Vylepšenia v organických zlúčeninách a vylepšenia týkajúce sa organických zlúčenín

Číslo patentu: E 20181

Dátum: 12.08.2008

Autori: Harris Clair Louise, Tovey Ian David, Bell Gordon Alastair

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka kompozícii, najmä na agrochemické použitie, obsahujúcich určité laktamidy a biologicky aktívne zlúčeniny, a spôsobov prípravy a použitia takýchto kompozícii. Predložený vynález sa týka najmä takých kompozícii, ktoré sú formulované ako, alebo obsahujú, emulzné koncentráty (EC).Agrochemická (fungicídna) kompozícía obsahujúca dimetyl laktamid a tríforin je opísaná v DE 4112 873 A 1.Niektoré laktamidy sú opísané v Ratchford, W. P. a Fisher, C. H., Joumal of Organic Chemistry, 1950, 15, 317-325 Ratchford, W. P., Journal of Organic Chemistry, 1950, 15,326-332 Fein, M.L. a Filachione, E.M., Joumal of the American Chemical Society, 1953, 75,2097-2099 a US 4,143,159.V súčasnosti sa požaduje, aby formulační chemici riešili pri vývoji nových formulácií rad environmentálnych požiadaviek. V ideálnom prípade bude vhodné rozpúšťadlo vykazovať mnoho alebo všetky nasledujúce vlastnosti vynikajúce rozpúšťanie prášku u pesticidov alebo ďalších biologicky aktívnych zlúčenín prípravu z rastlinných alebo živočíšnych obnoviteľných zdrojov nízke dráždenie pokožky schopnosť znižovať podráždenie pokožky spojené sagresívnymi zložkami formulácie, ako je laurylsulfát sodný nízka ekotoxicita,napríklad k dafniám nízky obsah prchavých organických zložiek a vysoká teplota vzplanutia. Kompozície podľa predloženého vynálezu obsahujú rozpúšťadlo, ktoré vykazujevšetky alebo mnoho týchto zaujímavých vlastností.Avšak nie všetky rozpúšťadlá sú rovnaké s ohľadom na ich kapacitu rozpúšťania biologicky aktívnych zlúčenín - povaha zlúčeniny a jej interakcia s rozpúšťadlom je úplne rozhodujúca. Prekvapivo bolo zistené, že určitá trieda rozpúšťadiel je prekvapivo účinná pri rozpúšťaníurčitej triedy biologicky aktívnej zlúčeniny. Predložený vynález teda poskytuje kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu vzorca Ikde R 1 a R 2 sú každá nezávisle od seba vodík alebo C 1.5 alkyl, C 2.s alkenyl alebo C 345 cykloalkyl, kde každá z nich je prípadne substituovaná až tromi substituentmi nezávisleR 4 sú každá nezávisle C 1.3 alkyl alebo fenyl prípadne substítuovaný až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvorí C 13 alkyl alebo R 1 a R 2 spoločne s atómom dusíka, na ktorom sú viazané, tvoria morfolinylový, pyrolidinylový, piperidinylový alebo azepanylový kruh, kde každý z nich je prípadne substítuovaný až tromi substituentminezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvorí C 1.3 alkyla aspoň jednu agrochemikáliu vybranú zo skupiny, ktorú tvorí Trinexapac etyl,Mandipropamid, Abamectin a Emamectin, spodmienkou, že agrochemikáliou nie jeŠtruktúra abamectinu je znázomená na obrázku l.Štruktúra emamektínu (vo forme benzoátu) je znázornená na obrázku 2.Štruktúra trinexapak etyluje znázomená na obrázku 3.Štruktúra mandipropamidu je znázomená na obrázku 4.Alkylové skupiny a zvyšky sú priame alebo rozvetvené reťazce. Prikladmi sú metyl, etyl, izo propyl, n-propyl, n-butyl, sek-butyl, terc-butyl, n-amyl a izo-amyl 3-metylbutyl.Alkenylové skupiny môžu byť vo forme priameho alebo rozvetveného reťazca a, pokiaľ je tovhodné, môžu mat bud (E) alebo (Q-konñguráciu. Príkladmi sú Vinyl a alyl. Cykloalkyl zahŕňa cyklopropyl, cyklopentyl a cyklohexyl.Vjednom aspekte kompozície v zlúčenine vzorca I R 1 a R 2 sú každá nezávisle vodík alebo(11.5 alkyl, ktorý je prípadne substítuovaný až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvori fenyl, hydroxy, C 1.s alkoxy, morfolinyl a NR 3 R 4 kde R 3 a R 4 sú každá nezávisle C 1-3 alkyl alebo R a R 2 spoločne s atómom dusíka, na ktorom sú viazané, tvoria morfolinylový kruh, ktorý je prípadne substítuovaný až tromi substituentmi nezávisleDokonca v ešte výhodnejšom aspekte R a R 2 sú každá nezávisle vodík alebo C 14 alkylalebo R a R 2 spoločne s atómom dusíka, na ktorom sú viazané, tvoria morfolinylový kruh.V ešte ďalšom vhodnom aspekte R je metyl a R 2 je metyl, propyl alebo butyl alebo R a R 2spoločne s atómom dusíka, na ktorom sú viazané, tvoria morfolinylový kruh. R 3 môže byťmetyl, rovnako ako ním môže byť R 4. Pre každý prípadný substituent je výhodné, keď je tometyl, Vhodne sú alkylové skupiny rozvetvené najvhodnejšie pomocou metylových skupín.Vjednom uskutočnení kompozície v zlúčenine vzorca l, R 1 nie je vodík, metyl, etyl, propyl,n-butyl, sek-butyl, izo-butyl, n-amyl, izo-amyl, iza-butylenyl, n-hexyl, l-3-dimetylbutyl, alyl,CHzCHzOH, Z-hydroxypropyl, Z-hydroxy-izobutyl, 1,3-dihydroxy-Z-rnetyl-Z-propyl, trishydroxy-metyl-metyl, CH 2 CH 2 OCH 3, cyklohexyl, fenyl, benzyl, (x-metylbenzyl, B-fenyl-etyl,S-hydroxypropyl alebo 1-hydroxy-2-butyl, pokiaľ R 2 je vodíkR nie je butyl alebo fenyl, pokiaľ R 2 je fenylR nie je CHzCHzOH alebo etyl, pokiaľ R 2 je CH 2 CH 2 OH R nie je Z-hydroxypropyl, pokiaľ R 2 je Z-hydroxypropyl a R a R 2 spoločne s atómom dusíka, na ktorom sú viazané, netvoria morfolínylový,pyrolidinylový alebo piperidinylový nesubstituovaný kruh.Kompozície môžu ďalej obsahovať rozpúšťadlo vybrané zo skupiny, ktorú tvoria alifatické rozpúšťadlá parafíny spriamym alebo rozvetveným reťazcom cyklické uhľovodíky aromatícké rozpúšťadlá rozpúšťadlá obsahujúce fosfor rozpúšťadlá obsahujúce síru,rozpúšťadlá obsahujúce dusík alifatícké mono-, di- alebo triestery aromatické mono alebo diestery cyklické estery cyklické, alifatické a aromatícke ketóny alkylcyklohexanóny,dialkylketóny, acetoacetáty, benzylketóny acetofenón alkoholy cykloalkoholy glykoly glykolétery a ich polyméry propylénglykoly glykoléteracetáty aromaticke alkoholy

MPK / Značky

MPK: A01N 25/02

Značky: zlúčenín, vylepšenia, týkajúce, zlúčeninách, organických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e20181-vylepsenia-v-organickych-zluceninach-a-vylepsenia-tykajuce-sa-organickych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylepšenia v organických zlúčeninách a vylepšenia týkajúce sa organických zlúčenín</a>

Podobne patenty