Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov, zariadenia obsahujúceho rúrkovité teleso s rotorom rotačne uloženým v podstate koncentricky k ose rúrky a poháňaným do rotácie s vyšším počtom údemých prvkov usporiadaných po obvode rotora, pričom k telesu je pripojené prinajmenšom jedno potrubie na prívod odpadových látok a/alebo alternatívnych palív a jeden vynášací otvor priečne k osi rotácie.0002 Odpadové látky a alternatívne palivá zvyčajne vznikajú v rôznych skupenských stavoch a v rôznych zloženiach. Napríklad je známa preprava opotrebovaných pneumatík prostredníctvom zodpovedajúcich prepravných zariadení na zodpovedajúce miesto vsádzania do rotačnej rúrkovej pece zariadenia na výrobku slinkov, pričom príslušné časti zariadenia musia byť prispôsobené rozmerom opotrebovaných pneumatík ako aj príslušnému zmysluplnému privádzanému množstvu takýchto odpadových látok. Rôzne tuhé látky, ktoré zväčša existujú v rôznych formách, vyžadujú bud prepravné a podávacie zariadenia špeciálne prispôsobené pre túto formu alebo príslušné rozdrvenie materiálu, aby bolo možné tento na príslušné podávacie miesto privádzať vo forme sypkého materiálu. V prípade mechanicky rozdrvených tuhých materiálov však chemické zloženie rozdrveného surového materiálu relatívne silno kolíše V závislosti od rôznych odpadových látok prípadne rôznych altematívnych materiálov palív.0003 Uniñkáciu príslušných prepravných apodávacích zariadení je možné principiálne dosiahnuť tým, že sa východiskové materiály prevedú na jednotnú formu prípadne na jednotný skupenský stav. Principiálne je možné altematívne palivá napríklad spaľovať alebo splyňovať v osobitných reaktoroch, takže následne je k dispozícii požadovaná energia vo forme plynných látok, ktoré sa na vhodnom mieste privádzajú do spôsobu výroby slinkov. Odpadové látky vznikajúce V kvapalnej forme je možné vhodným spôsobom vstrekovať prostredníctvom dýz. Prevažujúci vyšší podiel odpadových látok ale spravidla nie je možné vo výrobe slinkov použiť, ak sa vopred nevykonala náročná predbežné úprava.0004 V stave techniky sú známe spôsoby azariadenie na drvenie a homogenizáciu takýchto odpadových látok, pričom drvenie a homogenizácia odpadových látok vedú k tomu, že odpadové látky sú do vysokoteplotných procesov privádzané v jemnom stave a takje možné ich termicky zhodnotiť. Z W 0 2008/047213 A 2 je napríklad známy spôsoba zariadenie na privádzanie odpadových látok prípadne alternatívnych palív v spôsobevýroby slinkov, pri ktorom sa odpadové látky, prípadne suroviny vo forme kalu alebo v suspendovanej forme ako čerpateľnej hmote, podrobujú mechanickej deaglomerácii. Deaglomerácia sa tu uskutočňuje v zariadení, pozostávajúcom z telesa av ňom umiestneného rotora súdemými lištami. Suspendované odpadové látky sa privádzajú krýchlo rotujúcemu rotoru, pričom vysoká kinetická energia sa údemými lištami vnáša do odpadových látok, takže sa uskutočňuje mechanické drvenie a preprava odpadových látok do vysoko teplotnej oblasti zariadenia na výrobku slinkov.0005 Aj ked sa spôsobom aprostredníctvom zariadenia podľa W 0 2008/047213 A 2 docielili dobré výsledky, je napriek tomu žiaduce uskutočniť ešte úplne drvenie a homogenizáciu odpadových látok na to, aby sa zaručílo rýchle aúplné spaľovanie a spopolnenie odpadových látok v spôsobe výroby slinkov. Predložený vynález je preto zameraný na toto ďalšie zlepšenie deaglomerácie veľkokusových odpadových látok vychádzajúc zo stavu techniky, pričom V nevyhnutnom prípade je možné dodatočne privádzať kyslík, takže je zaručená malá zmitosť atým kontrolované spaľovanie odpadových látok prípadne altematívnych palív.0006 Na riešenie tejto úlohy je vytvorené zariadenie typu uvedeného V úvode obsahujúce rúrkovité teleso s rotorom rotačne uloženým v podstate koncentricky k osi rúrky apoháňaným do rotácie svyšším počtom údemých prvkov usporíadaných po obvode rotora, pričom k telesu je pripojené prinajmenšom jedno potrubie na prívod odpadových látok a/alebo altematívnych palív ajeden vynášací otvor priečne k osi rotácie rotora,zdokonalené podľa vynálezu takým spôsobom, že úderné prvky sú stvámené ako rady drôtov. Tým, že údemé prvky sú vytvorené ako rady drôtov, dodatočne k údernému efektu,ktorý sa dosiahne údemými lištami, aké sú známe zo stavu techniky, pôsobia v určitých limitoch flexibilné drôty na privádzané odpadové látky prípadne altematívne palivá drvíacim prípadne píliacim účinkom, takže okrem zmenšenia rozmerov hrubých kusov V odpadových látkach sa podporí tvorba určitého typu pilín tuhej frakcie, z čoho je možné do spôsobu výroby slinkov prípadne do zariadenia na výrobu slinkov privádzať zvlášť homogénnu a tým mimoriadne rovnomerne spaľovateľnú tuhú frakciu. Tu sú použité len zariadenia sjednoduchou konštrukciou a len nízkou potrebou údržby, takže zariadenie je možné vyrobiť jednoducho anenákladne avyznačuje sa dlhou abezúdržbovou dobou prevádzky. Rady drôtov na obvode rotora dodatočne vytvárajú určitý typ kefy, pričom radiálny rozmer drôtov v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové geometrie radov drôtov. Výhodne je ale zariadenie podľa vynálezu stvárnené v takom smere, že údemé prvky sú stvámené ako rady drôtov rozprestierajúce sa paralelne k osi rotácie rotora, čo zaručuje efektívne drvenie ahomogenizáciu privedených odpadových látok pripadne altematívnych palív a na druhej strane umožňuje mimoriadne jednoduchú formu upevnenia drôtov v radoch na obvode rotora.0008 Výhodné je zariadenie podľa predloženého vynálezu stvárnené v takom smere, že drôtyjedného radu sú usporiadané priamo susediac vedľa seba, takže drôty jedného radu sa vzájomne dotýkajú a tým sa vzájomne podopierajú, takže výsledkom je dodatočná stabilita radov, ktoré okrem piliaceho efektu majú mať aj údemý efekt.0009 Aby bolo možne zaistiť pokiaľ možno čo najintenzívnejši prenos sily prípadne mimoriadne intenzívne zrýchlenie k tuhým zložkám privedených odpadových látok prípadne altematívnych palív pri náraze drôtov, je zariadenie podľa predloženého vynálezu výhodnejšie stvámené V takom smere, že drôty vykazujú identickú radiálnu vzdialenosť od obvodu rotora, takže hroty jednotlivých drôtov vytvárajú viac či menej lineámy povrch,takže častice tuhých látok dopadajúce v dôsledku rotácie rotora už nie sú urýchľované jednotlivými vyčníevajúcimi drôtmi, čim by sa znížila intenzita nárazu a tým požadovaný účinok drvenia.0010 Ak sú, ako to zodpovedá výhodnej forme uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu,drôty usporiadané po obvode rotora v uhle odlišnom od smeru polomeru rotora, potom týmto spôsobom môže vysoký počet radov drôtov, ktoré sú usporiadané po obvode rotora,pri rotácii rotora vytvoriť určitý typ píly, pričom uhol náklonu jednotlivých radov voči kolmici k smeru polomeru tvorí uhol chrbta pomyslenej píly.0011 Výhodnejšie je tu zariadenie stvárnene v takom smere, že uhol náklonu drôtov je zvolený od 5 ° do 15 ° v smere rotácie.0012 V závislosti od pevnosti tuhej frakcie použitých odpadových látok prípadne altematívnych palív, od materiálu, z ktorého sú zhotovené jednotlive rady, ako aj od veľkosti zariadenia, musia drôty vykazovať určitý priemer, aby mali zodpovedajúcu tuhosť voči privedeným látkam. Výhodnejšie je preto zariadenie stvámené v takom smere, že priemer drôtov je zvolený od 1 mm do 10 mm.0013 Vo výhodnom spôsobe je zariadenie podľa vynálezu stvámené v takom smere, žedrôty sú na svojom voľnom konci vytvorené ako zaostrené, ak toto drvený materiál.4 vyžaduje. Toto opatrenie intenzifikuje píliaci efekt.0014 Pri použití zariadenia sa navrhuje, aby odpadové látky, ktoré sú v čerpateľnej suspendovanej forme, sa k rotoru atým k úderným prvkom privádzali priamo bez zmiešania s inými médiami. Za určitých okolností ale môže byť zmysluplné zmiešať suspendované odpadové látky pripadne alternatívne palivá s plynnými médiami, aby sa dosiahla ľahšia konzistencia odpadových látok. Okrem toho môže byť po dlhšom čase prevádzky zmysluplné prepláchnuť rotor a teleso rotora napríklad vodou, aby sa odstránili nečistoty usadené časom. Výhodnejšie je preto zariadenie podľa vynálezu stvámené v takom smere, že k telesu sa pripojili dodatočné otvory na privádzanie čistiacich kvapalín alebo plynných médií.0015 Aby bolo možne neustále zaistiť prevádzkovú bezpečnosť zariadenia podľa vynálezu a bezpečnosť garantovať aj pri eventuálnych výpadkoch prúdu, je zariadenie podľa vynálezu vo výhodnej forme uskutočnenia stvámené v takom smere, že potrubia pripojené k telesu je možné uzatvárať prostredníctvom pneumatíckých ventilov. 0016 Pri prevádzke zariadenia na výrobku slinkov prípadne v spôsobe výroby slinkov sa môže požadovať nesúvislé privádzanie altematívnych palív alebo podľa ich dostupnosti. Pri odstávke zariadenia podľa vynálezu sa logicky neuskutočňuje žiadne chladenie privedených odpadových látok prípadne altematívnych palív. Preto sa podľa výhodnej formy uskutočnenia predloženého zariadenia navrhuje, aby bolo možné uzatvorenie vynášacieho otvoru prostredníctvom presúvateľného uzatváracieho člena. Ak má byť zariadenie podľa vynálezu odstavené z prevádzky, uzatvárací člen sa presunie do uzatvorenej polohy, tak, že sa uzavrie vynášací otvor atým je otvor, ktorý je spojený shorúcim vnútomým prostredím zariadenia na výrobku slinkov, takže zariadenie je chránené pred žíarom zvnútra zariadenia na výrobku slinkov.0017 Aby sa dosiahla dostatočne dôkladná deaglomerácia a homogenizácia občas mimoriadne tuhých a húževnatých odpadových látok, medzi ktorými sa môžu nachádzať napríklad aj pneumatiky, je potrebná nie zanedbateľná kinetická energia, ktorú je potrebné preniesť na odpadové látky. Zariadenie je preto výhodnejšie stvámené v takom smere, že rotor je poháňaný s počtom otáčok od 300 do 1500 otáčok/minúta, výhodnejšie od 500 do 1000 otáčok/minúta a najvýhodnejšie 700 otáčok/minúta.0018 Principiálne sa pri prevádzke zariadenia podľa vynálezu navrhuje, aby sa cez otvor mohlo do zariadenia dostať malé množstvo vzduchu, aby sa zmiešaním sdeaglomerovanými ahomogenizovanými odpadovými látkami a/alebo altematívnymipalivami zlepšilo ich spaľovanie. Na tento účel je zariadenie podľa vynálezu výhodnejšie

MPK / Značky

MPK: C04B 7/24, F23K 3/18, F23G 5/44, C04B 7/44, F27D 3/00, B65G 53/46, F23B 40/02, F27B 7/32

Značky: zariadenie, výrobků, privádzanie, palív, látok, odpadových, zariadenia, slinkov, alternatívnych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e16600-zariadenie-na-privadzanie-odpadovych-latok-a-alebo-alternativnych-paliv-do-zariadenia-na-vyrobku-slinkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov</a>

Podobne patenty