Použitie tlačiarenského papiera potlačeného dekoráciou pre plošné stavebné diely

Číslo patentu: E 20104

Dátum: 29.05.2009

Autori: Schwitte Richard, Petersen Frank, Tünte Udo

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týka použitia tlačiarenského papiera, potlačeného dekoráciou pre plošné stavebné diely. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby dekoračného papiera na použitie pri plošných stavebných dieloch, najmä pre podlahové, stenové, stropné a nábytkové využitie, podľaúvodnej časti nároku 2.Spôsob charakterizovaný v úvode, ako aj k nemu sa vzťahujúce tlačiarenské zariadenie, sú už známe zdokumentu EP 1 749 676 Al. Známy spôsob sa používa na digitálne potlačenie tlačiarenského papiera, ktorý sa zužitkuje na výrobu plošných stavebných dielov, akoV dokumente EP 1 749 676 A 1 sa opisuje atramentový tryskový tlačiarenský spôsob, pričom výsledok tlače na povrchu predmetov, určených na potlačenie, má z hľadiska vzhľadu zodpovedať najvyšším kvalitatívnym nárokom. Na tento účel je stanovené, že pás papiera,sabsorpčnou schopnosťou voči tekutej umelej živici, je pozdĺž jeho celkovej hrúbky napustený zjednej strany tekutou živicou takým spôsobom, že umelá živica neprenikne pásom papiera úplne, takže druhá strana pásu papiera je aspoň z väčšej časti umelou živicou nenapustená. Týmto známym spôsobom majú byť vytvorené povrchy, ktoré sú prostredníctvom vhodného výberu papiera a farebnej kvapaliny, ako aj prípadne predbežného spracovania povrchu, určeného na potlačenie, vždy optimálne prispôsobené známemuV každom prípade bolo v súvislosti s pásom papiera, napoly prestúpeného živicou, známeho z dokumentu EP 1 749 676 Al, zistené, že V závislosti na použitom papierovom materiály a použitom atramente môže práve pri vysokej hustote farby a/alebo pri vysokom podiele vody vo farbe dôsť ktomu, že atrament, prichádzajúci do styku spásom papiera sa aplikuje vhomej oblasti papiera, ktorá je nepresýtená alebo len málo presýtená živicou a ztohovyplynie takzvaný efekt sacieho papiera. Výsledkom je relatívne neuspokojivý výsledok tlače.Aby sa tomuto efektu sacieho papiera zabránilo, je inak tiež známe, použiť tlačiarenský papier, ktorý má na svojej strane tlače atramentovú absorpčnú vrstvu. Pritom sa obvykle jednáo takzvaný pigmentový náter. V súvislosti s tým poukazujeme napríklad na dokument DE 199 16 546 C 2.Nevýhodou tlačiarenského papiera, známeho ako zdokumentu EP 1749676 A 1, taktiež z dokumentu DE 199 16 546 C 2 ovšem je, že tieto papiere sú pomerne drahé. Ako čiastočnénapustenie živicou na spodnej strane, nutné pred tlačou, taktiež pigmentový náter na homej strane, vedú kdodatočným nákladom, čo sa práve pri masovom artikle, ako tlačiarenský papier pre vyššie menované použitia, pri kterých sú potrebné veľké množstvá tlačiarenskéhoZ dokumentu US 2007/176994 Al vychádza spôsob výroby tapiet, pri ktorom je tlačiarenský papier potláčaný digitálnym tlačiarenským zariadením. Tlačiarenský papier je zahrievaný, abysa vysušila tlačiarenská farba.Úlohou predkladaného vynálezu je dať kdispozícii dekoračný papier pre plošné stavebné diely, ktorý má vysokú kvalitu tlače a je príslušným spôsobom jednoducho a lacnoRiešením menovanej úlohy je použitie tlačiarenského papiera, nenapusteného živicou a bez absorpčnej vrstvy, potlačeného dekoráciou prostredníctvom digitálneho tlačiarenského spôsobu digitálnym tlačiarenským zariadením, zahriateho pred, počas a/alebo po potlačení,ako dekoračného papiera pre plošné stavebné diely, určeného najmä pre podlahové, nástenné,stropné alebo nábytkové využitie, pričom tlačiarenský papier je po tlači napustený živicou, narezaný na požadované prírezy a zlisovaný s doskami na plošné stavebné diely.Vynález predstavuje odklon od doterajšieho stavu techniky, pretože doteraz bolo, i napriek dodatočným nákladom, považované za nutné, pre prípady využitia ako dekoračný papier,používať potlačenú papierovú vrstvu aspoň čiastočne napustenú živicou a/alebo s absorpčnouNa riešenie vyššie uvedenej úlohy je pri jednom spôsobe vyššie uvedeného druhu podľa vynálezu stanovené, že na tlač bude použitý živicou nenapustený tlačiarenský papier, ktorý na strane tlače nemá absorpčnú vrstvu a že tlačiarenský papier a/alebo tlačiarenská farba bezprostredne po nanesení na tlačiarenský papier budú pred, počas a/alebo po tlači zahriate. Detailné je tento spôsob definovaný v nároku 2. Pri predkladanom vynáleze je v protiklade k doterajšiemu stavu techniky pre digitálnu tlač používaný bežný hĺbkotlačový papier bez náteru. Doteraz sa vychádzalo zo správneho predpokladu, že normálny tlačiarenský papier nie je vhodný pre digitálnu tlač, pretože tento papier pri potlači pôsobí ako savý papier. Pritom sa nielen rozpíjajú farby pri nanášaní tlačiarenskej farby, ale je to tiež tak, že papier prijíma z tlačiarenskej farby vľhkosť, čo vedie k predlžovaniu alebo rozťahovaniu papiera.Tým dochádza kzvlneniu potlačeného papiera, čo nakoniec vedie k vzniku nepoužiteľnéhotlačiarenského papiera. Preto bolo aj napriek dodatečným nákladom doteraz považované za nutné, pre prípad použitia ako dekoračného papiera pre plošné stavebné diely, používať potlačovanú vrstvu aspoň čiastočne napustenú živicou a/alebo s atramentovou absorpčnouV súvislosti s predkládaným vynálezom bolo zistené, že vyššie menovaný problém môže byť vyriešený tým, že tlačiarenský papier a/alebo tlačíarenská farba budú pred, počas a/alebo po potlačeni resp. bezprostredne po nanesení farby na tlačiarenský papier zahriate resp. vyhrievané. Týmto vyhrievaním prebehne na tlačiarenskom papieri veľmi rýchle vysušenie atramentu, takže v závislosti na druhu papiera a teplote ohriatia k vyššie opísaným problémom bud nedôjde, alebo dôjde len minimálne. Počas pokusov sa zistilo, že výsledok tlače je takmer tak dobrý, ako ked sa použije tlačiarenský papierr s absorpčnou vrstvou na prijímanie farby. Vyššie uvedené zahriatie vedie vnajlepšom prípade kbezprostrednému vysušeniu atramentu na tlačiarenskom papieri hneď ako atrament prejde ztlačiarenskej hlavy a je nanesený na hornú stranu tlačiarenského papiera. V každom prípade z predkladaného vynálezu vyplýva naprosto podstatná výhoda, že nie je potrebné ani drahé čiastočné napustenie papiera živicou pred tlačou, ani nanášanie absorpčnej vrstvy pre farbu, takže tlačiarenský papier použitý podľa vynálezu je cenovo veľmi výhodný.Na docielenie rýchleho vysušenia pri rešpektovaní zvláštností digitálneho spôsobu tlače najmä pri použití vodorozpustných atramentov/farieb je výhodné, keď zahriatie tlačiarenského papiera prebehne z homej a/alebo spodnej strany tlačiarenského papiera. Pritom by sa vysušenie-zahriatie malo uskutočniť s výhodou pri teplote nad 35 °C, najmä medzi 40 °C až 60 °C. Veľmi dobré výsledky, ktoré viedli na jednej strane krýchlemu vysušeniu a na druhej strane ale neobmedzilí tlač, boli dosiahnuté pri teplotách medzi 49 °C a 54 °C.Docielenie optimálneho výsledku tlače je závislé vedľa teploty vysúšania tiež na veľkosti kvapiek resp. hmotnosti kvapiek tlačiarenskej farby na jednej strane, a na rychlosti tlače na strane druhej. Podľa vynálezu bolo zistené, že veľkosť kvapiek tlačiarenskej farby pri tlači má byť medzi 4,0 ng a 50 ng, zatiaľ čo rýchlosť tlače by mala byť väčšia ako 3 mz/h. S výhodou je rýchlosť tlače medzi 4 mZ/h a 50 mz/h a obzvlášť medzi 6 mŽ/h a 30 mZ/h.Aby sme zaručili čo možno najefektívnejšie zahriatie a súčasne zabránili zahriatiu vedľajších zariadení, prebieha zahrievanie tlačiarenského papiera v priestore na sušenie, ktorý sanachádza vo vnútri skrine, ktorá obklopuje tlačiarenské zariadenie, tzn má digitálnu tlačiareňtlačiarenského zariadenia. V podstate sa pritom jedná o úzke, pretiahnuté zabudovanie zodpovedajúce rozmerom tlačiame, ktoré pri zahrievaní obmedzuje odovzdávanú tepelnúenergiu v podstate len na oblasť tlačiarne a v nej sa nachádzajúci tlačiarenský papier.Pretože pri vysúšaní tlačiarenskej farby sa pomerne veľká časť kvapalného podielu vyparí, je podľa vynálezu stanovené, že vzduch vo vnútri vysúšacieho priestoru musí počas zahrievania permanentne cirkulovať. Pritom sa pod pojmom cirkulácia rozumie tiež to, že je privádzanýčerstvý vzduch a vzduch naplnený vľhkosťou je odvádzaný preč.Rozumíe sa, že vyššie uvedené znaky spôsobu sa vpodstate vzťahujú tiež na použitie, uvedené v úvode.Ďalšie znaky a výhody predkladaného vynálezu vyplývajú znásledného opisu príkladu uskutočnenia na základe výkresu, ktorý ukazuje schématický bočný pohľad na digitálne tlačiarenské zariadenie l. Digitálne tlačiarenské zariadenie l má dolnú časť 2 s vedením 3 na tlačiarenský papier 4. Tlačiarenské zariadenie 1 má ďalej sánkovité vedenie 5, ktoré je pripevnene v dolnej časti 2. Sánkovité vedenie 5 sa rozprestiera cez celú šírku dolnej časti 2 a nachádza sa nad vedením 3 papiera. Pozdĺž sánkovitého vedenia 5 sa posúvajú sane 6 tlačiame. So saňamí 6 tlačiarne je spojená nádrž 7 na atrament, ktorá môže mať zodpovedajúci počet tlačiarenských farieb. Nie je znázomené, že sane 6 tlačiame majú aspoň jedno tlačítko na postrek tlačiarenského papiera, transportovaného digitálnym tlačiarenskýmDigitálnemu tlačiarenskému zariadeniu l je predradené privádzacie zariadenie 8 papiera,zatiaľčo odvádzacie zariadenie 9 papiera je zaradené za ním. Tlačiarenský papier 4 je do privádzacieho zariadenia 8 podávaný V tvare kotúčov, V digitálnom tlačiarenskom zariadení 1 je potlačený a ako dekoračný papier je na odvádzacom zariadení 9 znovu zvinutý. Po dokončení tlače je zvinutý potlačený tlačiarenský papier 4 resp. dekoračný papier z odvádzacieho zariadenia 9 odobraný a napustený živicou. Následne je tlačiarenský papier rozrezaný na požadované prírezy a konečne zlisovaný spríslušnými doskami na plošnéstavebné diely pre podlahové, nástenné, stropné a/alebo nábytkové použitie.V znázomenom spôsobe uskutočnenia sú usporiadané dve zahrievacie zariadenia 10, l 1 na zahriatie tlačiarenského papiera 4 pred, počas a po potlačení ako aj na zahriatie tlačiarenskejfarby po nanesení na tlačiarenský papier 4. Rozumíe sa, že je v zásade tiež možné usporiadať

MPK / Značky

MPK: B41J 11/00, B41M 3/18

Značky: plošné, diely, dekoráciou, tlačiarenského, potlačeného, použitie, papiera, stavebné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e20104-pouzitie-tlaciarenskeho-papiera-potlaceneho-dekoraciou-pre-plosne-stavebne-diely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie tlačiarenského papiera potlačeného dekoráciou pre plošné stavebné diely</a>

Podobne patenty