Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu

Číslo patentu: E 2420

Dátum: 20.01.2003

Autor: Piringer Hannes

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu Popis(0001) Vynález sa týka postupu pálenia zmesi minerálneho materiálu nerovnakej zrnitosti V kolóne sypkého materiálu prietokom plynu, ktoré je tvorené zavážanim najmenej jednej šachty šachtovej pece a odvádzanírn páleného produktu v oblasti dna šachty.(0002) US 5460517 (EP 0 560 715) toho istého prihlasovateľa popisuje šachtovú pec na pálenie minerálnej náplne, ako napr. vápenca, podľa regeneračnej metódy MAERZ jednosmerným prúdom, pomocou ktorej v zariadení na zavážanie je striedavo privádzaná zmes dvoch materiálov jernnejšej a hrubšej zrnitosti do radiálnej vnútomej a radiálnej vonkajšej oblasti najmenej dvoch šácht tvaru kruhového valca. Takým spôsobom v šachtách pece je pomeme jednoduchým spôsobom dosiahnuté uspokojivé rozloženie zrnitosti vpriereze šachty apreto aj rovnomerné rozloženie spaľovacieho vzduchu, takže v podstate je dosialmutý rovnomemý priebeh pálenia a náležitá rovnomemá kvalita produktu. Nákladná je ale predtým potrebná mechanická separácia dvoch zmesi materiálu s jemnejšou ahrubšou zrnitosťou. Zásadná realizácia takých priečne medzi sebou pospájaných dvojitých šachtových pecí tvaru kruhového valca je tiež nákladná a drahá, takže tieto sa postavia s prierezom šachtovej pece medzi 7 až 18 m 2 a pre väčšie výkony medzi 300 až 800 ton za deň.(0003) Pre potrebu nižšieho výkonu a menšieho prierezu šachtovej pece medzi 2 až 6 m 2 sa môže realizovať menej nákladná konštrukcia s obdĺžnikovým prierezom obidvoch šácht. Prekážkou použitia jednoduchšej konštrukcie pre väčšiu priebežnú výkonnosť hlavne nad 300 ton za deň je ale u väčších rozmerov prierezu silnejšie vznikajúce nerovnomemé a jednostrarmé rozloženie zrnitosti pri zavážaní vpríereze šachty. Toto nerovnomemé rozloženie zavážania spôsobuje rozdelenie zrnitosti vznikajúce pri zavážaní cez dopravný pás dráhou vrhu alebo pri privádzaní cez sklz. V dôsledku toho sú nerovnomerne rozdelené aj odpory prúdenia spaľovacieho vzduchu a tým aj teploty v priereze sypkého materiálu. Takže u takých cenove výhodnej ších šachtových pecí nie je možné dosiahnuť u väčších prierezov rovnomernú kvalitu produktu.(0004) Vynález si vytýčil úlohu, nájsť postup vúvode uvedeným spôsobom, ktorýpomeme jednoduchými prostriedkami by zaručil rovnomemejšie prúdenie plynu cezkolónu sypkého materiálu a tým zaručil lepšiu, resp. rovnomemejšiu kvalitu produktu,tak, aby sa dala realizovať cenovo výhodnejšia konštrukcia aj pre väčšie prierezy šácht podlhovastého alebo aj obdĺžnikového tvaru príerezu šachty, čo doteraz na základe požadovanej kvality produktu nebolo realizovateľné s vyhovujúcimi nákladmi.(0005) Uvedená úloha je riešená pri postupe menovanom v úvode podľa vynálezu tým,že pri zavážaní periodicky sa mení smer rozloženia zrnitosti so zväčšujúcou sa zmitosťou, takže smerované rozloženie zmítosti V kolóne sypkého materiálu sa meni po jednotlivých vrstvách.(0006) V ďalšej časti je vynález bližšie ozrejmený na základe obrázkovObr. 1 Zvislý rez cez jednu zo šachiet dvojitej šachtovej pece pri predtým známom usporiadani zavážania pece a schematické zobrazenie rozloženia zrnitosti V kolóne sypkého materiálu. Obr.2 Zvíslý rez cez dvojitú šachtovú pec pre realizáciu metódy podľa vynálezu. Obr.3 Pozdlžny rez vedený cez ľavú šachtu dvojitej šachtovej pece podľa obr. 2 a cez jej komoru na vsádzanie, so schematickým zobrazením rozloženia zmitosti v kolóne sypkého materiálu.Obr. 4 Prierez dvojitej šachtovej pece podľa obr. 1 alebo 2i Obr.5. Zväčšené zobrazenie častí dvojitej šachtovej pece podľa obr. 3 v oblastiusporiadania zavážania V rovine rezu pootočenej o 90 ° voči zobrazeniu(0007) Na obr. 1 je zobrazená jedna zo šachiet 1,2 dvojitej šachtovej pece 3 prevádzkovanej podľa známeho prevedenia regeneračnej metódy jednosmerným prúdom MAERZ. Jej základná konštrukcia je zrejmá z tvárnenia podľa vynálezu na obr. 2.(0008) Zavážaníe do šachty 1 a 2 zrnitou zmesou minerálneho materiálu sa robí striedavo vyprázdňovaním komory na vsádzanie 5 usporiadanej na hornom konci šachty na zavážanie 4, pričom zakaždým sa otvorí jeden z uzáverov komory 6,7 v dolnej časti komory. Aby pritom zmes materiálu sa rozložila na priereze príslušnej šachty pece 1,2 väčšom oproti šachte na zavážanie 4, v hornej oblasti šachty je vždy usporiadaná platňana zadržiavanie 50, ktorou materiál je rozptýlený do vonkajšej oblasti prierezu. Ukázalosa pritom, že rozloženie zrnitosti vkomore zavážania 5 až po kolónu 9 sypkého materiálu priečne k smeru naldadania dopravného pásu 8 zostane v podstate zachované.(0009) Na zobrazení vreze na obr. 1 aobr. 4 sú vsmere vrhu dopravného pásu schernaticky zobrazené plynulo narastajúce zrnitosti, pre zjednodušenie zobrazenia štynní odstupňovaniami zrnitosti 10 až 13.(0010) Takto priečne k šachte 1,2 vkolóne zavážania 9 v jednom smere sa meniaca zrnitosť pôsobí, že odpory prúdenia spaľovacieho vzduchu vstupujúceho cez prívod vzduchu 14 sú vhodne rozložené. Tieto sú ako je známe závislé treťou mocninou veličiny voľného objemu okamžitej náplne zŕn. Odpovedajúce rozdielne rozdelenie množstva vzduchu je znázomené na obr. 1 nerovnakýmí rozmermi šípok 15 až 18. Má to za následok, že spaľovaním plynných, tekutých alebo práškovitých palív privádzaných cez prívody paliva 20 vzniká prúdenie horľavého plynu, množstvo ktorého vsmere priečne na kolónu sypkého materiálu 9 je rozdielne odpovedajúce rozloženiu zrnitosti sypkého materiálu, takže vsmere priečne na kolónu sypkého materiálu 9 môžu vznikať značné rozdiely teploty, napr. 300 ° C. Zmitý minerálny produkt odvádzaný z oblasti spodnej časti šachty l, 2 cez výpustné zariadenie 22 mávdôsledku toho zmá so značne rozličným stupňom vypaľovania. Pretože mieraA príslušných rozdielov je závislá od dĺžky prierezu šachty pece 1,2, tieto rozdiely odurčitej veľkosti , napr. 6 m 2 prierezu šachty nemôžu byť akceptovateľné.(0011) Aby sa prekonalo obmedzenie rozmerov šachtových pecí s pozdĺžnym, resp. obdĺžnikovým prierezom šácht podľa obr. 4 aaby sa realizovala cenove výhodná konštrukcia pre veľké priebežné množstvá, šachtová pec podľa vynálezu má napr. v súlade s príkladom realizácie podľa obr. 2 a 3 v komore na zavážanie 5 zariadenie 23 na periodickú zmenu smeru, ktorým veľkosť zma zmesi materiálu vkomore na zavážanie 5 pribúda priečne k vertikálnej osi komory.(0012)V súlade so zobrazeným príkladom riešenia toto zariadenie 23 je realizované najjednoduchším spôsobom ako otočná doska 24, ktorá je usporiadaná v dráhach vrhu 25, ktorými zmá zmesi materiálu opúšťajú dopravníkové zariadenie 8. Doska sa môže otáčať okolo horizontálnej osi 26 vnavzájom opačnom smere, takže smer, ktorým veľkosti zrna zmesi materiálu V komore na zavážania 5 sa mení priečne k vertikálnej osikomory, sa obráti iba pootočením dosky 24.(0013) Doska 24 je napríklad uložená v komore na posúvanie 27 hore a dolu otvorenej,usporiadanej nad komorou na zavážanie takým spôsobom, že alternatívne je priložená na zadnú alebo prednú stenu 28, 29 V smere vrhu apritom striedavo uvoľňuje okraj otvoru medzi spodnou hranou dosky 30 a spodným okrajom otvoru 31, 32 výpustného otvoru 33,34. Pritom uprednostnene sú oproti ležiace steny 28,29 komory na presúvanie 27 v spodnej časti dovnútra naklonené.(0014) Zmena smeru naklonenia dosky 24 sa robí striedavo, najvhodnejšie v rovnakých intervaloch a napríklad po každom periodickom vyprázdňovaní komory na zavážanie 5 otvorením uzáveru komory 6,7, takže v kolóne na sypký materiál 9 vznikajú postupne vrstvy 35, 36 s rozdielnou charakteristikou rozloženia zín priečne k smeru šachty, ako je to schematicky znázornená na obr. 3 odstupňovaním zrnitosti 10, ll 12, 13. Preto spaľovací vzduch pri prúdem cez kolónu sypkého materiálu 9 nemá už jednostrarme zvýhodnené dráhy, ako je to znázomené na obr. 2, ale vzniká rovnomerné rozloženie,ako je to znázornená na obr. 3 rovnako veľkými šípkami.(0015) Uplatnenie vynálezu je zvlášť výhodné u regeneračnej peci na jednosmerný prúd podľa MAERZ-a, lebo umožňuje realizáciu väčšej konštrukcie kolón 1,2 s obdlžnikovým prierezom, resp. kolón pre väčšie vsádzky materiálu. Takéto šachty sa dajú jednoduchšie postaviť . Okrem toho potrebné priečne spojenie 38 medzi šachtami 1,2 vporovnaní spiiečnym spojením medzi valcovými šachtami sa môže realizovať oveľa jednoduchšie.(0016) V ďalšom je krátko vysvetlená známa funkcia pece MAERZ na obr. 2.(0017) V intervaloch napr. 15 minút je vyhrievaná len jedna šachta 1 alebo 2, pričom palivo cez prívody 20, resp. 40 a spaľovací vzduch cez otvory pre prívod vzduchu 14 sú taktiež privádzané periodicky len do jednej šachty l alebo 2. Prívod chladiaceho vzduchu zospodu v smere šípky 43,44 je plynulý. Takto vzniká vpríslušnej kolóne sypkého materiálu 9 horná oblasť predhrievania 45, stredná oblasť spaľovania 46 a spodná oblasť chladenia 47. Spaľovacie plyny opúšťajú oblasť spaľovania 46 cez spojovací kanál 38 v smere šípky 48 do susednej šachty 2 a stúpajú v nej smerom hore,tak, že tam predhrievajú náplň druhej komory 2 a šachtu opúšťajú V smere otvoru pre vzduch 14. Pritom sa rozprestiera spojovací kanál 38 medzi dvomi vzájomne oproti sebe ležiacimi dlhšími stranami prierezu šácht 1,2, takže hneď vzniká rovnomernéprúdenie spaľovacích plynov k druhej šachte na celom priereze šachty.

MPK / Značky

MPK: F27B 1/00, F27D 3/00, C04B 2/00

Značky: materiálů, pálenia, postup, zmesí, minerálneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e2420-postup-palenia-zmesi-mineralneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu</a>

Podobne patenty