Hermetický kompresor s izolačným plášťom

Číslo patentu: E 19054

Dátum: 16.12.2010

Autor: Cetinturk Tugba

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na hermetický kompresor obsahujúci izolačný plášť namontovaný na blok kompresora.0002 Stator hermetického kompresorového motora používaný V chladiacich zariadeniach, ako napríklad V chladničkách, je vyrobený umiestnením vinutia zloženého 2 vodivých drôtov do drážok statorového zväzku zloženého z magnetických plechov a vinutia, tvoria časti označované ako hlava vinutia rozšírením smerom von cez protiľahlú plochu statorového zväzku plechov. Okrem toho, kovový blok kompresora umiestnený na statore sa nachádza v kompresore a blok kompresora nesie základné mechanické prvky, ako je valec, piest, kľuka a ojnica. Blok kompresora je uložený na statorovom zväzku plechov tak, aby bol nad hlavou vinutia. Medzera minimálne 2 mm, sa musí nechať medzi blokom kompresora a hlavou vinutia z bezpečnostných dôvodov tak,aby nenastal žiadny preskok prúdu (elektrický zvod) medzi vodičmi vinutia a blokom, keď cez statorové vinutie tečie prúd. S cieľom vytvoriť uvedenú medzeru, statorové vinutia sú lisované v lise na ich tvarovanie. Vo väčšine prípadov, počet statorových vinutí vyžaduje, aby bol zväčšený ako pozitívny príspevok k účinnosti motora kompresora, ale bezpečnostná medzera, ktorá musí byť ponechaná medzi blokom kompresora a vinutiami,zabraňuje, aby počet vinutí bol zvýšený. Na vyriešenie tohto problému, pri súčasnom stave techniky, izolačné prvky, vyrobené z tenkej izolačnej plastovej fólie, ktorá má hrúbku 0,15 ~ 0,20 mm, sú umiestnené medzi statorovou hlavou vinutia a blokom kompresora, ale umiestnenie týchto izolačných prvkov do nmtora kompresora vytvára problémy, najmä pokiaľ ide o pracovnú náročnosť, v dôsledku tvaru hlavy vinutia a tvaru bloku kompresora.0003 V medzinárodnej patentovej prihláške č. WO 2008145760,je vysvetlený izolačný prvok umiestnený medzi jadrom cievky ahlavou vinutia. Izolačný prvok má vonkajšiu okrajovú oblasť, ktorá je na jadre cievky a ďalšiu rozšírenú izolačnú časť,poskytujúcu izoláciu medzi predĺžením príruby valcového bloku a hlavou vinutia.0004 V patente Spojených štátov amerických Č. US 595767 l, je uvedená. fólia, ktorá je použitá V statore elektrického motora kompresora, ktorá poskytuje izoláciu medzi hlavou vinutia a blokom kompresora, ktorá je namontovaná na strane ložiska V strede bloku kompresora pomocou otvoru zatlačením na nosné časti.0005 Cieľom predkladaného vynálezu je realizácia hermetického kompresora, ktorý obsahuje ľahko namontovateľný izolačný plášť umiestnený na bloku kompresora.0006 Hermetický kompresor, realizovaný so zámerom dosiahnuť cieľ tohto vynálezu, a podrobne vysvetlený V prvon 1 patentovom nároku a s ním súvisiacich patentových nárokoch, sa skladá zo statora, ktorý tvori zväzok plechov, na ktorom je uložené vinutie zložené z vodivých drôtov, z hlavy vinutia tvoriacu časť vinutia prechádzajúcej smerom k vonkajšej strane z hornej plochy statorového zväzku plechov, z bloku kompresora uloženého na hornej ploche statorového zväzku plechov, z izolačného plášťa,ktorý je uložený na rozšírenej časti z bloku kompresora na hornej ploche statorového zväzku plechov a je vyrobený z polyesterovej fólie a namontovaný na bloku kompresora.0007 Izolačný plášť má teleso V tvare plochej dosky, ktorá pokrýva spodný povrch bloku kompresora, ktorý smeruje k hlave vinutia a má puzdro (obal) pripojené k telesu, smerujúce k hornej ploche statorového zväzku plechov vertikálne k telesu z jeho rohov a pokrývajúce a obklopujúce podperné nohy.0008 V jednom vyhotovení podľa tohto vynálezu, izolačný plášť je vyrobený z polyesterovej fólie, z ktorej sú vyrobené Štrbinové izolácie, ktoré sa používajú na zabezpečenie izolácie medzi drážkami na vinutie na statorovom zväzku plechov a vinutím, čím je zabezpečená výhoda 2 hľadiska materiálových0009 V ďalšom vyhotovení podľa predloženého vynálezu, sú objímky a rovinné teleso izolačného plášťa vyrobené ako jeden kus.0010 Izolačný plášť sa dá ľahko namontovať na blok kompresora pomocou objímok namontovaných na podperných nohách,zabezpečuje úplnú izoláciu tým, že pokryje všetky plochy bloku kompresora, pri ktorých je riziko kontaktu s hlavou vinutia, a neskĺzne z miesta v dôsledku prípadných vibrácií motora počas prevádzky kompresora.0011 Hermetický kompresor realizovaný so zámerom dosiahnuť cieľ podľa predkladaného vynálezu, je znázornený na pripojenýchObrázok 1 - je priečny rez hermetickým kompresorom.Obrázok 2 - je perspektivny pohľad na izolačný plášť. Obrázok 3 - je perspektivny pohľad na blok kompresora,izolačný plášť a stator.Obrázok 4 - je perspektivny pohľad na stator a blok kompresora umiestnený na statore s namontovaným izolačnýmplášťom medzi blokom kompresora a statorom.0012 Prvky zobrazené na obrázkoch sú očíslované nasledujúcimHermetický kompresor Puzdro Statorový zväzok plechovHlava vinutia Blok kompresora Podporná noha5. Statorový zväzok plechov 60013 Hermetický kompresor (1) vhodný na použitie V chladiacich zariadeniach, ako sú chladničky, obsahuje puzdro(2), stator (5) umiestnený V puzdre (2), ktorý má statorový zväzok (3) skladajúci sa zo statorových plechov a jedného alebo viac ako jedného vinutia (4) skladajúcich sa z vodivých drôtov navinutých do drážok na statorovom zväzku plechov (3), viac ako jednu hlavu vinutia (6) ktoré tvoria časti vinutia (4) rozprestierajúce sa smeron 1 von z protiľahlých čiel statorového zväzku plechov (3), blok kompresora (7), ktorý nesie a/alebo podopiera základné mechanické prvky, ako napríklad valec, piest,kľuku a ojnicu, ktorý je umiestnený na hornej ploche statorového zväzku plechov (3) tak, že jeho spodný povrch nie je v kontakte s hlavou vinutia (6), a viac ako jednu podperných nôh (8) vyčnievajúcich z bloku kompresora (7) smerom k hornej ploche statorového zväzku plechov (3) a ktoré nesú blok kompresora (7) na statorovom zväzku plechov (3).0014 Hermetický kompresor (1) podľa tohto vynálezu obsahuje teleso (9) v tvare plochej dosky, ktoré zakrýva spodný povrch bloku kompresora (7) obrátenú smerom k hlave vinutia (6), a z izolačného plášťa (11) pripojeného k telesu (9), ktorý má viac objímok (10) prechádzajúcich k hornej ploche statorového zväzku plechov (3) vertikálne k telesu (9) od jeho rohov a zakrývajúcich podperné nohy (8), ktoré sú v nich osadené, a obklopujú ich dookola, pričonu plášť je vyrobený z plastického materiálu a pripevnený k bloku kompresora (7), (obrázok 2,obrázok 3).0015 Pri montáži izolačného plášťa (11) na blok kompresora(7), sú objímky (10) namontované na podperné nohy (8), a izolačný plášť (ll) je tlačený smerom k bloku kompresora (7). Vzhľadom na to, že podperné nohy (8) slúžia ako vodidlo pre montáž izolačného plášťa (ll), izolačný plášť (ll) je vybavenýpre montáž na blok kompresora (7) jednoducho ručne a po osadeni

MPK / Značky

MPK: H02K 3/38

Značky: hermetický, plastom, izolačným, kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e19054-hermeticky-kompresor-s-izolacnym-plastom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermetický kompresor s izolačným plášťom</a>

Podobne patenty