Systém výmenných valcov

Číslo patentu: E 19558

Dátum: 17.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka systému výmenných valcov pre zámky podľa predvýznakovej časti nároku 1.0002 Všeobecné systémy výmenných valcov pozostávajú z krytu valca a uzamykacieho valca zasunuteľného do tohto krytu valca, ktorý môže byt vymeniteľne udržiavaný v kryte valca a môže byt pomocou kľúča hodiacieho sa k uzamykaciemu valcu pootočením nastavovaný medzi otvorenou a uzatvorenou polohou. Uzamykací valec je na čelnej strane vybavený prírubou,ktorá prečnieva radiálne voči pozdĺžnej osi uzamykacieho valca cez plášť uzamykacieho valca a axiálne dosadá na čelnej strane krytu valca, aby zakrylačelnú stranu krytu valca.0003 Pri tomto systéme výmenných valcov je nepriaznivé, že sa pri tomto systéme výmenných valcov nedbá na to, či sa uzamykacl valec práve nachádza vo svojej uzatvorenej polohe, alebo vo svojej otvorenej polohe. Existuje tak riziko, že sa napríklad ponechá votvorenej polohe bez dozoru skríň, ktorých dvere sú vybavené takým systémom výmenných valcov a ktoré majú byťz bezpečnostných dôvodov stále uzatvorené.0004 Dokument JP 11 193655 A uverejňuje systém valcov pre zámky so znakmi predvýznakovej časti nároku 1.0005 Je tak predmetom tohto vynálezu poskytnúť systém výmenných valcov sindikačným prvkom pre zámky, vktorom je na prvý pohľad rozpoznateľné, či sa uzamykacl valec nachádza v otvorenej, alebo uzatvorenej polohe, pričom indikačný prvok je čo najjednoduchšie možné doplnit do existujúceho systému výmenných valcov. Tento predmet sa dosahuje pomocou systému výmenných valcov so znakmi podľa nároku 1.0006 Podľa tohto vynálezu je indikačný prvok vytvorený ako tenkostenná kruhová doštička, ktorá je namontovateľná bezprostredne medzi plochou čelnou stranou krytu valca a prírubou uzamykacieho valca, je opätovne demontovatelná a je možné ju tesne pripevnit ku krytu valca, pričom prírubauzamykacieho valca celkom zakrýva kryt valca.0007 Pomocou tohto indikačného prvku je na prvý pohľad na výrez príruby uzamykacieho valca rozpoznateľné, či sa uzamykací valec práve nachádza vosvojej otvorenej, alebo vo svojej uzatvorenej polohe.0008 Podľa tohto vynálezu je indikačný prvok vytvorený ako kruhová doštička. Taký indikačný prvok vytvorený ako kruhová doštička má výhodu vtom, že je čo najjednoduchšie možné ho doplniť do existujúceho systému výmenných valcov bez toho, aby bolo nutné vykonať konštrukčné úpravy na kryte valca. Len príruba uzamykacieho valca musí obsahovat výrez, aby bol povrchový prvok indikačného prvku viditeľný.0009 Podľa tohto vynálezu je indikačný prvok vytvorený ako súčiastka,ktorá je namontovateľná na čelnej strane krytu valca a je opäť odmontovateľná. Tým sa umožňuje ľahká výmena indikačného prvku bez väčších montážnych0010 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0011 Uskutočnením výrezu na prírube uzamykacieho valca ako priehladového okienka alebo podľa nároku 5 ako kruhového výseku sa na výrobu takejto príruby uzamykacieho valca kladú konštrukčne ľahké požadiavky. Ľahkým remeselným zásahom je možné ksystému výmenných valcov používať i dosiaľ využívané príruby uzamykacieho valca. Teraz budú bližšie opisané príklady uskutočnení pomocou priložených výkresov. NaObr. 1 schematické perspektívne zobrazenie prvého variantu uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 2 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobrázku 1 v uzatvorenej polohe, EP 2 427 614 35514 lľObr. 3 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.1 votvorenej polohe.Obr. 4 schematický perspektivny pohľad na druhý variant uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 5 pohľad spredu na systém výmenných valcov z obr. 4 v uzatvorenej polohe.Obr. 6 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.4 votvorenej polohe.0012 V nasledujúcom obrázkovom opise sa výrazy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu a pod. týkajú len vzorových zobrazeni a polohy uzamykacieho systému a ostatných dielov zvolených pre dané obrázky. Tieto pojmy nemajú byť chápané ako obmedzujúce, čo znamená, že vrôznych pracovných polohách alebo vzrkadlovo symetrickom rozmiestnení a pod. satieto vzťahy môžu zmeniť.0013 Obrázky 1 až 3 znázorňujú prvé uskutočnenie systému 1 výmenných valcov, ktorý v podstate pozostáva z krytu 2 valca a uzamykacieho valca 3,ktorý je zasunuteľný i vysunuteľný z krytu 2 valca. Uzamykacím valcom 3 pritom je možné otáčať medzi otvorenou polohou a uzatvorenou polohou vkryte 2 valca axiálne voči pozdĺžnej osi uzamykacieho valca 3 a krytu 2 valca. Uhol otočenia, o ktorý musí byť otočený uzamykací valec 3 v systéme výmenných valcov znázornenom na obrázkoch 1 až 3, aby došlo k zmene zotvorenej polohy do uzatvorenej polohy, tu činí 90 °. V druhom variante uskutočnenia znázornenom na obrázkoch 4 až 6 tento uhol činí 180.0014 Kryt 2 valca je možné zasadiť do valcovitého otvoru vo dverách,okne a pod. Na prednej čelnej strane obsahuje žliabok 6, do ktorého je možné zasunúť uzamykací valec 3. Na protiľahlej čelnej ploche krytu 2 valca je umiestnená základná doska 14 prečnievajúca cez čelnú plochu, s ktorou môže byt kryt valca upevnený na dverách, okne a pod. Za touto základnou doskou 14 vyčnieva z krytu 2 valca kolmo na pozdĺžnu os krytu 2 valca výbežok 15, ktorý je zasunuteľný do uzatváracieho plechu (nezobrazeného), ktorý je napriklad upevnený na dvernej zárubni a na ktorej by sa mali dvere vybavené krytom 2valca aretovať. Tento výbežok 15 je spojený s uzamykacím valcom 3 tak, že otáčanie uzamykacieho valca 3 je sprevádzané axiálnym otáčaním výbežku 15okolo pozdĺžnej osi uzamykacieho valca 3.0015 Vo variantoch uskutočnenia znázornených na obrázkoch 4 až 6 sú na jednej základnej doske 14 usporiadané dva výbežky 15, ktoré sú v pracovnom spojení s uzamykacím valcom 3 tak, že otáčanie uzamykacieho valca o 180 ° je sprevádzané lineárnym posunom výbežku 15 kolmo voči pozdĺžnej osi krytu 2 valca.0016 Ako je možné rozpoznať na obrázkoch 1 až 4, obsahuje uzamykací valec 3 prírubu 8, ktorá radiálne prečnieva voči pozdĺžnej osi uzamykacieho valca 3 cez plášť 7 uzamykacieho valca 3 a axiálne dosadá na vonkajšiu alebo vnútornú čelnú stranu 5 krytu valca. Pokiaľ príruba 8 dosadá na vonkajšiu čelnú stranu 5 krytu 2 valca, zakrýva prírubu 8 v stave zasunutia do krytu 2 valca celkom kryt 2 valca.0017 Predná strana príruby 8 je vybavená štrbinou 9, do ktorej je možné zasunúť kľúč (nezobrazený) hodiaci sa kuzamykaciemu valcu a ktorým je možné uzamykací valec 3 pootočením nastavovať z otvorenej polohy do uzatvorenej polohy alebo obrátene. Predná plocha príruby 8 je vpodstate vytvorená kruhovito, pričom časť plochy je prerušená výrezom 10, ktorý siaha od obvodu príruby 8 až k úzkej strane štrbiny 9. Je možné si taktiež predstavit,že umiestnenie výrezu 10 v prírube 8 uzamykacieho valca 3 je uskutočnené ako priehľadové okienko v zmysle diery. Je možné si taktiež predstavit usporiadanie výrezu 10 v inej polohe. Dôležitá je tu súhra výrezu 10 a indikačného prvku 4,ktorý bude ďalej opísaný a ktorý je umiestnený bezprostredne medzi čelnou0018 Tento indikačný pNok 4, ktorý je vytvorený podľa tohto vynálezu ako kruhová doštička, je možné v stabilnej polohe namontovat na plochú čelnú stranu 5 krytu 2 valca. Toto polohovo stabilné usporiadanie indikačného prvku 4 pritom nastáva prednostné prostredníctvom zarážok 13, ktoré vyčnievajú z plochy indikačného prvku 4 privrátenej k čelnej strane 5 krytu 2 valca a je možné ich zablokovať v aretačných žliabkoch 6 na čelnej strane 5 krytu 2 valca.

MPK / Značky

MPK: E05C 3/04, E05B 63/14, E05B 9/04, E05B 41/00

Značky: valcov, výmenných, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e19558-system-vymennych-valcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém výmenných valcov</a>

Podobne patenty