Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka žiaruvzdornej keramickej plynovej preplachovacej zátky, s plynovým prívodom na jednom konci, takzvanom studenom konci, splynovým výstupom na druhom konci, takzvanom horúcom konci a obvodovým povrchom rozkladajúcim sa medzi prvým a druhým koncom, pričom obvodový povrch je aspoňčiastočne pokrytý kovovým puzdrom.0002 Plynová preplachovacia zátka tohto všeobecného typu je dobre známa z doterajšieho stavu techniky (DE 32 06 499 C 1, DE 40 24 698 A 1) a používa sa už dlho pri hutníckom tavení a v taviacich nádobách ako je panvica (nemecky Pfanne),medzi panvica (nemecky Verteiler) alebo konvertor (nemecky Konverter).0003 Všeobecný tvar takejto plynovej preplachovacej zátky závisí na jej použití. Nasledujúce tvary sú najčastejšie valcovitý, v tvare kolmého kužeľa, kubický.0004 Plyn zavedený do studeného konca musí prúdiť cez alebo pozdĺž keramickej časti zátky pred tým, než unikne cez horúci koniec do priľahlého roztaveného kovu0005 Keramická časť je preto vybavená bud neriadenou pórovitosťou (nemecky ungerichtete Porosität) alebo riadenou pórovitosťou (nemecky gerichtete Porosität). Neriadená pórovitosť je dosiahnutá pomocou štruktúry podobnej hube čoby žiaruvzdorného keramického tela, riadená pórovitosť pomocou kanálov, štrbín, otvorov alebo podobne, vedúcich cez viac či menej husté keramické telo.0006 Špeciálne v prípade neriadenej pórovitosti, ale bez obmedzenia na toto prevedenie, existuje nebezpečenstvo rozptýlenia plynu nekontrolovateľným spôsobom cez plášť keramického tela, aj keď je preplachovacie zariadenie bežne inštalované (omietnuté) v masivnom bloku (nemecky Lochstein) a / alebo vnútri keramického žiaruvzdorného obloženia pozdĺž dna alebo steny zodpovedajúcejmetalurgickej nádoby. To platí aj pre plynové preplachovacie zátky, ktoré sú omietnuté vo vnútri zodpovedajúcej trysky, ako je uverejnené v GB 2 226 021 A.0007 Z tohto dôvodu je obvodový povrch keramickej časti keramického telesa pokrytý kovovým puzdrom (DE 40 24 698 A 1, DE 32 06 499 C 1), ktoré je nepriepustné pre plyn prepúšťaný cez zátku, ale tieto zátky majú niekoľko nevýhodInštalácia takejto zátky na dne alebo na obkladovej stene metalurgickej nádoby alebo v tryske (bloku) sa vykonáva s použitím omietky umiestnenej medzi zodpovedajúce dve časti pre dosiahnutie pevnej polohy zátky, ale omietka nie dobre drží na kovovom puzdre, čo má za následok opadávanie omietky alebo neúplnú vrstvuomietky medzi príslušnými časťami.0008 Ďalšou nevýhodou týchto kovom zapuzdrených zátok je jej znížená žiaruvzdornosť pri použití. V tomto ohľade je kovové puzdro najslabšia časť, čo znamená, že kovové puzdrovanie má najnižšiu teplotu topenia. Teda, počas používania, napr. pod teplotným zaťažením, ktoré bežne dosahuje viac ako 1 000 °C, sa kovové puzdro postupne rozpadá.0009 Metalurgický nápor počas používania zátky zhorší tento rozpad. Keď je preplachovacie zariadenie (plynová preplachovací zátka) čistené fúkacím kyslíkovým nástavcom, sú dosahované teploty viac ako 1300 °C a tie sú zodpovedné za rýchle zvýšenie opotrebovania zmieneného kovového puzdra a tvorbu medzier medzi0010 Cieľom vynálezu je vyhnúť sa týmto nevýhodám a predstaviť plynové preplachovacie zariadenie rôznych tvarov s dlhou životnosťou, dokonca aj za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové puzdrovanie pred hutníckym náporom- Chráni kovové puzdrovanie pred nadmerným teplom- Harmonizuje sa s okolitým žiaruvzdorným materiálom bloku, obložením steny alebo dna metalurgického povrchu- Umožňuje chemickú reakciu s kovovým puzdrovaním za tepla, teda zvýšenie teplotnej odolnosti kovového puzdrovania- Zabraňuje nadmemému opotrebeniu kovového puzdrovania- Umožňuje chemickú reakciu s okolitým žiaruvzdorným materiálom, teda zlepšuje žiaruvzdornosti materiálu- Poskytuje lepšie spojovacie vlastnosti pre akýkoľvek materiál aplikovaný prioprave a výmene neizolovanej zátky nad blokom0013 Vo svojom najvšeobecnejšom prevedení sa vynález týka žiaruvzdornejkeramickej plynovej preplachovacej zátky ako je definované v nároku 1.0014 Vynález bude následne priblížený v možných variantách a prevedeniach podľa všeobecného technického konceptu, ktoré môžu byť realizované buď individuálne alebo v ľubovoľných kombináciách, ak je to technicky rozumné a nebolo0015 Žiaruvzdorný poťah by mal byt tak tenký, ako len to je možné pre umožnenie dobrej priínavosti a aby sa dalo zabrániť opotrebovaniu mechanickým oterom.0016 Podla rôznych prevedení by hrúbka mala byt 2,5 mm, 1 mm alebo dokonca 0,5 mm, pričom hrúbka je definovaná ako hrúbka vrstvy v smere kolmom na zodpovedajúcu povrchovú časť kovového puzdrovania. To nevylučuje jednotlivéčastice (zrná) rozšírené nad túto hrúbku.0017 Žiaruvzdorný povlak, z ktorého žiaruvzdorné zrná vystupujú zo spojiva (laku),má výhodu určitej drsnosti a lepšieho splynutia s okolitým žiaruvzdorným materiálomobIoženia nádoby Kovový povrch, bez ohľadu na pôvodné povrchové úpravy, je prikrytý tenkou vrstvou podobnej brúsneho papiera s vynikajúcimi fyzikálnymi a0018 Podľa jedného prevedenia by žiaruvzdorná vrstva, v závislosti na velkosti zŕn,mala mať minimálne 5 alebo 9 alebo 20 alebo 27 alebo 36 zŕn na cmz, myslené také zrná, ktoré vyčnievajú zo základného spojiva (laku). Maximálny počet zŕn na cmz môže byť stanovený na 400 alebo 380 alebo 361 alebo 270 alebo 215 alebo 1550019 Dobré výsledky môžu byť dosiahnuté vtedy, keď žiaruvzdorná ochranná vrstva obsahuje vrstvu laku s hrúbkou menšou ako 1,0 mm alebo menšou ako0,5 mm alebo menšou ako 0,3 mm alebo menšou ako 0,2 mm.0020 Pojem lak zahŕňa akékoľvek a všetky typy kvapalného materiálu,prilíehajúceho na vonkajší povrch kovového puzdra a majúceho vhodnú tepelnú odolnosť. Jeden príklad je lak na bázy živice, napriklad živice novilak. Ďalšie príklady0021 Tento Iakovaný povlak môže byť doplnený malými žiaruvzdornými zrnami, čo znamená, že žiaruvzdorný povlak je vyrobený z tekutého laku a žíaruvzdorných zŕn,kde žiaruvzdorné zrná môžu vyčnievať z Iakovaného povlaku. Inými slovami0022 Lak slúži ako činidlo podporujúce adhéziu medzi kovovým puzdrom ažiaruvzdornými zrnami, špeciálne ak sú aplikované zvlášť.0023 Toto je dôvod prečo môže byť celková hrúbka ochrannej vrstvy veľmi tenká, so všetkými výhodami z toho vyplývajúcimi ako je spomenuté vyššie. 0024 Žiaruvzdorné zrná môžu byť tiež aplikované ako zmes spolu s Iakom. 0025 Výhody zverejnené vyššie môžu byť zvýšené pomocou špecifického výberužíaruvzdorného komponentu ochranného povlaku. Malé žiaruvzdorné zrná môžupochádzať zo žíaruvzdorných oxidov, karbidov, nitridov, spinelov a zahŕňajú MgO,

MPK / Značky

MPK: B22D 1/00, F27D 3/16, C21C 5/35, C21C 5/48

Značky: plynová, keramická, žiaruvzdorná, zátka, preplachovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e17620-ziaruvzdorna-keramicka-plynova-preplachovacia-zatka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka</a>

Podobne patenty