Držiak preplachovacieho prvku

Číslo patentu: E 2617

Dátum: 02.12.2004

Autor: Zivanovic Bojan

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka držiaka preplachovacieho prvku.0002 Preplachovacie prvky pre sekundárne metalurgicke spracovanie sú známe. Slúžia na prísun plynov a/alebo tuhých látok do metalurgickej taveniny. Spravidla pozostávajú preplachovacie prvky zohňovzdorných keramických častí, ktoré majú nasmerovanú alebo nenasmerovanú pórovitost. V prípade nenasmerovanej pórovitosti prejde plyn - ako pri špongií - cez otvorené póry ohňovzdorného matrixového materiálu. Preplachovací prvok s nasmerovanými pórmi má jeden alebo viac kanálov, ktoré v preplachovacom prvku smerujú z takzvanej studenej strany (od vonkajšej steny susediacej s metalurgickou nádobou) k horúcej strane (susediacej staveninou). Privod plynu sa uskutočňuje vhodnými prípojkami, pričom môžu byt pripojené komory pre distribúciu plynu.0003 Preplachovacie prvky uvedeného typu, ktoré väčšinou majú formu zrezaného kužela, sa nasadia do takzvaného kameňa sotvorom s alebo bez obalu (oba pozostávajú z hustej keramiky). Obal a kameň s otvorom tvoria časť ohňovzdorného 0004 Preplachovacie prvky plynu majú časť, ktorá sa opotrebuje amusi byť pravidelne vymenená. Pre tento účel má vonkajšia stena metalurgickej nádoby otvor. Opotrebovaný preplachovací prvok sa vyloml alebo vytiahne a nový preplachovací prvok sa zvonka nasadi a umiestni v obale alebo v kameni s otvorom. V tejto polohe musí byt bezpečne upevnený.0005 Z DE 37 16 920 A 1 je k tomu známy držiak, ktorý je nasledovne vyhotovený Na okraji spomenutého otvoru vonkajšej steny je umiestnených niekoľko čapov so závitom, ktoré odstávajú kolmo smerom von z vonkajšej steny. Na tieto čapy môžu byt naskrutkované lamely, ktoré majú ďalší otvor so závitom, cez ktorý môžu byt vedené skrutky. Na lamely prilieha část preplachovacieho prvku, ktorý je udržiavaný v želanej polohe. Spomínanými prídavnými skrutkami je možné preplachovací prvok nasmerovať vurčitom rozsahu. Tento známy držiak je pomerne komplikovane zostavený aumožňuje výškové prispôsobenie preplachovacieho prvku, relatívne kohňovzdornému vystlaniu, alebo napríklad relatívne ku kameňu sotvorom, lenvúzkom rozsahu. Tento známy držiak je nastavený len na jeden typpreplachovacieho prvku. Často sa nasadia preplachovacie prvky s rôznou veľkosťou(dĺžkou). Známy držiak nie je vhodný napríklad pre udržanie kratšich preplachovacích prvkov v želanej polohe oproti kameňu s otvorom alebo obalu. 00 O 6 Úlohou vynálezu je ponúknuť držiak uvedeného typu, ktorý spoľahlivo drží preplachovaci prvok nasadený do ohňovzdorného obloženía steny alebo podlahy metalurgickej nádoby. Pritom má byt držiak ľahko obsluhovateľný a skonštruovaný tak, aby mohol držať preplachovacíe prvky rôznej velkosti a dĺžky. Vhodné by bolo nasadenie susediacich preplachovacích prvkov.0008 Držiak má objať pohyblivý hák, ktorý má aspoň jednu časť, ktorá môže byt vedená v oblasti spomínaného privodného otvoru v oceľovej vonkajšej stene metalurgickej nádoby smerom k dolnému (studenému) miestu dorazu preplachovacieho prvku amôže sa aretovat vrôznych polohách. Podľa veľkosti a umiestnenia preplachovacieho prvku sa hák pohybuje v malom uhle v smere na alebo cez prívodný otvor, kým nedorazi na spodnú čelnú plochu alebo iný doraz preplachovacieho prvku. Vtejto polohe (ktorá odpovedá želanej konečnej polohe preplachovacieho prvku vrámci obloženia) sa hák upevni na držiaku amôže preplachovaci prvok spoľahlivo držať.10009 Vnajvšeobecnejšom prevedení sa vynález týka držiaku na preplachovaci prvok vyznačujúci sa podľa nároku 1.0010 Ako bolo v úvode spomenuté, je preplachovaci prvok vybavený plynovými pripojkami a /alebo poistkami proti prelomeniu a/alebo komorami pre distribúciu plynu, ktoré sú umiestnené alebo upevnené na spodnej čelnej stene preplachovacieho prvku. V najjednoduchšom prípade sa jedná o potrubné vedenie,ktoré je zavedené do studeného konca preplachovacieho prvku. Podľa konštrukcie môže byť miesto dorazu spodná čelná plocha preplachovacieho prvku, studený koniec pridavnej poistky proti prelomeníu, alebo studená strana komory distribúcie plynu. Je samozrejme, že hák musi byt vyhotovený tak, aby netlačil na mechanicky citlivé prípojky, pretože má tlačiť na stabilné miesto dorazu (napríklad na spodnú čelnú stenu preplachovacieho prvku).0011 Pre tento účel predpokladá vyhotovenie podľa vynálezu do háku vyhotoviť otvor, ktorý by mohol prijať spomenuté citlivé prípojky preplachovacieho prvku. V najjednoduchšom pripade má hák otvor, ktorý je väčší ako prípojky, aby mohli byl0012 V ďalšom vyhotovení pozostáva hák z dvoch ramien od seba vzdialených. Pri nakloneni háku sa prípojky ponoria do medzere medzi ramenami, zostanú nezatažené, pričom ramená môžu byt vedené k spodnej čelnej ploche preplachovacieho prvku.0013 Ohnutá časť háku medzi koncami, ktorá je vedená oproti preplachovaciemu prvku, môže byt vyhotovená rôznymi spôsobmi. V najjednoduchšom pripade je hák,pripadne jeho ramená rovné. Ohnutá časť (časti) sú tvorené zhrubnutim, ktoré ma napriklad formu polkruhu. Časť medzi koncami háku môže byť ohnutá vo forme časti kruhu alebo asymetricky. Toto vyhotovenie bude bližšie vysvetlené v ďalšom popise k obrázku. Ohnutá časť je vedená cez prívodný otvor v stene pece.0014 Spomenuté ložisko ako aj príslušné upevnenie môžu byť upevnené alebo navarené na vonkajšiu stranu oceľovej vonkajšej steny metalurgickej nádoby. Tak isto je možné upevnenie na vnútornej stene prívodného otvoru.0 O 15 Ďalšie vyhotovenie podľa vynálezu predpokladá vyhotoviť držiak sdoskou,ktorá sa upevní na vonkajšiu stenu metalurgickej nádoby jednou stranou (hlavným povrchom), pričom doska má otvor, ktorý odpovedá prívodnému otvoru oceľovej vonkajšej steny metalurgickej nádoby a je jeho predĺžením a na druhej strane (hlavná plocha) dosky je upevnené ložisko a upevnenie, pričom aj tu môžu byt časti priskrutkované alebo navarené. Prednosťou tohto vyhotovenia je, že držiak môže byt k metalurgickej nádobe prinesený predkonfekciovaný. Doska sa potom upevní na vonkajšiu stenu metalurgickej nádoby. Ďalšie montážne práce nie sú nutné.0016 vynález ďalej predpokladá prídavné tlakové prvky, ktoré sa pridajú na časť,ktorá je vedená v oblasti prívodného otvoru oceľovej vonkajšej steny metalurgickej nádoby oproti preplachovacieho prvku. Tieto tlakové prvky sa umiestnía na vonkajšie strany háku (jeho ramien), tak aby preplachovací prvok v určitej polohe vdržiaku ležal na týchto tlakových prvkoch a nie priamo na háku. Prednostou týchto tlakových prvkov je, že môžu byt na háku (jeho ramenách) prestavitelné avymenené za tlakové prvky inej formy aveľkosti. Prestaviteľné znamená, že tlakové prvky,napríklad tlakové dosky, sú popri časťami háku presúvateľné alebo nakloniteľné. Podľa uhla háku (jeho ramien) sa v montážnej polohe môžu nasmerovať tak, že ležia paralelne k spodnej čelnej stene preplachovacieho prvku a tým tvoria plošný doraz. Tlakové prvky môžu byt vyhotovené úplne alebo čiastočne zo zle tepelne vodivého materiálu, ako je keramika, zvlášť refrakčná keramika. Môžu byt obloženévyhovujúcimi izolačnými prvkami. Platí to pre časti háku, ktoré sa dostanú do stykushorúcim preplachovacím prvkom. Tým sa má zredukovať vedenie tepla do zariadenia. Vnajjednoduchšom prípade sa tlakové prvky drôtmi upevnia na časti háku, ktoré umožňujú posun alebo naklonenie. Háky môžu mat v odpovedajúcich častiach pozdĺžnu dražku, do ktorej zapadá čap, umiestnený na tlakových prvkoch,čim sa dosiahne naklonenie a pozdĺžne posunutie tlakových prvkov na určitej dráhe. Aby tlakové prvky nevypadali zdrážky, môžu mat čapy na koncoch zhrubnutia a drážky môžu mat odpovedajúce rôzne prierezy.0017 Upevnenie môže pozostávat zo závitovej tyče, ktorá je na svojom prvom konci vedená kĺbovite cez nakláňajuce sa ložisko ana jej druhom konci sa môže naskrutkovať uzatváracia časť, ktorá udrží hák vželanej polohe oproti preplachovaciemu prvku. Tento systém je veľmi stabilný, efektívny, ľahko sa obsluhuje a podľa dĺžky závitovej tyče umožňuje upevnenie háku v rôznych uhloch(polohách sklonu). Aj tu umožňuje bližšie informácie popis obrázku. Iná možnost je vyhotoviť upevnenie vpodobe tyče, ktorá kolmo odstáva od vonkajšej steny metalurgickej nádoby a má rôzne priečne otvory, cez ktoré môžu byt vedené poistné kolíky, ktoré súčasne držia hák (jeho ramená) vželanej naklonenej polohe. Oproti pred tým spomenutej variante so závitovou tyčou, je tu možná len kroková aretácia(čo odpovedá vzdialenosti otvorov).Namiesto poistných kolíkov môžu byt do odpovedajúcich otvorov vedené kliny a tým môže byť hák pritlačený na preplachovací prvok.0018 Ďalšie vyznačenia vynálezu sú popísané vo vyznačeniach patentových podnárokoch a ďalších dokumentoch prihlášky.10019 Vynález je ďalej vysvetlený na základe príkladu vyhotobvenia. Pritom je ukázané - v schematickom znázornení Obr.1. Perspektívny pohľad na držiak podľa vynálezu.Obr.2. Prierez metalurgickej nádoby, vktorej je držiak podľa obr.1 upevnený a v ktorom je umiestnený preplachovací prvok vo svojom ohňovzdornom obložení. 100201 Obr.2 ukazuje vertikalny prierez častí podlahy 10 metalurgickej nádoby,vtomto prípade tavnej nádoby. Podlaha 10 je zvonka do vnútra (na obrázku zo spodu na hor) nasledovne vyhotovená- oceľová vonkajšia stena 12 s okrúhlym otvorom 14- ohňovzdorná keramická trvalá výstuž 16- ohňovzdorná keramická obrusová plocha 18

MPK / Značky

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: prvků, držiak, preplachovacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e2617-drziak-preplachovacieho-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak preplachovacieho prvku</a>

Podobne patenty