Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Scotti Franco, Terlicher Stefano, Sellan Romano

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka metódy na ovládanie prevádzkových parametrov v taviace peci na kovovú vsádzku, s využitím informácií a signálov, ktoré prichádzajú z vážiaceho zariadenia spojeného s pecou. vynález sa tiež týka vážiaceho zariadenia, používaného v metóde ovládania.0002 Závody na transformáciu a tavenie kovových vsádzok sú známe, zahŕňajú elektrickú oblúkovú pec vhodnú pre kooperáciu s plniacim systémom, ktorý môže byť kontinuálneho typu, napriklad dopravnikový pás alebo nesúvislého typu, napríklad s košikmi. Elektrická pec má aspoň jeden kontajner alebo vyhňu a zakrývajúcu strechu. Eiektródy sú zavedené cez otvory v streche.0003 Je tiež známe použitie vážiaceho systému, priameho alebo nepriameho typu,ten nepriamy je založený napríklad na meraní hladiny kvapalinovej kúpele tak aby sa získala informácia, ktorá sa potom použije na riadenie prevádzkových parametrov pece.0004 Napriklad WO 2005/052196 v mene terajšieho prihlasovateľa, opisuje metódu,v ktorej je pec pravidelne Vážená pre zistenie množstva ocele prítomnej v peci pri tejto metóde je tiež sledovaná teplota kvapalinovej kúpele, v podstate kontinuálne a prietok odpadu vyloženého dovnútra pece je zisťovaný pomocou váženia a je regulovaný tak, že sa teplota udržiava na konštantnej hodnote okolo požadovanej a vopred určenej hodnoty.0005 Inými slovami, nameraná hodnota váhy nákladu vyloženého pri každej príležitosti do pece je použitá tak aby sa regulovala rýchlosť vykládky a/alebo množstvo odpadu v koši tak aby nedošlo pri teplote kvapalinovej kúpele k narušeniu nad tolerovanú hodnotu. Tento systém sa tiež používa pre udržiavanie množstva kvapalnej ocele v peci pod kontrolou.0006 Dokument JP 0800005248, publikovaný 12.1.1996, tiež opisuje metódu na kontrolu taviaceho procesu v elektrickej peci, v ktorej je nepretržite detekovaná váhasystému elektrickej pece a váha nákladu privádzaného do pece a podľa odchýlok spomínaných váh sa upraví rýchlosť plnenia nákladu do pece.0007 Dokument RU 2082763 tiež popisuje metódu kontroly taviaceho procesu v peci použitím signálov, ktoré prichádzajú zo senzora váhy odpadu a zo senzoru váhy pridaného materiálu, ktorý prechádza cez kontrolnú jednotku. JP 1-174888 sa tiež zaoberá problémom stanovenia hmotnosti v metalurgických procesoch.0008 Dokument US-A-6, 004,504, ktorý predstavuje plniaci systém kontinuálneho typu s predohrevom nákladu ešte pred tým, než je privedený do pece, popisuje metódu a zariadenie, ktoré používa detektor hmoty nákladu a detektor plniacej rýchlosti spojený s dopravníkovým pásom za účelom kontroly vykladacieho procesu vsádzky do pece.0009 Dokument W 0-A-03087688 opisuje metódu výroby roztaveného kovu v elektrickej peci, ktorá umožňuje ovládanie aspoň troch parametrov, čo je hmotnosť kovového materiálu vloženého do pece, objem plynu obsahujúceho kyslík privádzaného do pece a množstvo elektrickej energie privádzanej do pece za účelom optimalizácie procesu tavenia.0010 W 0-A-2006/108691 sa tiež zaoberá problémom udržaním taviaceho procesu pod kontrolou, a to v elektrickej peci s kontinuálnym plniacim systémom, pomocou informácií o hmotnosti systému elektrickej pece. WO 691 popisuje použitie valcov spojených s nosnými prvkami vyhne, v ktorej sú umiestnené váhové senzory, ktoré tak merajú iba váhu vyhne a jej obsah a nie váhu iného pridruženého vybavenia a / alebo zariadenia podporujúceho pec.0011 WO 691, podobne ako W 0 196, rovnako zaisťuje, že signály týkajúce sa hmotnosti vyhne sú po každom cykle vyloženia odpadu v korelácii s množstvom energie privádzanej do pece pre udržanie teploty v podstate konštantnej a v blizkosti ideálnej hodnoty pre taviaci cyklus .0012 V oblasti transformácie železného materiálu do roztavenej ocele je tiež známe, že existuje kontinuálny výskum, ktorý má zaručiť stále vysokú kvalitu vlastnosti roztaveného materiálu, spolu s menším opotrebením a menším rizikom poškodenia dielov a súčiastok, nižšou spotrebou energie s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a experimentov zdokonalil prihlasovateľ existujúcej technológie, vrátane tých opísaných v dokumentoch popísaných vyššie. prekonávajúci niektoré nevýhody súčasného stavutechniky a umožňujúci dosiahnutie predmetu vynálezu.0015 Vynález je predstavený a charakterizovaný v zásade v hlavných nárokoch,zatiaľ čo závislé nároky opisujú ďalšie inovačné vlastností vynálezu.0016 vynález sa týka metódy na riadenie taviaceho procesu v elektrickej peci, ktorá používa vážiace zariadenia spojené s vyhňou elektrickej pece.0017 Podľa jednej vlastnosti vynálezu, vážiace zariadenie zahŕňa množstvo vážiacich prvkov, najmä záťažové snímače alebo iné podobné alebo porovnateľné vážiace prvky. umiestnené okolo základne vyhne v požadovanej pozícii a počtoch,podľa váhy a veľkosti pece.0018 Vo vhodnom vyhotovení vynálezu sa stanovuje, že spomínané vážiace prvky sú distribuované symetricky, s ohľadom aspoň na os pece, pozdĺž obvodu základne vyhne.0019 Podľa vynálezu je každý zo spomínaných vážiacich prvkov spojený príslušným podporným prvkom napevno, napríklad privarený alebo ukotvený iným spôsobom k bočnej stene alebo spodnou časťou vyhne pece.0020 Množstvo spomenutých podporných prvkov, pevných s vyhňou, je distribuované pozdĺž obvodu spodnej časti vyhne a sú spojené so zodpovedajúcimi podpornými prvkami, napevno, napríklad zvárané alebo ukotvené iným spôsobom, s podpornou platformou, voči ktorej je vyheň pece usporiadaná v podstate napevno. 0021 Citlivý element každého vážiaceho prvku je umiestnený tak, že s každým kolísaním hmotnosti vyhne, napríklad vyplývajúce z vykladania množstva nákladu, vo forme kovového odpadu, brikiet, železnej huby alebo ich zmesi, je citlivý prvok naložený pod trakciou a zaznamenáva s veľkou presnosťou a citlivosťou hodnoty0022 Každý citlivý prvok preto pracuje ako tyč, ktorá je vložená pod trakciu pre jednotku korelujúcu s rozdíelmi v hmotnosti, ktorá určuje relatívny pohyb vyhne a podpornej plošiny.0023 Prítomnosť množstva vážiacich prvkov vhodne rozdelených, výhodne rovnomerne a / alebo symetricky okolo obvodu základne vyhne, umožňuje získať zodpovedajúci počet hodnôt, ktoré môžu byť porovnávané, s cielom získať informácie, nielen o váhe vyloženého materiálu, ale aj o jeho distribúcii vo vnútri samotnej vyhne . Týmto spôsobom je možné nasmerovať vykladacie prostriedky tak aby sa zabránilo Iokalizovanému hromadeniu a / alebo neoptimálnemu rozdelenie materiálu vyloženého do pece.0024 Jedno vyhotovenie predmetu vynálezu stanovuje, že kontrolná jednotka prijíma informácie týkajúce sa množstva váhových hodnôt zistených pomocou individuálnych vážiacich prvkov, spracuje ich a následne podmienky smeru vykládky kovového nákladu dovnútra pece, či už je kontinuálny na dopravnikový pás alebo podobne, alebo diskontinuálny.0025 Navyše, vďaka informáciám o lokalizovaných zmenách v hmotnosti, je možné znížiť riziko klepania a poškodenia konštrukcie vyloženého materiálu do pece a ovládacie prvky aspoň čiastočne prítomné v peci, ako elektródy, horáky, kopije,dmýšné trubice alebo ďalšie. Je tiež možné zabrániť nesprávnemu distribuovaniu kovového nákladu vnútri pece, čím by sa účinne znížili energia taviaceho procesu a zvýšila spotrebu a doby cyklu.0026 Vážiace prvky nakonfigurované tak, že podľa ďalšie vlastnosti vynálezu sú tiež samoregulačné v prípade vychýlenia základne vyhne v dôsledku nejednotnej tepelnej rozťažiteľnosti samotnej vyhne, podpier a /alebo podpornej plošiny.0027 Podľa inej varianty, vyrovnanie vyhne môže byť docielené použitím spojovacích tyčí spojených s motorizovanými nastavovacími prostriedkami ovládanými automatickým kontrolným systémom.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0028 Tieto a ďalšie vlastnosti predmetu vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu výhodného prevedenia, predstavený ako neobmedzujúci príklad s odkazom na pripojené obrázky kde- Obrázok 1 je schematický pohľad na elektrickú pec na tavenie kovovejvsádzky, v ktorej je aplikovaný predmet vynálezu

MPK / Značky

MPK: F27D 19/00, F27B 3/08, F27B 3/28, C21C 5/52, F27D 21/00

Značky: metoda, vsádzky, tavenia, kovovej, riadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e16946-metoda-riadenia-tavenia-kovovej-vsadzky-v-peci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci</a>

Podobne patenty