložný diel s guľatým priečnym prierezom,ktorý končí V rukoväti, a na strane druhej má zakrivený a sploštený koncový kus, kde tvar vidlice prebieha presne kolmo na os úložného dielu a nástroj vytiahne kliešťa pomocou otáčania okolo osi, ktorá prebieha kolmo na rovinu kože, v ktorej kliešťÚlohou predloženého vynálezu je vylepšenie úvodom uvedenéhonástroja známeho zo súčasného stavu techniky.Táto úloha je vyriešená pomocou nástroja podľa vynálezu podľaVýhody predloženého vynálezu tkvejú hlavne V tom, že je na základe predloženého vynálezu možné obmieňať priestor medziaspoň dvomi hrotmi v podstate vidlicovitej koncovej oblastinástroja. Týmto spôsobom môže byť prihliadnuté k Veľkým kliešťom, kedy je uvedený priestor pred uchopením kliešta zväčšený V inom pripade, po nasadení nástroja, hlavne po nasunutí oboch hrotov na strany kliešťa, kliešť bude zovretý medzi obomi hrotmi, zatiaľ čo nástroj je stlačený, to znamená, že V nástroji vyhotovená štrbina je stlačená.Na základe Variability priestoru medzi hrotmi je preto Vďaka Vynálezu potrebný len jeden nástroj pre Všetky možné veľkostiVynález obsahuje poznatok, že na základe vytvorenia štrbiny takisto V rukoväti nástroja môže byť stlačená Štrbina vytvorená V koncovej časti. Týmto spôsobom je možné velmi ľahké zaobchádzanie s nástrojom, hlavne stlačením koncových častí,pričom je súčasne umožnený Voľný výhľad na koncovú časť nástroja vďaka polohe ruky obsluhujúceho na rukoväti nástroja. Preto môže byť pri používaní nástroja presne odhadnuté, kedy musí byť koncová časť stlačená, respektíve kedy koncová časť je natoľkostlačená, že kliešť môže byť Vytiahnutý.Výhodné je minimálne jednu zo štrbín vytvoriť V jej priečnom reze V tvare V. Vo vynáleze sú obe štrbiny vzájomne prepojenécez tenký záves. Týmto spôsobom je dosiahnutá zvýšená stabilitaV inou príklade uskutočnenia predloženého Vynálezu má štrbina pozorovaná z paralelného smeru k štrbine V koncovej časti zväčšenú šírku V prechodovej časti medzi koncovou časťou a úsekom rukoväte oproti susedným úsekom štrbiny alebo štrbín. Týmto spôsobom je dosiahnuté rozšírenie Variačného rozpätiaVýhodne je časť rukoväte vytvorená ako rotačné teleso. To umožňuje zvláštnu výhodu vynálezu, totiž uchopenie kliešťa pri súčasnom otáčani nástroja na uvoľnenie kliešťa. Potom je nwžné vďaka rotačnej symetrii pri otáčaní nástroja odvalovanie rukoväte v ruke bez toho, že ruka musí prehmatnúť. Táto prednosťnástroja môže byť prípadne podporená pomocou gumového prstencaIná výhodná forma vyhotovenia má svetlo integrované do rukoväte,s ktorým možno osvetliť koncovú časť, hlavne Štrbinu v koncovejPri ďalšej výhodnej forme vyhotovenia. vynálezu je na nástroji osadená lupa takým spôsobom, že hlavne pri pohľade paralelne na koncovú časť rukoväte je zabezpečené zväčšenie koncových časti. Pri tomto variante možno koncovú časť lepšie pozorovať a teda iĎalšie výhodné formy vyhotovenia vynálezu sú uvedené v nižšieV ďalšom texte sú vysvetlené príklady vyhotovenia na základeObrázok 1 uvádza perspektívny pohľad na jednu formuvyhotovenia nástroja podľa vynálezuObrázok 2 uvádza bočný pohľad na formu vyhotovenia z obrázku 1 Obrázok 3 uvádza čelný pohľad na formu vyhotovenia z obrázkuObrázok 4 uvádza schematicke zobrazenie štrbiny pri formeObrázok 1 uvádza perspektivny pohľad na formu vyhotovenia 20 nástroja podľa. vynálezu na vyťahovanie kliešťov z kože zvierat alebo ľudí. Nástroj 20 má na jednej strane pozdĺžnu rukoväť 21 na uchopenie nástroja 20 a na strane druhej sploštenú koncovú časť 4 na uchopenie kliešťa. Koncová časť 4 končí v podstate VKoncová časť 4 má dva hroty 6, medzi ktorými je vytvorenýNástroj 20 z obrázku 1 má prvú štrbinu 22 vytvorenú V rukoväti 21 a druhú štrbinu 24 vytvorenú v koncovej časti 4. Štrbiny 22 a 24 sú vzájomne prepojené cez tenký záves 26. Štrbina 24 sa otvára medzi hrotmi 6 koncovej časti 4 v tvare V. Priečny rez koncovou časťou 4 v rovine uchopenia koncovej časti 4 je zobrazený na obrázku 4. V o niečo predĺženej a zosilenej rukoväti 21 môže byť prípadne osadený zdroj svetla osvetlujúci Štrbinu 24, ktorý sa dá, pokiaľ je to možné,zapnúť a vypnúť (zdroj svetla nie je zobrazený), alebo môže byť osadená (nezobrazená) lupa. Povrch rukoväte 21 je VyhotovenýVo forme vyhotovenia 20 z obrázku 1 môže byť stlačením rukoväte 21 stlačená štrbina 22 a teda cez tenký záves 26 tiež i štrbina 24, takže sa priestor 10 medzi hrotmi 6 zúži, a nakoniec kliešť je týmto spôsobom uchopený potom, ako oba hroty 6 ľahko zošikmene smerom dolu k rozostúpeniu 10 sú na oboch stranáchkliešťa zasunute pod kliešťa väziaceho V koži.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/30, A61B 17/50

Značky: nástroj, vyťahovanie, kliešťov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e3072-nastroj-na-vytahovanie-kliestov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj na vyťahovanie kliešťov</a>

Podobne patenty