Spôsob detekcie vozidiel s naloženým tovarom

Číslo patentu: E 17511

Dátum: 03.05.2012

Autor: Hanisch Harald

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu detekcie vozidiel s naloženým tovarom v rámci dopravného telekomuníkačno-informačného systému, predovšetkým cestného mýtneho alebo cestného komunikačného systému, ktorý zahŕňa najmenej jeden rádiomaják na rádiovú komunikáciu s OBUs (palubnými jednotkami) vezenými vozidlami a naloženým tovarom, pričom palubná jednotka vozidla a palubná jednotka naloženého tovaru sú detegované ako patriace k sebe, ak z vyhodnotenia ich rádiových komunikácií s rádiomajákom vyplynie, že sa pohybujú s obmedzenou a nemennou obojstrannou vzdialenosťou.0002 Tento spôsob, v ktorom je nákladom príves ťahaný vozidlom, je známy z dokumentu EP 2 372 667 A 1 rovnakého prihlasovatela. vynález má za cieľ vylepšiť tento spôsob za vytvorenia nových oblastí jeho aplikácie.0003 Tento ciel sa dosahuje spôsobom druhu uvedeného vyššie, ktorý sa podľa vynálezu vyznačuje tým, že rádiomaják vysiela charakteristické údaje prijaté z jednej palubnej jednotky spracované alebo nespracované - do druhej palubnej jednotky, ktorá protokoluje prijaté charakteristické údaje v pamäti.0004 Vynález tým umožňuje prehlásenie o náklade pomocou vlastnej palubnej jednotky nákladu,ktorá je priradená k palubnej jednotke vozidla a spoločne s ňou jej môže byť stanovený mýtny poplatok, a pritom vedie k nepretržitému protokolovaniu nákladu vezeného určitým vozidlom alebo dopravného prostriedku použitého pre určitý náklad. Každý rádiomaják, ktorý míňajú obe palubné jednotky, prečlta charakteristické údaje z jednej palubnej jednotky a zapisuje ich v nespracovanej alebo spracovanej forme do druhej, to znamená, že pôsobí takpovediac ako kopírovacie alebo spracovateľská stanica pre charakteristické údaje z jednej palubnej jednotky do druhej. Každým novým prechodom popri rádiomajáku sa zhromažďuje další súbor charakteristických údajov v pamäti palubnej jednotky. Z viacerých prechodov okolo rádiomajáka sa teda získa protokol alebo dobrý obraz o tom, aký naložený tovar vezie vozidlo alebo ktoré vozidlá prepravovali určitý náklad. 0005 Charakteristické údaje priradených palubných jednotiek protokolované v pamäti palubnej jednotky z posledných prechodov okolo majáka môžu byť použité na najrôznejšie druhy stanovenia mýtnych poplatkov, uplatňovania zákona alebo na účely dokazovania. Protokol o naloženom tovare vozidla môže byt zahrnutý do výpočtu jeho mýtneho poplatku, história jeho dopravných prostriedkov môže byť zahrnutá do výpočtu mýtneho poplatku nákladu alebo sa môže monitorovať a presadzovať dodržiavanie označení nebezpečného nákladu, zákazov premávky cez víkend atď. Výhodne sa teda môžu protokolovat charakteristické údaje prečítané rozhraním palubnej jednotky na kontrolné účely, osobitne výhodne pomocou rádiovej komunikácie. Súbory charakteristickýchúdajov jednej alebo oboch palubných jednotiek môžu byť z rádiomajáka zaslané volitelne doústredne dopravného telekomunikačno-informačného systému z dôvodu sledovania nákladu alebo stanovenia mýtnych poplatkov.0006 Ďalej je výhodné, ak rádiomaják pripojí k charakteristickým údajom časovú pečíatku a/aíebo charakteristiku rádiomajáka, takže môže byť zaprotokolované miesto a čas spôsobu kopírovania charakteristických údajov z jednej palubnej jednotky do druhej. Zaprotokolované charakteristické údaje tým predstavujú kompletný denník v súvislosti s časom, kedy boli dve palubné jednotky navzájom priradené, t. j. aký naložený tovar víezlo vozidlo alebo akými vozidlami bol náklad prepravovaný.0007 Charakteristické údaje prečítané rádiomajákom zjednej palubnej jednotky azaplsané do druhej - v spracovanej alebo nespracovanej forme - môžu byť najröznejšieho druhu, napríklad charakteristika užívateľa alebo charakteristika účtu, charakteristika vozidla ako je číslo podvozku alebo poznávacia značka, charakteristika nákladu ako je číslo prepravy, prehlásenie o nebezpečnom náklade alebo opis nákladu, parametrické údaje ako je trieda vozidla, trieda nákladu,hmotnosť, trieda nebezpečného nákladu, časové obmedzenia ako je povolenie alebo zákaz premávky cez víkend atď. V najjednoduchšom prípade charakteristické údaje obsahujú najmenej charakteristiku palubnej jednotky, z ktorej sa čítajú charakteristické údaje.0008 Ako už bolo naznačené, rádiomaják môže prenášať charakteristické údaje z palubnej jednotky vozidla do palubnej jednotky nákladu, ako aj opačne dokonca je predstaviteľné dvojité uskutočnenie spôsobu, t. j. vzájomná výmena údajov. V tomto prípade sa zapisujú do každej palubnej jednotky charakteristické údaje vždy druhej palubnej jednotky striedavo, takže obe palubné jednotky obsahujú stále kompletný protokol ich vzájomného priradenia.0009 Vo výhodnom uskutočnení palubná jednotka, z ktorej sa čítajú charakteristické údaje. je priradená nákladu (palubná jednotka nákladu) a druhá palubná jednotka, do ktorej sa zapisujú prečítané charakteristické údaje z rádiomajáka (spracované alebo nespracované), je priradená-2 vozidlu (palubná jednotka vozidla). Tento variant je osobitne vhodný na účely stanovenia mýtnych poplatkov, pretože stanovenie mýtnych poplatkov (ťažného) vozidla sa môže uskutočniť v závislosti od nákladu deklarovaného palubnou jednotkou nákladu a na základe protokolu v pamäti palubnej jednotky vozidla môže byt kedykoľvek skontrolovaná a preukázaná história nákladu. Vtomto uskutočnenl charakteristické údaje výhodne zahrnujú charakteristiku nákladu, napriklad triedu nebezpečného nákladu, tonáž, údaje o preprave ako sú pôvod a cieľ, alebo podobne.0010 Spôsob podľa vynálezu nevyžaduje žiadne konkrétne zvláštne polohovanie palubnej jednotky nákladu v rámci vozidla, prlvesu alebo prlvesovej súpravy vozidla a prlvesu(ov). Takto sa palubná jednotka nákladu môže namontovať v prlvese, ako aj v nákladnom priestore, alebo v kabíne vodiča nákladného vozidla alebo tažného vozidla. Výhodne sú obe palubné jednotky usporiadané vo vozidle vedľa seba. napriklad priamo vedľa seba na čelnom skle.0011 Rádiová komunikácia s prvou palubnou jednotkou v rádiomajáku sa výhodne riadi prostredníctvom rádiovej komunikácie s druhou palubnou jednotkou. Tým sa môže minimalizovať počet potrebných rádiových komunikácii. t. j. dátových balíkov. ktoré sa posielajú rádiovým rozhraním medzi rádiomajákom a palubnými jednotkami sem a tam.0012 Uvedené vyhodnotenie rádiovej komunikácie na meranie vzdialenosti oboch palubných jednotiek sa môže uskutočniť akýmkoľvek spôsobom známym v doterajšom stave techniky. Výhodne sa na meranie vzdialenosti palubných jednotiek používa fázový posun medzi oboma rádiovými komunikáciami. Alternatívne alebo doplnkovo sa na meranie pohybov palubných jednotiek môže použiť amplitúdová diferencia a/alebo doplerovské posuvy rádiových komunikácii. Výhodne sa pritom zohľadňujú iba rádiové komunikácie v rámci vopred zadaného časového okna. aby sa zvýšila spoľahlivosť vyhodnocovania.0013 Spôsob podľa vynálezu je osobitne vhodný pre cestné mýtne systémy podľa štandardu DSRC (dedicated short range communication) vo všetkých rôznych technologických uskutočneniach. napr. infračervených, mikrovlnových pri 5.8 GHz alebo 5,9 GHz. atď. Podľa toho sú rádiomajákmi výhodne rádiomajáky DSRC, a palubnými jednotkami sú výhodne palubné jednotky FDSRC, osobitne výhodne na infračervenej alebo mikrovlnovej báze.0014 Uvedené vyhodnocovanie rádiových komunikácii sa može uskutočniť tak centrálne v centrálnom systéme, ako aj decentralizovane v rádiomajáku alebo v lokálne riadiacej jednotke cestného mýtneho systému. ktorý sa poskytuje pre viacero rádiomajákov.0015 Po detekcii páru palubných jednotiek patriacich k sebe môžu byť následne v centrálnom systéme a/alebo rádiomajákom navzájom priradené mýtne kontá patriace palubným jednotkám. Toto umožňuje napríklad súbežne zaťažiť obe mýtne kontá, konto palubnej jednotky a konto nákladu, alebo osobitne výhodne - iba mýtne konto palubnej jednotky vozidla. V poslednom pripade sa takto môže osobitnejednoduchým spôsobom zabránit tomu, aby sa palubným jednotkám nákladu stanovili mýtne poplatky ako vlastným vozidlám, a zaručiť to. že mýtne konto vozidla sa zaťažl mýtom nákladu.0016 Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia. znázorneného na priložených výkresoch. výkresy znázorňujúObr. 1 zobrazuje blokovú schému komponentov použitých v rámci spôsobu podľa vynálezu Obr. 2 je schematické zobrazenie rádiových komunikácií medzi palubnými jednotkami a rádiomajákmi počas prechodov popri majáku nasledujúcich za sebou aObr. 3 zobrazuje blokovú schému palubnej jednotky vozidla a palubnej jednotky nákladu v spojeni s rádiomajákom.0017 Podľa obr. 1 sa prlvesová súprava 1 zahrnujúca vozidlo 2 a náklad 3. tu v podobe privesu,pohybuje po ulici 4 ako súčasť cestného mýtneho systému 5. ktorý spoplatňuje použitie cesty(stanovuje mýtne poplatky). Cestný mýtny systém 5 zahŕňa veľký počet cestných rádiomajákov 6. ktoré sa môžu realizovať v rádiových komunikáciách krátkeho dosahu 7. 8 s rádiovými palubnými jednotkami 9, 10 (Onboard Units). ktoré vezie prlvesová súprava 1. Rádiové komunikácie 7. 8 sauskutočňujú výhodne podľa štandardu DSRC. 0018 Na základe známeho miesta rádiomajákov 6 a ohraničeného dosahu ich rádiovýchkomunikácií 7. 8. sa palubné jednotky 9, 10 môžu lokalizovať na príslušné rozsahy rádiového pokrytia rádiomajákov 6. a tak sa môžu stanoviť poplatky za použitie cesty 4. Na tento cieľ rádiomajáky 6 majú dátové spojenie s centrálnym systémom 11. ktorý spravuje mýtne kontá (OBUAccounts) 13. 14 v databáze 12 pre palubné jednotky 9. 10. Avšak mýtne kontá sa môžu riadiť aj decentralizovane. napr. v lokálnych počítačoch pri alebo v rádiomajákoch 6.0019 V alternatlvnom uskutočnení, ktoré tento vynález tiež zahrnuje, môžu byť palubné jednotky 9, 10 samolokalizačného typu, napriklad pomocou vstavaného satelitného navigačného prijímača a svoje polohy vysielajú rádlomajákom 6 prostrednictvom rádiových komunikácii 7, 8. V tomto pripade rádiové komunikácie 7, 8 nemusia byť lokálne obmedzeného dosahu a mohli by byť napriklad mobilnými rádiovými spojeniami, a rádiomajáky 6 základnými stanicami mobilnej rádiovej siete ako je známe v doterajšom stave techniky.0020 Ako je znázornená na obr. 1, vozidlu 2 a nákladu 3 sa priraďuje vždy vlastná palubná jednotka 9, 10. Podľa toho sú v databáze 12 centrálneho systému 11 alebo v decentralizovanom počltači aj vlastné Account 13 vozidiel pre palubné jednotky 9 vozidiel a vlastné Account 14 nákladu pre palubné jednotky 10 nákladu.0021 Palubnéjednotky 10 nákladu móžu byť namontované v samotnom náklade 3, ako aj na ňom, a aj vo vozidle 2, napriklad priamo vedľa palubnej jednotky 9 vozidla na čelnom skle kablny vodiča vozidla 2.0022 Samozrejme, že náklad 3 sa môže prepravovať nielen vo forme oddeleného prlvesu, ale aj v inej forme na prlvesovej súprave 1, napriklad ako kusový náklad na paletách, prepravovaných prívesom alebo priamo vozidlom 2. Takto by mohlo vozidlo 2 prepravovať vo svojom nákladnom priestore napriklad aj viacero naložených tovarov 3 s viacerými palubnými jednotkami 10. Všetko,čo sa tu opisuje v súvislosti s priradenlm palubnej jednotky 9 vozidla s jedinou palubnou jednotkou 10 nákladu, plati rovnakým spôsobom s priradenlm palubnej jednotky 9 vozidla s viaoerýml palubnými jednotkami 10 pre viacero naložených tovarov 3 prepravovaných vozidlom 2.0023 Pretože sa na prlvesovej súprave 1 pohybujú palubné jednotky 9, 10 vždy s malou a nemennou vzájomnou vzdialenosťou, táto okolnosť sa môže zistit vyhodnotenlm fyzických parametrov rádiových komunikácii 7, 8. Fázové posunutie medzi rádiovými komunikáciami 7, 8 sa može použiť napriklad na meranie vzdialenosti palubných jednotiek 9, 10, a ked je táto vzdialenosť menšia ako vopred zadaná maximálna vzdialenosť a nemenl sa počas určitého pozorovacieho obdobia signitikantne v rozsahu pokrytia rádiomajáka 6, môže sa vyvodiť dvojica palubná jednotka 9 vozidla a palubná jednotka 10 nákladu, ktoré patria k sebe. Alternatlvne alebo doplnkovo by sa mohlo merať doplerovské posunutie v rádiových komunikáciách 7, 8 a na základe tohto by sa mohol určiť pohyb palubných jednotiek 9, 10 ak sa uskutočňujú v rovnakom smere a rovnakou rýchlosťou, opäť sa z toho môže vyvodiť dvojica palubných jednotiek 9, 10, ktoré patria k sebe. 0024 Alternatlvne alebo doplnkovo sa fyzická blízkosť dvoch palubných jednotiek 9, 10 môže odvodiť výhradne z dočasnej zhody rádiových komunikácii 7, 8, napríklad ak sa vozidlá jednotlivo vhodne rozmiestnia na ceste 4 alebo rádiové komunikácie 7, 8 sa uskutočňujú vo velmi krátkom čase (ako zhluk chýb) takže prechod dvoch bllzkych susedných palebných jednotiek 8, 10 by sa mohol rušiť z dvoch komunikácii 7, 8 zhlukov chýb, ktoré nasledujú za sebou v rýchlom slede. 0025 Po detekcii páru navzájom súvisiacich palubných jednotiek 9, 10 sa môžu priradiť prlslušné Accounts 13, 14 vozidla a nákladu v centrálnom systéme 11 alebo decentralizované počítače majákov 6. Tým sa môžu paralelne zaťažiť napriklad oba Accounts 13, 14 alebo - obzvlášť výhodne -iba Account 13 vozidla, člm sa môže zabrániť tomu, že palubným jednotkám 10 nákladu sa stanovia mýtne poplatky ako oddeleným vozidlám, atiež sa zabezpečuje. že Account 13 vozidla sa zaťažl mýtom nákladu.0026 Obr. 2 a 3 znázorňujú rozšírenie spôsobu z obr. 1 pre súčasné protokolovanie prlslušnosti palubných jednotiek vozidle 9 a palubných jednotiek 10 nákladu spolu sa pohybujúcich,detegovaných pri prechode popri majáku. Podla obr. 2 prlvesová súprava 1, tu vozidlo 2 s vezeným nákladom 3 prechádza okolo viacerých majákov 6 nasledujúcich za sebou s charakteristikami majákov R 31, RS, alebo všeobecne RS, v okamihoch t., t , všeobecne t, nasledujúcich za sebou. Pri každom prechode okolo majáka sa uskutočňujú rádiové komunikácie 7, 8 medzi palubnými jednotkami 9, 10 vozidla a nákladu na jednej strane a rádiomajákmi 6 na druhej strane Rádiové komunikácie 7, 8 pozostávajú vždy z jednotlivých rádiových komunikácii (dátových ballkov), ktoré sú zasielané medzi palubnými jednotkami 9, 10 a rádiovými komunikáciami 6 sem a tam, ako je odbomlkom v danej oblasti známe.0027 Palubné jednotky 9 vozidiel v znázornenom prlklade sú opatrené jednoznačnými charakteristikami OIDA palubných jednotiek, ktoré sa ukladajú napriklad v pamäti 15 (obr. 3) palubnej jednotky 9 vozidla. Rovnakým spôsobom sú palubné jednotky 10 nákladu opatrené vždy jednoznačnou charakteristikou OIDB alebo OIDc palubnej jednotky, ktorá je uložená v pamäti 16 palubnej jednotky 10 nákladu. Palubnéjednotky 10 nákladu obsahujú dalej (volitelne) prehlásenia LDm, LDM, všeobecne LDB o náklade (v pripade palubnej jednotky 10 nákladu s charakteristikou OIDB), alebo LDm, LDç 2, alebo všeobecne LDC (v prípade palubnej jednotky 10 nákladu scharakteristikou OIDC). Prehlásenie LDB. alebo LDci o náklade sú vždy uložené v pamäti 17 palubnej jednotky 10 nákladu.0028 Prehlásenia LDBj, LDC, o náklade môžu doplnkovo zahŕňať informácie o obsahu. akosti,hmotnosti. objeme, triede nebezpečenstva, oprávnenie pre premávku cez vikend, krajine pôvodu a cieľovej krajine alebo podobne, príslušného nákladu 3, ako bolo vysvetíené v úvode.0029 Na príklade znázornenom na obr. 2 vezie prlvesová súprava 1 pri prechode okolo prvého rádiomajáka 6 alebo R 81 náklad 3 s charakteristikou OIDB a dve prehlásenia LD 51 a LDB, o náklade pri prechode okolo druhého rádiomajáka RS, čast nákladu z tovaru 3 bola odstránená. a analogicky aj prehlásenie LDag o náklade. l. j. palubná jednotka 10 nákladu tu okrem charakteristiky palubnej jednotky OIDB zahŕňa iba prehlásenie LDm o náklade a pri prechode okolo neskoršieho rádiomajáka RS sa premiestnil celý náklad 3, a prlvesová súprava 1 pozostáva zjedného vozidla s palubnou jednotkou 9 vozidla s charakteristikou palubnej jednotky OlDA a jedného nového nákladu 3 s novou palubnou jednotkou 10 nákladu s charakteristikou OIDc stroma novými prehláseniami LDcj, LDcz, LDcg O náklade.0030 Pri každom z týchto prechodov okolo majáka sú v prvom kroku prečítané v rámci rádiových komunikácií 7 medzi rádiomajákom 6 a palubnou jednotkou 10 nákladu charakteristické údaje KD z palubnej jednotky 10 nákladu do rádiomajáka 6, pozrite si špeciálne zdóraznené rádiové komunikácie 7 na obr. 2 a 3. Charakteristickými údajmi KD môže byť charakteristika OIDB palubnej jednotky 10 nákladu a/alebo jedna alebo viacero prehlásení LDgi, LDC o náklade v znázornenom príklade charakteristické údaje KD zahŕňajú všetky tieto údaje dostupné v pamätiach 16 a 17 palubnej jednotky 10 nákladu. Palubná jednotka 10 nákladu obsahuje k tomu známym spôsobom centrálny procesor 19 a prijímač-vysielač 20. pomocou týchto komponentov vysiela charakteristické údaje KD z pamätí 16, 17, či už automaticky, alebo na požiadanie rádiomajáka 6 v priebehu rádiovej komunikácie 7 rádiomajáka 6.0031 Rádiomaják 6 potom vysiela prijaté charakteristické údaje KD v rámci jednej z rádiových komunikácii 8 s tou palubnou jednotkou 9 vozidla, ktorá bola identitikovaná ako patriaca k palubnej jednotke 10 nákladu, pozrite rádiovú komunikáciu 8, uvedenú ako priklad. Rádiomaják 6 môže postúpiť charakteristické údaje KD palubnej jednotke 9 nezmenené alebo v prepracovanej, t. j. spracovanej a/alebo doplnenej forme V znázornenom príklade rádiomaják 6 doplní charakteristické údaje KD o aktuálnu časovú pečiatku t., a svoju vlastnú charakteristiku RS rádiomajáka za získania charakteristických údajov KD. Palubná jednotka 9 vozidla prijíma charakteristické údaje KD, KD postúpené rádiomajákom 6 prostredníctvom prijímača-vysielača 21 a procesora 22, a zapíše ich do pamäte 23.0032 Pri každom prechode okolo rádiomajáka 6 sa zapisuje do pamäte 23 nový súbor charakteristických údajov KD alebo KD. Pamäť 23 tým obsahuje kompletný protokol príslušnosti medzi prvou palubnou jednotkou 9. lu palubnájednotka vozidla, a druhou palubnou jednotkou 10,tu palubná jednotka nákladu, detegovaných vždy pri prechode okolo rádiomajáka, ktoré boli súčasťou spoločnej prívesovej súpravy 1.0033 Samozrejme, že spôsoby činnosti palubnej jednotky 10 nákladu a palubnej jednotky 9 vozidla na obr. 2 a 3 sú zamenitelné, t. j. rádiomajáky 6 môžu prečltat charakteristické údaje KD vždy aj z palubnej jednotky 9 vozidla a zapísať do palubnej jednotky 10 nákladu, takže palubná jednotka 10 nákladu môže vyhotoviť protokol svojich prepravných prostriedkov. Môže sa tiež uskutočniť dvojité uskutočnenie opisaného spôsobu, t. j. charakteristické údaje môžu byť prenášané - spracované alebo nespracované -tak z jednej palubnej jednotky 9 do druhej palubnej jednotky 10, ako aj z druhej palubnej jednotky 10 do prvej palubnej jednotky 9, takže obe palubné jednotky 9, 10 naplňajú pamäť 23 vždy protokolom minulých príslušnosti.0034 Obsah pamäte 23 sa može potom prečítať z aktuálnych palubných jednotiek 9, 10, napriklad pomocou oznamovacieho rozhrania alebo prijímača-vysielača 20, 21 na kontrolné účely, účely naplnenia zákona alebo dokazovania. Na tento účel sa môže použit napriklad prenosné čítacie zariadenie, ktoré vytvorí rádiové komunikácie 7, 8 s palubnými jednotkami 9, 10 a prečlta obsah pamäte.0035 Voliteľné môže byt pri každom prechode okolo majáka zaprotokolované zistené priradenie medzi palubnými jednotkami 9, 10 v spojení s prečitanými charakteristickými údajmi v rádiomajáku 6 a/alebo v centrálnom systéme 11. Takto môže byt obsah pamäte 23 napríklad v databáze 12 doplnený vždy o charakteristiku OIDA tej palubnej jednotky, ktora je v pamäti 23 - zrkadlená na ďalšie účely naplnenia zákona a dokazovania.0036 Ak sa požaduje, rádiomaják 6 môže uprednostnit rádiové komunikácie 7 alebo 7 s tou palubnou jednotkou, z ktorej má byť prečítaný súbor charakteristických údajov. voči rádiovým

MPK / Značky

MPK: G07B 15/06, G08G 1/017

Značky: detekcie, spôsob, vozidiel, naloženým, tovarom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e17511-sposob-detekcie-vozidiel-s-nalozenym-tovarom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie vozidiel s naloženým tovarom</a>

Podobne patenty