Krištáľové sklo s indexom lomu vyšším ako 1,53 bez obsahu zlúčenín olova, bárya a arzénu

Číslo patentu: E 17638

Dátum: 01.09.2011

Autori: Kořensky Jan, Vavřena Jiří, Sázavová Kveta, Rada Miroslav

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka krištáľového skla s indexom lomu vyšším ako 1,53 a vysokou mechanickou pevnosťou, neobsahujúcou zlúčeniny olova, bárya a arzénu a určeného pre výrobu bižutérnych a Iustrových polotovarov a výrobkov z nich. Toto sklo je tiež určené pre výrobu sklenených Iustrov a predmetov pre domácnosť.0002 Toto sklo sa vyznačuje veľmi dobrou spracovateInostou pri tavení, tvarovaní a Ieštení, dosahuje jasu aspoň 93, hustotu dosahuje minimálne 2,54 g/cm 3 ajeho Youngov modul pružnosti je nad 90 GPa a vyznačuje sa zvýšenou chemickou odolnosťou, zníženou solarizáciou a zníženou toxicitou, zaisťujúcou maximálnu zdravotnú bezpečnost pri bežnom použití výrobkov z tohto skla.0003 Kvalitné krištáIové sklá musia spĺňať podmienky pre ich využívanie zhľadiska optických parametrov, mechanických parametrov adaIších fyzikálnochemických vlastností, ako aj zhľadiska zdravotných abezpečnostných kritérií. Vzhľadom k významnej zmene v hodnotení krištáIov po roku 1991, najmä z hľadiska zdravotnej bezpečnosti, ekologického vplyvu na životné prostredie atoxicity pre spotrebiteľov, je snahou výrobcov modifikovať vlastnosti moderných spotrebných a ozdobných skiel tak, aby boli splnené vyššie uvedené požiadavky. Toho je možné dosiahnuť zmenou zloženia základnej matrice skla.0004 Vsúčasnej dobe sa podľa Smernice 69/493/ECC vyrábajú štyri typy krištá|ových skiel, ktorými sú vysoko olovnatý krištáľ, olovnatý krištáľ, kryštalin a krištáľové sklo. Všetky typy týchto skiel však podľa definície obsahujú bud oxid olovnatý a/alebo oxid bárnatý. Platná legislatíva Európskej únie reguluje použitie zlúčenín ťažkých kovov ako Cd, Pb, Hg a Cr.0005 Príkladom takej regulácie je Smernica EU 2002/95/ECC (o obmedzení používania určitých nebezpečných látok velektrických a elektronických zariadeniach), vydaná 27.1.2003 a upravená 18.8.2005 (v platnosť vstúpila 1.7.2006), ktorá obmedzuje používanie toxických kovov velektrických a elektronických zariadeniach. Táto smernica obmedzuje použitie uvedených kovov v žiarovkách, výbojkách, sklenených pájkach, ale aj v sklenených doplnkoch svietidiel aspotrebných elektronických predmetov. Tiež Smernica EU 94/62/ECC ukladá výrobcom obmedziť škodlivý vplyv ťažkých kovov vprípade výroby avyužitia sklenených obalov.0006 Ďalšie obmedzenia použitia toxických kovov predstavuje smernica The Consumer Product Safety Improvement Act - CPSIA, vydaná v roku 2008, ktorá sa zaoberá obmedzeniami stanovenými úradom Consumer Product Safety Commission- CPSC, ktoré musia spĺňať výrobky, s ktorými prichádzajú do styku deti do veku 12 rokov. Táto smernica včasti 101 nariaďuje, že po 10. februári 2009 výrobky navrhnuté alebo určené deťom do 12 rokov vrátane nesmie obsahovať viac ako 600 ppm olova (olovnatých iónov), od 14. septembra 2009 musi obsahovat menej než 300 ppm olova a od 14. augusta 2011 môže byť limit znížený na 100 ppm a nižšie. Bižutérne a ozdobné predmety sú určené ako pre dospelých tak aj pre deti,a výrobca musí zaručiť zdravotnú bezpečnost a toxikologickú nezávadnosť všetkým užívateľom.0007 Pre olovnaté krištále sú charakteristické najmä wsoká merná hmotnosť 2 2,9 g/cm 3, vysoký index Iomu 2 1,545 a vysoká optická disperzia. Tieto technologické vlastnosti sú priaznivé.0008 Podľa ich hustoty a indexu lomu je možné zdravotne bezpečné sklá rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria sklá, ktorých hustota a index |omu sú porovnateľné s olovnatým krištáľom. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 1 nižšie. Druhú skupinu tvoria sklá, u ktorých hustota nie je podľa smernice 69/493/ECC dodržaná a ich index |omu je s olovnatým krištáľom porovnateľný alebo nižší. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 2 a tabuľke 3 nižšie.0009 Ako vyplýva z uvedených tabuliek, boli ako náhrada PbO a BaO vskelete skla najčastejšie použité nasledujúce oxidy MgO, CaO, SrO, ZnO, Lazog, Bi 2 O 3,TiO 2, ZrO 2, SnO 2, Nb 2 O 5, T 8205, V 203, Ybzoa aWO 3.POUŽÍÍÉ zlúčeniny v skelete zdravotne bezpečného skla majú pritom nlzku toxicitu alebo sú netoxické. 0010 Zloženie skupiny skiel uvedených v tabuľke 1 neobsahuje podľa udelených patentov ani toxický PbO, ani BaO. Patent spoločnosti Baccarat používa ako náhradu PbO oxidy ZnO, SrO a CaO. Patent spoločnosti British Glass je založený na použití BÍ 2 O 3, TĺOz, a SrO. Spoločnosť Nachtmann stabilizuje kombináciu TiOg, ZnO a SrO. Spoločnosť Swarovski využíva najmä kombináciu oxidov ZnO a CaO. Všetky uvedené sklá sa blížia typu olovnatého krištáľu ako hustotou, tak indexom |omu.Tabuľka 1 Zloženie skiel maúcich index |omu 2 1,54 a hustotu 2,63 Icm Maiteľ atentu l Patent č.mSrO BaO Zn 0 3-10 B 203a sklo ďalej hmotnostne obsahuje jeden alebo viacej oxidov zo skupinymenovaných oxidov v celkovej výške do 15. b hmotnostne celkov obsah oxidov Pb, Ba, As leží od 0,1, celkov obsahoxidov Ti a La pod 5 a celkový obsah oxidov Nb, Ta, Yb a najviac 3 každého z oxidov Y, W, Bi, Zr. Celkový hmotnostný obsah ZnO a CaO je vyšší ako 15 . CaO je sčasti nahradené SrO. Sklo ďalej obsahuje 0,5-3 Li 2 O. Súčet hmotnostného obsahu Na 2 O a Li 2 O leží pod 17 . Celkový hmotnostný obsah ostatnch komonentov, bez ohľadu na Sb 2 O 3, Nd 205 a Eľgog, leží od 2 .0011 Zloženie skiel skupiny uvedených vtabuľkách 2 a 3, rovnako neobsahujú podľa udelených patentov a úžitkového vzoru žiadny toxický PbO ani BaO.Tabuľka 2 Zloženie skiel maúcich index Iomu 2 1,52 a hustotu 2 2.43 Icm Oxid Glass sklárn Květná A 1í 0012 Spoločnosť Inn Crystal Glass uvádza sklo na báze modiñkátorov CaO, ZnO,ZrO, Zrog a/alebo TiO 2. Spoločnosť Moser uvádza sklo na báze oxidov CaO a ZnO. Úžitkový vzor Moravských sklární Květná uvádza sklo na báze kombinácii oxidov CaO, MgO, SrO, ZnO a La 2 O 3. Patent spoločnosti Nachtmann uvádza prítomnost oxidov Ca, MgO, ZnO, Tioz, LazOg a SnO 2 a určitého obsahu vody.Zloženie skiel maúcich index lomu 2 1,52 a hustotu 2 2,45 IcmGarantované hodnot veličín no 21.52 1.52 21.53a súhrnný hmotnostný obsah oxidov TiO 2 ZrO 2 Nb 2 O 5 Ta 2 O 3 leží v rozmedzí 0,3 až 120013 Slovenský výrobca krištálu Rona chráni sklo založené na vysokom obsahu CaO a prítomnosti ZnO, Zľoz a MgO. Spoločnosť Glaswerke vychádza z alkallckovápenatého skeletu, ktorý je moditikovaný kombináciou oxidov MgO, ZnO, TiO 2,Zľoz, Nb 2 O 5 a T 8205.0014 Spoločnosť Toyo-sasaki Glass uvádza sklo sprítomnosťou oxidov ZnO,CaO, SrO, T 102, La 2 O 3, Snog aY 2 O 3. Akonečne vynálezcovia G. A. Favrot aA. Truyol uvádzajú sklo soxidmi CaO, MgO, ZnO, ZrO 2 aTi 02. Táto skupina skiel vykazuje nižšiu hodnotu mernej hmotnosti než olovnatý krištáľ a rovnako index Iomu sa pohybuje od nižších hodnôt k hodnotám porovnateľným s hodnotami olovnatých krištáľových skiel. W 0 9513993 A 1 opisuje zloženie krištáľového skla bez olova,bárya a arzénu a neobsahujúceho Gd 2 o 3.0015 Napriek tomu, že hore uvedené bezolovnaté sklá majú do značnej miery uspokojivé vlastnosti, majú tieto nedostatky. Niektoré obsahujú ako čeridlo toxický AS 2 O 3, niektoré použlvajú drahé a diskutabilné komponenty SrO, Lazog, Bi 203, Snog,Nbzos. T 3205, Yzoa, YbzOg, WO 3 a Í.

MPK / Značky

MPK: C03C 4/00, C03C 3/097

Značky: krištáľové, barya, zlúčenín, vyšším, obsahu, arzenu, indexom, olova

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e17638-kristalove-sklo-s-indexom-lomu-vyssim-ako-153-bez-obsahu-zlucenin-olova-barya-a-arzenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krištáľové sklo s indexom lomu vyšším ako 1,53 bez obsahu zlúčenín olova, bárya a arzénu</a>

Podobne patenty