Spôsob výroby čiastočne orazených a tiež potlačených hermeticky uzatvárateľných viečok alebo etikiet obalov

Číslo patentu: E 16511

Dátum: 24.11.2006

Autor: Berhalter Patrick

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetom vynálezu je spôsob výroby hermeticky uzatvárateľných viečok alebo etikiet obalov čiastočne s razbou a dodatočne potlačených podľa definície patentového nároku 1.0002 Drobné obaly, najmä polokonzervy na priamu spotrebu z obalu sú často uzatvorené hermetickými viečkami. Tieto Viečka sú 2 hliníkovej fólie alebo laminátu z rôznych materiálov a sú hermeticky pripevnené priamo na okraj obalu. Potlačené a zodpovedajúce obrysu otvoru obalu vyseknuté Viečka sú pre prepravu naskladané na seba. Hladké povrchy týchto viečok majú sklon k tomu, že pri rozoberaní naukladaných viečok pred nanesením na obal k sebe priľnú, takže nie je zaručené, že sa vždy odoberie len jedno jediné viečko zo zásobníka a privedie k obalu. Aby sa zabezpečilo rozoberanie naukladaných viečok,respektíve oddelenie jednotlivých viečok, je už známe vykonanie povrchovej razby na materiál viečok, respektíve do materiálu viečok. Táto razba nepriaznivo ovplyvňuje potlač, pretože sa tým stratí lesk, a na druhej strane sú drobné pretlače ťažko čitateľné, napríklad dátum ukončenia použiteľnosti, Čiarový kód alebo údaje o obsahu.Preto sú už známe spôsoby, pri ktorých je aspoň tá časť Viečka,ktorá pomáha po vykonaní razby rozobratie naukladaných viečok,sa v mieste písma opäť vylisuje do hladka. Úplný návrat razby späť do hladkej plochy však nie je možné.Rovnaké nevýhody vznikajú jednak pri plochých a hlbokoťažných viečkach obalov, tak aj pri výrobe etikiet.0003 Z patentového spisu EP 960024 je ďalej známy spôsob,kedy len časť Viečka má razbu. Táto časť sa nachádza napríklad pozdĺž okraja Viečka, ktorý tvorí kontaktnú a tesniacu oblasť s okrajom nádoby alebo obalu. Tým ostáva hlavná časť potlačenej plochy bez razby, a preto môžu byť zachované zreteľné potlače. Ďalej možno naniesť drobnú tlač a ostáva naďalej čitateľná. Abybolo možné vytvoriť čiastočnú razbu podľa patentového spisu EP960024, sa musí pomocou značiek pre začiatok snímania, ktoré sú nanesené na pásovom potlačenom fóliovom materiáli, pri odvíjaní pásu zo zvitku zabezpečiť konštantné správne nastavenie polohy medzi potlačou a raziacimi valcami. Toto sa vykonáva pomocou rôznych síl odťahu fólie zo zvitku. Okrem toho, raziace valce musia mať razbu s opakovaním vzoru, ktoré nie sú zhodné s posuvom stroja na vysekávanie, aby bolo možné zabezpečiť spoľahlivé rozoberanie na seba naukladaných viečok. Ďalšia nevýhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že výmena raziaceho valca pri zmene výrobku je veľmi časovo náročná a nákladná a preto sa musia vziať do úvahy dlhé časy prestoja stroja.0004 Predmetom predloženého vynálezu spočíva v tom, aby bol navrhnutý spôsob výroby hermeticky uzatvárateľných viečok obalov a etikiet s potlačou a čiastočnou razbou, pri ktorom možno raziaci nástroj pri zmenách formátu jednoducho a rýchlo vymeniť,a pri ktorom sa možno jednoduchým spôsobom vyhnúť zhody razby od viečka po viečko.0005 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa patentového nároku 1. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú opisané v závislých patentových nárokoch.0006 Pri postupnom posune pásu v procese vysekávania sa využije čas nečinnosti na reliéfne razenie a razby sú vyhotovené takým spôsobon že nevzniká žiadna zhoda razby dvoch na seba poukladaných viečkach. Pri použití raziacej formy podľa uvedeného spôsobu, môžu byť tieto formy následne ovládané synchrónne s vysekávacím nástrojom a pomocou zmeny vzájomnej polohy pásu fólie a raziaceho nástroja sú razby spoľahlivo zhotovené ako nekryjúce sa. S výstredníkovým pohonom, ktorý medzi cyklami posunuje raziace formy vzhľadom na pás fólie, sa môžu jednoduchým spôsobom spoľahlivo dosiahnuť potrebné nerovnosti prekrytia rastra. Usporiadanie raziaceho nástroja bezprostredne pred vysekávacím nástrojom umožňuje, aby obidva nástroje boli navzájom zladené tak, že nie sú potrebné žiadnealebo skoro žiadne korektúry V dôsledku roztiahnutia pásu fóliepred reliéfnym razením. a/alebo vysekávaním. Využitím možnosti posunutia raziaceho nástroja V smere posunu pásu fólie môžu - ak je to potrebné - s využitím jestvujúcich tlačových značiek, byť razby zladené na potlač viečok alebo etikiet.0007 Nielen ploché viečka, ale tiež hlboko ťahané viečka a etikety, sa môžu vyrobiť spôsobom podľa vynálezu.0008 Vynález je podrobnejšie vysvetlený na príklade výroby plochých viečok obalov. Výroba etikiet je vykonaná rovnakýmObr. 1 Zariadenie na reliéfne razenie a vysekávanie viečokObr. 2 Pohľad zhora na raziaci nástroj a výstredníkový pohon.0009 Vzťahovou značkou 1 je na obrázku 1 schematickyznázornené zariadenie pre reliéfne razenie a potlač fólieviečok. Potlačený pás fólie 3 je k dispozícii ako rolňa,takzvaný zvitok 5, zariadenia l. Zvitok 5 je uložený na nezobrazenom kozlíku na otáčanie okolo osi A. S dvojicouodťahovacích valčekov 7, 9, ktoré sú proti sebe tlačené pomocou nezobrazených pružín, sa pás fólie 3 odvíja zo zvitku 5. Pred a za dvojicou odťahovacích valčekov 7, 9 môžu byť osadené oporné valce ll, 13, pričom oporné valce 13 opierajú pás fólie 3 voči vyrovnávaciemu valcu 15. Vyrovnávací valec 15 sa nachádza,prípadne je uložený, vo zvislých vodidlách, ale voľne pohyblivý vo zvislom smere na pás fólie 3. Pás fólie 3 odchádzajúci z vyrovnávacieho valca 15 je od tretieho oporného valca 17,privádzaný k aspoň jednému ďalšiemu vodiacemu valcu 19. Odtiaľ sa pás fólie 3 podáva buď priamo, alebo cez druhý Vodiaci valec 21 medzi raziaci nástroj 23. V znázornenom príklade,raziaci nástroj 23 obsahuje dve raziace formy 25 a 27. Hornú raziacu dosku 27 možno V smere Y pritlačiť na spodnú raziacudosku 25, a je uložená tak, že ju možno od tejto spodnej doskynadvihnúť. Vodiace prvky, ani pohon pre hornú raziacu dosku 27 nie sú zobrazené. Nástroje na razenie s raziacimi formami sú známe z doterajšieho stavu techniky.0010 Celý raziaci nástroj 23 je navyše uložený na Vodiacej doske 29 ako posuvný V smere šípky X. Posun V smere X sa vykonáva pomocou nezobrazeného pohonu, napríklad pomocou servopohonu. Vodiaca doska 29 alebo na nej posuvne uložený raziaci nástroj 23 je okrem toho pomocou výstredníkového pohonu posuvný V smere X a Y (pozri tiež obrázok 2). Na obrázku 2 je zrejmé, ako je raziaci nástroj 23 posuvne uložený V smere X vo vodiacich koľajniciach 31 na Vodiacej doske 29. Okrem toho je zrejmé, že Vodiaca doska 29 leží na základnej doske (na obrázkoch nie je zobrazená) a je na základnej doske klzne posuvná výstredníkovým pohonom 35. Na obrázku 2 je raziaci nástroj 23 V zobrazenej polohe 1. Z pozície l je raziaci nástroj 23 pomocou rotačného pohybu výstredníkových kotúčov 37 podľa vzoru razby posunutý o 90 ° alebo iný uhol po každom cykle razby a tým privedený z polohy 1 do polohy 2, atď. Razby 39 sú následne posunuté vždy o danú hodnotu. Za raziacim nástrojom 23 je teraz, napríklad, fólia razená prstencovito okolo potlače 41 privedená cez ďalší vodiaci Valec 21 k aspoň jednému páru dopravných valcov 43, 45 a odtiaľ podávaná do vysekávacieho nástroja 47. Vysekávaci nástroj 47 je dostatočne známy z doterajšieho stavu techniky a obsahuje dve proti sebe V smere Z pojazdné posuvne vedené dosky 49 a 51. V prvej doske 51 je vidieť vyhadzovací (Výstupný) otvor 53, cez ktorý sú vyseknuté viečka 55 zavedené do zberného potrubia 57 a tam sa ukladajú na seba. V zbernom potrubí 57 ležia viečka 55 tesne na sebe a sú pomocou razieb umiestnených ako posunuté od viečka k viečku držané v malom vzájomnom odstupe, a preto sa medzi viečkami vytvára tenký vzduchový vankúš. S dvojicou odťahovacích valčekov 59, 61 sa odvádza pás fólie 3, ktorá teraz existuje ako vyseknutá mriežka 63. Odťahovacie valčeky 59, 61 súčasne slúžiapre napínanie pásu fólie 3 pri vysekávaní.

MPK / Značky

MPK: B65D 77/22, B41F 19/02, B44B 5/00, B65B 7/01, B65B 61/02

Značky: výroby, etikiet, hermetický, obalov, potlačených, orazených, tiež, viečok, uzatvárateľných, spôsob, čiastočne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e16511-sposob-vyroby-ciastocne-orazenych-a-tiez-potlacenych-hermeticky-uzatvaratelnych-viecok-alebo-etikiet-obalov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby čiastočne orazených a tiež potlačených hermeticky uzatvárateľných viečok alebo etikiet obalov</a>

Podobne patenty