Zámok riadenia pre vozidlá

Číslo patentu: E 18760

Dátum: 16.04.2013

Autor: Graglia Daniele

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zámku riadenia pre vozidlá. Zámok riadenia podľa doterajšieho stavu techniky je opisaný vo WO 83/03580 A 1.0002 Konkrétne, vynález sa týka zámku riadenia typu, ktorý obsahuje vonkajšie puzdro spojené s pevnou podperou, kolík, ktorý sa môže axíálne klzne pohybovať vnútri podpery do a zo stĺpika riadenia medzi zaisťovacou doprednou polohou, v ktorej je koncová časť kolika zachytená v zádržnom sedle vytvorenom na stĺpiku riadenia, a uvoľnenou alebo pokojovoupolohou, V ktorej dovoľuje voľné otáčanie stĺpika riadenia.0003 Aby sa zabránilo vytiałmutiu kolíka zo sedla v priebehu pokusu o krádež, ktorý zahrnuje rozlomenie puzdra, obsahujú známe zámky riadenia zariadenie proti neoprávnenej manipulácii,kde po rozlomeni puzdra predpätá pružina vytlačí zaisťovací člen v sedle kolika, ktorý zabrániposunutiu kolika a teda jeho uvoľnenie zo sedla na stĺpiku riadenia.0004 Hoci sú známe zariadenia používané univerzálne, zdajú sa byť relatívne zložité, obťažnezostaviteľné a v niektorých prípadoch nákladné a iných relatívne neúčinné.0005 Účelom vynálezu je poskytnúť zámok riadenia pre vozidlá, ktorý jednoduchým aekonomickým spôsobom dovolí vyriešiť vyššie uvedené problémy.0006 Vynález prináša zámok riadenia pre vozidlá, ktorý obsahuje vonkajšie puzdro uspôsobené tak, aby mohlo byť upevnené k pevnému telesu a aby aspoň čiastočne obklopovalo otáčavý hriadeľ riadenia, hlavný člen na uhlové zaisťovanie otáčavého hriadeľa riadenia,pohonný prostriedok na posúvanie hlavného člena vzhľadom na puzdro medzi doprednou pracovnou polohou, v ktorej hlavný člen je čiastočne vložený do zádržného sedla neseného hriadeľom riadenia, a zatiahnutou pokojovou polohou, v ktorej hlavný zaisťovaci člen dovoľuje voľné otáčanie hriadeľa riadenia, a prostriedok proti neoprávnenej manipulácíi aktivovaný zlomením vonkajšieho puzdra alebo vytiahnutim hlavného člena, vyznačujúci sa tým, že prostriedok proti neoprávnenej manipulácíi obsahuje dodatočný člen na uhlové zaisťovaniespojený s puzdrom a uspôsobený na zachytenie v zádržnom sedle po odstránení hlavného člena.0007 Vo vyššie spomenutom zámku riadenia, prostriedok proti neoprávnenej manipulácii ďalej s výhodou obsahuje zádržný prostriedok na udržiavanie dodatočného člena v pohotovostnej polohe vzdialenej od zádržného sedla, keď sa hlavný člen pohybuje medzi doprednou polohou a zatiałmutou polohou, a pružný tlačný prostriedok na vytlačovanie dodatočného člena do záberu so zádržným sedlom po vysunutí zádržného hlavného člena von zpriestoru v rozsahu medzi doprednou polohou a zatiahnutou polohou.0008 Ďalej, hlavný člen a dodatočný člen sú s výhodou uložené V puzdre vo vzájomnerovnobežných polohách a zádržný prostriedok obsahuje zaísťovací hlavný člen.0009 Vynález bude ďalej opísaný s odkazmi na sprievodné výkresy, ktoré znázorňujúNa obr. l je znázomené, schematicky a v reze, prednostné uskutočnenie zariadenia zámkuriadenia podľa vynálezu usporiadané v normálnom pracovnom stave aNa obr. 2 a 3, ktoré sú podobné obr. l, je znázomený zámok riadenia podľa obr. 1 v dvoch0010 Na obr. l, vzťahová značka l označuje, ako celok, zámok riadenia pre vozidlá, ktorý obsahuje vonkajšie puzdro 2, ktoré ďalej obsahuje prednú objímkovú časť 3, ktorá je známym spôsobom spojená s pevným rúrkovitým telesom 4, ktorým prechádza hríadeľ 5 riadenia, ktorý sa môže otáčať okolo svojej vlastnej osi 6. Puzdro 2 obsahuje rovnako strednú dutú časť 7 a0011 Vnútrí prednej časti 3 a strednej časti 7 je definovaný priamy vodiaci kanál 10, ktorý siaha v smere 11 kolmom na os 6 a v ktorom je uložený, axiálne klzným spôsobom, kolik 12,ktorý je sám o sebe známy, na uhlové zaisťovanie hriadeľa 5 vzhľadom na pevné rúrkovité0012 Kolik 12 sa môže pohybovať účinkom jednotky 13, ktorá sa skladá z elektrického motora a prevodovky, je sama o sebe známa a teda ju nie je treba podrobnejšie opisovať. Kolik je trvale pripojený k zadnej časti 8 a môže sa pohybovať pozdĺž smeru ll medzi doprednou zaisťovacou polohou, V ktorej je predná koncová časť 12 a kolika 12 zachytená v zádržnomradiálnom sedle 14 vytvorenom v hriadelí 5 riadenia (obr. l), a zatiahnutou pokojovou polohou, ktorá je na obr. 1 znázomené čiarkovanou čiarou, v ktorej kolík 12 dovoľuje voľné otáčanie0013 Ako je ukázané opäť na obr. l, zámok l riadenia zahrnuje tiež zariadenie 15 proti neoprávnenej manipulácii, ktoré sa aktivuje buď prasknutím vonkajšieho puzdra 2 a/alebo odstránením jednotky 13 motor-prevodovka, všeobecne vytialmutím kolika 12 z vodiacehokanála 10, ako je znázomené na obr. 2 a 3.0014 Zariadenie 15 je uložené vnútri puzdra 2, konkrétnejšie vnútri dutiny 16, ktorá je predĺžená v smere 18 kolmom na smer ll a os 6 a ktorá na jednej strane ústí do vodiaceho kanála 10 a na druhej strane je cez bočný otvor 20 vytvorený v strednej časti 7, ktorý jeuzatvorený viečkom 21 , ktoré je integrálne spojené s časťou 7, spojená s vonkajškom.0015 Zariadenie 15 obsahuje piest 22 uložený v dutíne 16 a pritlačovaný v smere 18 k vodiacemu kanálu 10 párom pružín 23, ktoré sú rovnobežne so smerom 18 a stlačené medzi viečkom 21, ku ktorému sú pružiny integrálne pripojené, a strednou opemou stenou 24 piestu 22, ktorá je rovnobežná so smerom ll. Pružiny 23 siahajú vnútri príslušných vodiacich rúrok 25, ktoré sú integrálne s piestom 22 a ktoré spoločne s príslušnými pružinami 23 deñnujúvodiacu a klznú zostavu na vedenie piestu 22 v smere 18.0016 Ako je ukázané znovu na obr. 2, zariadenie 15 proti neoprávnenej manipulácii ďalej obsahuje dodatočný kolík 27 pre uhlové zaisťovanie hriadeľa riadenia, dodatočný kolík 27 siaha rovnobežne s kolíkom 12 a smerom ll a je uložený vnútri dutiny 29 piesta 22. Dutina 29 je otvorená smerom do kanála 10 a časti 3 a je ohraničená strednou stenou 24 a zadnou stenou 30,ktorá je kolmá na smer ll. Dodatočný kolík 27 je uspôsobený na uloženie vo vodiacom kanále 10 axiálne klzným spôsobom rovnako ako kolík 12, pričom jeho predná koncová časť jeuspôsobená na zachytenie V zádržnom sedle 14, ako je znázomené na obr. 3.0017 Ako je ukázané znovu na obr. 1, dodatočný kolik 27 je udržiavaný v kontakte so strednou stenou 24 a piestom 22 a je udržiavaný v zatiahnutej pohotovostnej polohe(znázornenej na obr. 1 a 2) kolíkom 12, ktorý pôsobí protíakciou vzhľadom na akciu pružín 23 a o ktorý sa dodatočný kolík opiera a po ktorom klže, za prevádzky, v priebehu posúvania kolika 12 medzi doprednou polohou a zatiahnutou polohou. Keď je piest 22 usporiadaný v zatiahnutej pohotovostnej polohe, opiera sa predná časť dodatočného kolika 27 o plochu 32nosnej časti 3 smerujúcu ku stene 30, pričom v rovnakom dodatočnom kolíku 27 je uloženápredpätá tlačná pružina 33, ktorá pôsobí medzi dodatočným kolíkom 27 a stenou 30. V konkrétnom opisovanom príklade je tlačná pružina 33 klzne uložená v slepej diere 34, ktorá definuje diel vodiacej a klznej zostavy uspôsobenej na vedenie dodatočného kolíka 27 v smererovnobežnom so smerom ll.0018 Za normálneho stavu používania je kolik 12 jednotkou 13 motor-prevodovka posúvaný medzi vyššie spomenutou doprednou polohou a zatiahnutou polohou, rovnako ako v konvenčnom zámku riadenia. Za takých podmienok vlastný kolik 12 udržuje dodatočný kolik 27 a piest 22 v zatiahnutej pohotovostnej polohe.0019 Ked pri pokuse o krádež dôjde napríklad k zlomeniu vonkajšieho puzdra 2 alebo odpojeníu jednotky 13 motor-prevodovka a, všeobecne, k posunutiu kolika 12 za jeho zatiahnutú polohu, t. j. posunutiu kolíka 12 mimo jeho normálnu dráhu medzi doprednou polohou a zatialmutou polohou, zmizne opora dodatočného kolíka 27 na koliku 12 a následne pružiny 23 vytlačia piest 22 dopredu smerom ku kanálu 10, dokým sa dodatočný kolik 27 sám nezachytí vnútri kanála 10. Hneď ako zmizne opora o plochu 32, pružina 33 vytlačí dodatočný kolik 27 smerom k hriadeľu 33, dokým sa dodatočný kolik 27 nezachytí v sedle 14. V tomto stave dodatočný kolik 27 plní rovnakú ñąnkciu ako kolik hlavný, keď je vo svojej doprednejpolohe, t. j. bráni otáčaniu hriadeľa 5 riadenia.0020 Z predchádzajúceho vysvetlenia je zrejmé, že opísaný zámok l riadenia dovoľuje extrémne jednoduchý spôsob, ako udržať hiiadel riadenia uzamknutý vo všetkých stavoch, vktorých je hlavný kolik 12 usporiadaný mimo svoj normálny prevádzkový priestor.0021 Konkrétne uskutočnenie zaisťuje, že zariadenie 15 proti neoprávnenej manipulácii je extrémne účinné a v čase spoľahlivé, je možné ho jednoducho a ekonomicky implementovať a má zmenšené rozmery. Ďalej, konkrétne uskutočnenie zariadenia 15 proti neoprávnenej manipulácii dovoľuje jednoduché a bezprostredne umiestnenie dovnútra puzdra 2, čo uľahčuje taktiež prítomnosť bočného otvoru vytvoreného vo vonkajšom bočnom diele puzdra 2. Skutočnosť, že dodatočný kolik 27 sa priamo opiera o kolik 12, dovoľuje zmenšiť veľkosť a geometriu dosiaľ známych zámkov riadenia, pretože nie sú použité žiadne dodatočné a/alebo vyhradené súčasti. Malé celkové rozmery a menšie náklady sú výsledkom skutočnosti, že kolik12 a dodatočný kolik 27 zdieľajú rovnaký vodiaci kanál vedúci ku hriadeľu 5 riadenia.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/023, B60R 25/02, B60R 25/021

Značky: zámok, vozidla, riadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e18760-zamok-riadenia-pre-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámok riadenia pre vozidlá</a>

Podobne patenty