Spôsob prípravy aktivovaných esterov

Číslo patentu: E 16210

Dátum: 15.12.2009

Autor: Bigot Antony

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka prípravy aktivovaných esterov vzorca (I)v ktorom R znamená (C 1-C 5)alkylovú skupinu, axylovú skupinu, heteroarylovú skupinu,cykloalkylovú skupinu, heterocykloalkylovú skupinu a Alk znamená (C 1-C 6)alkylénovú skupinu. Tieto aktivované estery sa používajú pri príprave konjugátov, totiž protilátok, ku ktorým sú pripojené kovalentnou väzbou biologicky aktívne chemické zlúčeniny, ako cytotoxické zlúčeniny. Viacej podrobností o chémii konjugátov je možne nájsť napríklad v Birch and Lennox, Monoclonal Antibodies Principles and Applications, kapitola. 4, WileyLiss, New York, N.Y. (1995).Dokument W 0 2004/016801 opisuje aktivované estery obsahujúce nitro-sukcínimidový motív. Prípravy týchto zlúčenín opísané na obrázkoch 1 až 6 sú založené na reakciáchJ. Med. Chem. 2006, 49(14), 4392-4408 opisuje prípravu aktívovaných esterov, najmä Nsukcínimidyl-4-metyl-4-(metyldítio)pentanoátu, V reakčnej schéme 6 s použitím reakcií, ktoré sú odlišné od reakcie uvažovanej v rámci tohto vynálezu.Langmuir 2000, 16(l), 81-86 opisuje v reakčnej schéme l prípravu sukcínimidyl-3-(2-yrídylditio)butyrátu (SDDB) reakciou spájania zodpovedajúcej kyseliny s N-hydroxysukcín imidom.Patenty US 6407263, US 5872261, US 5892057 a US 5942628 opisujú aktivované estery a spôsob ich prípravy.Can. J. Chem. 1982, 60, 976 opisuje prípravu dicyklohexylamínovej soli N-hydroxysukcínimidu (F 2) reakciou medzi dicyklohexylamínom a N-hydroxysukcínimidom v acetóne.Táto zlúčenina má č. CAS 82911-72-6.Can. J. Chem. 1986, 64(1 l), 2097-2102 J. Chem. Soc., Perkín Trans. 1 1985, 4, 765-8 Bull. Soc. Chem. Jpn 1986, 59(8), 2505-8 C 011. Czech. Chem. Comm. 1985, 50(12), 2925-2936 opisujú prípravu sukcínimidových esterov z dicyklohexylamínových solí, avšak bez použitiaTetrahedron Letters 1979, 49, 4745-4746 opisuje DSC ajeho význam v syntéze (pozri schéma 2).Biochem. J. 1978, 173, 723-737 opisuje prípravu aktivovaných esterov v prítomnosti Nhydroxysukcínimidu a dícyklohexylkarbodiimidu.JACS 2003, 12 S(30), 8994-8995 sa zameriava na technologické pozadie. Stručný opis vynálezuVynález sa týka spôsobu prípravy aktivovaného esteru vzorca (I)v ktorom R znamená priamu alebo rozvetvenú (Cl-Cgalkylovú skupinu, arylovú skupinu,heteroarylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, heterocykloalkylovú skupinu a Alk znamená priamu alebo rozvetvenú (Cl-Cgalkylénovú skupinu, spočívajúcu v tom, že sa uvedie doreakcie dicyklohexylamínová soľ Pla dísukcínimidylkarbonát (DSC) V rozpúšťadle, V ktorom sa dicyklohexylamínová soľ N hydroxysukcínimidu PVynález sa tiež týka produktov vzorca PlN RJSNSIAL o F 1 najmä týchto produktov vzorca-allçylová skupina priama alebo rozvetvená, nasýtená alifatická uhľovodíková skupina získaná odstránením vodíkového atómu z alkánu. Najmä je možné uviesť nasledujúce skupiny metyl, etyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, 2-metylbutyl, 2-metylpentyl, l-metylpentyl-alkylénová skupina dvojvalenčná skupina získaná odstránením dvoch vodíkových atómov alkánu. Najmä je možné uviesť nasledujúce skupiny metylén (-CH 2-), etylén (-CH 2 CH 2-),n-propylćn (-CH 2 CH 2 CH 2-), butylén (-CH 2 CH 2 CH 2 CH 2-)-cykloalkylová skupina acyklická alkylová skupina ktorá má 3 až 10 uhlíkových atómov zaradených do cyklickej štruktúry. Je možne uviesť najmä nasledujúce skupiny cyklopropyl,cyklopentyl, cyklohexyl-arylová skupina aromatická skupina ktorá má 6 až 10 uhlíkových atómov. Najmä je možnéuviesť nasledujúce skupiny fenyl, naftyl, indenyl, fluorenyl-heteroarylová skupina aromatická skupina ktorá má 5 až 10 členov a obsahujúca ako atómy tvoriace kruh jeden alebo niekoľko heteroatómov zvolených zo súboru zahŕňajúceho O, S alebo N-heterocykloalkylová skupina cykloalkylová skupina, ktorá bola definovaná skôr, obsahujúca okrem toho ako atóm alebo atómy tvoriace kruh jeden alebo niekoľko heteroatómovzvolených zo súboru zahŕňajúceho N, O alebo S.Príprava je založená na reakcii medzi dicyklohexylamínovou soľou F 1 adisukcínimidylkarbonátom (DSC) V rozpúšťadle, v ktorom sa dicyklohexylamínová soľ N-hydroxy sukcínimidu P vyzráža (Schéma I).o aryl napríklad skupinu fenylo heteroaryl napríklad skupinu 2-pyridinyl (w ) o heterocykloalkyl napríklad skupinu piperidinyl.Alk znamená skupinu (Cl-Cgalkylén, napríklad skupinu propylén, butylén alebo pentylén, prípadne rozvetvenú. Ide najmä o skupinu (CH 2), kde n znamená cele číslo l až 6.Funkciou dicyklohexylamínu je podporiť reakciu a urobiť nerozpustným uvoľnený Nhydroxylsukcínimid. Táto reakcia má nasledujúce výhody o uľahčuje uskutočnenie jednoduché uvedenie do styku, žiadne zahríevanie, pomalé a

MPK / Značky

MPK: C07D 213/71, C07D 401/12, C07D 207/46

Značky: aktivovaných, esterov, přípravy, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e16210-sposob-pripravy-aktivovanych-esterov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy aktivovaných esterov</a>

Podobne patenty