Upevňovacia súprava

Číslo patentu: E 2103

Dátum: 16.06.2004

Autor: Heiss Franz

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka upevňovacej súpravy slúžiacej na pevné uchytenie kotviaceho člena ktorý má hĺbkový doraz, ako napríklad prírubu alebo rozšírený okraj, zatlačeného do vyhĺbenia alebo do kusu uloženého vo vyhĺbení, pričom táto súprava má aspoň jeden O-krúžok v otvorenej prstencovej drážke alebo aspoň jeden vypuklý prstenec na jednej strane aaspoň jedno vyhĺbenie,napríklad v tvare prstencovej drážky, na uchytenie O-krúžku alebo vypuklého prstenca na druhej strane, a to bud na vonkajšom zakrivenom povrchu kotviaceho člena alebo vo vnútornom zakrivenom povrchu vyhĺbenia. Takátoupevňovacia súprava je známa z patentového spisu GB 2006 297 A.0002 Pod kotviacimi členmi tu treba rozumiet také konštrukčné prvky,ktoré možno zapustiť, resp. zatlačit do vyhĺbenia, čím sa vyhĺbenie uzavrie a dajú sa na ne prichytit alebo zavesiť ďalšie diely, ako napríklad závesné alebo spojovacie diely používané v stolárstve. Upevnenie, ktoré sa má uskutočniť zatlačením, má byt súčasne bezpečné. Kotviaci člen môže slúžit aj ako uzáver a vyhĺbenie ako otvor nádrže. Predpokladá sa však, že sa použije predovšetkým pri montáži dverových závesov, ktorých pevná časť sa dnes upevňuje pomocou dvoch skrutiek zaskrutkovaných do vyhĺbenia, napriklad0003 Spoje založené na využití trenia sú dobre známe. Vtomto zmysle patria do tejto kategórie spojov aj kotviace členy v tvare kolíkov s prstencovými lamelami, ktoré radiálne vystupujú zvonkajšieho povrchu. Tieto lamely sa opierajú onavŕtanú stenu atým jednak vytvárajú tesnenie, jednak sťažujú vytiahnutie kotviaceho člena zo steny. Takéto kolíky alebo kotviace členy sa ľahko zatláčajú do príslušného vyhĺbenia, no pri ich vyberaní treba použitOpis vynálezu Technický problém0004 Cieľom predmetného vynálezu je vytvorit upevňovaciu súpravu ako zástrčkový spoj podľa spôsobu opísaného v úvode, ktorá je vhodná nielen ako uzáver, ale aj na vzájomné pevné spojenie konštrukčných prvkov, a ktorá sajednoducho zastrčí, resp. zatlačí do vyhĺbenia a pritom pevne drží.0006 Tento ciel možno dosiahnut tým, že zakrivené plochy sú kužeľovité,pričom vrcholové uhly týchto kužeľov sú vpodstate rovnaké aprstencová drážka, do ktorej zasahuje protiIahlý O-krúžok alebo vypuklý prstenec, leží v axiálnom smere hlbšie ako O-krúžok alebo vypuklý prstene kotviaceho člena priliehajúceho kdorazu, napríklad kprírube. Následkom toho, že kuželovité plochy sa dajú do seba zasúvat, dochádza k treciemu styku len tesne pred vytvorením pevného alebo silového spojenia. Tento trecí styk však nepôsobí ako zámkové alebo západkové spojenie, ale uvoľní zložku sily, ktorá vtiahne kotviaci člen do vyhĺbenia potial, až kotviaci člen svojou prírubou alebo rozšíreným okrajom dosadne na protiľahlú plochu, napríklad blízko okolia vyhĺbenia. Rozmery a vzdialenosti sú navzájom zladené tak, že pri dosadnutí kotviaceho člena pretrváva ešte určitá zvyšná sila, ktorá zabezpečuje pevné spojenie. Podľa toho, ako sa zvolia radiálne vzdialenosti medzi kuželovitýmiplochami, a podľa priemeru O-krúžku alebo vypuklého prstenca možno vytvoritupevňovaciu súpravu, ktorá je rozoberatelná alebo takmer nerozoberateľná.0007 Osobitne účelný spôsob vyhotovenia sa vyznačuje tým, že na povrchových plochách kotviaceho člena a vo vyhĺbení sú vytvorené vedľa seba ležiace otvorené koncentrické prstencové drážky, ktoré pri zatlačení kotviaceho člena do vyhĺbenia až na doraz ležia s určitým axiálnym posunom a určitou vôľou proti sebe, pričom O-krúžky alebo vypuklé prstence pri súčasnej elastickej deformácii zasahujú do prstencových drážok Iežiacich šikmo proti sebe a uvoľňujú zložku sily pôsoblacu v smere prítlaku. Tým sa zväčší účinok0008 Ďalšie zlepšenie možno dosiahnut tým, že polomery zaoblenia drážok kotviaceho člena sú pri priemeroch drážok postupne sa zväčšujúcich od jednej drážky k druhej vždy väčšie, ako aj tým, že O-krúžky majú vždy väčšie kruhové prierezy.0009 Ďalší spôsob vyhotovenia sa vyznačuje tým, že kotviaci člen má vkaždej otvorenej prstencovej drážke na kužeľovitom povrchu O-krúžok,s výnimkou prstencovej drážky s najväčším priemerom, a že rebrá, ktoré vo vyhĺbení vystupujú medzi prstencovými drážkami, zasahujú medzi O-krúžky kotviaceho člena a pri zatláčani kotviaceho člena sa tieto O-krúžky zatlačia do prstencovej drážky s najbližším väčším priemerom, pričom vtejto polohe sa zachytia v trocha hlbšie sa nachádzajúcich prstencových drážkach vyhĺbenia silovým alebo tvarovým spojením. Prešmyknutim (valcovacím pohybom) Okrúžkov sa uvoľnia sily, ktoré kotviaci člen vtiahnu do vyhĺbenia. Tieto sily potom pôsobia aj ďalej, kým sa kotviaci člen nezatlačí až na doraz. To predpokladá, že prvky upevňovacej súpravy vo svojej vzájomnej polohe vychádzajúc zo stabilnej základnej polohy O-krúžkov - ešte nedosiahli neutrálnu konečnú polohu vzhľadom na prstencovú drážku, do ktorej sa O-krúžok zachytí. O-krúžok (O-krúžky) alebo elastický vypuklý prstenec (prstence) majú teda tendenciu celkom zapadnút do protiľahlej prstencovej drážky tomuto stavuvzájomne sa neutralizujúcich sil však zabraňuje doraz.0010 Usporiadanie prstencových drážok, O-krúžkov a jedného alebo viacerých vypuklých prstencov je prirodzene možné technicky zamenit aj na druhom príslušnom článku (kotviacom člen alebo vyhĺbení).Stručný opis výkresov 0011 Príklady uskutočnenia predmetu vynálezu sú znázornené na0012 Obr. 1 znázorňuje rez kotviacim členom pred vložením do vyhĺbenia,obr. 2 znázorňuje prvky súpravy podľa obr. 1 pri vkladaní, obr. 3 znázorňuje prvky súpravy podľa obr. 1 v upevňovacej polohe, obr. 4 znázorňuje iný kotviaci člen nachádzajúci sa mimo vyhĺbenia, obr. 5 znázorňuje kotviaci člen podľa obr.4 vupevňovacej polohe aobr. 6 na lepšie pochopenie základnej myšlienkyvynálezu znázorňuje stav O-krúžku v upevňovacej polohe.0013 Podľa obr. 1 je v drevenej doske vyfrézované vyhĺbenie 2 vtvare kruhového valca, do ktorého je nerozoberateľne zapustená vložka 3. Táto vložka 3 má vnútornú stenu 4 vtvare kruhoveho kužeľa, v ktorej sú vytvorené prstencové drážky 5. Prechod od jednej drážky k druhej môže mat tvar rebra 6s ostrou alebo zaoblenou hranou.0014 Oproti vyhĺbeniu 2 sa nachádza kotviaci člen 7, ktorý rovnako ako vložka 3 môže byt zhotovený zplastickej látky. Kotvíaci člen 7 má vonkajšiu stenu v tvare kužela 8 a prírubu 9. V kuželovítej stene 10 sa napríklad nachádzajú štyri prstencové drážky 11, pričom v spodných troch drážkach 11 sú uložené O-krúžky 12. V najvyššej prstencovej drážke 11 nie je podľa obr. 10015 Geometria príruby 9 slúžiacej ako doraz apoloha prstencových drážok 5 a 11 navzájom voči sebe a voči prírube sú zjednodušene znázornené na obr. 6. Na tomto obrázku vidno, že pri vloženom azatlačenom kotviacom člene 7 prstencové drážky 5 a 11 neležia priamo proti sebe tak, ako to znázorňuje prerušovaná čiara 13, ale že sú tieto prstencové drážky 5 a 11 voči sebe posunuté. Prstencové drážky 5 a 11 v reze teda nie sú obmedzené jednou spoločnou kružnicou. To spôsobuje, že O-krúžky 12 sú medzi navzájom posunutými prstencovými drážkami 5 a 11 v takom napätom stave, že kotviaci člen 7 svojou prírubou 9 je v smere šípky 14 pritláčaný na dosadaciu plochu 15 vblízkosti vyhĺbenia 2. Ak je O-krúžok 12 podľa obr. 6 pred zatlačením kotviaceho člena 7 do vyhĺbenia 2 uložený v spodnej prstencovej drážke 11, Okrúžok 12 narazí na rebro 6 a valcovacím pohybom sa prešmykne do hornejprstencovej drážky 11. Táto reakčná sila tiež zatlačí kotviaci člen 7 do vyhĺbenia 2.0016 Podľa obrázkov 1 až 3 sa tento postup ešte zlepší tým, že pri zatláčaní kotviaceho člena 7 (obr. 2) sa O-krúžky 12 valcovacím pohybomprešmyknú cez rebrá 6 vždy o jednu drážku 11 smerom nahor, takže napokon vznikne stav podľa obr. 3. Toto otočenie (torzia) vytvorí v O-krúžkoch 12 také

MPK / Značky

MPK: F16B 2/00

Značky: súprava, upevňovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e2103-upevnovacia-suprava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacia súprava</a>

Podobne patenty