Spôsob výroby dielu suchého zipsu vrátane zariadenia

Číslo patentu: E 17749

Dátum: 29.01.2008

Autor: Tůma Jan

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby dielu suchého zipsu, pozostávajúceho zprinajmenšom jedného plastového materiálu, pri ktorom sa nosný diel s množstvom vyčnievajúcich stonkových častí spája s jednotlivými hlavovými časťami takým spôsobom, že prinajmenšom pri jednom podiele uvedených stonkových časti prichádzajú ich voľné konce do kontaktu alebo sa vnárajú do kontaktnej strany zakaždým prislúchajúcej hlavovej častí, pričom pri procese spájania stonkových časti a prislúchajúcich hlavových častí sú tieto prítomné v prinajmenšom ešte čiastočne kvapalnom alebo čiastočne plastiñkovateľnom stave a hlavové časti úplne vytvrdnú až po spojeni. Vynález saďalej týka zariadenia na výrobu dielu suchého zipsu prostredníctvom spôsobu.Takéto diely suchého zipsu, ktoré sa pričleňujú kmechanickým upevňovacím prvkom,vytvárajú s komplementáme stvárnenými dielmi suchého zipsu vždy znovu otvárateľný a uzatvárateľný uzáver, pričom háčikové alebo hribové diely zipsu pôsobia spoločne so slučkovými zipsovými prvkami druhého dielu suchého zipsu za vytvorenia suchého zipsu. Taktiež sú známe riešenia, pri ktorých vzájomne pôsobia rovnaké zipsové uzáverové prvky dvoch rôznych dielov suchého zipsu (hennafroditický zips). US 2003/0126724 Al zverejňuje diel suchého zipsu s plošným nosným dielom a množstvom stonkových častí, ktoré sú na nosnom diele usporiadané ako výčnelky azakaždým sú zložené zmäkkého, elasticko-flexibilného živicového materiálu a tvrdého živicového prípadne plastového materiálu a homého dielu z mäkkého živicového pripadneĎalej je z DE 699 22 264 T 2 známe privádzanie páskového nosného dielu s množstvom vyčnievajúcich stonkových častí do tvarovacej štrbiny medzi vyhrievateľnými tvarovacimi valcami,do ktorej je možné prostredníctvom extrudovacieho zariadenia privádzať dodatočný tvarovací pás z plastového materiálu, ktorý ako vlastný tvarovací nástroj s tvarovacími vybraniamí pretvaruje teplé konce stonkových častí na hlavové časti, aby sa takto ziskal hlavičkový diel suchého zipsu. Pretože uvedené hlavové časti sú pri známych riešeniach vytvorené z plastového materiálu stonkových časti, sú tak hlavové časti z dôvodu malého prispevku materiálu vo voľnej a súčasne presahujúcej ploche hlavy disponibílnej na zaklesnutie malé, čo má nevýhodný vplyv na potrebnéNa rozdiel od tohto opisuje US 6 180 205 Bl spôsob výroby za použitia tvarovacieho valca,pri ktorom je možné spojit páskový nosný diel s množstvom relatívne veľkých háčikových zipsových prvkov. Na tento účel vykazuje tvarovací valec na svojom vonkajšom obvode háčikovo vytvarované tvarovacie vybrania, do ktorých sa cez prvé extrudovacie zariadenia vtlači plastový materiál za vyplnenia formy. Nadbytočný plastový materiál na vonkajšej obvodovej strane tvarovacieho valca sa odstráni prostredníctvom rezacieho zariadenia, ktoré sa odbome označujeako Doktor-Blade (Stierka). Prostredníctvom druhého extrudovacieho zariadenia usporiadanéhov smere výroby sa potom nanesie materiál nosného dielu a počas procesu chladenia valca sa pevne spojí s háčikovo vytvarovanými dielmi zipsu. Odťahovací valec potom odstraňuje hotový zipsový diel ztvarovacieho zariadenia. Na základe geometrie háčikov môže počas procesu vyberania z formy dochádzať k problémom a taktiež v dôsledku použitia uvedenej stierky vzniká pri procesevýroby relatívne vysoký podiel plastového odpadu.Z W 0 2006/099000 A 2 je ďalej známe postriekanie pásového prepravného zariadenia na jeho strane nosnej vetvy kvapkami plastového materiálu, pričom plastový materiál sa na základe povrchového napätia vytvaruje na pologuľovité škrupinove telesá, ktoré sa potom na svojej klenutej homej strane pevne spoja s páskovým nosným dielom za vytvorenia dielu suchého zipsu. V ďalšom zdokonalení tohto riešenia je tiež možné privádzať páskový nosný diel vo forme zosilnených stonkových častí, ktorý na svojej homej strane už nesie zrnité aglomeráty ako stonkové časti, na ktoré sa potom môžu nasadiť hlavové časti vytvarované ako polovice škrupiny. Týmto spôsobom vyrobený diel suchého zipsu, ktorý má slúžiť predovšetkým ako zips na detských plienkach a inkontinenčných vložkách, je ale stvámený ako relatívne tuhý as ohľadom na charakteristiku zapínania vyžaduje zlepšenie. Z US 2006/0220271 Al je známe porovnateľne riešenie, ktoré ale na výrobu zipsových prvkov vytvarovaných ako polovice škrupiny navrhuje tvarovací nástroj vo forme tvarovacieho valca s príslušnými tvarovacími vybraniami namiesto pásu. Výroba stonkových častímedzi hlavovými časťami a nosným dielom sa pri tomto známom riešení nerealizuje.Z amerického patentu 5 785 784 je známy spôsob výroby určený na výrobu páskového nosného dielu, na ktorom sa nachádza množstvo vyčnievajúcich stonkových častí. Vnásledne zaradenom kroku výroby sa zohrejú voľné konce stoniek, ktoré sa potom na základe povrchového napätia plastového materiálu zhutnia za vzniku predovšetkým pologuľovitej hlavovej časti. Ak sa v pokračovaní znameho spôsobu takto vyrobené hlavové časti následne vytvarujú prostredníctvom takzvaného valcovania na kalandroch, vzniknú tak síce rozšírené geometrie hlavovej časti, ktoré sú ale sohľadom na nízky príspevok materiálu stále ešte dimenzované ako relatívne male asúSpôsob vyššie uvedeného typu je známy z US 2004/0134045 Al. Pri známom spôsobe výroby dielu suchého zipsu s množstvom prostriedkov na zaklesnutie zhotovených jednodielne s nosičom vo forme stonkových častí vykazujúcich koncové háčikové hlavy sú háčikove hlavy vybavené prinajmenšom čiastočne dodatočnou hlavovou časťou zprídavného materiálu. Tým, že príslušná dodatočná hlavová časť je vyrobená z duroplastovej tvarovacej hmoty, sa vytvorí systém suchého zipsu, ktorý je schopný odolať vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu aokremtoho pri zodpovedajúcom vybavení vedie k lepším hodnotám priľnavosti a odolnosti pri odtiahnutí.Prostriedky na zaklesnutie vyrobené bežným spôsobom pozostávajú zjednotlivýchstonkových častí, na voľných koncoch ktorých sú prítomné doštičkové háčíkové hlavy. Materiálytvoriace dodatočné hlavové časti sa prostrednictvom nanášacieho valca nanášajú na háčikové hlavy. Typicky používaný akrylátový materiál vykazuje podobnú konzistenciu a viskozitu ako med a vytvára určitý typ naneseného pásu medzi nanášacím valcom a opačným valcom a odtiaľ môže byť prostredníctvom nanášacieho valca pomaly ďalej dávkovaný na diel suchého zipsu. Povrchové napätie akrylátového materiálu je zvolené tak, aby sa dosiahla tvorba kvapiek s následkom, že hlavové časti vytvoria pologuľovité hlavice na háčikových hlavách. Na vytvrdenie dodatočného materiálu vytvárajúceho dodatočné hlavové časti sa účelnejšie privádza energia háčíkovým hlavám, napríklad vo forme UV-žiarenia a/alebo vo forme tepla.Vychádzajúc ztohto stavu techniky je úlohou vynálezu zlepšiť známe riešenie za zachovania ich výhodných vlastností, predovšetkým pri nízkych nákladoch výroby vytvoriť funkčne bezpečný suchý zips, ktorý je ohľadom svojho správania pri zapnutí nastaviteľný vširokom roBahu. Túto úlohu rieši spôsobom so znakmi patentového nároku l azariadenia so znakmiSpôsob podľa vynálezu slúži na výrobu dielu suchého zipsu, výhodnejšie pozostávajúceho z prinajmenšom jedného plastového materiálu, ktorý je charakterizovaný tým, že materiál hlavovej časti sa pripraví v tvarovacom nástroji s množstvom jednotlivých tvarovacích vybraní zodpovedajúcich príslušnej geometrii hlavy, a voľné konce stonkových častí sa pri priblížení alebo zavedení do tvarovacích vybraní dotknú prinajmenšom ešte čiastočne kvapalných alebo čiastočneplastiñkovateľných kontaktných strán hlavových častí a/alebo sa do materiálu hlavovej časti vnoria.Dodatočným nasadením osobitne vyrobených hlavových častí na voľné konce prislúchajúcich stonkových častí je možné vo veľmi širokom rozsahu kombinovať rôzne materiálové komponenty stonkových častí s hlavovými časťami a rovnako je možné definovať rôzne geometrie hlavových a/alebo stonkových častí. Rovnako je prostredníctvom množstva možných kombinácií možné nastaviť množstvo technických parametrov takto vyrobeného dielu suchého zipsu. Spôsobpodľa vynálezuje okrem toho pri svojom použití funkčne bezpečný a je nenákladne realizovateľný.Ako zvlášť hospodárne na realizáciu spôsobu sa tu ukázalo byť zariadenie, pri ktorom je pre jednotlivé hlavové časti prítomný tvarovací nástroj s množstvom tvarovacích vybraní, ktoré zodpovedajú príslušnej geometrii hlavy, as podávacím zariadením pre už hotový nosný diel so stonkovými časťami, ktorých voľné konce je možné prostredníctvom podávacieho zariadeniazaviesť do tvarovacích vybraní.Mimoriadne funkčne vhodný a mechanicky robustný diel suchého zipsu sa získa vtedy, ak stonkové a hlavové časti pozostávajú z vzájomne rozdielnych plastových materiálov, predovšetkým ak sú stonkove časti vytvorené z termoplastického plastu a hlavové časti pozostávajú z akrylátovéhomateriálu. Relatívne tvrdý akrylátový materiál pre danú hlavovú časť umožňuje odolnú možnosťzaklesnutia pre slučky korešpondujúceho dielu suchého zipsu, takže takýmto spôsobom vytvorenýsuchý zips umožňuje veľmi dobré hodnoty priľnavosti a pevnosti pri odťahovaní.Ďalšie výhodné formy uskutočnenia riešenia podľa vynálezu sú predmetom ostatnýchVnasledujúcom bude riešenie podľa vynálezu bližšie Vysvetlené na základe jedného príkladu uskutočnenia podľa obrázku. Tu vprincipiálnom zobrazení, ktoré nie je vmierke, zobrazuj eobrázok l časť výrobného zariadenia podľa vynálezu aobrázok 2 a 3 v pohľade zboku rôzne formy uskutočnenia vyrobiteľného dielu suchého zipsu.V nasledujúcom bude spôsob podľa vynálezu bližšie vysvetlený na základe výrobného zariadenia podľa obrázku 1. Spôsob podľa vynálezu slúži na výrobu dielu suchého zipsu označeného ako celok značkou 10, pri ktorom je páskový nosný diel 12 spojený s množstvom vyčnievajúcich stonkových častí 14 s jednotlivými hlavovými časťami 16 takým spôsobom, že prinajmenšom pri jednom podiele uvedených stonkových častí 14 sa ich voľné konce 18 dotýkajú alebo vnárajú do kontaktnej strany 20 zakaždým prislúchajúcej hlavovej časti 16. Pri použití spôsobu podľa vynálezuje navrhované, aby pri vlastnom procese spojovania stonkových častí 14 s prislúchajúcimi hlavovými časťami 16 tieto boli v prinajmenšom ešte čiastočne kvapalnom alebo čiastočne plastifikovateľnom stave a hlavové časti 16 úplne vytvrdli až po spojení. Voľné konce 18 stonkových častí 14 sa teda dotýkajú prinajmenšom ešte čiastočne kvapalných alebo čiastočne plastifikovateľných kontaktných strán 20 hlavových častí 16 alebo dokonca sa výhodne vnárajú do materiálu hlavovej časti, aby takýmto spôsobom potom V neskoršom vytvrdnutom stave hlavových častí 16 zaistili spojenie.Na vytvarovanie jednotlivých hlavových častí 16 je navrhovaný tvarovací nástroj, ktorý je ako celok označený značkou 22 a ktorý obsahuje množstvo jednotlivých tvarovacích vybraní 24,ktoré svojim stvárnením zodpovedajú príslušnej geometrii hláv. Tvarovacie vybranía 24 sú súčasťou tvarovacieho pásu 26 obiehajúceho spôsobom prepravného pásu, pričom tvarovacie vybranía 24 nosnej vetvy sa plnia plastovým materiálom a vratná vetva vedie v podstate prázdne tvarovacie vybranía 24. Tvarovacie vybranía 24 sú v priečnom a v pozdĺžnom smere tvarovaciehopásu 24 ~ s pravidelným alebo nepravidelným rozmiestnením - prítomné viacnásobne.Ďalej je prítomné podávacie zariadenie označené ako celok značkou 28, ktoré je určené pre už hotový nosný diel 12 so stonkovými časťami 14, ktorých voľné konce 18 je možné prostredníctvom podávacieho zariadenia 28 zaviesť do tvarovacích vybraní 24. Na tento účel vykazuje podávacie zariadenie 28 určitý typ zásobného kotúča 30, z ktorého sa odvíja materiál sostonkovými časťami. Cez zodpovedajúcu vodiacu kladku 32 je možné privádzať pásový materiál

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: výroby, vrátane, suchého, zariadenia, dielů, zipsu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e17749-sposob-vyroby-dielu-sucheho-zipsu-vratane-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dielu suchého zipsu vrátane zariadenia</a>

Podobne patenty