Zariadenie na hermetické uzatváranie veľkých otvorov v ústrojenstvách

Číslo patentu: E 19749

Dátum: 25.03.2011

Autori: Zielke Jörg, Kroehl Paul, Stanke Klaus

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na herrnetické uzatvorenie veľkých otvorov vústrojenstvách, ktoré majú nízky vnútorný pretlak.0002 Na utesnenie otvorov v ústrojenstvách sa obvykle používajú navarené kruhové príruby a s nimi lícujúce veká s tesneniami. Aby sa tesniace plochy nezdeformovali, musí mať ich materiál značnú hrúbku a tieto plochy musia byť opracované. U tlakových nádob so strednou a vysokou úrovňou tlakov je veľká hrúbka materiálu tak ako tak nutná z dôvodu pevnosti ústrojenstva. Pri nízkej úrovni tlaku a u vzduchotechnických ústrojenstiev predstavuje hrúbka steny iba niekoľko milimetrov a neposkytuje tak žiadnu záruku dostatočnej tuhosti tesniacich plôch a ich odolnosti proti deformácii, najmä u veľkých, väčšinou pravouholníkových prierezov týchto otvorov. Veľké prierezy sú potrebné napríklad u montážnych a prístupových otvorov, alebo u otvorov, určených pre vstavané komponenty, ako sú miešače a tepelné výmenníky. Jedna možnosť utesnenia otvorov pri nízkych tlakoch je opísaná v spise DE 10 2006 018 557 Al. Tam je veko vybavené tesniacimi lištami, ktoré sú uložené vzodpovedajúcich tesniacich lištách na ráme otvoru budov, čím vznikne ochrana proti zatopeniu. Takéto systémy však nie sú použiteľné pre nádoby s vnútomým tlakom.0003 Cieľom vynálezu je preto vytvoriť zariadenie, ktoré pri nízkych tlakoch zaistí jednoduché, nákladovo priaznivé a hermetické utesnenie.0004 Vynález sa preto vyznačuje tým, že je usporiadané uzatváracie veko (l), ktoré je na vonkajšej strane vybavené profilom (2) v tvare U, ktorý je pomocou svomíkov (3) spojený s lištou (4) a pritláča aspoňjedno uzatváracie veko (l) na bočnú stenu (5) ústrojenstva, pričom svomiky (3) sú namontované v lište (4), ktorá je namontovaná na okraji otvoru (7) V ústrojenstve na bočnej stene (5) tohto ústrojenstva, najmä je na bočnú stenu (5) navarená,pričom otvor môže byť výhodne vyhotovený ako pravouholníkový. Pri použití zariadenia podľa vynálezu je možne udržať konštrukčne danú malú hrúbku stien, a aj tak dosiahnuť hermetické utesnenie. Najmä je možné upustiť od náročného mechanického opracovania tesniacej plochy na strane nádoby. Tým vznikne ekonomicky výhodne vyhotovenie ústrojenstva.0005 Ako zvlášť výhodné sa osvedčilo, keď je lišta pritláčaná na bočnú stenu pomocou profilov V tvare U. Dosiahne sa tým rovnomerný prítlak.0006 Výhodné ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že uzatváracie veko je vybavené drážkou pre mäkké tesnenie. Je tým možné dosiahnuť veľmi dobré herrnetické0007 Ak je usporiadaných viacero otvorov s uzatváracím vekom, potom je zvlášť výhodné,ked sa upnú vedľa seba tesne uložené uzatváracie veká jedným spoločným profilom.0008 Jedno výhodné uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že svomíky sú do lišty nasadené alebo naskrutkované, pričom tieto svomíky môžu byť s lištou zlepené alebo zvarené.0009 Vynález sa osvedčil ako zvlášť výhodný vtedy, keď je uzatváracie veko súčasťou paketu tepelného výmenníka, pričom tento paket tepelného výmenníka sa môže presne vyrovnať s pomocou koľajničiek a prestaviteľných závesných kladiek tak, že uzatváracie veko stojí planparalelne s bočnou stenou.0010 Vynález bude teraz príkladne opísaný na základe výkresov, pričom predstavujeobr. 1 jedno uskutočnenie vynálezu,obr. 2 rez podľa línie II-II z obr. 1,obr. 3 rez podľa línie III-III z obr. l,obr. 4 rez lištou podľa vynálezu, aobr. 5 ďalšiu formu uskutočnenia podľa vynálezu.001 l Obr. 1 znázorňuje uzatváracie veko l, ktoré je upnuté s pomocou profilov 2 V tvare U prostredníctvom svomíkov 3, ktoré sú zvarené s lištou 4, na bočnú stenu 5. Lišty 4 sú navarené na okraji otvorov 7 na bočnú stenu a zosilňujú tak utesnenú oblasť bočnej steny. Spolu s profilmi v tvare U tak vznikne V utesnenej oblasti extrémne tuhá konštrukcia.0012 Obr. 2 znázorňuje rez podľa linie II-II zobr. 1, pričom je tu možné rozoznať dva otvory 7. Lišta 4 je privarená na bočnú stenu 5 ústrojenstva. Na utesnenie slúži profil 2 v tvare U, ktorý je s lištou 4 spojený pomocou svomíkov 3 a pritláča obidve uzatváracie veká 1 na bočnú stenu 5. Mäkké tesnenie 6, vložené do obvodovej drážky, vyrovnáva ešte existujúce nepresnosti povrchu a zaisťuje tak hermetické utesnenie otvoru (otvorov) 7. U vedľa seba uložených otvorov sa môže upnutie vykonať s úsporou miesta pomocou spoločného profilu 2 v tvare U, ktorý je vybavený rovnako vysokými ramenami. V protiklade k tomu sú ramená,určené na upnutie priamo na bočnú stenu 5, nerovnaké, ako je to aj znázomené na obr. 3 (rez podľa linie III-III z obr. l).0013 Lišty 4 majú dvojakú funkciu, a to vystuženie a upnutie. Majú výhodne vysoký, aspoň však kvadratický prierez. Svomíky 3 sú do otvorov nasadené alebo naskrutkované a sú na zadnej strane privarené (pozri obr. 4). Lišty sa teraz, prípadne po nutnej vyrovnávacej práci, navariajednoducho vyhotovenými kútovými zvarmi na bočnú stenu.0014 Ak sa nemajú uzatvoriť iba otvory 7, ale ak je treba bočne nasunúť do ústrojenstva napríklad zväzky tepelných výmenníkov, sú potrebné ďalšie opatrenia. Tepelné výmenníky sú vybavené, ako je znázomené na obr. 5, výhodne na svojom vonkajšom konci uzatváracou doskou 1, ako bolo skôr opísané. Vstup a výstup rúrkových slučiek 8 ústí do vonku uloženej zbernej trubice 9. Priechody uzatváracou doskou l sú tesne zavarené a na ich vnútornom konci sú rúrkovć slučky 8 uchytené prídržným rámom 10. Tento prídržný rám 10 môže byť pomocou (neznázornených) výstužných plechov spojený priamo s uzatváracou doskou l, čim vznikne kompaktná jednotka. U nasunutia do veľkých hĺbok však nie je podľa vynálezu vystužená bočná stena 5 schopná zachytiť ohybové hmotnostně sily. Odpomôže sa tomu tým,že sa protiľahlé bočné steny 5 spoja s koľajničkami 12, čim vznikne zosilnenie už samo o sebe. Naviac je prídržný rám 10 tepelného výmenníka zavesený pomocou nastavíteľných kladiek 11 na koľajničkách 12. Po nasunutí paketu tepelného výmenníka do ústrojenstva je možne vyrovnať uzatváracia dosku l planparalelne s bočnou stenou 5, a v dôsledku toho tak táto nie je vystavená žiadnym dodatočným ohybovým momentom, vyvolávajúcim netesností. Upevnenie a utesnenie uzatváracej dosky sa vykoná tak, ako je skôr opísané pomocoul. Zariadenie na hermetické uzatvorenie veľkých otvorov V ústrojenstvách, ktoré majú nízky vnútorný pretlak, vyznačujúce sa tým, že je usporiadané aspoň jedno uzatváracie veko (l),ktoré je na vonkajšej strane vybavené profilom (2) V tvare U, ktorý je pomocou svomikov (3) spojený s lištou (4) a pritláča aspoň jedno uzatváracie veko (l) na bočnú stenu (5) ústrojenstva, pričom svomüy (3) sú namontované v lište (4), ktorá je namontovaná na okraji otvoru (7) v ústrojenstve na bočnej stene (5) tohto ústrojenstva, najmä je na bočnú stenu (5)2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že otvory (7) sú vyhotovené ako3. Zariadenie podľajedného z nárokov l alebo 2, vyznačujúce sa tým, že uzatváracie veko (l)je vybavené drážkou pre mäkké tesnenie (6).4. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým, že je usporiadaných viacero otvorov (7) s uzatváracímí vekami (l), pričom tesne vedľa seba uložené uzatváracieveká (l) sú upnuté spoločným profilom (2).5. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že svomíky (3) sú do lišty6. Zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že svomíky (3) sú s lištou (4) zlepené7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že uzatváracie veko (l) jesúčasťou paketu tepelného výmenníka.8. Zariadenie podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že paket tepelného výmenníka môže byť s pomocou koľajničiek (12) a prestaviteľných závesných kladiek (1 l) presne vyrovnaný tak, že uzatváracie veko (l) je postavené planparalelne s bočnou stenou (5).

MPK / Značky

MPK: F28F 9/00, F28F 9/013, F16J 15/06

Značky: uzatváranie, otvorov, zariadenie, hermetické, ústrojenstvách, veľkých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e19749-zariadenie-na-hermeticke-uzatvaranie-velkych-otvorov-v-ustrojenstvach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na hermetické uzatváranie veľkých otvorov v ústrojenstvách</a>

Podobne patenty